Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - etnisk oprindelse - national oprindelse - politisk anskuelse - afskedigelse - fertilitetsbehandling - kompetence - ej medhold

J. nr. 2016-6810-64382

Der var ikke beskrevet forhold, der tydede på, at en koks politiske anskuelse, nationale oprindelse, etniske oprindelse eller køn havde haft betydning for beslutningen om at afskedige ham. Arbejdsgiverens viden om igangværende fertilitetsbehandling, der tidsmæssig lå efter en advarsel og før opsigelsen, var ikke egnet til at skabe en formodning for, at der var udøvet forskelsbehandling på grund af køn ved afskedigelsen.

Kokken fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn, politisk anskuelse, national oprindelse og/eller etnisk oprindelse i forbindelse med, at en kok blev afskediget fra sin stilling.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven.

Sagsfremstilling

Klager, der er af græsk oprindelse, tiltrådte den 1. april 2016 en stilling som faglært kok med arbejdssted i en kantine, som bestyres af indklagede.

Ved brev af 11. august 2016 fik klager en advarsel:

Skriftlig advarsel

Du modtager hermed en skriftlig advarsel.

Følgende forhold ligger til grund for advarslen:

• Du har på det sidste ikke levet op til det vi forventer af dig som faglært kok. Manglede kvalitet i henhold til dit arbejde.

• Du tager ikke ansvar for det du laver, samt ikke har noget overblik eller tidsfornemmelse for dit arbejde i køkkenet.

Vi forventer, at du retter op på ovenstående forhold og fremadrettet varetager dine arbejdsopgaver iht. aftale med undertegnede.

Såfremt du ikke retter op på ovenstående forhold, bliver vi nødt til at tage dit ansættelsesforhold op til overvejelse.

Med venlig hilsen

[Indklagede]

[Navn]

Køkkenchef

[Navn]

HR Business Partner”

Den 21. september 2016 ledsagede klager sin hustru til ambulant behandling som led i fertilitetsbehandling.

Den 14. oktober 2016 blev klager afskediget til fratrædelse den 31. oktober 2016. Afskedigelsen blev begrundet i manglende kvalifikationer.

Klagers hustru rettede på baggrund af afskedigelsen henvendelse til indklagede ved mail af 17. oktober 2016. Det fremgår blandt andet heraf, at klager alene ved en samtale med køkkenchefen den 11. august 2016 fik at vide, at han og hans kollega ikke havde overblik i køkkenet, og at klager skulle tage mere ansvar. Herudover modtog klager ingen kritik for sit arbejde. Der blev på intet tidspunkt mellem advarslen og afskedigelsen givet negativ feedback eller bemærkninger. Klager havde dog løbende forsøgt at få feedback af køkkenchefen. Klager undrede sig over, at hans faglige niveau og arbejdsindsats skulle have ændret sig så væsentligt fra medarbejderudviklingssamtalen den 20. maj 2016 og frem til den skriftlige advarsel den 11. august 2016. Han havde løbende modtaget ros fra den tidligere souschef, kunder i kantinen og fra køkkenchefen, som også to dage inden opsigelsen roste hans arbejde. I mailen fra klagers hustru blev der endvidere henvist til de diskriminationsgrunde, der er anført i klagen.

Indklagede svarede den 18. oktober 2016 hertil, at de ikke ønskede at uddybe begrundelsen for afskedigelsen.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 11. december 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn, sin politiske anskuelse samt sin nationale og etniske oprindelse. Han mener sig endvidere forskelsbehandlet på grund af manglende medlemskab af en faglig organisation.

Afskedigelsen bør ifølge klager blive underkendt. Subsidiært ønsker han en godtgørelse.

Klager har erfaring som kok og køkkenchef i både Danmark og Grækenland, hvor han inden sin ansættelse hos indklagede fik ros og anerkendelse. Han har indleveret et certifikat på græsk samt to anbefalinger fra tidligere arbejdspladser.

