Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31994L0025
 
32003L0044
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde på under 4 meter (vandscooterførerbekendtgørelsen)

I medfør af § 10 a, § 18, stk. 2, og § 27, stk. 3, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes:

Anvendelse m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for førere af vandfartøjer beregnet til fritidsformål med en skroglængde på under 4 m, som anvender en fremdriftsmotor med vandstrålepumpe som hovedfremdriftsmiddel, og som er beregnet til at skulle betjenes af en eller flere personer, som sidder, står eller knæler på – snarere end i – skroget.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse for fritidssejlads med luftpudefartøjer og andre motordrevne fartøjer af tilsvarende karakter, der er konstrueret til at blive fremført af personer, som sidder, står eller knæler på – snarere end i – skroget.

Stk. 3. Fartøjets længde i meter er skroglængden overalt målt i henhold til fritidsbådsdirektivet1) efter den relevante harmoniserede standard. Eksterne ror, eksterne drev og påhængsmotorer, badeplatforme, bovspryd, fenderlister og lignende måles ikke med.

Stk. 4. I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen, om et fartøj er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2. Førere af fartøjer nævnt i § 1 skal

1) være fyldt 16 år og

2) have erhvervet vandscooterbevis i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere.

§ 3. Føreren skal under sejladsen have det i § 2 krævede bevis hos sig og på forlangende vise det til politiet eller Søfartsstyrelsen.

§ 4. Kommuner, regioner eller andre myndigheder, der har bemyndigelse til at fastsætte regulativer for åer, søer, vandløb og lignende beskyttede farvande, kan efter ansøgning til Søfartsstyrelsen få tilladelse til, at sejlads med de i § 1 nævnte fritidsfartøjer i de områder, som hører under myndighedens ansvar, bliver fritaget helt eller delvist for bekendtgørelsens bestemmelser.

Strafbestemmelse

§ 5. Overtrædelse af § 2, stk. 1, og § 3 straffes med bøde.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Overgangsbestemmelse

§ 7. Personer, der inden 1. januar 2018 opfyldte kravene til at føre vandscooter, skal inden den 1. januar 2020 have erhvervet et vandscooterbevis i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere.

Søfartsstyrelsen, den 18. december 2017

Per Sønderstrup

/ Rasmus Høy Thomsen

Officielle noter

1) Rådets direktiv 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer, som ændret ved Parlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF.