Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sagsbehandling - ej medhold

J. nr. 2016-6811-45261

En far klagede over kønsdiskrimination i forbindelse med statsforvaltningens sagsbehandling i en verserende samværssag. Der var ikke oplysninger i sagen, der tydede på, at faren var blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn.

Faren fik derfor ikke medhold

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med statsforvaltningens sagsbehandling i en samværssag.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Statsforvaltningen har ikke handlet i strid med ligestillingsloven.

Sagsfremstilling

En mand har den 31. august 2016 klaget over kønsdiskrimination i forbindelse med statsforvaltningens sagsbehandling i en verserende samværssag.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagede har udvist kønsdiskriminerende adfærd.

Indklagedes kvindelige medarbejdere støtter åbenlyst moren ved at sylte samværssagen længst muligt og lade morens advokat forhale sagen.

Indklagede har ikke reageret på klagers henvendelse, trods to rykkerskrivelser. Han ser sig derfor nødsaget til at indbringe sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Klager har ikke haft bemærkninger til indklagedes oplysninger.

Indklagede gør gældende, at forvaltningen ikke har udøvet forskelsbehandling på grund af køn.

Indklagede henviser til, at man den 19. juli 2016 modtog en ansøgning om ændring af samvær fra klager. Ved brev af 3. august 2016 indkaldte indklagede forældrene til et samarbejdsmøde den 31. august 2016. Klager meddelte, at han ikke havde mulighed for at møde den pågældende dag, ligesom han oplyste, at mødet skulle foregå i en anden afdeling end den, parterne var indkaldt til at møde i.

Der blev derfor den 5. august 2016 indkaldt til et nyt samarbejdsmøde, der skulle afholdes den 1. september 2016.

Moren oplyste den 16. august 2016, at hun ikke havde mulighed for at deltage den pågældende dag, ligesom hun ønskede sin advokat til stede. Hun anmodede om, at mødetidspunktet blev koordineret med hendes advokat.

Indklagede meddelte herefter den 17. august 2016, at mødet blev aflyst.

Den 17. august 2016 bad klager om en ny mødetid og oplyste i den forbindelse, at forældrene ikke tidligere havde været i stand til at deltage i møder samtidigt. Han rykkede for indkaldelse den 26. og 31. august 2016.

Mødetidspunktet blev den 7. september 2016 aftalt med morens advokat til den 24. oktober 2016. På baggrund af klagers brev af 17. august 2016 blev det besluttet at ændre mødet til et tværfagligt møde med deltagelse af en jurist og en børnesagkyndig, hvilket blev meddelt forældrene.

Indklagede har således af flere omgange måttet omberamme mødet.

Der er et stort pres på indklagedes mødebooking. Der kan desværre være ventetid, særligt når møderne skal koordineres med advokater. Det har formentlig været årsagen til, at der er gået nogen tid, inden det endelige mødetidspunkt kom på plads. Presset har også betydet, at klager ikke har fået svar på sine henvendelser så hurtigt, som han har kunnet ønsket sig.

Indklagede bestræber sig på at behandle henvendelser fra forældre så hurtigt som muligt. Man har ingen interesse i at støtte den ene forælder frem for den anden og bestræber sig på i sagsbehandlingen at være neutrale og finde frem til den løsning, der er bedst for barnet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligestilling af kvinder og mænd (ligestillingsloven).

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for myndigheder inden for den offentlige forvaltning.

Der er ikke fremlagt oplysninger, der tyder på, at klager i forbindelse med statsforvaltningens sagsbehandling er blevet behandlet ringere eller anderledes på grund af sit køn.

Klager får derfor ikke medhold i sin klage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser: Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligestillingsloven

§ 1 a om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

<2016-6811-45261>