Også hos indklagede fik klager løbende ros for sit arbejde. Han har indleveret referat fra sin medarbejderudviklingssamtale den 20. maj 2016, hvor han blev opfordret til at ”fortsætte det gode arbejde”. Han har endvidere vedlagt kopi af opslag på kantinens side på Facebook, hvor klager bliver nævnt og får ros fra kunder.

I august 2016 blev klagers tyrkiske kollega forfremmet til souschef. Som følge af at denne kollega hermed manglende i driften, arbejdede klager nu sammen med køkkenchefen. Herefter blev klager kritiseret, og han fik advarslen.

Inden afskedigelsen spurgte den tidligere souschef klager om, hvorvidt han ville flytte arbejdssted til dennes nye arbejdsplads i indklagedes koncern. Klager undlod at flytte arbejdsplads, idet han dermed ville få væsentlig længere transport til sit arbejde. Hvis han havde ansøgt om at flytte arbejdsplads, var han ikke blevet afskediget. Klager bestrider, at han, som påstået af indklagede, selv spurgte sin tidligere souschef, om han kunne få et job andetsteds i indklagedes organisation.

Klager opfattede ikke brevet af 11. august 2016 som en advarsel. Han fik på engelsk mundtligt at vide, at han blot skulle ændre et par småting i sit arbejde, hvilket ikke stemmer overens med indholdet af brevet. Brevet burde have været på engelsk.

Der blev ikke fulgt op på eller løbende drøftet, hvordan det gik efter advarslen. Der var ingen samtale i september 2016 som påstået af indklagede. En samtale i forbindelse med advarsler og forud for en påtænkt fyring burde være noteret. Al dokumentation i sagen er imidlertid fremskaffet af klager. Der er på intet tidspunkt fremlagt dokumentation fra indklagede, hvilket ikke skal komme klager til skade.

Afskedigelsen er blandt andet begrundet i manglende kvalifikationer. Klager var imidlertid den, der arbejdede hurtigst i køkkenet. En kollega i klagers team holdt rygepauser og bidrog ikke i arbejdet. Derfor havde klager trods sit hurtige tempo svært ved at nå arbejdet i en periode.

Såfremt klagers faglige kvalifikationer var mangelfulde, burde indklagede have opdaget dette meget tidligere. Klager var beskæftiget i 4½ måned inden advarslen og 6½ måned inden afskedigelsen. Normalt vil en arbejdsgiver være ekstra opmærksom på manglende kvalifikationer i prøveperioden. Klager er efterfølgende i sit nuværende arbejde udnævnt til køkkenchef fra den 1. april 2017.

På tidspunktet for advarslen og den efterfølgende afskedigelse modtog klagers hustru fertilitetsbehandling, som på sigt forhåbentlig ville have medført fædreorlov. Klager har indleveret en attest fra et hospital, hvoraf det fremgår, at hans hustru modtog ambulant behandling den 21. september 2016 på en afdeling identificeret ved dens nummer med ”nødvendig deltager”. Indklagede bad klager om at dokumentere, at han havde været på hospitalet.

Klager oplyste ikke indklagede om fertilitetsbehandlingen. På attesten fra hospitalet fremgår nummeret på afdelingen. En hurtig søgning på Google viser, at der er tale om hospitalets fertilitetsklinik. Indklagede vidste derfor, at klagers hustru modtog fertilitetsbehandling.

Der er således sammenhæng mellem afskedigelsen og klagers hustrus fertilitetsbehandling, som indklagede blev bekendt med cirka tre uger før afskedigelsen.

Der er omvendt bevisbyrde i afskedigelsessager, når kvinden er i fertilitetsbehandling og/eller gravid. Både manden og kvinden er beskyttet heraf.

Klager diskuterede ofte politik med sine kolleger, heriblandt sin tyrkiske kollega. Klager er som græker ikke positivt stemt over for Tyrkiet og den førte politik. Han gav derfor udtryk for sine politiske synspunkter. Klager interesserer sig endvidere for de historiske folkedrab, blandt andet på armenerne i 1915, som desværre stadig ikke anerkendes i mange lande.

Klager fornemmede, at den tyrkiske kollega, der blev forfremmet til souschef, havde et problem med klager. Han kunne mærke, at kollegaen blev provokeret af hans holdninger. Da kollegaen avancerede, fik han mulighed for at få klager fyret.

