Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

J. nr. 2016-6810-49439

En kvinde fik afslag på en deltidsstilling på en café, fordi indklagede ønskede en mere ligelig kønsfordeling blandt de ansatte. De havde derfor valgt at ansætte to mænd. Da indklagede udtrykkeligt havde tilkendegivet, at de foretrak mandlige ansøgere, havde klager påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte forskelsbehandling på grund af køn. Indklagede havde ikke heroverfor løftet bevisbyrden for, at de ikke havde lagt vægt på klagers køn ved besætningen af stillingerne.

Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse, som skønsmæssigt blev fastsat til 12.500 kroner.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager fik afslag på sin uopfordrede ansøgning om en stilling hos indklagede.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager ikke kom i betragtning til en stilling hos indklagede på grund af køn.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på

12.500 kr. med procesrente fra den 27. september 2016, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager, der er kvinde, ansøgte i august 2016 uopfordret om en deltidsstilling i den indklagede cafévirksomhed.

Klager blev indkaldt til en samtale i samme måned. Hun blev i den forbindelse orienteret om, at der ikke aktuelt var nogen ledige stillinger i virksomhedens to caféer.

Da der efterfølgende opstod to ledige stillinger pr. 1. november 2016, ansatte indklagede to mænd. Indklagede orienterede telefonisk klager herom.

Klager har den 27. september 2016 indgivet klage til Ligebehandlingsnævnet.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet forskelsbehandlet på grund af køn. Hun ønsker at få tilkendt en godtgørelse.

Under samtalen i august 2016 blev klager oplyst om, at hun ville blive ansat, når der opstod en ledig stilling. I slutningen af september 2016 blev hun imidlertid ringet op af indklagede, som oplyste hende, at de havde valgt at ansætte to mænd i stedet for hende, fordi de ønskede at opnå en anden dynamik i medarbejdergruppen.

Klager blev således fravalgt til stillingen på grund af sit køn.

Indklagede gør gældende, at der ikke er sket forskelsbehandling på grund af køn.

Indklagede er en cafévirksomhed med to caféer i en større by. Virksomheden beskæftiger aktuelt 15 kvinder og syv mænd.

Den 1. juni 2016 havde indklagede ansat seks nye kvindelige medarbejdere, som blev ligeligt fordelt mellem indklagedes to caféer.

Da indklagede modtog klagers uopfordrede ansøgning i august 2016, indkaldte de klager til en samtale. Klager fremstod kvalificeret, men da der ikke aktuelt var nogen ledige stillinger, blev klager ikke lovet ansættelse.

I september 2016 opsagde en af indklagedes mandlige medarbejdere sit job. Ledelsen udtrykte i den forbindelse ønske om en mere ligelig fordeling mellem mandlige og kvindelige ansatte i de to caféer. Dette skulle skabe en bedre dynamik og sikre tryghed i arbejdssituationen i forbindelse med håndteringen af utilfredse kunder, som erfaringsmæssigt reagerer forskelligt på henholdsvis mandlige og kvindelige ansatte. På den baggrund valgte indklagede at ansætte to mænd, én til hver café.

Indklagede ringede alene til klager for at orientere hende om dette af ren høflighed.

Klager har således ikke reflekteret på et stillingsopslag eller indgået i en sædvanlig ansættelsesproces. Indklagede har alene afholdt en uformel samtale med klager for at afdække hendes kompetencer. Hun er ikke blevet lovet ansættelse eller bibragt en berettiget forventning om, at dette kunne blive aktuelt i den nærmeste fremtid.

Klager har derfor ikke påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Det må i øvrigt antages at være et sagligt hensyn at sammensætte sit personale således, at der opnås den bedst mulige dynamik i relation til kunder samt håndtering af konflikter med utilfredse kunder.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved blandt andet ansættelser.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Ved samtalen i august 2016 fik klager oplyst, at der på daværende tidspunkt ikke var nogen ledige stillinger i indklagedes caféer.

Indklagede har oplyst, at der efterfølgende opstod to ledige stillinger pr. 1. november 2016. Indklagede ansatte to mænd i stillingerne, fordi indklagede ønskede en mere ligelig kønsfordeling blandt de ansatte.

Da indklagede på eget initiativ efterfølgende orienterede klager om disse ansættelser, har nævnet lagt til grund, at klager først på dette tidspunkt fik endeligt afslag på sin tidligere ansøgning.

Nævnet vurderer, at klager herved har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med ansættelse. Indklagede har således udtrykkeligt tilkendegivet, at de foretrak mandlige medarbejdere til de ledige stillinger.

Det påhviler herefter indklagede at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Nævnet vurderer, at indklagede ikke har løftet bevisbyrden for, at klagers køn ikke helt eller delvist havde betydning for, at hun ikke kom i betragtning til de ledige stillinger.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 12.500 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse. Det er herunder indgået, at der var tale om en ansøgning om en deltidsstilling.

Indklagede skal herefter betale 12.500 kr. til klager med procesrente fra den 27. september 2016, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 2, om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

§ 14 om godtgørelse

§ 16 a om delt bevisbyrde

<2016-6810-49439>