Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - retlig interesse - medhold

J. nr. 2017-6811-13451

En mand klagede over, at en swingerklub havde højere entrépriser for mænd end for kvinder. Han fik medhold i klagen, men ingen godtgørelse, da han ikke havde besøgt klubben.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en swingerklub har forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det er i strid med ligestillingsloven, at indklagede swingerklub har forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Sagens behandling

Afgørelsen er truffet af Ligebehandlingsnævnets formand

Sagsfremstilling

En mand har klaget over en swingerklubs forskellige entrépriser.

Det fremgår af indklagedes hjemmeside, at kvinder har fri entré om onsdagen, mens mænd skal betale 200 kr. og par 150 kr. Fredag og lørdag er entréprisen 50 kr. for kvinder, 300 kr. for mænd og 200 kr. for par.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 2. marts 2017.

Parternes bemærkninger

Klager har haft ønske om at besøge klubben og har derfor tjekket klubbens hjemmeside for at finde adresse, åbningstider, priser mv.

Den store forskel i entrépriserne for mænd og kvinder har afholdt ham fra at aflægge klubben et besøg.

Klager ønsker ens priser uanset køn og antal mennesker.

Indklagede har ikke svaret på nævnets henvendelser.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter ligestillingsloven.

Efter de foreliggende oplysninger vurderer nævnet, at klager har en retlig interesse i sagen. Nævnet kan derfor behandle klagen.

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for forskelsbehandling på grund af køn.

Indklagede har overtrådt ligestillingsloven ved at have forskellige entrépriser for mænd og kvinder.

Klager får derfor medhold i klagen.

Klager har ikke besøgt swingerklubben og tilkendes derfor ikke nogen godtgørelse.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om nævnets kompetence

§ 1, stk. 6, om retlig interesse

§ 6, stk. 3, om formandsafgørelser

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligestillingsloven

§ 1 a om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

<2017-6811-13451>