Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - retlig interesse

J. nr. 2017-6811-09925

En mand klagede over, at han ikke kunne deltage i et vinarrangement for kvinder. Manden er bosiddende i Københavnsområdet, mens vinarrangementet blev afholdt i Århusområdet. Nævnet fandt under disse omstændigheder ikke, at manden havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde en individuel og aktuel interesse i sagen. Klagen blev derfor afvist på grund af manglende retlig interesse.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afholdelse af en vinskole, der angav at være rettet mod kvinder.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Klagen afvises.

Sagsfremstilling

Indklagedes hjemmeside reklamerede for en vinskole for kvinder. I beskrivelsen af arrangementet fremgår følgende på indklagedes hjemmeside:

”VINSKOLE FOR KVINDER:

(…)

Tag veninderne under armen til en onsdag aften lidt ud over det sædvanlige, hvor vi smager på en række eksempler på den fortræffelige Rieslingdrue og dens mangfoldige udtryk (…)”

Da klager, som er en mand, kontaktede indklagede telefonisk vedrørende arrangementet, fik han oplyst, at han som mand ikke kunne deltage i arrangementet.

Klagen er indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 8. februar 2017.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet forskelsbehandlet på grund af køn.

Det var i forbindelse med planlægning af aktiviteter til en tur til Jylland, at klager blev opmærksom på, at indklagede holdt en vinskole, hvor temaet var riesling-druen. Klager fandt arrangementet spændende.

Det fremgik af kroens hjemmeside, at vinskolen kun var for kvinder. Klager kontaktede derfor den 8. februar 2017 telefonisk indklagede, idet klager ønskede at få oplyst, om han som mand kunne deltage.

Klager fik telefonisk oplyst, at vinskolen kun var for kvinder, og at han som mand derfor ikke kunne deltage.

Indklagede holder ikke ifølge deres hjemmeside et arrangement med tilsvarende indhold for mænd.

Indklagedes bemærkninger under sagen tyder på, at afvisningen var begrundet i en forestilling om, at klager som mand er bedrevidende, at han har store armbevægelser og en ubegrænset viden om alt inden for vin.

Først efter at klager indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet, tilbød indklagede, at klager kunne få adgang til arrangementet. Dette ændrer dog ikke på, at klager i første omgang blev nægtet adgang til arrangementet alene med henvisning til klagers køn.

Der er ikke et legitimt formål i at udelukke en mand fra en vinsmagning.

Indklagede har under sagen henvist til en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet, hvor en mand blev nægtet adgang til et kvindeløb. Faktum i sagen er ikke sammenligneligt med nærværende sag, idet idræt og vinsmagning ikke kan sammenlignes. Der har eksempelvis længe været tradition for en kønsopdeling inden for idræt.

Klager ønsker at få en godtgørelse for forskelsbehandlingen.

Indklagede gør gældende, at klager ikke har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager og hans ven måtte gerne komme hos indklagede på dagen, hvor arrangementet fandt sted og i et separat lokale få en Riesling-smagning magen til den, som vinskolen for kvinder får.

Indklagede gør en dyd ud af at målrette deres events efter de forskellige kundesegmenter, som besøger dem.

Indklagede har siden 2004 holdt utallige tema-vinsmagninger. Arrangementerne har altid været for både kvinder og mænd, men der har altid været en overvægt af mænd til arrangementerne.

De få kvinder, der har deltaget, har ofte ytret ønske til indklagede om, at de havde været glade for at deltage i arrangementerne, men at det ville være dejligt, hvis der en gang i mellem var vinarrangementer kun for kvinder. Flere af kvinderne har til arrangementerne, især hen mod slutningen af smagningerne, følt sig generede af de mandlige deltageres store ”armbevægelser” og ubegrænsede viden om alt inden for vin.

Da indklagede for omkring tre år siden ansatte deres nuværende kvindelige restaurantchef og sommelier, fandt indklagede det oplagt at lave en vinskole for kvinder. Dette har været en stor succes lige siden.