De øvrige ansatte hos indklagede har ikke en baggrund, hvor det land, de stammer fra, har været i et mangeårigt konfliktfyldt forhold med Tyrkiet. Hele stemningen over for klager ændrede sig i negativ retning, da klagers tyrkiske kollega pludselig blev hans souschef.

Grækere har en særlig etnicitet på grund af det særlige alfabet, det unikke græske sprog og den græsk-ortodokse religion.

Klager var endvidere den eneste ansatte hos indklagede, som ikke var medlem af en fagforening.

Indklagede påstår, at sagen bør afvises, idet den kun kan oplyses og uddybes ved mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ligebehandlingsnævnet. Subsidiært afviser indklagede, at klager blev opsagt på grund af et eller flere af de påberåbte diskriminationsgrunde.

Der er stor uenighed mellem klager og indklagede omkring de faktiske forhold. Der foreligger endvidere ikke nogen form for dokumentation for de forhold, som klager har påberåbt sig, hvorfor klagen ikke på betryggende vis kan behandles uden mundtlige parts- og vidneforklaringer.

Klager har ikke fremlagt nogen dokumentation, der underbygger hans påstande, og han har heller ikke på anden måde sandsynliggjort sine påstande.

Klager blev opsagt, fordi indklagede ikke var tilfreds med kvaliteten af klagers arbejde og arbejdsindsats.

I kantinen, som klager var ansat i, beskæftiger indklagede 14 medarbejdere, der repræsenterede otte nationaliteter: syv fra Danmark og resten fra henholdsvis Bangladesh, Indien, Tyrkiet, Italien, Korea, Venezuela og Grækenland.

I sommeren 2016 blev klagers tidligere kollega udnævnt til souschef, og der blev ansat en ny kok i stedet. Med to forholdsvis nyansatte kokke og en souschef, der skulle oplæres i administrative opgaver, valgte køkkenchefen i en større del af tiden selv at deltage i produktionen i kantinen. Hun kom herved i dagligdagen tættere på kokkene og kunne bedre end tidligere vurdere medarbejdernes måde at udføre arbejdsopgaverne på.

Køkkenchefen var ikke tilfreds med klagers måde at udføre sine opgaver på. Klagers faglige niveau var ikke tilfredsstillende, og han evnede ikke at planlægge arbejdsopgaverne og manglede generel menuforståelse.

Det var baggrunden for den samtale, som køkkenchefen sammen med en HR-partner havde med klager og også for den skriftlige påtale, som klager fik den 11. august 2016.

Køkkenchefen havde medio september 2016 en samtale med klager som opfølgning på samtalen og påtalen af 11. august 2016, idet hun ikke syntes, at klager havde forbedret sin indsats.

Klager oplyste kort efter afholdt ferie indtil medio september 2016 køkkenchefen om, at hans hustru var i fertilitetsbehandling, og han bad om fri, så han kunne følge hende til behandlingen den 21. september 2016.

Indklagede er en stor virksomhed, hvor det ikke er usædvanligt, at medarbejdere beder om fri, fordi de skal ledsage familiemedlemmer på hospitalet. Når det er relevant, beder indklagede om dokumentation for, at det er nødvendigt, at medarbejderen følger familiemedlemmet.

Opsigelsen fandt sted knap en måned efter, at køkkenchefen blev bekendt med, at klagers hustru skulle i fertilitetsbehandling. Der er således ikke påvist tidsmæssig sammenhæng mellem opsigelsen og kendskabet til fertilitetsbehandlingen.

Klagers påståede store interesse for det armenske folkemord og andre folkemord, der skulle være begået af Tyrkiet, og klagers uvilje mod det siddende styre i Tyrkiet, kan ikke anerkendes som en politisk anskuelse som forstået og beskyttet i forskelsbehandlingsloven.

