Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32015L2193
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Begrænsning af luftforurening
Kapitel 4 Egenkontrol med luftforurening
Kapitel 5 Begrænsning af støj og luftimmissioner (B-værdier)
Kapitel 6 Krav til indretning og drift
Kapitel 7 Skærpelser, supplerende krav og dispensationer
Kapitel 8 Anmeldelse og registrering
Kapitel 9 Særligt om listevirksomheder
Kapitel 10 Regler om kommunal anvisning af eget træaffald
Kapitel 11 Enkeltpersoners anmodning om oplysninger
Kapitel 12 Tilsynsmyndighedens underretning af Miljøstyrelsen
Kapitel 13 Offentliggørelse af data via Digital Miljøadministration
Kapitel 14 Tilsynsmyndighed og tilsyn
Kapitel 15 Klage
Kapitel 16 Strafbestemmelser
Kapitel 17 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Oplysninger som skal indgå i anmeldelse af mellemstort fyringsanlæg, jf. § 60, stk. 3, § 61, stk. 3, § 62, stk. 5, § 78, stk. 1, § 79 og § 81
Bilag 2 Emissionsgrænseværdier for nye mellemstore fyringsanlæg, jf. §§ 6 og 9
Bilag 3 Emissionsgrænseværdier for bestående mellemstore fyringsanlæg, jf. §§ 7-9
Bilag 4 Emissionsgrænseværdier for bestående mellemstore fyringsanlæg, der anvendes som spidslastanlæg, jf. § 9 og 12
Bilag 5 Emissionsgrænseværdier for spormetaller, jf. § 13
Bilag 6 Overvågning af emissioner og vurdering af overholdelse, jf. § 19, § 20, stk. 3 og 7, § 30 og § 31, stk. 2 og 3
Bilag 7 B-værdier for afkast fra mellemstore fyringsanlæg, jf. § 37
Bilag 8 Støjgrænser, jf. § 36, stk. 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 8 og 9, § 7 a, stk. 1, § 35, stk. 2, § 35 b, stk. 1, § 45, stk. 2, § 67, § 73, stk. 1 og 3, § 79 b, stk. 1, nr. 1, 5, 7, 9, 10, 11 og 13, § 79 c, stk. 2, § 79 d, § 80, § 89 b, § 92, § 110, stk. 3 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1444 af 12. december 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på

1) fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 50 MW (mellemstore fyringsanlæg), uanset hvilken brændselstype de anvender, og

2) en kombination af nye mellemstore fyringsanlæg i henhold til stk. 2, herunder en kombination, hvor den samlede nominelle indfyrede termiske effekt er på mere end eller lig med 50 MW, medmindre denne kombination udgør et fyringsanlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Stk. 2. En kombination af to eller flere nye mellemstore fyringsanlæg anses for at være ét enkelt mellemstort fyringsanlæg, og deres nominelle indfyrede termiske effekt betragtes under ét med henblik på beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt, hvis

1) røggasserne fra sådanne mellemstore fyringsanlæg udledes gennem en fælles skorsten, eller

2) røggasserne fra sådanne mellemstore fyringsanlæg efter tilsynsmyndighedens vurdering og under hensyn til tekniske og økonomiske forhold kan udledes gennem en fælles skorsten.

§ 2. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a.

1) emissionsgrænseværdier for svovldioxid, SO2, nitrogenoxider, NOx, støv, carbonmonooxid, CO, og spormetaller for mellemstore fyringsanlæg,

2) krav til overvågning af emissioner af svovldioxid, SO2, nitrogenoxider, NOx, støv, carbonmonooxid, CO, og spormetaller fra mellemstore fyringsanlæg,

3) krav til indretning og drift, herunder håndtering af faste brændsler og opbevaring af affald, krav til overjordiske tanke samt krav til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand i forbindelse med drift af mellemstore fyringsanlæg,

4) krav til begrænsning af luftimmissioner (B-værdier) fra drift af mellemstore fyringsanlæg, støjgrænseværdier i forbindelse med drift af mellemstore fyringsanlæg og

5) regler om anmeldelse og registrering mv. af nye og bestående mellemstore fyringsanlæg.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter desuden supplerende regler til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed for så vidt angår nye og bestående mellemstore fyringsanlæg,

1) som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en listevirksomhed, der er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller

2) som er omfattet af punkt 1.1 a og 1.1 b i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed medmindre denne kombination udgør et fyringsanlæg, der er omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Stk. 3. Reglerne i kapitel 5 om begrænsning af støj og luftimmissioner (B-værdier) samt reglerne i kapitel 8 om anmeldelse og registrering finder ikke anvendelse på de i stk. 2 nævnte anlæg.

§ 3. Denne bekendtgørelse omfatter ikke følgende anlæg:

1) Fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg eller bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald.

2) Fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv.

3) Fyringsanlæg på landbrugsbedrifter med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig 5 MW, der udelukkende anvender uforarbejdet husdyrgødning fra fjerkræ som brændsel, jf. artikel 9, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1069/2009/EF af 21. oktober 2009, om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning nr. 1774/2002/EF (forordningen om animalske biprodukter).

4) Fyringsanlæg, hvori de gasformige forbrændingsprodukter anvendes til direkte opvarmning, tørring eller enhver anden behandling af genstande eller materialer.

5) Fyringsanlæg, hvori de gasformige forbrændingsprodukter anvendes til direkte gasfyret opvarmning af lokaler med henblik på at forbedre arbejdsvilkår.

6) Efterforbrændingsanlæg, som er bestemt til at rense røggasserne fra industriprocesser ved forbrænding, og som ikke drives som uafhængige fyringsanlæg.

7) Tekniske anordninger, der anvendes til fremdrift af køretøjer, skibe eller luftfartøjer.

8) Gasturbiner samt gas- og dieselmotorer, når de anvendes på offshoreplatforme.

9) Anlæg til regenerering af katalysatorer til katalytisk krakning.

10) Anlæg til omdannelse af hydrogensulfid til svovl.

11) Reaktorer, der anvendes i den kemiske industri.

12) Koksovnsblokke.

13) Cowpers.

14) Krematorier.

15) Fyringsanlæg, der fyrer med raffinaderibrændsel alene eller sammen med andet brændsel til produktion af energi i mineralolie- og gasraffinaderier.

16) Sodakedler i anlæg til fremstilling af pulp.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på forskningsaktiviteter, udviklingsaktiviteter eller afprøvningsaktiviteter vedrørende mellemstore fyringsanlæg.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Ethvert stof eller enhver genstand, jf. bilag 2 i bekendtgørelse om affald, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med.

2) Bestående fyringsanlæg: Et fyringsanlæg, der er sat i drift før den 20. december 2018, eller som har fået meddelt godkendelse efter lovens § 33 inden den 19. december 2017, forudsat at anlægget sættes i drift senest den 20. december 2018.

3) Biomasse: Ethvert af følgende produkter og affaldstyper:

a) Produkter bestående af vegetabilsk materiale fra landbrug eller skovbrug, der kan anvendes som brændsel for at udnytte energiindholdet.

b) Vegetabilsk affald fra landbrug og skovbrug.

c) Vegetabilsk affald fra levnedsmiddelindustrien, hvis forbrændingsvarmen udnyttes.

d) Fiberholdigt vegetabilsk affald fra fremstilling af jomfrupulp og fra fremstilling af papir fra pulp, hvis det medforbrændes på produktionsstedet, og forbrændingsvarmen udnyttes.

e) Korkaffald.

f) Træaffald, undtagen træaffald, der kan indeholde halogenerede organiske forbindelser eller tungmetaller som følge af behandling med træbeskyttelsesmidler eller overfladebehandling, herunder navnlig sådant træaffald fra bygge- og nedrivningsaffald.

4) Brændsel: Ethvert fast, flydende eller gasformigt brændbart stof.

5) Dieselmotor: En forbrændingsmotor, der fungerer efter dieselprincippet, og som anvender kompressionstænding til forbrænding af brændstof.

6) Driftsleder: Enhver fysisk eller juridisk person, der driver eller kontrollerer fyringsanlægget, eller som efter national lovgivning har fået overdraget den afgørende økonomiske dispositionsret over anlæggets tekniske drift.

7) Driftstimer: Det tidsrum udtrykt i timer, hvor fyringsanlægget er i drift og udleder emissioner til luften, bortset fra opstarts- og nedlukningsperioder.

8) Dual-fuel-motor: En forbrændingsmotor, som anvender kompressionstænding og fungerer efter dieselprincippet ved forbrænding af flydende brændstoffer og efter ottoprincippet ved forbrænding af gasformige brændstoffer.

9) Emission: Udledning i luften af stoffer fra et fyringsanlæg.

10) Emissionsgrænseværdi: Den tilladte mængde af et stof i røggas fra et fyringsanlæg, der i et givet tidsrum må udledes i luften.

11) Fuldstændig anmeldelse: En anmeldelse, jf. §§ 60-62.

12) Fyringsanlæg: Enhver teknisk indretning, hvori brændsel oxyderes med henblik på anvendelse af den således frembragte varme.

13) Gasmotor: En forbrændingsmotor, som fungerer efter ottoprincippet, og som anvender elektrisk tænding til forbrænding af brændstof.

14) Gasolie:

a) Ethvert mineraloliebaseret flydende brændsel, som henhører under KN-kode 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 eller 2710 20 19.

b) Ethvert mineraloliebaseret flydende brændsel, hvoraf mindre end 65 volumenprocent, inklusive tab, destillerer ved 250 °C, og hvoraf mindst 85 volumenprocent, inklusive tab, destillerer ved 350 °C efter ASTM D86-metoden.

15) Gasturbine: Enhver roterende maskine, der omdanner termisk energi til mekanisk arbejde, og som hovedsagelig består af en kompressor, en termisk anordning, hvori brændslet oxyderes med henblik på at opvarme arbejdsvæsken, og en turbine. Gasturbiner omfatter både gasturbiner med åben cyklus og kombineret cyklus og gasturbiner i kraftvarmedrift, alle med eller uden supplerende indfyring.

16) Motor: En gasmotor, dieselmotor eller dual-fuel-motor.

17) Naturgas: Naturligt forekommende methan med højst 20 volumenprocent af inerte stoffer og andre forbindelser.

18) Nitrogenoxider, NOx: Nitrogenoxid og nitrogendioxid udtrykt som nitrogendioxid, NO2.

19) Nye fyringsanlæg: Andre fyringsanlæg end et bestående fyringsanlæg.

20) Nødanlæg: Mellemstore fyringsanlæg, der holdes i beredskab og kun sættes i drift, hvis det normalt benyttede anlæg havarerer, eller ved udfald af transmissionsnettet.

21) Raffinaderibrændsel: Fast, flydende eller gasformigt brændbart stof fra destillations- og konverteringsfaserne ved raffineringen af råolie, herunder raffinaderibrændselsgas, syngas, raffinaderiolier og petroleumskoks.

22) Sekundært emissionsbegrænsende udstyr: Udstyr, der anvendes til rensning af røggassen for luftforurenende stoffer som f.eks. støv, NOx og SO2.

23) Spidslastanlæg: Fyringsanlæg, som ved udsving i fjernvarme- eller elforbruget kan supplere leveringen af fjernvarme eller el fra den normale forsyning, og som hurtigt kan startes og stoppes.

24) Støv: Partikler af enhver form, struktur og densitet, som er dispergeret i gasfasen under forholdene ved prøveudtagningsstedet, og som kan opsamles ved filtrering under nærmere angivne betingelser efter en repræsentativ prøve af den gas, der skal analyseres, og som forbliver opstrøms af filteret og på filteret efter tørring under nærmere angivne betingelser.

25) Svær fuelolie:

a) Ethvert mineraloliebaseret flydende brændsel, som henhører under KN-kode 2710 19 51 til 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 eller 2710 20 39.

b) Ethvert andet mineraloliebaseret flydende brændsel end gasolie som defineret i nr. 14, der ud fra sine destillationsgrænser henhører under de svære olier, der er bestemt til anvendelse som brændsel, og hvoraf mindre end 65 volumenprocent, inklusive tab, destillerer ved 250 °C efter ASTM D86-metoden. Kan destillationen ikke bestemmes efter ASTM D 86-metoden, klassificeres olieproduktet også som svær fuelolie.