Indklagede fokuserer på vinskolerne for kvinder på de lette og mere feminine vine som eksempelvis Riesling-druen, rosévine og mousserende vine. Dette er vine, som sjældent eller kun delvist appellerer til de mandlige gæster.

Indklagede oplyste dette, da klager ringede til indklagede vedrørende arrangementet. Indklagede tilbød i den forbindelse klager, at han og hans ven kunne deltage i en af indklagedes andre vinsmagninger, og at man altid som overnattende gæst har mulighed for at tilkøbe indklagedes standard-vinsmagning, hvori der også som regel indgår en Riesling-smagning. Dette tilbud var klager ikke interesseret i.

Som følge af klagen til Ligebehandlingsnævnt vil indklagede gerne tilbyde, at klager og hans ven kan komme på dagen, hvor arrangementet finder sted og få en Riesling-smagning magen til den, som vinskolen for kvinder får. Vinsmagningen til de to mænd vil dog foregå i et andet lokale end kvindernes, idet indklagede ikke ønsker at skuffe de kvinder, der har købt produktet ”Vinskole for kvinder” for at slippe for ”bedrevidende” mænd, men også for at skåne klager og hans ven for at komme i den prekære situation, der vil opstå, når de tropper op som eneste mænd i et rum fyldt med kvinder til et arrangement for kvinder.

Indklagede vil tilbyde klager og hans ven samme vilkår i forhold til andre vinskoler for kvinder, som der måtte blive holdt.

Indklagede vil ikke diskriminere hverken mænd eller kvinder. Det er vigtigt for indklagede at målrette deres produkter mod de respektive kundesegmenter. I indklagedes branche er arrangementer som regel opdelt efter interesser og smagspræferencer, men en gang i mellem tager de det et skridt videre og laver kønsspecifikke events af den simple grund, at de anerkender, at mænd og kvinder er forskellige.

Der er både private virksomheder og offentlige instanser der opfylder lignende ønsker for deres kunder.

På nuværende tidspunkt har indklagede ikke et lignende arrangement kun for mænd, men hvis nogen opfordrer indklagede til dette eller indklagede får lyst til at holde et sådant arrangement, vil indklagede holde det. Indklagede forsøger at målrette deres arrangementer til, hvad der er marked for.

Indklagede beklager, at klager har følt sig stødt og diskrimineret pga. sit køn, det har aldrig været meningen med nogle af indklagedes events eller produkter. Indklagede forsøger blot at gives deres kunder og gæster den bedst mulige oplevelse.

I en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet blev en mand nægtet adgang til at deltage i et kvindeløb. Manden fik ikke medhold.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet af den, der har retlig interesse i sagen.

Kravet om, at en klager skal have retlig interesse i sagen, blev indsat i lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra den 1. januar 2016.

Ligebehandlingsnævnet kan herefter kun behandle en klage, hvis klage ren har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag. Klageren skal således være direkte berørt af den påståede forskelsbehandling ved selv at have været udsat for en handling eller undladelse, som efter den pågældendes opfattelse udgør ulovlig forskelsbehandling. En klager, der tilhører en gruppe af personer, som kan være blevet udsat for forskels behandling, har som udgangspunkt ikke alene af den grund en sådan individuel interesse i den konkrete sag, at kravet om retlig interesse er opfyldt.

Klager er bosiddende i Københavnsområdet. Indklagedes vinskole blev afholdt i Århusområdet. Nævnet finder under disse omstændigheder ikke, at klager har påvist en sådan individuel interesse i sagen, at klagen kan behandles af nævnet.

Nævnet afviser derfor at behandle klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

- § 1, stk. 1, og stk. 2, om nævnets kompetence

- § 1, stk. 6, om retlig interesse

- § 8, stk. 3, om retlig interesse

- § 9, stk. 1, om klagebehandling

- § 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligestillingsloven

- § 1 a, om lovens anvendelsesområde

- § 2, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

- § 2, stk. 4 om bevisbyrde

<2017-6811-09925>