Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - medhold

J. nr. 2016-6811-43337

Det fremgik af en lejeboligannonce, at en lejlighed kunne udlejes til en studerende pige eller et ungt par. En mand søgte lejligheden, men fik afslag. Udlejer henviste under sagen til, at der i alt havde været 40 ansøgninger, hvoraf ca. 20 ansøgere var mænd, og at udlejer havde slettet ”pige” fra annoncen, da manden havde oplyst ham om, at han følte sig diskrimineret. Nævnet vurderede, at lejeboligannoncen var i strid med ligestillingsloven. Nævnet lagde vægt på, at enlige, mandlige ansøgere ifølge lejeboligannoncen ikke havde mulighed for at leje lejligheden alene, mens enlige, kvindelige ansøgere havde denne mulighed.

Manden fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at det fremgik af en lejeboligannonce, at en lejlighed kunne udlejes til en pige eller et ungt par.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligestillingsloven, at det fremgik af lejeboligannoncen, at lejligheden kunne udlejes til en ”studerende pige eller ungt par”.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på

2.500 kr. med procesrente fra den 26. august 2016, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager er mand og søgte den 25. august 2016 en lejlighed på baggrund af en annonce på en lejebolighjemmeside med overtagelsesdato den 1. september 2016. Af annoncen fremgik bl.a. følgende:

”Høj stuelejlighed i [gade] udlejes til en studerende pige eller ungt par…”

Klager modtog samme dag følgende svar fra indklagede som følge af klagers ansøgning:

”Tak for din ansøgning på min lejlighed i [gade]. Der er rigtig mange ansøgninger, og du er desværre ikke blandt de få jeg har valgt at invitere over og se lejligheden. Jeg håber du får held med din videre søgning.

Med venlig hilsen [indklagede]”

Klager skrev efterfølgende til indklagede:

”Hej [indklagede], Til din orientering har jeg dokumenteret din annonce, og dit svar her hvor du specifikt søger kvindelige lejere, med henblik på at indgive en klage til ligebehandlingsnævnet. Diskrimination er en alvorlig sag, uanset om man diskriminerer på baggrund af køn, etnicitet, seksuel orientering eller noget helt fjerde og den diskrimination som du bidrager med, vil jeg ganske enkelt ikke finde mig i. Du hører nærmere. Mvh. [klager]. ”

Klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 26. august 2016.

Indklagede skrev den 27. august 2016 til klager, at han var ked af, at klager følte sig diskrimineret på grund af annoncens ordlyd, og at indklagede håbede, at klager ville få bedre held andre steder i sin videre søgning.

Indklagede har i sagen fremlagt en ny version af annoncen. Han har i den forbindelse oplyst, at han, efter at være blevet gjort opmærksom på, at klager følte sig diskrimineret, sørgede for, at ordlyden i annoncen blev ændret. I den tilrettede annonce blev sætningen ”Høj stuelejlighed i [gade] udlejes til en studerende pige eller ungt par” ændret til ”Høj stuelejlighed i [gade] udlejes til en studerende eller ungt par. ”

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at det er forskelsbehandling på grund af køn, at indklagede annoncerede efter kvindelige lejere.

Med den valgte ordlyd i annoncen ønskede indklagede kun at få henvendelser fra kvinder, og indklagede udelukkede herved mandlige lejere.

Uanset at indklagede i sagen har gjort gældende, at han har dokumentation på, at mandlige ansøgere har rettet henvendelse til indklagede på baggrund af annoncen, ændrer det ikke på, at indklagedes annonce udelukkede potentielle mandlige lejere i at søge.

Efter at klager havde sendt ansøgningen til indklagede, modtog klager kort efter et svar fra indklagede. Klager formoder derfor, at indklagede ikke læste klagers ansøgning, men blot afviste ham på grund af klagers køn.

Indklagede ændrede ikke ordlyden af annoncen, fordi klager gjorde ham opmærksom herpå. Ændringen af ordlyden skete først, da klager rettede henvendelse til lejebolighjemmesiden og oplyste, at indklagedes annonce var i strid med lejebolighjemmesidens retningslinjer.

Klager har fast arbejde, er studieaktiv og er ingen steder registreret som hverken dårlig lejer eller betaler, men han bliver alligevel som følge af en udlejer som indklagede diskrimineret på markedet for udlejningsboliger.

Indklagede gør gældende, at han ikke har haft til hensigt at forskelsbehandle klager eller andre.

Indklagede går ind for ligeret på alle niveauer, og indklagedes annonce skal også på dette punkt overholde loven.

Det er ikke korrekt, når klager oplyser, at det fremgik af annoncen, at indklagede kun ønskede henvendelser fra kvinder.

Det fremgår af annoncen, at lejligheden også udlejes til ”unge par”. Oftest er den ene person i et ”ungt par” en mand.

Ordvalget i annoncen var ikke god, men annoncen udelukkede ikke mandlige ansøgere. Indklagede modtog i alt 40 ansøgninger, heraf var ca. 20 af ansøgerne mænd. Der var således mange mænd, som ikke følte sig udelukket på grund af annoncen. Klager mistolkede åbenlyst heller ikke annoncen, idet han sendte indklagede en ansøgning.

Da annoncen var blevet offentliggjort på lejebolighjemmesiden, modtog indklagede hurtigt et stort antal ansøgninger. Indklagede inviterede nogle af de første ansøgere til fremvisning i lejligheden. Indklagede mener, at det er normalt at vælge de ansøgere, som først har sendt deres ansøgning. Klagers ansøgning var ikke blandt de ansøgninger, som indklagede havde modtaget først.

Indklagede sendte hurtigt de efterfølgende ansøgere, herunder klager, en enslydende besked med afslag således, at de ikke skulle gå og vente forgæves i en længere periode. Af den årsag fik klager allerede svar den 25. august 2016.

Da klager gjorde indklagede opmærksom på det uheldige ordvalg i annoncen, skrev indklagede straks tilbage til klager og beklagede, at klager havde følt sig diskrimineret. Umiddelbart herefter ændrede indklagede ordlyden i annoncen.

Klager har ikke lidt et tab, og indklagede mener derfor ikke, at klager har krav på en godtgørelse.

Indklagede er ikke bekendt med, om det var klagers eller indklagedes henvendelse til lejebolighjemmesiden, som gjorde, at ordlyden i annoncen blev ændret. Indklagede mener, at dette også er uden betydning, idet det vigtigste var, at ordlyden blev ændret, så snart indklagede blev opmærksom på problemet.

Indklagede har været udlejer i flere år, og han har ofte udlejet lejligheder til unge studerende af begge køn. Indklagede har kun haft positive oplevelser med unge lejere.

Indklagede er forstående over for, at klager blev skuffet over ikke at få tilbudt lejligheden, men det var der også ca. 40 andre piger og drenge som blev. Indklagede afviser at betale godtgørelse til klager eller andre skuffede ansøgere.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Lejligheden kunne ifølge lejeboligannoncen udlejes til ”en studerende pige eller et ungt par”.

Ligebehandlingsnævnet vurderer, at indklagede har overtrådt ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling ved at søge efter en ”studerende pige eller et ungt par”. Nævnet har lagt vægt på, at enlige, mandlige ansøgere ifølge lejeboligannoncen ikke havde mulighed for at leje lejligheden alene, mens enlige, kvindelige ansøgere havde denne mulighed.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 2.500 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 2.500 kr. til klager med procesrente fra den 26. august 2016, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligestillingsloven

§ 1 a om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 3c om godtgørelse

<2016-6811-43337>