Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sundhed - ej medhold

J. nr. 2016-6811-07415

En mand blev opereret for lyskebrok ved en åben operation. Kvinder får altid foretaget den samme operation, som en kikkertoperation. Det klagede han over til Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet lagde til grund, at beslutningen om altid at tilbyde kvinder kikkertoperation, mens mænd med den samme type brok behandles enten ved en kikkertoperation eller en åben operation, er begrundet i en sundhedsfaglig vurdering, der tilsiger, at kvinder har øget risiko for brokdannelse, hvis der anvendes åben operationsmetode.

Det ligger udenfor nævnets kompetence, at tage stilling til en sådan sundhedsfaglig vurdering.

Det forhold, at kvinder får foretaget en kikkertoperation, mens mænd kan får foretaget den samme operation enten som en åben operation eller som en kikkertoperation, er på denne baggrund ikke forskelsbehandling i ligestillingslovens forstand.

Klager fik ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev opereret for lyskebrok på et hospital. Klager, der er en mand, fik en åben operation, mens kvinder, der bliver opereret for lyskebrok, får foretaget en kikkertoperation.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at klagers lyskebrokoperation blev foretaget som en åben operation, mens kvinder får foretaget den samme operation, som en kikkertoperation.

Sagsfremstilling

Klager blev på et hospital i november 2012 opereret for lyskebrok. Operationen blev foretaget som en åben operation.

Kvinder får altid foretaget den samme operation som en kikkertoperation.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at han er blevet udsat for forskelsbehandling, fordi han på et hospital fik foretaget en åben operation for lyskebrok, mens kvinder altid får foretaget den samme operation som en kikkertoperation.

Klager blev opereret for lyskebrok på et hospital i december 2012. Der blev foretaget en åben operation, og klager har et stort ar på 12-15 cm samt gener ved bestemte bevægelser.

Klager er efterfølgende blevet opmærksom på, at kvinder altid får foretaget en kikkertoperation, hvilket er en mere moderne teknik, som giver mindre ar og færre gener.

Det har ikke været muligt for klager at få en lægefaglig forklaring på, hvorfor det udelukkende er kvinder, der tilbydes den lukkede operation. Klager formoder, at det er af økonomiske grunde. Klager blev ikke tilbudt en kikkertoperation.

Klager ønsker godtgørelse og erstatning til dækning af udgifter til laserbehandling for at minimere sine ar.

Hospitalet har begrundet forskelsbehandlingen med, at der er øget risiko for fornyet brokdannelse hos kvinder ved en åben operation, men gør ikke rede for, hvor stor risikoen eventuelt er. Recidivrisikoen er ikke det eneste som adskiller de to operationsformer. En lukket operation betyder en kortere rekonvalcensperiode efter operationen, da smerterne er betydeligt mindre, ligesom arrets størrelse er 10-15 gange større ved en åben operation.

Klager mener, der bør indhentes en sagkyndig erklæring til sagen, som kan afdække, hvilke fordele der også vil være for mænd ved at få en kikkertoperation. Hospitalet har af ressourcemæssige hensyn valgt kun at tilbyde kvinder den moderne operationsform baseret på den opfattelse, at kvinder måske får mere ud af denne operation i forhold til mænd, men dette er ifølge klager ikke tilstrækkeligt dokumenteret.

Desuagtet at kvinder muligvis nyder større fordel ved en lukket operation, skal der stadig være tale om betydelige forskelle førend en sådan forskelsbehandling er saglig. Det er samlet set nødvendigt med en uafhængig vurdering foretaget af en faglig ekspert for at få afklaret, hvor stor gevinsten ved en lukket operation reelt er for kvinder i forhold til mænd.

Er denne forskel ikke signifikant, er der tale om ulovlig forskelsbehandling.

Indklagede har oplyst, at klager i november 2012 blev behandlet med åben operation for symptomgivende førstegangsbrok i venstre lyske, og at indgrebet ifølge operationspapirerne blev korrekt gennemført.

Klager mener, at han er blevet forskelsbehandlet, da han har fået en åben operation, mens kvinder altid får foretaget en laparoskopisk (kikkertoperation) for samme type brok.

Grunden til, at man altid vælger laparoskopisk operationsmetode til kvinder, er, at det har vist sig, at kvinder har øget risiko for fornyet brokdannelse, hvis der anvendes åben operationsmetode. De nationale retningslinjer fra Dansk Herniedatabase angiver således, at kvinder med førstegangsbrok skal behandles med laparoskopisk metode, mens mænd med den samme type brok kan behandles enten med laparoskopisk eller åben operation. De nationale retningslinjer er beskrevet i Danish Medical Bulletin 2011; 58: (2):c 42-43. Disse retningslinjer er de samme som guidelines fra European Hernia Society.

Behandlingen er således gennemført efter gældende nationale og europæiske retningslinjer, som har været fulgt i afdelingen i de sidste 10 år.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn.

Forbuddet mod forskelsbehandling gælder efter loven enhver arbejdsgiver, myndighed og organisation inden for offentlig forvaltning og almen virksomhed. Loven gælder også for myndigheder og organisationer og alle personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden inden for både den offentlige og den private sektor, herunder offentlige organer, og som tilbydes uden for privatog familielivet, samt transaktioner i den forbindelse.

Nævnet lægger til grund, at beslutningen om altid at tilbyde kikkertoperation til kvinder, mens mænd med den samme type brok behandles med enten kikkertoperation eller åben operation, er begrundet i en sundhedsfaglig vurdering, der tilsiger, at kvinder har øget risiko for fornyet brokdannelse, hvis der anvendes åben operationsmetode.

Det kan konstateres, at der er tale om forskelsbehandling i forbindelse med ydelsen af sundhedspleje, som tilbydes henholdsvis mænd og kvinder. Forskellen beror imidlertid på de fysiske forskelle, der er mellem kvinder og mænd. Der er derfor ikke tale om sammenlignelige situationer.

Det forhold, at kvinder altid får foretaget en kikkertoperation, mens mænd kan få foretaget den samme operation enten som en åben operation eller som en kikkertoperation er på denne baggrund ikke forskelsbehandling i ligestillingslovens forstand.

Klager får ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligestillingsloven

§ 1, om lovens formål

§ 1 a, stk. 1, nr. 1, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 4, om forbud mod forskelsbehandling

<2016-6811-07415>