26) Træaffald: Rester af træ fra den trævareforarbejdende virksomheds egen produktion eller forarbejdning af trævarer, for eksempel savsmuld, høvlspåner, flis, pudsestøv, træstykker og pladerester, som indeholder lim, lak, maling, folie eller lamineringsmateriale, men som ikke indeholder halogenerede organiske forbindelser eller tungmetaller som følge af behandling med træbeskyttelsesmidler eller fra overfladebehandlingsmidler. Træaffaldet skal være opstået ved virksomhedens egen produktion. Har en virksomhed produktionsanlæg flere steder, anses træaffald fra ethvert af disse produktionsanlæg for at være affald fra virksomhedens egen produktion, således at dette affald kan forbrændes ved ethvert andet produktionsanlæg inden for virksomheden.

27) Trævareforarbejdende virksomheder: Virksomheder, der fremstiller eller forarbejder trævarer, såsom møbelfabrikker, snedkervirksomheder m.v., herunder virksomheder der fremstiller eller forarbejder spånplader, krydsfiner, limtræ mv.

28) Tæt belægning: En belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet, samt giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Kapitel 3

Begrænsning af luftforurening

Emissionsgrænseværdier

§ 5. Emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx, støv og CO, der er fastsat i bilag 2, 3 og 4, finder anvendelse for mellemstore fyringsanlæg.

Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx, støv og CO for nye mellemstore fyringsanlæg

§ 6. Fra den 20. december 2018 skal nye mellemstore fyringsanlæg overholde emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx, støv og CO i bilag 2, jf. dog §§ 9 og 10.

Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx, støv og CO for bestående mellemstore fyringsanlæg

§ 7. Fra den 1. januar 2025 skal bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW overholde emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx, støv og CO i bilag 3, jf. dog §§ 9, 11 og 12.

§ 8. Fra den 1. januar 2030 skal bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW overholde emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx, støv og CO i bilag 3, jf. dog §§ 9, 11 og 12.

Emissionsgrænseværdier for blandede fyringsanlæg

§ 9. For blandede mellemstore fyringsanlæg, der benytter to eller flere brændselstyper samtidigt, beregnes emissionsgrænseværdien for hvert forurenet stof som anført i bilag 2-4.

Emissionsgrænseværdier for visse mellemstore fyringsanlæg med højst 500 eller 1000 årlige driftstimer

§ 10. Nye mellemstore fyringsanlæg, der fungerer som nødanlæg, og er i drift i højst 500 timer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på tre år, er undtaget fra at overholde emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx, støv og CO i bilag 2, dog skal sådanne fyringsanlæg, som fyrer med fast brændsel, overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 100 mg/normal m3 ved 6 % ilt.

§ 11. Bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, der fungerer som nødanlæg, og er i drift i højst 500 timer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, er undtaget fra at overholde emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx, støv og CO i bilag 3.

Stk. 2. Bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, som er i drift i højst 1000 timer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, er undtaget fra at overholde emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx, støv og CO i bilag 3, i følgende nødstilfælde eller under følgende ekstraordinære omstændigheder:

1) Til backup af elproduktionen på forbundne øer i tilfælde af en afbrydelse af hovedstrømforsyningen til en ø.

2) For mellemstore fyringsanlæg, der anvendes til varmeproduktion i tilfælde af usædvanligt kolde vejrforhold.

Stk. 3. Fyringsanlæg omfattet af stk. 1 og 2, som fyrer med fast brændsel, skal dog overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 200 mg/normal m3 ved 6 % ilt fra den 1. januar 2025.

Stk. 4. Bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW, der fungerer som nødanlæg, og er i drift i højst 500 timer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, er undtaget fra at overholde emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx, støv og CO i bilag 3.

Stk. 5. Bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW, som er i drift i højst 1000 timer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, er undtaget fra at overholde emissionsgrænseværdierne for SO2, NOx, støv og CO i bilag 3, i følgende nødstilfælde eller under følgende ekstraordinære omstændigheder:

1) Til backup af elproduktionen på forbundne øer i tilfælde af en afbrydelse af hovedstrømforsyningen til en ø.

2) For mellemstore fyringsanlæg, der anvendes til varmeproduktion i tilfælde af usædvanligt kolde vejrforhold.

Stk. 6. Fyringsanlæg omfattet af stk. 4 og 5, som fyrer med fast brændsel, skal dog overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 200 mg/normal m3 ved 6 % ilt fra den 1. januar 2030.

§ 12. Fra den 1. januar 2025 skal bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, der fungerer som spidslastanlæg, og er i drift i højst 500 timer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, overholde emissionsgrænseværdierne for NOx, støv og CO i bilag 4.

Stk. 2. Fra den 1. januar 2030 skal bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW, der fungerer som spidslastanlæg, og er i drift i højst 500 timer om året udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, overholde emissionsgrænseværdierne for NOx, støv og CO i bilag 4.

Emissionsgrænseværdier for spormetaller

§ 13. Nye kedelanlæg, der anvender petroleumskoks, fuelolie eller orimulsion som brændsel, skal overholde emissionsgrænseværdierne for spormetaller i bilag 5.

Stk. 2. Fra den 1. januar 2025 skal bestående kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, der anvender petroleumskoks, fuelolie eller orimulsion som brændsel, overholde emissionsgrænseværdierne for spormetaller i bilag 5.

Stk. 3. Fra den 1. januar 2030 skal bestående kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW, der anvender petroleumskoks, fuelolie eller orimulsion som brændsel, overholde emissionsgrænseværdierne for spormetaller i bilag 5.

Opstarts- og nedlukningsperioder

§ 14. Driftslederen sørger for, at opstarts- og nedlukningsperioderne for mellemstore fyringsanlæg holdes så korte som muligt.

Kapitel 4

Egenkontrol med luftforurening

Måling og regulering af O2-indholdet i røggassen

§ 15. Mellemstore fyringsanlæg skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen, hvis der er tale om:

1) Kedler med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 30 MW, der anvender flydende brændsler.

2) Kedler med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 30 MW, der anvender gasformige brændsler.

3) Kedler med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, der anvender fast brændsel.

Stk. 2. På nye mellemstore fyringsanlæg skal O2-koncentrationen i røggassen løbende måles og reguleres med henblik på styring af forbrændingsprocessen.

Stk. 3. Fra den 1. januar 2025 skal O2-koncentrationen i røggassen løbende måles og reguleres med henblik på styring af forbrændingsprocessen på bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW.

Stk. 4. Fra den 1. januar 2030 skal O2-koncentrationen i røggassen løbende måles og reguleres med henblik på styring af forbrændingsprocessen på bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW.

§ 16. Måle- og registreringsudstyr for O2 skal kvalitetssikres efter retningslinjerne i bilag 6, del 1, afsnit 5.

§ 17. Kedler, der anvender fast biomasse som brændsel, skal drives ved et O2-indhold i røggassen, der altid er større end 4 % (volumenprocent), bortset fra opstarts- og nedlukningsperioder.

§ 18. Kedler, der anvender anden fast brændsel end biomasse som brændsel, skal drives ved et O2-indhold i røggassen, der altid er større end 4 % (volumenprocent), bortset fra opstarts- og nedlukningsperioder.

Indretning af målested

§ 19. Afkast på mellemstore fyringsanlæg skal være indrettet med målested, som angivet i bilag 6, del 1, nr. 1.

Præstationskontrol

§ 20. Driftslederen skal ved præstationskontrol dokumentere, at mellemstore fyringsanlæg overholder følgende:

1) Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx, støv og CO i bilag 2-4.

2) Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx, støv og CO for blandede anlæg fastsat i henhold til § 9.

3) Emissionsgrænseværdien for støv i § 54, stk. 2.

4) Emissionsgrænseværdien for SO2 i § 55, stk. 2.

5) Emissionsgrænseværdien for NOx i § 56, stk. 2.

6) Emissionsgrænseværdier for støv i § 10 og § 11, stk. 3 og 6.

7) Skærpede emissionsgrænseværdier ifølge afgørelser herom, jf. § 49, § 81, stk. 1, nr. 2, § 83, stk. 1, nr. 2, og § 86, nr. 2.

8) Emissionsgrænseværdier for spormetaller i bilag 5.

Stk. 2. Driftslederen skal ved præstationskontrol overvåge emissioner af CO fra nye og bestående mellemstore fyringsanlæg, der anvendes som nødanlæg, og emissioner af CO fra bestående mellemstore fyringsanlæg omfattet af § 11, stk. 2 og 5.

Stk. 3. Præstationskontrollen efter stk. 1 og 2 skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 6, del 1, afsnit 2.

Stk. 4. For mellemstore fyringsanlæg, der anvender flere brændselstyper, udføres præstationskontrol efter stk. 1 og 2 ved forbrændingen af det brændsel eller den brændselssammensætning, der forventes at medføre det højeste emissionsniveau, og i en periode svarende til normale driftsbetingelser.

Stk. 5. Præstationskontrol med NOx-emissioner efter stk. 1, finder ikke anvendelse for mellemstore fyringsanlæg, hvor der skal ske kontinuerlig måling af NOx efter § 31.

Stk. 6. Driftslederen kan som alternativ til præstationskontrol for SO2 efter stk. 1 beregne SO2-emissioner i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 6, del 1, afsnit 4.

Stk. 7. Driftslederen kan som alternativ til præstationskontrol for spormetaller efter stk. 1 beregne spormetalemissioner fra fueloliefyrede kedelanlæg i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 6, del 1, afsnit 4.

Stk. 8. Driftslederen bearbejder overvågningsresultater efter stk. 1, 6 og 7 på en sådan måde, at overholdelse af emissionsgrænseværdierne kan kontrolleres i overensstemmelse med reglerne i bilag 6, del 2, nr. 1- 3.

§ 21. Målinger, der udføres som led i præstationskontrol efter § 20, skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning.

Stk. 2. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s (European cooperation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 3. Målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter.

Første præstationskontrol og beregning af SO2- og spormetalemissioner

§ 22. På nye mellemstore fyringsanlæg udføres den første præstationskontrol senest fire måneder efter, at anlægget er taget i drift.

Stk. 2. På bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW udføres den første præstationskontrol inden den 1. maj 2025.

Stk. 3. På bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, og mindre end eller lig med 5 MW udføres den første præstationskontrol inden den 1. maj 2030.

Stk. 4. Hvis driftslederen erstatter præstationskontroller for SO2 med beregning af SO2-emissionen, jf. § 20, stk. 6, skal første beregning af SO2-emisisoner udføres inden for samme frist som angivet i stk. 1-3.

Stk. 5. Hvis driftslederen erstatter præstationskontroller for spormetaller med beregning af spormetalemissionen, jf. § 20, stk. 7, skal første beregning af spormetalemissionen udføres inden for samme frist som angivet i stk. 1-3.

Hyppighed for præstationskontroller og beregninger af SO2- og spormetalemissioner

§ 23. For nye og bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 20 MW udføres præstationskontroller mindst hvert år, jf. dog § 28.

Stk. 2. Hvis driftslederen erstatter præstationskontroller for SO2 med beregning af SO2-emissionen, jf. § 20, stk. 6, så udføres beregning af SO2-emisisoner med samme hyppighed som angivet i stk. 1.

Stk. 3. Hvis driftslederen erstatter præstationskontroller for spormetaller med beregning af spormetalemissionen, jf. § 20, stk. 7, så udføres beregning af spormetalemissionen med samme hyppighed som angivet i stk. 1.

Stk. 4. Uanset stk. 1 skal der udføres præstationskontrol senest 3 måneder efter et mellemstort fyringsanlæg skifter brændsel.

§ 24. For nye og bestående motorer og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 20 MW udføres præstationskontroller med følgende hyppighed, jf. dog § 28:

1) Mindst hvert andet år for motorer og gasturbiner færre end eller lig med 3000 årlige driftstimer.

2) Mindst hvert år for motorer og gasturbiner med flere end 3000 årlige driftstimer.

