Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv (Public Service-Puljen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1579 af 27. december 2014 om tilskud til produktion af dansk public service tv (Public Service-Puljen) foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 7.

2. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der er af puljen afsat midler til tv-produktionsprojekter, som gennemføres i et samarbejde mellem på den ene side tv-foretagender, der kan ansøge om støtte fra puljen, og på den anden side Den Vestdanske Filmpulje, FilmFyn eller Københavns Filmfond. I forhold til Københavns Filmfond kan midler alene afsættes til produktioner uden for Storkøbenhavn.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Kulturministeriet, den 15. maj 2017

Mette Bock

/ Lars M. Banke