Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsforhold - kommuner - ej medhold

J. nr. 2016-6811-51326

En kvinde klagede over, at et bibliotek afholdt et robotarrangement for fædre og sønner på 5-7 år. Arrangementet var et af flere arrangementer i et delprojekt, hvor kommunens biblioteker arbejdede med sårbare børnefamilier, herunder navnlig fædre med sønner i aldersgruppen 5-7 år. Formålet var at skabe rum for læring og udvikling i familierne og skabe et netværk på tværs af målgruppen. Biblioteket vurderede, at det var nødvendigt, at tiltaget udelukkende henvendte sig til fædre og sønner for at skabe bedst mulig læring og udvikling for de sårbare børnefamilier. Da kvinden og hendes datter ikke måtte deltage i arrangementet, var der påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var sket forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet vurderede, at formålet med arrangementet udgjorde et legitimt mål til fremme af drenge og mænds interesser. Midlerne gik desuden ikke ud over, hvad der var hensigtsmæssigt og nødvendigt for at opnå målet med netværksdannelse på tværs af målgruppen.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et bibliotek i den indklagede kommune den 8. oktober 2016 afholdt et arrangement om robotter kun med adgang for fædre og sønner i alderen 5-7 år.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at et bibliotek i den indklagede kommune afholdt et arrangement om robotter kun med adgang for fædre med sønner på 5-7 år

Sagsfremstilling

Den 8. oktober 2016 afholdt et bibliotek i den indklagede kommune et arrangement om robotter.

Af en annonce om arrangementet i den lokale avis fremgik blandt andet følgende:

”…Robotter i børnehøjde. Kan du li’ at lege med robotter? Vær med til at programmere og lege med Bee-Bots og andre robotter lørdag 8. oktober kl. 10-12 på […] bibliotek. OBS: Kun for fædre og sønner (5-7 år)…. ”

Arrangementet var også beskrevet i en brochure fra biblioteket, som blandt andet var tilgængelig på bibliotekets Facebookside. Det fremgik ligeledes af brochuren, at arrangementet kun var for drenge på 5-7 år og deres fædre. Herudover fremgik det, at arrangementet var en del af projektet ”Småt Brandbart – Biblioteket på kanten”.

Udviklingsprojektet ”Småt Brændbart – Biblioteket på kanten” blev i 2015 og 2016 gennemført i en række yderkommuner, der var kendetegnet ved et lavere uddannelsesniveau, en ældre befolkningssammensætning og en højere arbejdsløshed end landsgennemsnittet.

Projektet tog udgangspunkt i, hvordan folkebiblioteket kunne bidrage til nye løsninger i forhold til de særlige udfordringer i udkantskommunerne. Bibliotekerne skulle herunder bringes i spil som en lokal ressource, hvor der kunne skabes nye fællesskaber, netværk eller hjælp i hverdagen.

Projektet tog afsæt i segmentundersøgelsen ”Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling” fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Projektet anvendte metoden co-creation.

De deltagende kommuner arbejdede hver med tre delprojekter med tre forskellige målgrupper. Som målgruppe for et af delprojekterne valgte bibliotekerne i den indklagede kommune at arbejde med den sårbare børnefamilie, herunder navnlig fædre med sønner i aldersgruppen 5-7 år.

Klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 5. oktober 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun og hendes datter er blevet forskelsbehandlet på grund af køn. Hun ønsker, at den indklagede kommune ikke fremadrettet tilbyder kønsadskilte, offentlige arrangementer.

Klager underviser i programmering og ønskede at deltage i robotarrangementet sammen med sin 6-årige datter. Dette var de imidlertid udelukket fra alene på grund af deres køn.

Ved henvendelse til biblioteket blev klager oplyst om, at det var lovligt at lave kønsadskilte, offentlige arrangementer, da der var tale om et forsøg som led i projektet ”Småt Brandbart – Biblioteket på Kanten”.

Det fremgår hverken af annoncen i lokalavisen eller i brochuren på bibliotekets Facebook-side, at der var tale om et forsøg med en bestemt gruppe forsøgspersoner. Dog er projekt ”Småt Brandbart – Biblioteket på Kanten” omtalt i brochuren. Både i annoncen og brochuren fremstår robotarrangementet som et normalt offentligt arrangement på biblioteket, hvor der imidlertid kun var adgang for fædre med sønner i alderen 5-7 år.

Hvis der var tale om et sociologisk eller socialpædagogisk forsøg, burde det have fremgået af annonceringen, at målgruppen ikke var almindelige borgere, men at man i stedet søgte forsøgspersoner med en bestemt kønsmæssig fordeling og socioøkonomisk baggrund.

Annoncen i lokalavisen sender desuden et meget uheldigt signal fra en offentlig organisation om, at programmering og robotter kun er for mænd og drenge. Der er ingen legitim begrundelse for, at arrangementet kun skal være for mænd og drenge. Der er ikke omklædning eller lignende involveret.

Indklagede har anført, at det var mere sandsynligt, at projektets målgruppe ville deltage i arrangementet, hvis der ikke var adgang for alle. Det fremgår ikke, hvem der har lavet denne vurdering, og om den er baseret på faktuelle oplysninger eller på fordomme om både mænd og kvinder. Det er meget drastisk at forbyde en gruppe borgere adgang til at åbent og offentligt betalt arrangement udelukkende på grund af køn på baggrund af en formodning om, at en ønsket målgruppe ellers ikke ville dukke op af egen kraft. Der er ingen, som har forsøgt at forhindre målgruppen adgang til arrangementerne. Forskelsbehandlingen på grund af køn er både forkert og unødvendig.