Stk. 2. Driftstimer i stk. 1, opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år.

Stk. 3. Hvis driftslederen erstatter præstationskontroller for SO2 med beregning af SO2-emissionen, jf. § 20, stk. 6, så udføres beregning af SO2-emisisoner med samme hyppighed som angivet i stk. 1.

Stk. 4. Uanset stk. 1 skal der udføres præstationskontrol senest 3 måneder efter et mellemstort fyringsanlæg skifter brændsel.

§ 25. For nye og bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end eller lig med 20 MW, der anvender naturgas eller gasolie som brændsel, bortset fra motorer og gasturbiner, udføres præstationskontroller med følgende hyppighed, jf. dog § 28:

1) Mindst hvert andet år for anlæg med færre end eller lig med 3000 årlige driftstimer.

2) Mindst hvert år for anlæg med flere end 3000 årlige driftstimer.

Stk. 2. Driftstimer i stk. 1, opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år.

Stk. 3. Uanset stk. 1 skal der udføres præstationskontrol senest 3 måneder efter et mellemstort fyringsanlæg skifter brændsel.

§ 26. For nye og bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt mindre end eller lig med 5 MW, der anvender naturgas eller gasolie som brændsel, bortset fra motorer og gasturbiner, udføres præstationskontroller mindst hvert andet år, jf. dog § 28.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der udføres præstationskontrol senest 3 måneder efter et mellemstort fyringsanlæg skifter brændsel.

§ 27. For nye og bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 20 MW, bortset fra mellemstore fyringsanlæg omfattet af §§ 24 og 25, udføres præstationskontroller mindst hvert år, jf. dog § 28.

Stk. 2. Hvis resultatet af præstationskontrollen for det enkelte stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, udføres næste præstationskontrol for dette stof igen efter to år.

Stk. 3. Hvis driftslederen erstatter præstationskontroller for SO2 med beregning af SO2-emissionen, jf. § 20, stk. 6, så udføres beregning af SO2-emissioner med samme hyppighed som angivet i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Hvis driftslederen erstatter præstationskontroller for spormetaller med beregning af spormetalemissionen, jf. § 20, stk. 7, så udføres beregning af spormetalemissionen med samme hyppighed, som angivet i stk. 1.

Stk. 5. Uanset stk. 1 skal der udføres præstationskontrol senest 3 måneder efter et mellemstort fyringsanlæg skifter brændsel.

§ 28. For nye mellemstore fyringsanlæg, der anvendes som nødanlæg, og bestående mellemstore fyringsanlæg, der anvendes som nødanlæg eller spidslastanlæg, udføres præstationskontroller med følgende hyppighed:

1) Hver gang fyringsanlægget har været i drift i 1500 timer, dog mindst hvert 5. år, hvis fyringsanlægget har en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 20 MW.

2) Hver gang fyringsanlægget har været i drift i 500 timer, dog mindst hvert 5. år, hvis fyringsanlægget har en nominel indfyret termisk effekt på mere end 20 MW.

Stk. 2. For bestående mellemstore fyringsanlæg, der er omfattet af § 11, stk. 2 og 5, udføres præstationskontroller med følgende hyppighed:

1) Hver gang fyringsanlægget har været i drift i 3000 timer, dog mindst hvert 5. år, hvis fyringsanlægget har en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 20 MW.

2) Hver gang fyringsanlægget har været i drift i 1000 timer, dog mindst hvert 5. år, hvis fyringsanlægget har en nominel indfyret termisk effekt på mere end 20 MW.

Kontinuerlig måling af NOx

§ 29. Mellemstore fyringsanlæg skal være forsynet med AMS-udstyr til løbende visning og registrering af NOx, hvis der er tale om:

1) Kedler, der hver især har en nominel indfyret termisk effekt på mere end 30 MW.

2) Gasturbiner, der hver især har en nominel indfyret termisk effekt på mere end 10 MW.

3) Motorer, der hver især har en nominel indfyret termisk effekt på mere end 10 MW.

Stk. 2. Kravet om AMS-udstyr for NOx finder ikke anvendelse for fyringsanlæg, som er i drift i under 500 timer om året som et rullende gennemsnit over 5 år.

Stk. 3. Sammenlægningsreglen i § 1, stk. 2, finder ikke anvendelse i forhold til krav om AMS-udstyr.

§ 30. AMS-udstyr til NOx skal kvalitetssikres efter retningslinjerne i bilag 6, del 1, afsnit 3.

Stk. 2. Driftslederen underretter tilsynsmyndigheden om resultater af kvalitetssikring senest 2 måneder efter, at kvalitetssikringen har fundet sted.

§ 31. Driftslederen skal ved kontinuerlige målinger dokumentere, at mellemstore fyringsanlæg omfattet af krav om AMS-udstyr, jf. § 29, overholder følgende:

1) Emissionsgrænseværdierne for NOx i bilag 2 og 3.

2) Emissionsgrænseværdier for NOx for blandede anlæg, jf. § 9.

3) Emissionsgrænseværdien for NOx i § 56, stk. 2.

4) Skærpede emissionsgrænseværdier for NOx i henhold til afgørelser herom, jf. § 49, § 81, stk. 1, nr. 2, § 83, stk. 1, nr. 2, og § 86, nr. 2.

Stk. 2. Kontinuerlige målinger af NOx skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 6, del 1, afsnit 3.

Stk. 3. Driftslederen bearbejder overvågningsresultater efter stk. 1, på en sådan måde, at overholdelse af emissionsgrænseværdier for NOx kan kontrolleres i overensstemmelse med reglerne i bilag 6, del 2, afsnit 2.

§ 32. På nye mellemstore fyringsanlæg omfattet af krav om AMS-udstyr, jf. § 29, skal NOx-emissionen måles kontinuerligt fra datoen, hvor fyringsanlægget sættes i drift.

Stk. 2. På bestående mellemstore fyringsanlæg omfattet af krav om AMS-udstyr, jf. § 29, skal NOx-emissionen måles kontinuerligt fra den 1. januar 2025.

Overvågning af sekundært emissionsbegrænsende udstyr

§ 33. Driftslederen registrerer oplysninger, der demonstrerer, at sekundært emissionsbegrænsende udstyr, der er etableret med henblik på at overholde emissionsgrænseværdierne, har en effektiv løbende drift.

Driftslederens forpligtelser ved manglende overholdelse

§ 34. Driftslederen træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at overholdelsen hurtigst muligt genetableres i tilfælde af overskridelse af følgende emissionsgrænseværdier:

1) Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx, støv og CO i bilag 2-4.

2) Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx, støv og CO for blandede anlæg fastsat i henhold til § 9.

3) Emissionsgrænseværdien for støv i § 54, stk. 2.

4) Emissionsgrænseværdien for SO2 i § 55, stk. 2.

5) Emissionsgrænseværdien for NOx i § 56, stk. 2.

6) Emissionsgrænseværdier for støv i § 10 og § 11, stk. 3 og 6.

7) Emissionsgrænseværdier, jf. afgørelser om skærpelse efter § 49, § 81, stk. 1, nr. 2, § 83, stk. 1, nr. 2, og § 86, nr. 2.

8) Emissionsgrænseværdier for spormetaller i bilag 5.

§ 35. Driftslederen skal skriftligt underrette tilsynsmyndigheden ved overskridelse af følgende emissionsgrænseværdier:

1) Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx og støv i bilag 2-4.

2) Emissionsgrænseværdier for SO2, NOx og støv for blandede anlæg fastsat i henhold til § 9.

3) Emissionsgrænseværdien for støv i § 54, stk. 2.

4) Emissionsgrænseværdien for SO2 i § 55, stk. 2.

5) Emissionsgrænseværdien for NOx i § 56, stk. 2.

6) Emissionsgrænseværdier for støv for nødanlæg mv., der anvender fast brændsel, i § 10 og § 11, stk. 3 og 6.

7) Emissionsgrænseværdier, jf. afgørelser om skærpelse efter §§ 49, § 81, stk. 1, nr. 2, § 83, stk. 1, nr. 2, og § 86, nr. 2.

8) Emissionsgrænseværdier for spormetaller i bilag 5.

Stk. 2. Hvis overvågningen sker ved præstationskontrol, jf. § 20, eller ved beregning, jf. § 20, stk. 6 og 7, skal driftslederen underrette tilsynsmyndigheden elektronisk, så snart driftslederen bliver bekendt med, at der kan være en overskridelse af emissionsgrænseværdier, jf. stk. 1. Underretningen skal omfatte:

1) Fyringsanlæg, hvor overskridelsen har fundet sted.

2) Målt NOx-, støv-, CO- eller spormetalemission og målt eller beregnet SO2-og spormetalemission.

3) Dato for forventet endelig akkrediteret rapport over præstationskontrollen, såfremt den endnu ikke foreligger.

4) Årsag til overskridelse af en emissionsgrænseværdi.

5) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger driftslederen har truffet for at sikre overholdelse af en emissionsgrænseværdi.

Stk. 3. Underretningen efter stk. 2 skal sendes elektronisk til tilsynsmyndigheden senest tre hverdage efter modtagelse af den akkrediterede målerapport eller rapport over beregnet SO2-og spormetalemission.

Stk. 4. Hvis overvågningen af NOx sker ved kontinuerlige målinger, jf. § 31, skal underretningen omfatte følgende:

1) Fyringsanlæg, hvor overskridelsen har fundet sted.

2) Måned for overskridelse.

3) De validerede middelværdier, som overskrider en emissionsgrænseværdi.

4) Årsag til overskridelse af en emissionsgrænseværdi.

5) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger driftslederen har truffet for at sikre overholdelse af emissionsgrænseværdien.

Stk. 5. Underretningen efter stk. 4 skal sendes elektronisk til tilsynsmyndigheden senest tre hverdage efter manglende overholdelse af NOx-emissionsgrænseværdier, jf. kriterierne i bilag 6, del 2, afsnit 2, nr. 1-4.

Kapitel 5

Begrænsning af støj og luftimmissioner (B-værdier)

§ 36. Det samlede bidrag til støjbelastningen fra mellemstore fyringsanlæg må, i områder, der anvendes til eller er udlagt til de i bilag 6 anførte områdetyper i lokalplan eller byplanvedtægt, ikke overstige støjgrænseværdier, der er anført i bilag 8.

Stk. 2. I det åbne land må det samlede bidrag til støjbelastningen ikke overstige nedenstående støjgrænseværdier i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse:

1) 45 dB i perioderne: kl. 07-18 på dagene mandag-fredag og kl. 07 -14 på lørdage.

2) 40 dB i perioderne: kl. 18-22 på dagene mandag-fredag, kl. 14-22 på lørdage og kl. 07-22 på søndage og helligdage.

3) 35 dB i perioden: kl. 22-07 på alle dage.

Stk. 3. For mellemstore fyringsanlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, finder bestemmelserne i stk. 1 og 2 anvendelse for den samlede virksomhed.

Stk. 4. Hvis driften af et mellemstort fyringsanlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en ikke-listevirksomhed, vil medføre, at den samlede virksomhed overskrider de i stk. 1 og 2 nævnte grænseværdier, kan tilsynsmyndigheden i forbindelse med en anmeldelse fastsætte skærpede støjgrænser for fyringsanlægget, jf. § 49.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for et midlertidigt opholdssted for flygtninge, ligesom opholdsstedet i øvrigt er uden betydning for vurderingen af virksomhedens støjbelastning, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt dispensation efter § 5 u, stk. 1, eller tilladelse efter § 5 u, stk. 1–3, i lov om planlægning, der muliggør etablering af opholdsstedet på et støjbelastet areal.

§ 37. Røggasser fra mellemstore fyringsanlæg skal opsamles og afledes igennem afkast.

Stk. 2. Afkast fra mellemstore fyringsanlæg skal være dimensioneret, så fyringsanlæggenes samlede bidrag til tilstedeværelse af forurenende stoffer uden for virksomhedens skel overholder relevante B-værdier i bilag 7.