Såfremt Ligebehandlingsnævnet finder, at klagers interesse er omfattet af begrebet politisk anskuelse i forskelsbehandlingslovens betydning, gør indklagede gældende, at klager ikke har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at klager ved opsigelsen var udsat for forskelsbehandling på grund af sin politiske anskuelse. Klager har ikke påvist, at han har givet udtryk for de pågældende holdninger på arbejdspladsen, og at de overhovedet har været kendte af hans ledere og/eller kolleger.

Klager har heller ikke påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at det skulle være hans græske oprindelse, som var den egentlige årsag til opsigelsen den 14. oktober 2016.

De øvrige medarbejdere i kantinen har ingen erindring om, at klager skulle have givet udtryk for særlige holdninger om Tyrkiet, Armenien eller om andet i øvrigt.

Halvdelen af medarbejderne i kantinen var og er ikke oprindeligt fra Danmark og havde eller har ikke dansk som modersmål. Arbejdssproget er derfor en blanding af dansk og engelsk, og medarbejderne hjælper i øvrigt hinanden med oversættelser. Der er ikke i kantinen, hos den lokale ledelse eller centralt hos indklagede nogen uvilje mod særlige nationaliteter og etniske grupper. Der er snarere en åbenhed over for andre, hvilket mangfoldigheden af nationaliteter blandt de beskæftigede i kantinen indikerer.

Indklagede bestrider, at opsigelsen skyldtes andre forhold end dem, der fremgår af opsigelsen og af påtalen af 11. august 2016.

På afskedigelsestidspunktet havde klager 6½ måneds anciennitet, og han kunne ikke efter bestemmelserne i Hovedaftalen anfægte opsigelsen og sagligheden af denne. Der findes ikke i Kantineoverenskomsten en bestemmelse om prøvetid.

Det var klager selv, der rettede henvendelse til den tidligere souschef med en forespørgsel om, hvorvidt souschefen kunne finde beskæftigelse til klager.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Nævnet behandler desuden klager over forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse samt national og etnisk oprindelse efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).

Som sagen foreligger oplyst for Ligebehandlingsnævnet, er det ikke nødvendigt for sagens afgørelse, at der føres bevis i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Klagers hustru var i fertilitetsbehandling, da klager blev afskediget, og indklagede var bekendt hermed. Klager er derfor omfattet af beskyttelsen i ligebehandlingslovens § 9, hvorefter en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Da klagers hustru ikke var gravid på opsigelsestidspunktet, påhviler det i første omgang klager at påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at indklagede ved afskedigelsen af klager helt eller delvist lagde vægt på, at hans hustru var i fertilitetsbehandling.

Efter forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle lønmodtagere ved afskedigelse. Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Ligebehandlingsnævnet vurderer, at klager ikke har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at hverken den omstændighed, at klagers hustru modtog fertilitetsbehandling, klagers eventuelle meningstilkendegivelse om konflikten mellem Grækenland og Tyrkiet eller klagers nationale eller etniske oprindelse er indgået i indklagedes beslutning om at afskedige klager.

Der er ikke beskrevet forhold, der tyder på, at klagers køn, politiske anskuelse, nationale oprindelse eller etniske oprindelse har haft betydning for beslutningen om at afskedige ham. Der er således ikke noget i advarslen, brevet om afskedigelsen eller i sagen i øvrigt, der relaterer sig til klagers køn, politiske anskuelse, nationale oprindelse eller etniske oprindelse. Der er derfor ikke noget, der tyder på, at indklagede skulle have udsat klager for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af disse diskriminationsgrunde.

Indklagedes viden om den igangværende fertilitetsbehandling, der tidsmæssigt lå efter advarslen og forud for opsigelsen, er ikke i sig selv egnet til at skabe en formodning for, at der er udøvet forskelsbehandling på grund af køn ved afskedigelsen.

Nævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om påstået ringere behandling på grund af manglende medlemskab af en faglig organisation.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

- § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

- § 9, stk. 1, om klagebehandling

- § 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

- § 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

- § 9, om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov

- § 16 a, om delt bevisbyrde

Forskelsbehandlingsloven

- § 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

- § 2, stk. 1, om forbud mod forskelsbehandling

- § 7 a, om delt bevisbyrde

<2016-6810-64382>