Hvis man ønskede at målrette arrangementet til den udvalgte målgruppe, kunne man via PPR, skoler og institutioner have inviteret udvalgte personer i målgruppen til at deltage i et lukket arrangement. De udbudte arrangementer appellerer desuden i højere grad til mænd end til kvinder. Det må derfor i forvejen antages, at et flertal af deltagerne ville være mænd.

Selvom hensigterne bag projekterne var gode, er midlerne for at nå målet for drastiske.

Indklagede gør gældende, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Robotarrangementet er en del af udviklingsprojektet ”Småt Brandbart – Biblioteket på kanten”. Der er ikke tale om et videnskabeligt forsøg med forsøgspersoner. Projektets formål er at anvende biblioteket som en lokal ressource, der i højere grad end hidtil kan skabe nye fællesskaber, netværk og hjælp i hverdagen.

Som målgruppe for et af delprojekterne arbejdede bibliotekerne i den indklagede kommune med den sårbare børnefamilie, herunder navnlig fædre med sønner i aldersgruppen 5-7 år. Valget af målgruppe og det konkrete indhold i delprojektet blev fastlagt i et samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen, idet PPR har flere sager med drenge end med piger.

Ud fra den anvendte metode vurderede biblioteket og PPR, at det var hensigtsmæssigt og nødvendigt, at tiltaget udelukkende henvendte sig til fædre og sønner for at skabe bedst mulig læring og udvikling for de sårbare børnefamilier. PPR anbefalede, at aktiviteterne i delprojektet skulle bygge videre på det, som fædrene allerede selv kunne finde på sammen med deres sønner. Det blev vurderet, at der var større sandsynlighed for, at fædre og sønner ville deltage, hvis der ikke var fri adgang for alle. For at kunne opnå målet om at skabe netværk og hjælp på tværs af målgruppen var det væsentligt og nødvendigt at sikre, at det udelukkende var projektets målgruppe, som deltog.

Robotarrangementet var kun et ud af fem arrangementer i delprojektet. Som led i delprojektet tilbød biblioteket også arrangementerne ”Fra skrot til genbrug”, ”Blå blink for seje drenge”, ”Bager for en dag” og ”Er du vild med at klatre og med farlige og fantasifulde lyvehistorier? ”

Alle arrangementerne i delprojektet blev markedsført i en særlig folder, hvor det tydeligt fremgik, at arrangementerne var en del af projekt ”Småt Brandbart – Biblioteket på kanten”. Folderen blev blandt andet formidlet via lærere og PPR.

Det er korrekt, at det ved en beklagelig fejl ikke fremgik af omtalen af arrangementet i den lokale avis, at arrangementet var en del af et særligt projekt og derfor var forbeholdt for fædre med drenge i alderen 5-7 år.

Kommunens biblioteker har ingen intentioner om at tilbyde kønsadskilte arrangementer, medmindre det tjener et legitimt mål. Bibliotekets arrangementer skal understøtte kommunens bibliotekspolitik og give mulighed for debat, inspiration, fordybelse og udvikling. Klagers bemærkninger har skærpet bibliotekernes opmærksomhed på kønsaspektet ved fremtidige arrangementer. Arrangementet vil derfor ikke danne præcedens.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Loven er dog ikke til hinder for forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Det fremgår af betragtning 16 i Rådets direktiv 2004/113, der ligger til grund for ligestillingsloven, at et legitimt mål kan være beskyttelse af ofre for kønsrelateret vold, hensyn til privatlivets fred og blufærdigheden, fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder eller mænds eller kvinders interesser, foreningsfrihed og tilrettelæggelse af sportsaktiviteter.

Kvinder og piger havde ikke mulighed for at deltage i bibliotekets arrangement om robotter for fædre med sønner i alderen 5-7 år Klager har herefter påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling på grund af køn.

Nævnet lægger på baggrund af indklagedes oplysninger til grund, at arrangementet om robotter var et af flere arrangementer i et delprojekt, hvor kommunens biblioteker arbejdede med sårbare børnefamilier, herunder navnlig fædre med sønner på 5-7 år. Formålet med arrangementet var at skabe rum for læring og udvikling i disse familier samt at skabe netværk på tværs af målgruppen. Det var vurderingen, at det var hensigtsmæssigt og nødvendigt, at tiltaget udelukkende henvendte sig til fædre og sønner for at skabe bedst mulig læring og udvikling for de sårbare børnefamilier. Det var videre vurderingen, at der var større sandsynlighed for, at fædre og sønner ville deltage, hvis der ikke var fri adgang for alle.

Ligebehandlingsnævnet vurderer, at det beskrevne formål med arrangementet udgjorde et legitimt mål til fremme af drenge og mænds interesser. Midlerne gik desuden ikke ud over, hvad der var hensigtsmæssigt og nødvendigt for at opnå målet med netværksdannelse på tværs af målgruppen.

Det er herefter godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligestillingsloven

§ 1 a om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 3 a om undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling

<2016-6811-51326>