Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - retlig interesse

J. nr. 2017-6811-18772

En kvinde klagede over, at der i en brochure hovedsageligt var omtalt mænd som fagpersoner inden for byggeri. Efter de foreliggende oplysninger havde kvinden ikke været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at hun havde en individuel og aktuel interesse i sagen. Klagen blev derfor afvist på grund af manglende retlig interesse. Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med en brochure om byggeprojekter.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen.

Sagens behandling

Afgørelsen er truffet af Ligebehandlingsnævnets formand.

Sagsfremstilling

Klager indgav den 30. marts 2017 en klage over en brochure om byggeprojekter, som hun som privatperson var blevet opmærksom på.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at det er diskrimination på grund af køn, når der i brochuren hovedsageligt er omtalt mænd som fagpersoner inden for byggeri.

Kvinder er kun omtalt en gang som fagpersoner i brochuren. Både kvinder og mænd burde være omtalt som fagpersoner.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn.

Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet af den, der har retlig interesse i sagen.

Kravet om, at en klager skal have retlig interesse, blev indsat i lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra den 1. januar 2016. Det betyder, at Ligebehandlingsnævnet kun kan behandle en klage, hvis klageren har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag.

Klageren skal således være direkte berørt af den påståede forskelsbehandling ved selv at have været udsat for en handling eller undladelse, som efter den pågældendes opfattelse udgør ulovlig forskelsbehandling.

Efter de foreliggende oplysninger har klager ikke været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at hun har en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet afviser derfor klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2. nr. 1, om nævnets kompetence

§ 1, stk. 6, om retlig interesse

§ 6, stk. 3, om formandsafgørelser

§ 8, nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligestillingsloven

§ 1 a om lovens anvendelsesområde

§ 2 om forbud mod forskelsbehandling

<2017-6811-18772>