Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - forskellige priser - retlig interesse - ej medhold

J. nr. 2016-6811-55065

En mand klagede over, at en svømmeklub opkrævede en lavere kontingentpris for ”etniske kvinder” end for andre voksne medlemmer. Han mente derfor, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse. Da klager som mand ikke kunne opnå rabatten uanset sin etniske oprindelse, vurderede nævnet, at han ikke havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde retlig interesse i sagen.

Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling i forbindelse med, at en svømmeklub opkrævede en lavere kontingentpris for ”etniske kvinder” end for andre voksne medlemmer.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen.

Sagsfremstilling

Der er klaget over den indklagede idrætsforenings kontingentpriser for medlemskab af foreningens svømmeklub.

Af et opslag på idrætsforeningens hjemmeside fremgik følgende om svømmeklubbens kontingentpriser:

”Indmeldelsesgebyret er på 100 kr. som betales første gang.

Passive medlemmer betaler 50 kr. pr. år. Kontingent børn 1000 kr. for en sæson.

Kontingent pensionister 1000 kr. for en sæson. Kontingent etniske kvinder 1000 kr. for en sæson. Kontingent voksne 1600 kr. for en sæson.

Aktivitets kontingentet opkræves pr. ½ år. ”

Klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 19. oktober 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse.

Klager blev bekendt med klubbens kontingentpriser på internettet. Han rettede i august 2016 telefonisk henvendelse til idrætsforeningen for at opnå medlemskab af svømmeklubben.

Etniske kvinder får rabat på kontingentet i forhold til andre voksne, og der er derfor tale om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Indklagede har ikke givet en fyldestgørende forklaring på prisforskellen.

Indklagede gør gældende, at der ikke er sket forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Svømmeklubben i den indklagede idrætsforening har fået økonomisk støtte fra DGI til et inklusionsprojekt. Projektet har til formål at få socialt udsatte piger og kvinder i lokalområdet til at deltage i foreningslivet og derved modvirke marginalisering, ensomhed og isolation. Midlerne har blandt andet været brugt til at nedsætte kontingentprisen for deltagerne på svømmeklubbens kvindehold.

Der er tale om en formuleringsfejl i opslaget om kontingentpriser. Fejlen er nu rettet, så det fremgår, at der er tale om et kvindehold.

Ligestillingsloven er ikke til hinder for forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

I Danmark er der en lang tradition for at yde økonomisk støtte til fremme af socialt udsattes deltagelse i foreningslivet. Der er flere eksempler på, at man differentierer priser for at få underrepræsenterede befolkningsgrupper til at deltage i foreningslivet.

Efter modtagelse af klagen har svømmeklubben valgt at oprette et tilsvarende mandehold med en ensartet prisstruktur. Der er derfor ikke længere kønsforskelle i kontingentprisen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet af den, der har retlig interesse i sagen.

Kravet om, at en klager skal have retlig interesse i sagen, blev indsat i lov om Ligebehandlingsnævnet med virkning fra den 1. januar 2016.

Ligebehandlingsnævnet kan herefter kun behandle en klage, hvis klageren har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag. Klageren skal således være direkte berørt af den påståede forskelsbehandling ved selv at have været udsat for en handling eller undladelse, som efter den pågældendes opfattelse udgør ulovlig forskelsbehandling. En klager, der tilhører en gruppe af personer, som kan være blevet udsat for forskelsbehandling, har som udgangspunkt ikke alene af den grund en sådan individuel interesse i den konkrete sag, at kravet om retlig interesse er opfyldt.

Det fremgik af idrætsforeningens hjemmeside, at etniske kvinder skulle betale 1.000 kr. i kontingent for en sæson, mens andre voksne skulle betale 1.600 kr.

Klager gør gældende, at han er blevet forskelsbehandlet på grund af sin etniske oprindelse. Imidlertid ville han som mand ikke kunne opnå rabatten uanset sin etniske oprindelse.

Klager har således ikke været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han har retlig interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet afviser derfor klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 4, om nævnets kompetence

§ 1, stk. 6, om retlig interesse

§ 8, stk. 3, om afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Lov om etnisk ligebehandling

§ 2 om lovens anvendelsesområde

§ 3, stk. 1-2, om forbud mod forskelsbehandling

<2016-6811-55065>