Stk. 3. Hvis mellemstore fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed, der ikke er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, skal afkastene fra de mellemstore fyringsanlæg dimensioneres således, at virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelse af forurenende stoffer uden for virksomhedens skel overholder de relevante B-værdier i bilag 7.

§ 38. Bestemmelserne i § 36 om støjgrænseværdier finder anvendelse fra den 1. januar 2025 for bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 36 om støjgrænseværdier finder anvendelse fra den 1. januar 2030 for bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 36 om støjgrænseværdier finder anvendelse fra den 1. januar 2030 for bestående mellemstore fyringsanlæg på virksomheder, der består af et eller flere mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og et eller flere mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW.

Stk. 4. Hvis der etableres nye mellemstore fyringsanlæg i tilknytning til et eller flere bestående mellemstore fyringsanlæg, så finder § 36 om støjgrænseværdier anvendelse for både nye og bestående mellemstore fyringsanlæg fra datoen fra idriftsættelse af de nye mellemstore fyringsanlæg.

§ 39. Bestemmelserne i § 37 om B-værdier finder anvendelse fra den 1. januar 2025 for bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 37 om B-værdier finder anvendelse fra den 1. januar 2030 for bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 37 om B-værdier finder anvendelse fra den 1. januar 2030 for bestående mellemstore fyringsanlæg på virksomheder, der består af et eller flere mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og et eller flere mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW.

Stk. 4. Hvis der etableres nye mellemstore fyringsanlæg i tilknytning til et eller flere bestående mellemstore fyringsanlæg, så finder § 37 om B-værdier anvendelse for både nye og bestående mellemstore fyringsanlæg fra datoen fra idriftsættelse af de nye mellemstore fyringsanlæg.

Kapitel 6

Krav til indretning og drift

Affald

§ 40. Asken fra forbrænding af faste brændsler samt affald fra rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.

Håndtering af faste brændsler

§ 41. Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube.

Stk. 2. Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.

Overjordiske tanke

§ 42. Overjordiske tanke med fast tag, der er større end 50 m3, skal forsynes med tryk/vakuumventil, hvis de anvendes til opbevaring af dieselolie og fyringsolie, der anvendes som brændsel på fyringsanlægget. Ventilen kan undlades på eksisterende tanke, der ikke er konstrueret til varierende tryk.

Stk. 2. Tankens udvendige væg og tag skal være malet i en farve med en samlet strålereflektionskoefficient på mindst 70 %.

Stk. 3. Tanke skal fyldes, så væsken strømmer ind under væskeoverfladen.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

§ 43. Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte beholdere, der skal være mærket med indhold.

Stk. 2. Beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares på det.

§ 44. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

§ 45. Driftslederen skal løbende og mindst én gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Driftsjournal

§ 46. Driftslederen skal for hvert mellemstort fyringsanlæg føre driftsjournal over følgende:

1) Resultater af overvågningen af emissioner af SO2, NOx, støv og CO, jf. §§ 20 og 31.

2) Oplysninger, der demonstrerer den effektive løbende drift af sekundært emissionsbegrænsende udstyr, jf. § 33.

3) Antal årlige driftstimer for mellemstore fyringsanlæg omfattet af §§ 10-12.

4) Typen og mængden af brændsel, der anvendes i fyringsanlægget.

5) Eventuelle driftsforstyrrelser eller svigt i det sekundære emissionsbegrænsende udstyr.

6) Tilfælde af manglende overholdelse og trufne foranstaltninger, jf. § 34.

7) Resultater af overvågningen af emissioner af spormetaller, jf. § 20, stk. 1, nr. 7.

8) Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, gruber, mv., samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. § 45.

9) Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen.

10) Resultat af kvalitetssikring af AMS-udstyr for NOx, jf. § 30.

11) Det årlige antal driftstimer for mellemstore fyringsanlæg omfattet af § 29, stk. 2.

Stk. 2. Data og oplysninger i stk. 1 skal opbevares på virksomheden i mindst seks år.

Driftsophør

§ 47. Ved driftsophør af et mellemstort fyringsanlæg skal driftslederen forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Ikrafttrædelse af krav om indretning og drift for bestående mellemstore fyringsanlæg

§ 48. Bestemmelserne i §§ 40-46 om indretning og drift finder anvendelse fra den 1. januar 2025 for bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 40-46 om indretning og drift finder anvendelse fra den 1. januar 2030 for bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 40-46 om indretning og drift finder anvendelse fra den 1. januar 2030 for bestående mellemstore fyringsanlæg, som er på en virksomhed, der består af et eller flere mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og et eller flere mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW.

Kapitel 7

Skærpelser, supplerende krav og dispensationer

Særlige bestemmelser om skærpelser og supplerende krav

§ 49. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med behandling af en anmeldelse træffe afgørelse om skærpede krav i forhold til denne bekendtgørelse, hvis dette er begrundet i hensynet til omgivelsernes sårbarhed eller kvalitet.

§ 50. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med behandlingen af en anmeldelse fastsætte supplerende krav udover kravene i denne bekendtgørelse, hvis fyringsanlægget giver anledning til væsentlig forurening, som ikke er reguleret af denne bekendtgørelse.

§ 51. Før tilsynsmyndigheden træffer afgørelse efter § 49 og 50, skal myndigheden sende et udkast til afgørelse til virksomheden og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven.

Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden sender udkast til afgørelse til virksomheden, skal tilsynsmyndigheden samtidig orientere virksomheden om, at afgørelsen vil blive offentliggjort digitalt via Digital Miljøadministration, jf. § 93.

§ 52. Hvis et mellemstort fyringsanlæg giver anledning til væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, selvom de anmeldte forureningsforebyggende foranstaltninger eller den anmeldte driftstid mv., eller drift- og indretningskravene i §§ 40-46 er overholdt, kan kommunalbestyrelsen give den for forureningen ansvarlige påbud efter lovens § 42 om at nedbringe forureningen.

Dispensation fra støjgrænseværdier

§ 53. Tilsynsmyndigheden kan efter anmodning fra en virksomhed i forbindelse med en anmeldelse dispensere fra støjgrænserne i § 36, stk. 1 og 2. Dispensationen bortfalder dog, hvis det anmeldte fyringsanlæg ikke er taget i drift inden to år fra anmeldelsesdatoen.

Dispensation fra emissionsgrænseværdier for støv, SO2 og NOx

§ 54. Tilsynsmyndigheden kan meddele dispensation til bestående mellemstore fyringsanlæg, som anvender fast træbiomasse som brændsel, og som har en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, fra at overholde emissionsgrænseværdier for støv i bilag 3, tabel 1, i perioden den 1. januar 2025 til den 1. januar 2030 på følgende betingelser:

1) Fyringsanlægget har røggaskondensering.

2) Fyringsanlægget havde frem til 1. januar 2025 vilkår om at overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 100 mg/normal m3 ved 10 % ilt i godkendelse efter lovens § 33.

3) Fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand.

Stk. 2. Mellemstore fyringsanlæg, som får dispensation efter stk. 1, skal fra den 1. januar 2025 til den 1. januar 2030 overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 136 mg/normal m3 ved 6 % ilt.

§ 55. Tilsynsmyndigheden kan meddele dispensation til bestående mellemstore fyringsanlæg, som anvender halm som brændsel, og som har nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, fra at overholde emissionsgrænseværdien for SO2 på 300 mg/normal m3 ved 6 % ilt, jf. bilag 3, tabel 1, i perioden den 1. januar 2025 til den 1. januar 2030 på betingelse af, at fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand.

Stk. 2. Mellemstore fyringsanlæg, som får dispensation efter stk. 1, skal fra den 1. januar 2025 til den 1. januar 2030 overholde en emissionsgrænseværdi for SO2 på 1.100 mg/normal m3 ved 6 % ilt.

§ 56. Tilsynsmyndigheden kan meddele dispensation til bestående mellemstore fyringsanlæg (kedelanlæg), som anvender gasolie som brændsel, og som har nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, fra at overholde emissionsgrænseværdien for NOx på 180 mg/normal m3 ved 3 % ilt, jf. bilag 3, tabel 1, og bilag 4, tabel 1, i perioden den 1. januar 2025 til den 1. januar 2030 på følgende betingelser:

1) Fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand.

2) Fyringsanlægget er miljøgodkendt før juni 2001, og har frem til den 1. januar 2025 haft vilkår om at overholde en emissionsgrænseværdi for NOx på 250 mg/normal m3 ved 10 % ilt.

Stk. 2. Mellemstore fyringsanlæg (kedelanlæg), som får dispensation efter stk. 1, skal fra den 1. januar 2025 til den 1. januar 2030 overholde en emissionsgrænseværdi for NOx på 410 mg/normal m3 ved 3 % ilt.

Dispensation fra O2-krav til kedler, der anvender fast biomasse som brændsel

§ 57. Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra kravet til O2-indhold for kedelanlæg, der anvender fast biomasse som brændsel, jf. § 17, hvis driftslederen dokumenterer, at kedelanlægget kan overholde en emissionsgrænseværdi for dioxiner på 0,1 ng I-TEQ/normal m3 ved 6 % ilt, og en emissionsgrænseværdi for PAH-stoffer på 0,007 mg benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m3 ved 6 % ilt. I så fald fastsætter tilsynsmyndigheden ud fra fabriksangivelse og eventuel typegodkendelse eller indreguleringsprøve den minimale O2 % (volumenprocent), som kedlen må drives ved.

Stk. 2. Målinger til dokumentation for overholdelse af emissionsgrænseværdier for dioxiner og PAH-stoffer skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning og foretages i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 3, del 1. Målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s (European cooperation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Midlertidig dispensation fra emissionsgrænseværdier ved afbrydelse af gasforsyning eller knaphed på svovlfattigt brændsel

§ 58. Tilsynsmyndigheden kan, i en periode på højst seks måneder, dispensere fra pligten til at overholde emissionsgrænseværdier for SO2 i bilag 2 og 3 for et mellemstort fyringsanlæg, der normalt anvender svovlfattigt brændsel, når anlægget ikke kan overholde disse emissionsgrænseværdier på grund af en forsyningsafbrydelse, der skyldes alvorlig knaphed på svovlfattigt brændsel.

§ 59. Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra pligten til at overholde emissionsgrænseværdier i bilag 2 og 3 i tilfælde, hvor et mellemstort fyringsanlæg, der normalt anvender gasformigt brændsel, undtagelsesvis må anvende andet brændsel på grund af en pludselig afbrydelse i gasforsyningen, og derfor ellers ville være nødt til at installere sekundært emissionsbegrænsende udstyr.

Stk. 2. Dispensation efter stk. 1 kan gives i en periode, der ikke må overstige ti dage, medmindre anlægget over for tilsynsmyndigheden godtgør, at en længere periode er berettiget.

Kapitel 8

Anmeldelse og registrering

Anmeldelse

§ 60. Den, der vil etablere et nyt mellemstort fyringsanlæg, skal forinden indgive en fuldstændig anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan tidligst indgives, når VVM-myndigheden har truffet afgørelse om, at anlægget ikke er VVM-pligtigt efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) eller har truffet afgørelse om VVM-tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Stk. 3. Anmeldelsen efter stk. 1 skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1, del 1.

Stk. 4. Anlægget må ikke etableres og sættes i drift, førend tilsynsmyndigheden har meddelt anmelderen, at anlægget er registreret, jf. § 67, stk. 1.

§ 61. Senest den 1. september 2023 skal den, der driver et bestående mellemstort fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, indgive en fuldstændig anmeldelse til tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Senest den 1. september 2028 skal den, der driver et bestående mellemstort fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW, indgive en fuldstændig anmeldelse til tilsynsmyndigheden.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 og 2 skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1, del 2.

§ 62. Den, der vil ændre et nyt mellemstort fyringsanlæg på en måde, som vil berøre de relevante emissionsgrænseværdier, skal forinden indgive en fuldstændig anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Den, der efter den 1. januar 2025 vil ændre et bestående mellemstort fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW på en måde, som vil berøre de relevante emissionsgrænseværdier, skal forinden indgive en anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden.

Stk. 3. Den, der efter den 1. januar 2030 vil ændre et bestående mellemstort fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW på en måde, som vil berøre de relevante emissionsgrænseværdier, skal forinden indgive en anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden.

