Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - sagsbehandling - ej medhold

J. nr. 2016-6811-50839

En mand af etnisk grønlandsk oprindelse kunne ikke få grønlandsk proviant under afsoning i et dansk fængsel. Manden var dømt efter dansk straffelovgivning. Ved afsoning i Danmark for strafbart forhold begået i Grønland og dømt efter grønlandsk lov, kan indsatte modtage grønlandsk proviant. Betingelsen om, at den strafbare handling er begået i Grønland, og at den indsatte er dømt efter grønlandsk lov, har ikke noget med etnisk oprindelse at gøre.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med, at en mand af etnisk grønlandsk oprindelse ikke kunne få grønlandsk mad under afsoning af tidsubestemt forvaring i Danmark.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med lov om etnisk ligebehandling.

Sagsfremstilling

Klager er af etnisk grønlandsk oprindelse. Han er efter den danske straffelov dømt til forvaring med afsoning i Danmark.

Den 30. juli 2016 ønskede klager af indklagede oplyst, hvorfor han ikke kunne få den mad, som andre grønlændere får under afsoning i fængslet.

Hertil svarede indklagede ved brev af 3. august 2016, at deltagere i ”madklubben” er dømt efter grønlandsk lov til anbringelse i Danmark. De køber ikke maden, men er med i en madklub, hvor de betaler for to aftensmåltider om ugen.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 30. september 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse.

Tidligere kunne de indsatte købe eller få traditionel grønlandsk mad.

Når klager er dømt i Grønland, løsladt i Danmark og efterfølgende fået en ny dom, har han ikke denne rettighed.

Det grønlandske hjemmestyre giver mad til de indsatte som kompensation for at være forflyttet fra Grønland til Danmark for at afsone. De får imidlertid stort set kun hakkebøf, kylling og fisk.

Indsatte, der ønsker halal-fødevarer eller vegetarmad, får denne mad.

Der bliver trukket kostpenge fra den løn, som klager tjener under afsoningen.

Indklagede afviser at have udsat klager for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Indklagede har en speciel opgave som anbringelsessted for et antal grønlændere, som i henhold til den grønlandske kriminallov er dømt til anbringelse i Danmark, fordi de på grund af psykisk afvigelse anses for uegnede til anbringelse i åben anstalt i Grønland, eller fordi en sådan anbringelse ikke giver tilstrækkelig sikkerhed.

Det følger af § 161, stk. 2 i kriminallov for Grønland, at såfremt en gerningsmand på grund af psykisk afvigelse anses for uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, eller en sådan anbringelse ikke giver tilstrækkelig sikkerhed, kan den pågældende dømmes til anbringelse på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under kriminalforsorgen i Danmark.

De grønlandsk dømte er som udgangspunkt placeret på et særligt afsnit, hvor man forsøger at skabe et regime og en atmosfære, som er tilpasset deres særlige behov. De særlige tilbud til de grønlandske indsatte, der er dømt efter den grønlandske kriminallov, tilsigter at afbøde de gener, som tvangsmæssig anbringelse tusindvis af kilometer fra hjemstavnen, medfører.

Til afdelingen er der blandt andet knyttet en pædagogisk assistent, som er fuldtidsbeskæftiget med at skabe aktiviteter for de grønlandsk anbragte, herunder at skaffe grønlandsk proviant til udlevering en gang om ugen og til fællesspisning en gang om ugen. Alle indsatte skal med få undtagelser selv købe ind hos fængslets købmand og modtager i den forbindelse såkaldte kostpenge. De grønlandsk anbragte, som ønsker at modtage grønlandsk proviant, får fratrukket et beløb af kostpengene til delvis finansiering. Indklagede afholder resten af udgiften.

Øvrige indsatte i fængslet af grønlandsk eller anden etnisk oprindelse er dømt efter dansk straffelovgivning og udstår straf efter de regler, straffuldbyrdelsesloven tilsiger. Disse indsatte har haft ophold i Danmark på gerningstidspunktet, og de har blandt andet for grønlændernes vedkommende mulighed for at søge sig overført til Grønland til fortsat afsoning, såfremt dette måtte foretrækkes af den enkelte. Denne mulighed er ikke til stede for de grønlandske indsatte, der er dømt til tidsubestemt anbringelse i Danmark, før en ny lukket anstalt, som er under opførelse i Nuuk, er klar til ibrugtagning, eller før den enkelte indsatte vurderes at kunne rummes i en åben anstalt i Grønland.

Klager har bopæl i Danmark og er dømt ved en dansk domstol for kriminalitet ligeledes begået i Danmark. Han udstår straffen på lige fod med de øvrige indsatte, som er dømt efter dansk straffelovgivning, og han falder derfor uden for den særordning, som er tilvejebragt i forhold til de grønlandsk dømte.

Fængslets købmand har et gennemsnitligt udvalg af almindelige dagligvarer. Købmanden indkøber dog på opfordring andre varer under forudsætning af, at disse varer er tilgængelige, og at der er en tilstrækkelig stor aftagerkreds.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse efter lov om etnisk ligebehandling.

Det fremgår af lov om etnisk ligebehandling, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af vedkommendes eller tredjemands race eller etniske oprindelse.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race eller etnisk oprindelse behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer af en bestemt race eller etnisk oprindelse ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Indklagedes praksis, hvorefter visse indsatte kan modtage grønlandsk proviant, er betinget af, at den strafbare handling er begået i Grønland, og at den indsatte er dømt efter grønlandsk lov.

Betingelsen har således ikke noget med etnisk oprindelse at gøre. Der er ikke i øvrigt oplysninger i sagen, der underbygger, at klager får en ringere behandling, fordi han er af etnisk grønlandsk oprindelse.

Indklagede har oplyst, at de særlige tilbud til de indsatte af etnisk grønlandsk oprindelse, der er dømt efter kriminalloven for Grønland, tilsigter at afbøde de gener, som tvangsmæssig anbringelse langt væk fra Grønland medfører.

Lov om etnisk ligebehandling er ikke til hinder for, at specifikke foranstaltninger, der har til formål at opveje ulemper knyttet til etnisk oprindelse, opretholdes eller vedtages.

Klager får herefter ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

- § 1, stk. 1, og stk. 4, om nævnets kompetence

- § 9, stk. 1, om klagebehandling

- § 12, stk. 1, om klagebehandling

Lov om etnisk ligebehandling

- § 2, om lovens anvendelsesområde

- § 3, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

- § 4, om adgangen til specifikke foranstaltninger

- § 7, om bevisbyrde

<2016-6811-50839>