Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold

J. nr. 2016-6811-38330

Ved flyafgang blev en kvinde tildelt et andet flysæde end det, hun havde forudbestilt, da en munk af hensyn til sin religion, ikke ønskede at sidde ved siden af en kvinde. Sagen blev afgjort ved dissens.

To nævnsmedlemmer udtalte, at kvinden fik tildelt et flysæde inden for samme priskategori som det sæde, som hun havde forudbestilt. Efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen vurderede disse medlemmer, at kvinden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at tildelingen af et andet flysæde inden for samme priskategori var udtryk for ringere behandling i lovens forstand. De to medlemmer stemte derfor for ikke at give hende medhold i klagen.

Et nævnsmedlem udtalte, at kvinden fik tildelt et flysæde inden for samme priskategori som det forudbestilte sæde. Hun havde imidlertid forudbestilt flysæde nr. 1J på første række, som hun selv karakteriserede som den bedste plads i flyet, men på afrejsedagen blev hun tildelt flysæde nr. 2J. Da kvinden herved ikke kunne beholde sit forudbestilte flysæde på første række, vurderede nævnsmedlemmet, at hun var blevet behandlet ringere på grund af sit køn i strid med ligestillingsloven. Flyselskabet havde ikke godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, herunder at der var tale om lovlig forskelsbehandling. Medlemmet stemte derfor for at give kvinden medhold i klagen.

Da der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet, fik kvinden ikke medhold i sin klage.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med en flyrejse.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at klager ikke på afrejsedagen kunne beholde det flysæde, som hun havde bestilt forud for afrejsen.

Sagsfremstilling

Klager fløj den 17. juli 2016 med indklagede fra Bangkok til København.

Klager havde ifølge sit rejsedokument sædenummer 01J. Det fremgår af rejsedokumentet, at dokumentet var ”sidst udskrevet” den 26. september 2015, og at priskategorien var Premium.

Ifølge klagers boardingkort blev hun på rejsedagen tildelt sædenummer 2J.

Ændringen af flysæde skete i forbindelse med klagers check in i Bangkok. Ændringen var begrundet i, at der på sædet ved siden af sædenummer 01J skulle sidde en munk, der på grund af sin religion ikke kunne sidde ved siden af en kvinde ombord på flyet.

Klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 2. august 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagede ved at tildele hende et andet sæde har udsat hende for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager accepterede ikke frivilligt, at hun blev flyttet fra sit forudbestilte og betalte sæde på første række til et ringere sæde. Hun var tvunget til at acceptere sædebyttet, da hun grundet sit arbejde skulle med flyafgangen.

Indklagede flyttede klager til et nyt sæde på grund af hendes køn, mens munken fik lov at beholde sit sæde.

Klager undrer sig over, at indklagede ikke flyttede munken til et andet sæde, da det var ham, som ikke ønskede at sidde ved siden af klager. Klager spurgte hertil ved indtjekningsskranken i Bangkok.

Klager var den første passager, der forudbestilte et flysæde til flyafgangen. Hun valgte i den forbindelse ”den bedste plads i flyveren”. På tidspunktet, hvor klager forudbestilte sit sæde, var der ingen andre flysæder reserveret. Klager bestilte således flysædet, før munken bestilte sit sæde.

Det var en mandlig passager, som fik tildelt klagers forudbestilte flysæde.

Det fremgår af indklagedes hjemmeside, at prisen er inklusive passagerens frie valg af sæde. Klager fik derfor ikke, hvad hun havde betalt for.

Indklagede gør gældende, at klager fik tildelt et flysæde, der svarede til det flysæde, som hun havde forudbestilt.

På flyafgangen fra Bangkok til København den 17. juli 2016 var en af passagerne en thailandsk munk. Som følge af sin religion ønskede han ikke at sidde ved siden af en kvinde.

I indklagedes bestræbelse på at imødekomme alle passagerers ønsker valgte indklagede at spørge klager, om hun kunne acceptere at få tildelt et andet tilsvarende flysæde. Da klager ikke protesterede, vurderede indklagede, at både klager og munken ved sædebyttet fik deres ønsker til placering i flyet opfyldt.

Klager fik tildelt et flysæde svarende til det sæde, som hun havde forudbestilt, idet hun blev flyttet til et andet premium-sæde. Klager blev således ikke degraderet i forbindelse med sædebyttet, og hun bevarede den sædetype, som hun havde betalt for.

Indklagede accepterer ikke nogen form for diskrimination. Indklagede er et globalt selskab, og der er mange forskellige nationaliteter både blandt personale og passagerer.

Indklagede beklager, at klager har følt sig diskrimineret på sin rejse.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller vil blive behandlet i en tilsvarende situation.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

På afrejsedagen fik klager tildelt et andet flysæde end det sæde, som hun havde forudbestilt, da en munk af hensyn til sin religion, ikke ønskede at sidde ved siden af en kvinde om bord på flyet.

Klager fik således tildelt et andet flysæde på grund af sit køn.

To medlemmer udtaler:

Klager fik imidlertid tildelt et flysæde inden for samme priskategori som det sæde, som hun havde forudbestilt.

På denne baggrund og efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen har klager ikke påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at tildelingen af et andet flysæde inden for samme priskategori er udtryk for ringere behandling i lovens forstand.

Vi stemmer derfor for ikke at give klager medhold i klagen.

Et medlem udtaler:

Klager fik tildelt et flysæde inden for samme priskategori som det sæde, som hun havde forudbestilt. Hun havde imidlertid forudbestilt flysæde nr. 1J på første række, som hun selv karakteriserer som den bedste plads i flyveren, men blev på afrejsedagen tildelt flysæde nr. 2J.

Da klager herved ikke kunne beholde sit forudbestilte flysæde på første række, vurderer jeg, at hun ved tildelingen af flysæde er blevet behandlet ringere på grund af sit køn i strid med ligestillingsloven.

Indklagede har ikke godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket, herunder at der er tale om lovlig forskelsbehandling.

Jeg stemmer derfor for at give klager medhold i klagen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klager får derfor ikke medhold.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

- § 1, stk. 1, og stk. 2 nr. 1., om nævnets kompetence

- § 6, stk. 1, om stemmeflerhed

- § 9, stk. 1, om klagebehandling

- § 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligestillingsloven

- § 1 a om lovens anvendelsesområde

- § 2, stk. 1-2 om forbud mod forskelsbehandling

- § 2, stk. 4 om delt bevisbyrde

<2016-6811-38330>