Stk. 4. Anmeldelse efter stk. 1-3 kan tidligst indgives, når VVM-myndigheden har truffet afgørelse om, at ændringen ikke er VVM-pligtig, efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) eller har truffet afgørelse om VVM-tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Stk. 5. Anmeldelse efter stk. 1-3 skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1, del 3.

Stk. 6. Ændringerne må ikke foretages, førend tilsynsmyndigheden har meddelt anmelderen, at anlægget er registreret.

§ 63. Anmeldelser efter § 60, stk. 1, § 61, stk. 1 og 2, og § 62, stk. 1-3, skal indgives via den digitale selvbetjening Byg og Miljø.

Stk. 2. Anmeldelser, der ikke indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening efter stk. 1 afvises, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at anmeldelsen ikke kan indgives ved digital selvbetjening, skal tilsynsmyndigheden tilbyde, at anmeldelsen kan indgives på en anden måde end ved den digitale selvbetjening efter stk. 1.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en anmeldelse, der ikke er indgivet ved den digitale selvbetjening efter stk. 1, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for tilsynsmyndigheden ved at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt.

Registrering af nye fyringsanlæg eller af ændring af nye og bestående fyringsanlæg, jf. § 60 og 62

§ 64. Tilsynsmyndigheden kvitterer for anmeldelse efter § 60, stk. 1, og § 62, stk. 1-3, inden en uge fra modtagelsen og orienterer anmelderen om, at registreringen vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration sammen med de oplysninger i anmeldelsen, som er opregnet i § 93, stk. 3.

§ 65. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at anmeldelsen er ufuldstændig, meddeler tilsynsmyndigheden inden tre uger fra modtagelsen anmelder, hvilke oplysninger der mangler, før anmeldelsen kan behandles, og fastsætter samtidig en frist for, hvornår de manglende oplysninger skal sendes til tilsynsmyndigheden. Modtager tilsynsmyndigheden herefter de manglende oplysninger, behandler tilsynsmyndigheden anmeldelsen efter reglerne i § 66.

§ 66. Tilsynsmyndigheden vurderer på baggrund af en fuldstændig anmeldelse efter § 60, stk. 1, og § 62, stk. 1-3,

1) om fyringsanlægget kan opfylde kravene i kapitel 3-6,

2) om en eventuel ansøgning om dispensation efter § 57, skal imødekommes, og

3) om der er behov for at stille skærpede eller supplerende krav, jf. §§ 49 og 50.

§ 67. Tilsynsmyndigheden meddeler anmelderen inden en måned efter modtagelsen af en fuldstændig anmeldelse efter § 60, stk. 1, og § 62, stk. 1-3,

1) at tilsynsmyndigheden har registreret det anmeldte, og

2) at det anmeldte kan gennemføres inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden træffer samtidig med meddelelsen om registrering efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om dispensation, jf. § 57, kan imødekommes, samt træffer afgørelse om at skærpe eller supplere kravene i forhold til bekendtgørelsen, jf. §§ 49 og 50, såfremt dette er nødvendigt.

Stk. 3. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at det anmeldte ikke kan registreres, meddeler tilsynsmyndigheden anmelderen dette inden en måned efter modtagelse af en fuldstændig anmeldelse.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden kan efter omstændighederne forlænge fristen i stk. 2 for meddelelse af skærpede eller supplerende krav efter §§ 49 og 50, dog ikke hvis disse afgørelser vedrører emissionsgrænseværdier for NOx, SO2 og støv eller overvågning af CO. Tilsynsmyndigheden meddeler anmelderen fristforlængelsen inden udløbet af fristen på en måned.

Samtidighed af afgørelser

§ 68. Træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om skærpede eller supplerende krav, jf. §§ 49 og 50, eller om dispensation, jf. § 57, og ansøger virksomheden samtidig med indgivelse af en fuldstændig anmeldelse om tilladelse efter § 19, stk. 1, nr. 3 eller § 28, stk. 1 eller 3 i lov om miljøbeskyttelse, skal tilsynsmyndigheden tilrettelægge sagsbehandlingen med henblik på at meddele afgørelse efter §§ 49, 50 og 57 samtidig med afgørelse om tilladelse efter § 19, stk. 1, nr. 3 eller § 28, stk. 1 eller 3 i lov om miljøbeskyttelse.

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde

§ 69. Bygge- og anlægsarbejder for nye fyringsanlæg og ændringer af nye og bestående fyringsanlæg må ikke påbegyndes, før tilsynsmyndigheden har meddelt, at det anmeldte er registreret.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan dog give særskilt tilladelse til, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, hvis tilsynsmyndigheden har meddelt fristforlængelse, jf. § 67, stk. 4, for at træffe afgørelse om skærpelse og supplering af krav, jf. §§ 49 og 50, eller dispensation efter § 57, inden der er truffet særskilt afgørelse herom.

Registrering af bestående fyringsanlæg, jf. § 61

§ 70. Tilsynsmyndigheden kvitterer for anmeldelse efter § 61, stk. 1 og 2, inden en uge fra modtagelsen og orienterer virksomheden om, at registreringen vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration sammen med de oplysninger i anmeldelsen, som er opregnet i § 93, stk. 3.

§ 71. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at anmeldelsen er ufuldstændig, meddeler tilsynsmyndigheden inden tre uger fra modtagelsen, hvilke oplysninger der mangler, før anmeldelsen kan behandles, og fastsætter samtidig en frist for, hvornår de manglende oplysninger skal sendes til tilsynsmyndigheden. Modtager tilsynsmyndigheden herefter de manglende oplysninger, behandler tilsynsmyndigheden anmeldelsen efter reglerne i § 72.

§ 72. Tilsynsmyndigheden vurderer på grundlag af en fuldstændig anmeldelse efter § 66,

1) om fyringsanlægget vil kunne opfylde kravene i kapitel 3-6 fra hhv. den 1. januar 2025 og den 1. januar 2030,

2) om en eventuel ansøgning om dispensation, jf. §§ 53-57 kan imødekommes og

3) om der er behov for at stille skærpede eller supplerende krav af hensyn til omgivelserne, jf. §§ 49 og 50.

§ 73. Senest den 1. januar 2024 meddeler tilsynsmyndigheden anmelderen af bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, som er anmeldt efter § 61, stk. 1,

1) at tilsynsmyndigheden har registreret det anmeldte, og

2) at det anmeldte kan drives inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse fra den 1. januar 2025.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden træffer samtidig med meddelelsen om registrering efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om dispensation, jf. §§ 53-57, kan imødekommes, samt træffer afgørelse om at skærpe eller supplere kravene i forhold til bekendtgørelsen, jf. §§ 49 og 50, såfremt dette er nødvendigt.

Stk. 3. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at det anmeldte ikke kan registreres, meddeler tilsynsmyndigheden anmelderen dette inden en måned efter modtagelse af en fuldstændig anmeldelse.

Stk. 4. Samtidig med meddelelsen om registrering efter stk. 1, oplyser tilsynsmyndigheden driftslederen om, hvilke af virksomhedens godkendelser eller vilkår i godkendelser, der ikke længere er aktuelle, og som derfor bortfalder den 1. januar 2025, jf. § 100, stk. 1 og 3, § 102, stk. 1 og § 104, stk. 1.

Stk. 5. Efter den 1. januar 2025 må bestående mellemstore fyringsanlæg omfattet af stk. 1 ikke drives uden at myndigheden har registreret anlægget, jf. stk. 1.

§ 74. Senest den 1. januar 2029 meddeler tilsynsmyndigheden anmelderen af bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er anmeldt efter § 61, stk. 2,

1) at tilsynsmyndigheden har registreret det anmeldte, og

2) at det anmeldte kan drives inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse fra den 1. januar 2030.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden træffer samtidig med meddelelsen om registrering efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om dispensation, jf. §§ 53 og 57, kan imødekommes, samt træffer afgørelse om at skærpe eller supplere kravene i forhold til bekendtgørelsen, jf. § 49 og 50, såfremt dette er nødvendigt.

Stk. 3. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at det anmeldte ikke kan registreres, meddeler tilsynsmyndigheden anmelderen dette senest en måned efter modtagelse af en fuldstændig anmeldelse.

Stk. 4. Samtidig med meddelelsen om registrering efter stk. 1, oplyser tilsynsmyndigheden driftslederen om, hvilke af virksomhedens godkendelser eller vilkår i godkendelser eller eventuelle påbud efter lovens § 42, der bortfalder den 1. januar 2030, jf. § 100, stk. 2 og 3, § 101, § 102, stk. 2, § 103, § 104, stk. 2 og § 105.

Stk. 5. Efter den 1. januar 2030 må bestående mellemstore fyringsanlæg omfattet af stk. 1 ikke drives uden at myndigheden har registreret anlægget, jf. stk. 1.

Driftslederens opbevaring af meddelelse om registrering mv.

§ 75. Driftslederen skal opbevare tilsynsmyndighedens meddelelser om registrering, jf. § 67, stk. 1, § 73, stk. 1, og § 74, stk. 1, afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer, jf. §§ 49, 50 og 53-57, og relaterede oplysninger.

Tilsynsmyndighedens registrering af fuldstændig anmeldelse og afgørelse om registrering

§ 76. Tilsynsmyndigheden har pligt til ved anvendelse af den digitale selvbetjening Byg og Miljø at registrere, hvornår der foreligger en fuldstændig anmeldelse, og hvornår anmeldelsen er registreret efter § 67, stk. 1, § 73, stk. 1, og § 74, stk. 1, eller meddelelse efter § 67, stk. 3, § 73, stk. 3, og § 74, stk. 3.

Tilsynsmyndighedens afmelding af godkendelser i Digital Miljøadministration

§ 77. Tilsynsmyndigheden har pligt til snarest efter den 1. januar 2025, dog senest den 1. april 2025 at fjerne godkendelser af virksomheder, som er omfattet af listepunkt G 201 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og som udelukkende omfatter bestående mellemstore fyringsanlæg, der hver især har en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW, fra Digital Miljøadministration.

§ 78. Tilsynsmyndigheden har pligt til snarest efter den 1. januar 2030, dog senest den 1. april 2030, at fjerne følgende afgørelser fra Digital Miljøadministration:

1) Godkendelser af virksomheder, som er omfattet af listepunkt G 201 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og som udelukkende omfatter bestående mellemstore fyringsanlæg, der hver især har en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW.

2) Godkendelser af virksomheder, som er omfattet af listepunkt G 201 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og som omfatter flere bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på både mindre end eller lig med 5 MW og mere end 5 MW.

3) Godkendelser af virksomheder, som er omfattet af listepunkt G 202 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Kapitel 9

Særligt om listevirksomheder

Nye mellemstore fyringsanlæg på listevirksomhed

§ 79. Ved ansøgning om godkendelse efter lovens § 33 om at etablere et nyt mellemstort fyringsanlæg, som er omfattet af § 2, stk. 2, skal ansøgningen suppleres med de oplysninger, der fremgår af bilag 1, del 1.

§ 80. Godkendelsesmyndigheden indleder godkendelsesproceduren inden en måned efter, at ansøgeren har fremsendt de nødvendige oplysninger, jf. bilag 3 eller 4 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og denne bekendtgørelses bilag 1, del 1.

Stk. 2. Samtidig med indledning af godkendelsesproceduren underretter godkendelsesmyndigheden ansøgeren om, at

1) godkendelsesproceduren er indledt og

2) at de af ansøgningens oplysninger, der er opregnet i § 93, stk. 3, og eventuelle afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration.

§ 81. Godkendelsesmyndigheden for den pågældende listevirksomhed kan

1) dispensere fra iltkrav i røggassen, jf. § 57,

2) om nødvendigt fastsætte skærpede emissionsgrænseværdier med henblik på opfyldelse af kravet om bedste tilgængelige teknik, jf. §§ 18 og 24 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og

3) fastsætte skærpede eller supplerende vilkår i forhold til drifts- og indretningskravene i de tilfælde, der er nævnt i §§ 49 og 50.

