Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - stillingsopslag - ej medhold

J. nr. 2016-6810-16164

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at der i en stillingsannonce var angivet, at det blev forventet, at ansøgerne var over 25 år. Da klager ikke havde søgt stillingen, var der ikke grundlag for at fastslå, at hun som ansøger til en ledig stilling var blevet forskelsbehandlet på grund af sin alder.

Klager blev der for ikke tilkendt en godtgørelse.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med en stillingsannonce, hvoraf det fremgik, at det blev forventet, at ansøgere var over 25 år.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at det fremgik af stillingsannoncen, at den indklagede restaurant forventede, at ansøgere var over 25 år.

Sagsfremstilling

Klager er født i maj 1991. Klagen vedrører en stillingsannonce, hvor følgende uddrag fremgår:

”[Indklagede] SØGER TJENERE

Vi forventer at du er:

over 25 år

dygtig til at servicere gæster

kan lide at have travlt

smilende, glad og udadvendt

er ryger ikke” Klager har ikke søgt stillingen.

Klagen er indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 13. marts 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet forskelsbehandlet på grund af alder. Klager gør endvidere gældende, at hun er blevet forskelsbehandlet, idet hun som ryger ikke har kunnet søge stillingen.

Klager var forhindret i at søge stillingen, da indklagede søgte medarbejdere, som skulle være over 25 år og ikke-rygere.

På tidspunktet, hvor klager så stillingsannoncen, var hun arbejdsløs og meget interesseret i at få arbejde enten på en restaurant eller på en cafe. Klager har erfaring inden for dette fagområde.

Klager ønsker en godtgørelse som følge af, at hun var forhindret i at søge stillingen.

Indklagede er uforstående over for klagen, da klager ikke har rettet henvendelse til dem.

Klager har klaget til Ligebehandlingsnævnet med økonomisk interesse for øje.

Indklagede ønskede med stillingsannoncen at få modne medarbejdere for at udligne medarbejderteamet aldersmæssigt. Indklagede mener, at det er rimeligt at søge en ikke-ryger, da medarbejderne skal arbejde med fødevarer.

Det fremgår af stillingsannoncen, at indklagede forventede, at ansøgerne var over 25 år og ikke-rygere. Det var således ikke deciderede krav.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, at der ved forskelsbehandling forstås enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagers synspunkt om, at hun som ryger er blevet forskelsbehandlet.

Ligebehandlingsnævnet kan derimod behandle klagers synspunkt om, at hun er blevet forskelsbehandlet på grund af alder.

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af en bestemt alder.

Da indklagede ved stillingsopslaget har angivet, at det forventes, at ansøgere er over 25 år, har indklagede handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af en bestemt alder.

Klager får derfor medhold i klagen.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at udstede bøder eller tilkende godtgørelse i anledning af overtrædelse af forbuddet mod annoncering efter personer af en bestemt alder.

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse. Nævnet kan tilkende godtgørelse for overtrædelse af lovens §§ 2-4.

Da klager ikke har søgt stillingen, er der ikke grundlag for at fastslå, at hun som ansøger til en ledig stilling er blevet forskelsbehandlet på grund af sin alder.

Klager tilkendes derfor ikke nogen godtgørelse.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 8, nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 5 om annoncering

§ 7a om delt bevisbyrde

<2016-6810-16164>