Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

J. nr. 2016-6810-40331

En rumænsk kvinde, der var ansat som praktikant ved et landbrug, blev afskediget under sin graviditet. I afskedigelsesbrevet havde indklagede henvist til økonomiske årsager. En erklæring fra indklagedes rådgiver om virksomhedens økonomiske situation var ikke tilstrækkelig til, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i graviditeten. Kvinden fik derfor medhold og godtgørelse på 80.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev afskediget under sin graviditet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sin stilling som praktikant.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 80.000 kr. med procesrente fra den 15. august 2016, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager, der er fra Rumænien, blev pr. 1. december 2015 ansat ved det indklagede landbrug som praktikant. Arbejdsopgaverne bestod af fodring og pasning af dyrene.

Det fremgår af klagers vandrejournal, at hun blev gravid omkring majjuni 2016 og havde termin den 1. marts 2017.

Ifølge afskedigelsesbrev dateret 17. juli 2016 blev klager afskediget til fratræden den 31. august 2016. Afskedigelsesbrevet blev modtaget af klager den 24. juli 2016. Det fremgår af afskedigelsesbrevet, at afskedigelsen var begrundet i økonomiske årsager.

Ifølge afskedigelsesbrev dateret 18. juli 2016 blev en anden medarbejder afskediget til ophør den 1. august 2016 af økonomiske årsager.

Klagen til Ligebehandlingsnævnet blev modtaget den 15. august 2016.

Indklagede har for nævnet fremlagt et brev dateret 13. september 2016 fra en driftsøkonom ved en landbrugsrådgivning, hvoraf det fremgår, at der i løbet af foråret og forsommeren var mange samtaler med indklagede, hvor den økonomisk uholdbare situation blev vendt. Ifølge brevet var afregningsprisen på mælk i løbet af foråret faldet markant i forhold til budgettet, hvorfor et stort underskud i 2016 var forventet. I forbindelse med budgetopfølgning blev nødvendigheden af besparelser drøftet med henblik på at sikre den fremtidige drift af den indklagede virksomhed.

Udmeldingen var ifølge brevet, at indklagede blev nødt til at trimme virksomheden helt ind til benet for at driften kunne fortsætte.

Det fremgår af Messenger-besked af 30. november 2016, der er skrevet på engelsk til klager, at afsenderen på dette tidspunkt arbejdede for indklagede.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagede afskedigede hende, da hun oplyste om sin graviditet. Indklagede efterlod klager arbejdsløs og uden ret til barsel.

Klager ønsker en godtgørelse. Klager ønsker også, at indklagede informerer kommunen, så klager kan få barselsrettigheder.

Indklagede afskedigede klager to måneder før, han fik økonomiske problemer, og han afskedigede klager en søndag.

Den medarbejder, som indklagede afskedigede samtidig med klager, er fortsat ansat uden ansættelseskontrakt. Klager blev også kontaktet af en ny medarbejder.

Indklagede gør gældende, at afskedigelsen af klager intet havde med hendes graviditet at gøre.

Klager oplyste om sin graviditet efter, at indklagede havde afskediget hende. Indklagedes vidste således intet om graviditeten på afskedigelsestidspunktet.

Indklagede opsagde sine to medhjælpere, da han i samråd med sin bank og økonomiske rådgiver, som han havde flere møder med, besluttede, at virksomheden måtte skære ind til benet for at kunne overleve i den svære tid for mælkeproduktionen i Danmark. Der var udelukkende økonomiske årsager til afskedigelsen af klager på grund af faldende mælkepriser, der havde været til stede i slutningen af 2015 og første halvdel af 2016. Indklagede måtte spare på lønudgiften for ikke at blive ramt af konkurs.

Der er skiftende arbejdstiderog dage i landbruget, og det er tilfældigt, at afskedigelsen skete på en søndag. Det er aldrig sjovt at afskedige en medarbejder, og det skulle gøres så hurtigt som muligt, så klager hurtigt kunne finde et andet arbejde. Klager blev informeret om arbejdspladsens tilstand.

Den anden medarbejder, der blev afskediget, arbejder ikke længere for indklagede. Han kommer nogle gange og besøger indklagede, da de ses privat.

På grund af en markant stigning af mælkepriserne, og da indklagede havde haft en lønbesparelse i cirka tre måneder, fik indklagede af sin økonomiske rådgiver og bank grønt lys til, at han kunne ansætte en ny medarbejder. Dette angår ikke klagers sag.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Det er gennem vandrejournalen dokumenteret, at klager var gravid på tidspunktet for afskedigelsen. Det er derfor indklagede, der skal løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet.

Indklagede har i den forbindelse fremlagt en erklæring fra sin rådgiver om virksomhedens økonomiske situation, der imidlertid ikke er yderligere dokumenteret.

Under disse omstændigheder finder nævnet, at indklagede ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at afskedigelsen af klager var begrundet i økonomiske forhold og ikke i hendes graviditet.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 80.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 80.000 kr. til klager med procesrente fra den 15. august 2016, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1 og 2, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 9 om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov

§ 16, stk. 2 om godtgørelse

§ 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde

<2016-6810-40331>