Stk. 2. En eventuel afgørelse om dispensation eller skærpede eller supplerende krav, jf. stk. 1, for nye mellemstore fyringsanlæg fastsættes som vilkår i godkendelsen med hjemmel i lovens § 33.

Bestående mellemstore fyringsanlæg på listevirksomhed

§ 82. Senest den 1. september 2023 skal den, der driver et bestående mellemstort fyringsanlæg omfattet af § 2, stk. 2, med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, fremsende de oplysninger, der fremgår af bilag 1, del 2, til tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Senest den 1. september 2028 skal den, der driver et bestående mellemstort fyringsanlæg omfattet af § 2, stk. 2, med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW, fremsende de oplysninger, der fremgår af bilag 1, del 2, til tilsynsmyndigheden.

§ 83. Godkendelses- og tilsynsmyndigheden for den pågældende listevirksomhed kan

1) dispensere fra emissionsgrænseværdierne i det omfang, det er angivet i §§ 54-57,

2) om nødvendigt fastsætte skærpede emissionsgrænseværdier med henblik på opfyldelse af kravet om bedste tilgængelige teknik, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 18 og § 24, og

3) fastsætte skærpede eller supplerende vilkår i forhold til drifts- og indretningskravene i de tilfælde, der er nævnt i §§ 49 og 50.

Stk. 2. Senest den 1. januar 2024 træffer tilsynsmyndigheden eventuel afgørelse om dispensation eller skærpede eller supplerende krav, jf. stk. 1, for bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW med hjemmel i lovens § 41.

Stk. 3. Senest den 1. januar 2024 oplyser tilsynsmyndigheden driftslederen om,

1) hvilke af virksomhedens godkendelser eller vilkår i godkendelser der ikke længere er aktuelle, og som derfor bortfalder den 1. januar 2025, jf. § 100, stk. 1 og 3, § 102, stk. 1 og § 104, stk. 1, og

2) at de af ansøgningens oplysninger, der er opregnet i § 93, stk. 3, og eventuelle afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer, jf. stk. 1, vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration.

Stk. 4. Senest den 1. januar 2029 træffer tilsynsmyndigheden eventuel afgørelse om dispensation eller skærpede eller supplerende krav, jf. stk. 1, for bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW med hjemmel i lovens § 41.

Stk. 5. Senest den 1. januar 2029 oplyser tilsynsmyndigheden driftslederen om,

1) hvilke af virksomhedens godkendelser eller vilkår i godkendelser der bortfalder den 1. januar 2030, jf. § 100, stk. 2 og 3, § 101, § 102, stk. 2, § 103 og § 104, stk. 2, og

2) at de af ansøgningens oplysninger, der er opregnet i § 93, stk. 3, og eventuelle afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer, jf. stk. 1, vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration.

Ændringer af nye og bestående mellemstore fyringsanlæg på listevirksomhed

§ 84. Den, der vil ændre et nyt mellemstort fyringsanlæg omfattet af § 2, stk. 2, på en måde, som vil berøre de relevante emissionsgrænseværdier, skal forinden underrette tilsynsmyndigheden om ændringerne.

Stk. 2. Den, der efter den 1. januar 2025 vil ændre et bestående mellemstort fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW omfattet af § 2, stk. 2, på en måde, som vil berøre de relevante emissionsgrænseværdier, skal forinden underrette tilsynsmyndigheden om ændringerne.

Stk. 3. Den, der efter den 1. januar 2030 vil ændre et bestående mellemstort fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW omfattet af § 2, stk. 2, på en måde, som vil berøre de relevante emissionsgrænseværdier, skal forinden underrette tilsynsmyndigheden om ændringerne.

Stk. 4. Underretninger efter stk. 1-3 skal omfatte de oplysninger, der fremgår af bilag 1, del 3.

§ 85. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at ændringen skal godkendes, jf. lovens § 33, meddeler tilsynsmyndigheden dette til virksomheden.

Stk. 2. Senest 1 måned efter modtagelse af underretning efter § 84 meddeler godkendelsesmyndigheden ansøgeren om, at de af underretningens oplysninger, der er opregnet i § 93, stk. 3, og eventuelle afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer vil blive offentliggjort via Digital Miljøadministration.

§ 86. Godkendelses- og tilsynsmyndigheden for den pågældende listevirksomhed kan ved ændringer af nye eller bestående mellemstore fyringsanlæg

1) dispensere fra iltkrav i røggassen, jf. § 57,

2) om nødvendigt fastsætte skærpede emissionsgrænseværdier med henblik på opfyldelse af kravet om bedste tilgængelige teknik, jf. §§ 18 og 24 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og

3) fastsætte skærpede eller supplerende vilkår i forhold til drifts- og indretningskravene i de tilfælde, der er nævnt i §§ 49 og 50.

Digital indsendelse af oplysninger

§ 87. Den digitale selvbetjening Byg og Miljø skal anvendes ved indgivelse af oplysninger, jf. §§ 72 og 82, og underretning, jf. § 84.

Stk. 2. Oplysninger, der ikke indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening efter stk. 1 afvises, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Hvis tilsynsmyndigheden eller godkendelsesmyndigheden finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at oplysningerne ikke kan indgives ved digital selvbetjening, skal tilsynsmyndigheden eller godkendelsesmyndigheden tilbyde, at oplysningerne kan indgives på en anden måde end ved den digitale selvbetjening efter stk. 1.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden eller godkendelsesmyndigheden kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise oplysninger, der ikke er indgivet ved den digitale selvbetjening efter stk. 1, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for tilsynsmyndigheden eller godkendelsesmyndigheden ved at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt.

Driftslederens opbevaring af afgørelser

§ 88. Driftslederen skal opbevare tilsyns- og godkendelsesmyndighedens afgørelser om godkendelser, herunder eventuelle afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer, jf. §§ 81, 83 og 86, og relaterede oplysninger.

Kapitel 10

Regler om kommunal anvisning af eget træaffald

§ 89. Trævareforarbejdende virksomheder kan forbrænde eget træaffald, jf. § 4, nr. 26, på egne mellemstore fyringsanlæg uden at følge den kommunale anvisning efter bekendtgørelse om affald. Dette fritager dog ikke trævareforarbejdende virksomheder fra at overholde reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 11

Enkeltpersoners anmodning om oplysninger

§ 90. Tilsynsmyndigheden anmoder driftslederen om de data og oplysninger, der er opregnet i § 46, stk. 1, nr. 1-6, hvis enkeltpersoner har anmodet tilsynsmyndigheden om adgang til disse data og oplysninger.

Stk. 2. Driftslederen stiller hurtigst muligt data og oplysningerne, der er opregnet i § 46, stk. 1, nr. 1-6, til rådighed for tilsynsmyndigheden, når tilsynsmyndigheden har anmodet driftslederen herom efter stk. 1.

Kapitel 12

Tilsynsmyndighedens underretning af Miljøstyrelsen

§ 91. Kommunalbestyrelsen underretter Miljøstyrelsen om dispensationer for emissionsgrænseværdier efter §§ 58 og 59.

Stk. 2. Underretningen skal være Miljøstyrelsen i hænde senest fem hverdage efter dispensationen er givet.

Stk. 3. Underretningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Bestemmelsen, som dispensationen er givet efter.

2) Navn og adresse for virksomheden, hvor fyringsanlægget er beliggende.

3) Anlægstype, CVR-nr., P-nummer, anlægsstørrelse (MW) og normal anvendt brændselstype for fyringsanlægget.

4) Perioden, som dispensationen gælder for.

5) Begrundelse for dispensationen.

§ 92. Kommunalbestyrelsen sender efter anmodning fra Miljøstyrelsen de oplysninger, som er nødvendige for, at Danmark kan opfylde sin forpligtigelse til rapportering til EU om gennemførelse af direktivet på dette område, herunder om:

1) Årlige emissioner af SO2, NOx og støv inddelt efter anlæggets art, brændstoftype og kapacitetsklasse.

2) Eventuelle håndhævelsesforanstaltninger.

3) Foranstaltninger truffet med henblik på at verificere, at driften af mellemstore fyringsanlæg er i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav.

4) Øvrige kvalitative og kvantitative oplysninger om gennemførelse af bekendtgørelsens regler.

5) Årlige emissioner af CO og tilgængelige oplysninger om CO-koncentrationen i emissioner fra mellemstore fyringsanlæg inddelt efter brændstoftype og kapacitetsklasse.

Kapitel 13

Offentliggørelse af data via Digital Miljøadministration

§ 93. Tilsynsmyndigheden offentliggør meddelelse om registrering, jf. § 67, stk. 1, § 73, stk. 1 og § 74, stk. 1, og afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller om dispensation, jf. §§ 49, 50 og 53-57, samt oplysningerne i stk. 4 via Digital Miljøadministration samtidig med afsendelse af meddelelse om registrering og afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller dispensation til driftslederen.

Stk. 2. Tilsyns- og godkendelsesmyndigheden offentliggør afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller dispensation, jf. §§ 49, 50 og 54-57, til mellemstore fyringsanlæg omfattet af § 2, stk. 2, og oplysningerne i stk. 4 via Digital Miljøadministration samtidig med afsendelse af afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller dispensation til driftslederen.

Stk. 3. Hvis der for et mellemstort fyringsanlæg omfattet af § 2, stk. 2, hverken træffes afgørelser om skærpede eller supplerende krav eller om dispensationer, så offentliggør tilsyns- og godkendelsesmyndigheden oplysningerne i stk. 4 via Digital Miljøadministration:

1) Senest en måned efter modtagelse af supplerende oplysninger til ansøgning om godkendelse, jf. § 79.

2) Senest en måned efter modtagelse af underretning om ændringer, jf. § 84.

3) Senest den 1. januar 2024, hvis der er tale om et mellemstort fyringsanlæg omfattet af § 82, stk. 1.

4) Senest den 1. januar 2029, hvis der er tale om et mellemstort fyringsanlæg omfattet af § 82, stk. 2.

Stk. 4. Tilsyns- eller godkendelsesmyndigheden offentliggør følgende oplysninger:

1) Det mellemstore fyringsanlægs nominelle indfyrede termiske effekt i MW.

2) Det mellemstore fyringsanlægs type fordelt på typerne dieselmotor, gasturbine, dual-fuel-motor, anden motor eller andet mellemstort fyringsanlæg.

3) Type og andel af benyttede brændsler i overensstemmelse med de brændselskategorier, der er fastsat i bilag 2 og 3.

4) Dato, hvor det mellemstore fyringsanlæg er sat i drift, eller, i tilfælde hvor den præcise idriftsættelsesdato er ukendt, dokumentation for, at anlægget blev sat i drift inden den 20. december 2018.

5) En af følgende oplysninger:

a) Virksomhedens listepunkt, hvis det mellemstore fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed omfattet af bilag 1 eller 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

b) Listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, hvis det mellemstore fyringsanlæg udgør en del af en virksomhed omfattet af disse listepunkter.

c) NACE-kode for øvrige mellemstore fyringsanlæg.

6) Det mellemstore fyringsanlægs forventede antal årlige driftstimer, og den gennemsnitlige belastning ved brug.

7) Erklæring underskrevet af driftslederen om, at det mellemstore fyringsanlæg ikke vil blive drevet i mere end det antal timer, der er omhandlet i §§ 10-12, hvis muligheden for undtagelse i henhold til disse anvendes.

8) Virksomhedens navn og hjemsted, og for stationære mellemstore fyringsanlæg den adresse, hvor anlægget er beliggende.

Stk. 5. Tilsyns- eller godkendelsesmyndigheden offentliggør, hvis afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller dispensationer er påklaget. Når der efterfølgende er truffet endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsyns- eller godkendelsesmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 6. Offentliggørelsen, jf. stk. 1-4, sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Stk. 7. Når tilsynsmyndigheden offentliggør oplysninger efter stk. 1 -4, skal det tillige oplyses, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

§ 94. Tilsynsmyndigheden oplyser Miljøstyrelsen om det samlede beløb for brugerbetaling for behandling af anmeldelser, jf. kapitel 8, og ansøgninger mv., jf. kapitel 9, efter enten hver behandling eller årligt senest den 1. april for det forudgående kalenderår.

