Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsøkonomuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

I medfør af § 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, og stk. 4, og § 23, stk. 1, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, nr. 2, 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 847 af 23. juni 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører markedsføring i handels-, produktions- og servicevirksomheder nationalt og internationalt.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring giver ret til at anvende betegnelsen markedsføringsøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Marketing Management.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Marketing Management.

§ 3. Uddannelsen består af følgende:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 70 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 20 ECTS-point.

4) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) International markedsføring, 25 ECTS-point.

2) Økonomi, 20 ECTS-point.

3) Salg og markedskommunikation, 10 ECTS-point.

4) Organisation og supply chain management, 10 ECTS-point.

5) Erhvervsret, 5 ECTS-point.

Stk. 3. Institutionen vejleder den studerende om betydningen af valg af valgfri uddannelseselementer med henblik på videre uddannelse.

§ 4. Afsluttende praktik på 4. semester bedømmes ved en prøve med bestået/ikke bestået.

§ 5. I øvrigt gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

§ 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2017.

Styrelsen for Forsking og Uddannelse, den 11. september 2017

Hans Müller Pedersen

/ Rikke Lise Simested


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en markedsføringsøkonom skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) virksomhedens strategiske og økonomiske grundlag,

2) grundlæggende samfundsøkonomiske forhold,

3) salgets gennemførelse,

4) erhvervsjuridiske forhold, herunder lovgivning om markedsførings- og konkurrenceforhold og

5) metoder til løsning af komplekse og praksisnære problemstillinger inden for markedsføring.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) foretage en international markedsvurdering,

2) vurdere problemstillinger og gennemføre problemorienterede projekter inden for markedsmæssige emner,

3) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag på engelsk,

4) på et analytisk grundlag opstille relevante løsningsforslag inden for markedsføringsmæssige problemstillinger,

5) vurdere virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold,

6) vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til handel og

7) vurdere organisatoriske og supply chain managementmæssige problemstillinger samt anvende projekt- og innovationsværktøjer.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingsstrategi og internationalisering,

2) håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for salg og markedsføring,

3) håndtere markedsførings- og salgsplanlægning for virksomheden samt deltage i udførelsen heraf,

4) tilegne sig nye færdigheder og ny viden inden for erhvervet,

5) analysere en virksomheds økonomiske udvikling under hensyntagen til de samfundsøkonomiske vilkår med henblik på handlemuligheder og

6) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på engelsk skriftligt og mundtligt.