Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af højresvingsulykker

I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.21.30. til § 28 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse fastlægger rammerne for at få tilskud til etablering af tiltag, der forebygger højresvingsulykker.

Statsligt tilskud

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan ansøge Vejdirektoratet om tilskud til tiltag, der kan forebygge højresvingsulykker.

Stk. 2. Det statslige tilskud kan ydes i året 2017, så længe der er midler til rådighed indenfor den afsatte ramme.

Stk. 3. Vejdirektoratet kan stille vilkår eller betingelser for tilskud eller tilsagn om tilskud.

§ 3. Ansøgning om tilskud skal indgives ved at anvende det til enhver tid gældende ansøgningsskema med projektbeskrivelse og projektbudget, der ligger på Vejdirektoratets hjemmeside.

Stk. 2. Nærmere oplysninger om ansøgningsperiode og ansøgningsfrist kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside.

Stk. 3. Vejdirektoratet kan til enhver tid anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

§ 4. Vejdirektoratet stiller følgende kriterier for, at der kan gives tilskud:

1) At tiltaget skal være målrettet forebyggelse af højresvingsulykker.

2) At tiltaget skal etableres i et kryds, hvor det er relevant at etablere tiltag mod højresvingsulykker.

Stk. 2. Vejdirektoratet lægger ved tildeling af tilskud vægt på følgende forhold:

1) Antallet af cyklistulykker i krydset, særligt højresvingsulykker.

2) Antallet af cyklister i krydset.

3) Særlige trafikale forhold, herunder skoleveje eller ruter for tung trafik, hvor risikoen er særligt stor.

4) At tiltaget er foreneligt med vejreglerne (der gives ikke dispensation til nye innovative tiltag, der ikke følger vejreglerne).

Stk. 3. Tiltag der kan forebygge højresvingsulykker kan bestå af følgende:

1) Tilbagetrukne stoplinjer.

2) Afkortede cykelstier.

3) Etablering af før-grønt for cyklister i signalregulering.

4) Midtstillede cykelbaner/cykelfelter mellem bilisternes højresvingsbaner og ligeudbaner.

5) Markerede cykelfelter.

6) Gennemført eller markeret cykelsti i vigepligtsregulerede kryds.

Stk. 4. Udover de i stk. 3 nævnte tiltag, vil Vejdirektoratet også behandle ansøgninger om andre tiltag, hvor der er en dokumenteret effekt i forhold til forebyggelse af højresvingsulykker.

§ 5. Kommunalbestyrelsen modtager det af Vejdirektoratet meddelte tilskud efter endelig afrapportering af projektet. Afrapporteringen skal indeholde billeder af anlægget samt et regnskab godkendt af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Vejdirektoratet fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes, og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren eller tilskudsmodtageren.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal straks underrette Vejdirektoratet, hvis der foreligger forhold, som efter stk. 4 kan medføre krav om helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om tilskud.

Stk. 4. Vejdirektoratet kan tilbagekalde tilsagn om tilskud og kræve udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt, hvis

1) ansøger eller tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger,

2) ansøger eller tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 3,

3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning eller

4) projektet ikke lever op til gældende regler, herunder bekendtgørelserne om vejafmærkning.

§ 6. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. juni 2017.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 20. juni 2017

Ole Birk Olesen

/ Mikkel Sune Smith