Stk. 2. Afgivelse af oplysninger om brugerbetaling skal ske digitalt via Digital Miljøadministration.

Kapitel 14

Tilsynsmyndighed og tilsyn

§ 95. Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed, jf. § 65 i lov om miljøbeskyttelse, og påser, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Miljøstyrelsen er dog tilsynsmyndighed for mellemstore fyringsanlæg på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.

§ 96. Tilsynsmyndigheden fører senest den 1. oktober 2023 tilsyn med, at bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW er anmeldt, jf. § 61, stk. 1.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden fører senest den 1. oktober 2028 tilsyn med, at bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW er anmeldt, jf. § 61, stk. 2.

Kapitel 15

Klage

§ 97. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Stk. 2. Tilsynsmyndighedens midlertidige dispensationer fra emissionsgrænseværdien for SO2 ved alvorlig knaphed på svovlfattigt brændsel, jf. § 58, og fra overholdelse af emissionsgrænseværdier ved pludselig afbrydelse af gasforsyningen, jf. § 59, kan dog ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 16

Strafbestemmelser

§ 98. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at indgive anmeldelse efter §§ 60-62,

2) undlader at indsende oplysninger, jf. §§ 82 og 84,

3) etablerer og sætter et mellemstort fyringsanlæg i drift, førend tilsynsmyndigheden har meddelt, at anlægget er registreret, jf. § 60, stk. 4, § 62, stk. 6, § 73, stk. 5, og § 74, stk. 5,

4) påbegynder bygge- og anlægsarbejder i strid med § 69,

5) overtræder emissionsgrænseværdierne, jf. §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 3 og 6, § 12, § 13, § 54, stk. 2, § 55, stk. 2 og § 56, stk. 2, og emissionsgrænseværdier beregnet efter § 9,

6) undlader at indrette målested, jf. § 19,

7) overtræder kravene om måling og regulering af O2-indholdet i røggassen, jf. § 15,

8) undlader at kvalitetssikre måle- og registreringsudstyr for O2, jf. § 16,

9) overtræder minimumkrav til iltindhold i røggassen, jf. §§ 17 og 18 med de eventuelle dispensationer, der måtte være truffet afgørelse om efter § 57,

10) undlader at gennemføre egenkontrol efter §§ 20-28, 31 og 32,

11) undlader at forsyne fyringsanlæg med AMS-udstyr efter § 29,

12) undlader at kvalitetssikre AMS-udstyr og undlader at underrette tilsynsmyndigheden om kvalitetssikringen, jf. § 30,

13) undlader at registrere oplysninger om sekundært emissionsbegrænsende udstyr efter § 33,

14) undlader at træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse af emissionsgrænseværdier, jf. § 34,

15) undlader at underrette tilsynsmyndighederne skriftligt om manglende overholdelse, jf. § 35,

16) overtræder støjgrænser, jf. § 36, stk. 1 og 2, med de eventuelle afgørelser om skærpelser og dispensationer, der måtte være truffet afgørelse om efter §§ 49 og 53,

17) overtræder kravene til indretning og drift, jf. §§ 40-45, med de eventuelle afgørelser om skærpelse og supplerende krav, der måtte være truffet afgørelse om efter §§ 49 og 50,

18) undlader at føre driftsjournal efter § 46,

19) overtræder kravene i forbindelse med driftsophør i § 47 eller

20) undlader at stille oplysninger til rådighed efter § 90, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 17

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 99. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2017.

§ 100. Godkendelser af virksomheder, som er omfattet af listepunkt G 201 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og som udelukkende omfatter bestående mellemstore fyringsanlæg, der hver især har en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW, bortfalder den 1. januar 2025.

Stk. 2. Godkendelser af virksomheder, som er omfattet af listepunkt G 201 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og som udelukkende omfatter bestående mellemstore fyringsanlæg, der hver især er mindre end eller lig med 5 MW, bortfalder den 1. januar 2030.

Stk. 3. Hvis godkendelser af virksomheder omfattet af listepunkt G 201 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, omfatter flere bestående fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 5 MW og mere end 5 MW, bortfalder de vilkår, der regulerer det bestående fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW den 1. januar 2025, bortset fra vilkår om støj og afkasthøjder. De resterende vilkår i godkendelsen bortfalder den 1. januar 2030.

§ 101. Godkendelser af bestående fyringsanlæg, som er omfattet af listepunkt G202 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bortfalder den 1. januar 2030.

§ 102. Vilkår om emissionsgrænseværdier og den dertil knyttede egenkontrol for emissioner til luften i gældende godkendelser af virksomheder, som er omfattet af listepunkt E207 eller 6.4 b) ii -9 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, som regulerer bestående indirekte fyrede tørrerier og dampkedler med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, bortfalder den 1. januar 2025.

Stk. 2. Vilkår om emissionsgrænseværdier og den dertil knyttede egenkontrol for emissioner til luften i gældende godkendelser af virksomheder, som er omfattet af listepunkt E207 eller 6.4 b) ii -9 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, som regulerer bestående indirekte fyrede tørrerier og dampkedler med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, bortfalder den 1. januar 2030.

§ 103. Hvis en gældende godkendelse af en virksomhed omfattet af bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed indeholder vilkår om emissionsgrænseværdier og egenkontrol for bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW, som ikke i sig selv er godkendelsespligtig, bortfalder disse vilkår den 1. januar 2030.

§ 104. Vilkår om emissionsgrænseværdier og den dertil knyttede egenkontrol for emissioner til luften i gældende godkendelser af virksomheder, som er omfattet af listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og som regulerer bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, bortfalder den 1. januar 2025.

Stk. 2. Vilkår om emissionsgrænseværdier og den dertil knyttede egenkontrol for emissioner til luften i gældende godkendelser af virksomheder, som er omfattet af listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og som regulerer bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, bortfalder den 1. januar 2030.

§ 105. Gældende afgørelser om påbud efter § 42 i lov om miljøbeskyttelse meddelt kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW om støjgrænseværdier, afkasthøjder og emissionsgrænseværdier til luften, bortfalder den 1. januar 2030, hvis der er tale om kedelanlæg, der anvender naturgas, LPG, gasolie, dieselolie, vegetabilsk olie, fuelolie, orimulsion eller forgasningsgas, der ikke stammer fra forgasning af biomasseaffald, som brændsel.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 12. december 2017

Esben Lunde Larsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Oplysninger som skal indgå i anmeldelse af mellemstort fyringsanlæg, jf. § 60, stk. 3, § 61, stk. 3, § 62, stk. 5, § 78, stk. 1, § 79 og § 81

Del 1

Oplysninger om nye mellemstore fyringsanlæg, jf. §§ 60, stk. 3 og 78, stk. 1

En anmeldelse af et nyt fyringsanlæg skal indeholde de oplysninger, der er anført under oplysningspunkt A-E.

A: Stamoplysninger

Ansøger og ejerforhold

1) Ansøgers navn, adresse, telefon nr. og e-mail.

2) Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Dette skal dog ikke oplyses for flytbare fyringsanlæg.

4) Virksomhedens kontaktperson: navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

5) En af følgende oplysninger:

a) Virksomhedens listepunkt, hvis det mellemstore fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed omfattet af bilag 1 eller 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

b) Listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, hvis det mellemstore fyringsanlæg udgør en del af en virksomhed omfattet af disse listepunkter.

c) NACE-kode for øvrige mellemstore fyringsanlæg.

Kort beskrivelse af det anmeldte projekt

6) Angiv om det drejer sig om:

a) Ny motor.

b) Ny gasturbine.

c) Nyt kedelanlæg.

7) Angiv andre forureningsmæssige aktiviteter på virksomheden.

8) Oplysning om, hvorvidt det anmeldte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer.

9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder.

Virksomhedens placering og indretning

10) Oversigtsplan i passende målestok og format med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil.

11) Oversigtstegning/er, der i relevant omfang viser følgende:

a) Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.

b)Placering af produktionsanlæg, lagerlokaler og eventuelle udendørs aktiviteter.

c)Interne transportveje og tilkørsler til ejendommen.

d)Placering af støj- og vibrationskilder.

e)Placering af skorstene og andre luftafkast.

f)Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og arealer med tæt belægning.

g)Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke til olie- og kemikalier samt rørføring.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

B: Oplysning og vurdering af virksomhedens aktiviteter og deres forurening samt forureningsbegrænsende foranstaltninger for disse

Råvarer og affald

12) Angiv art, forbrug og oplag af råvarer og væsentlige hjælpestoffer.

13) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.

14) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden og mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Jord og grundvand

15) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast og flydende affald samt nedgravede tør, tanke og beholdere. For arealer med de nævnte aktiviteter skal typen af belægning oplyses.

Virksomhedens driftstid og støjende aktiviteter

16) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

C: Oplysninger om det enkelte mellemstore fyringsanlæg

Nye motorer

17) Motorens nominelle indfyrede termiske effekt i MW.

18) Motorens type (dieselmotor, dual-fuel motor eller anden motor).

19) Typen og andel af benyttede brændsler (gasolie, andet flydende brændsel, naturgas, biogas, anden gasformig brændsel).

20) Dato, hvor motoren forventes sat i drift.

21) Motorens forventede årlige antal driftstimer og den gennemsnitlige belastning ved brug.

22) Oplysninger om, hvilke andre nye mellemstore fyringsanlæg motoren deler skorsten med eller kunne dele skorsten med, jf. § 1, stk. 2.

23) Oplysninger om motoren finder anvendelse som nødanlæg.

24) Hvis motoren finder anvendelse som nødanlæg vedlægges erklæring underskrevet af driftslederen om, at motoren ikke vil blive drevet i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over tre år.

Nye gasturbiner

25) Gasturbines nominelle indfyrede termiske effekt i MW.

26) Gasturbines type (gasturbiner).

27) Typen og andel af benyttede brændsler (gasolie, andet flydende brændsel, naturgas, biogas, anden gasformig brændsel).

28) Dato, hvor gasturbinen forventes sat i drift.

29) Gasturbines forventede årlige antal driftstimer og den gennemsnitlige belastning ved brug.

30) Oplysninger om, hvilke andre nye mellemstore fyringsanlæg gasturbinen deler skorsten med eller kunne dele skorsten med.

31) Oplysninger om gasturbinen finder anvendelse som nødanlæg.

32) Hvis gasturbinen finder anvendelse som nødanlæg vedlægges erklæring underskrevet af driftslederen om, at gasturbinen ikke vil blive drevet i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over tre år.

Nye kedelanlæg

33) Fyringsanlæggets nominelle indfyrede termiske effekt i MW.

34) Fyringsanlæggets type (andet mellemstort fyringsanlæg).

35) Typen og andel af benyttede brændsler (fast træbiomasse, halm, anden fast biomasse, andet fast brændsel, gasolie, andet flydende brændsel, naturgas, biogas, koksværksgas, højovnsgas, anden gasformig brændsel).

36) Dato, hvor fyringsanlægget forventes sat i drift.

37) Fyringsanlæggets forventede årlige antal driftstimer og den gennemsnitlige belastning ved brug.

38) Oplysninger om, hvilke andre nye mellemstore fyringsanlæg anlægget deler skorsten med eller kunne dele skorsten med.

39) Oplysninger om kedlen finder anvendelse som nødanlæg.

40) Hvis kedlen finder anvendelse som nødanlæg vedlægges erklæring underskrevet af driftslederen om, at kedlen ikke vil blive drevet i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over tre år.

D: Begrænsning af virksomhedens samlede forureningsbidrag til luften

41) Vedlæg beregning af afkasthøjder for hvert enkelt relevant afkast efter de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder, således at virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelse af forurenende stoffer uden for virksomhedens skel overholder B-værdier i bilag 7, og at virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelse af lugtstoffer overholder relevante lugtgrænseværdier, jf. lugtvejledningen.

E: Oplysninger der indgives ved ansøgning om dispensation efter § 53 om støjgrænseværdier eller § 57 om iltkrav

42) Redegørelse for hvad der søges dispensation til og fra, herunder en begrundelse for den søgte dispensation.

Del 2

Oplysninger om bestående mellemstore fyringsanlæg, jf. § 61, stk. 3 og § 79

En anmeldelse af et bestående fyringsanlæg skal indeholde de oplysninger, der er anført under oplysningspunkt A-E, dog kan driftslederen af et bestående fyringsanlæg, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed, der er omfattet af bilag 1 og 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, undlade at indgive de oplysninger, som er markeret med *.

A: Stamoplysninger

Ansøger og ejerforhold

1) Ansøgers navn, adresse, telefon nr. og e-mail.

2) Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Dette skal dog ikke oplyses for flytbare fyringsanlæg.

4) Virksomhedens kontaktperson: navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

5) En af følgende oplysninger:

a) Virksomhedens listepunkt, hvis det mellemstore fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed omfattet af bilag 1 eller 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

b) Listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, hvis det mellemstore fyringsanlæg udgør en del af en virksomhed omfattet af disse listepunkter.

c) NACE-kode for øvrige mellemstore fyringsanlæg.

Kort beskrivelse af det anmeldte projekt

6) Angiv om det drejer sig om:

a) Bestående motor.

b) Bestående gasturbine.

c) Bestående kedelanlæg.

7) *Angiv andre forureningsmæssige aktiviteter på virksomheden.

Virksomhedens placering og indretning

8) * Oversigtsplan i passende målestok og format med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil.

9) * Oversigtstegning/er, der i relevant omfang viser følgende:

a)Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.

b)Placering af produktionsanlæg, lagerlokaler og eventuelle udendørs aktiviteter.

c) Interne transportveje og tilkørsler til ejendommen.

d)Placering af støj- og vibrationskilder.

e)Placering af skorstene og andre luftafkast.

f)Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og arealer med tæt belægning.

g)Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke til olie- og kemikalier samt rørføring.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

B: Oplysning og vurdering af virksomhedens aktiviteter og deres forurening samt forureningsbegrænsende foranstaltninger for disse

Råvarer og affald

10) *Angiv art, forbrug og oplag af råvarer og væsentlige hjælpestoffer.

11) *Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.

12) *Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden og mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Jord og grundvand

13) *Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast og flydende affald samt nedgravede tør, tanke og beholdere. For arealer med de nævnte aktiviteter skal typen af belægning oplyses.

Virksomhedens driftstid og støjende aktiviteter

14) *Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

C: Oplysninger om det enkelte mellemstore fyringsanlæg

Bestående motorer

15) Motorens nominelle indfyrede termiske effekt i MW.

16) Motorens type (dieselmotor, dual-fuel motor eller anden motor).

17) Typen og andel af benyttede brændsler (gasolie, andet flydende brændsel, naturgas, biogas, koksværksgas, højovnsgas, anden gasformig brændsel).

18) Dato, hvor motoren blev sat i drift eller i tilfælde hvor den præcise ikrafttrædelsesdato er ukendt, dokumentation for at motoren blev sat i drift inden den 20. december 2018.

19) Motorens forventede årlige antal driftstimer og den gennemsnitlige belastning ved brug.

20) Oplysninger om motoren finder anvendelse som nødanlæg eller spidslastanlæg.

21) Hvis motoren finder anvendelse som nødanlæg eller spidslastanlæg vedlægges erklæring underskrevet af driftslederen om, at motoren ikke vil blive drevet i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over fem år.

22) Hvis motoren anvendes som back up til elproduktionen på forbundne øer eller anvendes til varmeproduktion i tilfælde af usædvanligt kolde vejrforhold, vedlægges erklæring underskrevet af driftslederen om, at motoren ikke vil blive drevet i mere end 1000 timer om året som et rullende gennemsnit over fem år.

Bestående gasturbiner

23) Gasturbines nominelle indfyrede termiske effekt i MW.

24) Gasturbines type (gasturbiner).

25) Typen og andel af benyttede brændsler (gasolie, andet flydende brændsel, naturgas, biogas, koksværksgas, højovnsgas, anden gasformig brændsel).

26) Dato, hvor gasturbinen blev sat i drift eller i tilfælde hvor den præcise ikrafttrædelsesdato er ukendt, dokumentation for at motoren blev sat i drift inden den 20. december 2018.

27) Gasturbines forventede årlige antal driftstimer og den gennemsnitlige belastning ved brug.

28) Oplysninger om gasturbinen finder anvendelse som nødanlæg eller spidslastanlæg.

29) Hvis gasturbinen finder anvendelse som nødanlæg eller spidslastanlæg vedlægges erklæring underskrevet af driftslederen om, at gasturbinen ikke vil blive drevet i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over fem år.

30) Hvis gasturbinen anvendes som back up til elproduktionen på forbundne øer eller anvendes til varmeproduktion i tilfælde af usædvanligt kolde vejrforhold, vedlægges erklæring underskrevet af driftslederen om, at motoren ikke vil blive drevet i mere end 1000 timer om året som et rullende gennemsnit over fem år.

Bestående kedelanlæg

31) Fyringsanlæggets nominelle indfyrede termiske effekt i MW.

32) Fyringsanlæggets type (andet mellemstort fyringsanlæg).

33) Typen og andel af benyttede brændsler (fast træbiomasse, halm, anden fast biomasse, andet fast brændsel, gasolie, andet flydende brændsel, naturgas, biogas, koksværksgas, højovnsgas, anden gasformig brændsel).

34) Dato, hvor fyringsanlægget blev sat i drift eller i tilfælde hvor den præcise ikrafttrædelsesdato er ukendt, dokumentation for at motoren blev sat i drift inden den 20. december 2018.

35) Fyringsanlæggets forventede årlige antal driftstimer og den gennemsnitlige belastning ved brug.

36) For træfyrede anlæg med røggaskondensering oplyses typen af støvrensning (posefilter, elektrofilter, cyklon, multicyklon eller andet).

37) Oplysninger om fyringsanlægget finder anvendelse som nødanlæg eller spidslastanlæg.

38) Hvis fyringsanlægget finder anvendelse som nødanlæg eller spidslastanlæg vedlægges erklæring underskrevet af driftslederen om, at fyringsanlægget ikke vil blive drevet i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over fem år.

39) Hvis kedlen anvendes som back up til elproduktionen på forbundne øer eller anvendes til varmeproduktion i tilfælde af usædvanligt kolde vejrforhold, vedlægges erklæring underskrevet af driftslederen om, at motoren ikke vil blive drevet i mere end 1000 timer om året som et rullende gennemsnit over fem år.

40) Hvis driftslederen søger om midlertidig lempelse af støvgrænseværdien for fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW med røggaskondensering, der anvender fast træbiomasse som brændsel, jf. § 54, vedlægges dokumentation for at:

a) Fyringsanlægget har røggaskondensering.

b) Fyringsanlægget frem til den 1. januar 2025 havde vilkår om at overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 100 mg/normal m3 ved 10 % ilt.

c) Fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand.

41) Hvis driftslederen søger om midlertidig lempelse af emissionsgrænseværdien for SO2 for fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre en 50 MW, der anvender halm som brændsel, jf. § 55, vedlægges dokumentation for, at fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand.

42) Hvis driftslederen søger om midlertidig lempelse af emissionsgrænseværdien for NOx for fyringsanlæg (kedelanlæg) med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre en 50 MW, der anvender gasolie som brændsel, jf. § 56, vedlægges dokumentation for, at:

a) fyringsanlægget leverer mindst 50 % af anlæggets nyttevarmeproduktion udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand.

b) Fyringsanlægget er miljøgodkendt før juni 2001, og har frem til den 1. januar 2025 haft vilkår om at overholde en emissionsgrænseværdi for NOx på 250 mg/normal m3 ved 10 % ilt.

D: Begrænsning af virksomhedens samlede forureningsbidrag til luften

43) Vedlæg beregning af afkasthøjder for hvert enkelt relevant afkast efter de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder, således at virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelse af forurenende stoffer uden for virksomhedens skel overholder B-værdier i bilag 7, og at virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelse af lugtstoffer overholder relevante lugtgrænseværdier, jf. lugtvejledningen.

E: Oplysninger der indgives ved ansøgning om dispensation efter § 53 om støjgrænseværdier eller § 57 om iltkrav

44) Redegørelse for hvad der søges dispensation til og fra, herunder en begrundelse for den søgte dispensation.

Del 3

Supplerende oplysninger ved ændring af mellemstore fyringsanlæg, jf. § 62, stk. 5, og § 81

En anmeldelse af en ændring af nye og bestående fyringsanlæg skal indeholde de oplysninger, der er anført under oplysningspunkt A-D.

A: Stamoplysninger

Ansøger og ejerforhold

1) Ansøgers navn, adresse, telefon nr. og e-mail.

2) Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Dette skal dog ikke oplyses for flytbare fyringsanlæg.

4) Virksomhedens kontaktperson: navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

5) En af følgende oplysninger:

a) Virksomhedens listepunkt, hvis det mellemstore fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed omfattet af bilag 1 eller 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

b) Listepunkt 1.1 a eller 1.1 b, hvis det mellemstore fyringsanlæg udgør en del af en virksomhed omfattet af disse listepunkter, men ikke er omfattet af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

c) NACE-kode for øvrige mellemstore fyringsanlæg.

B: Oplysninger om det enkelte mellemstore fyringsanlæg

6) Fyringsanlæggets type (dieselmotor, dual-fuel motor eller anden motor, gasturbine eller andet mellemstort fyringsanlæg).

7) Fyringsanlæggets nominelle indfyrede termiske effekt i MW.

8) Datoen hvor ændringen forventes effektueret.

9) Fyringsanlæggets status (nye eller bestående).

C: Oplysninger om ændringer

Oplysninger om eventuelle ændringer i brændsler

10) Oplysninger om hvilket/hvilke brændsler fyringsanlægget hidtil har anvendt (fast træbiomasse, halm, anden fast biomasse, andet fast brændsel, gasolie, andet flydende brændsel, naturgas, biogas, koksværksgas, højovnsgas, anden gasformig brændsel).

11) Oplysninger om hvilket/hvilke brændsler fyringsanlæg fremover skal anvende (fast træbiomasse, halm, anden fast biomasse, andet fast brændsel, gasolie, andet flydende brændsel, naturgas, biogas, koksværksgas, højovnsgas, anden gasformig brændsel).

Oplysninger om eventuel øgning i den årlige driftstid

12) Oplys om, hvorvidt bestående fyringsanlæg, som anvendes som nødanlæg eller spidslastanlæg, overgår til at være i drift i mere end 500 timer om året som et løbende gennemsnit over fem år.

13) Oplys om, hvorvidt nye fyringsanlæg, som anvendes som nødanlæg, overgår til at være i drift i mere 500 timer om året som et løbende gennemsnit over tre år.

Oplysninger om eventuel reduktion i den årlige driftstid

14) Oplys om, hvorvidt et bestående fyringsanlæg overgår til at være et nødanlæg eller spidslastanlæg, der er i drift i højst 500 timer om året som et løbende gennemsnit over fem år.

15) Erklæring underskrevet af driftslederen om, at det bestående fyringsanlæg ikke vil blive drevet i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over fem år.

16) Oplys om, hvorvidt et nyt fyringsanlæg overgår til at være et nødanlæg, der er i drift i højst 500 timer om året som et løbende gennemsnit over tre år.

17) Erklæring underskrevet af driftslederen om, at det nye fyringsanlæg ikke vil blive drevet i mere end 500 timer om året som et rullende gennemsnit over tre år.

Oplysninger om eventuel øgning i den årlige driftstid

18) Oplys om, hvorvidt et bestående fyringsanlæg, som anvendes som back up til elproduktionen på forbundne øer eller anvendes til varmeproduktion i tilfælde af usædvanlige kolde varmeforhold, overgår til at være i drift i mere end 1000 timer om året som et løbende gennemsnit over fem år.

Oplysninger om eventuel reduktion i den årlige driftstid

19) Oplys om, hvorvidt et bestående fyringsanlæg overgår til at være et anlæg, som anvendes som back up til elproduktionen på forbundne øer eller anvendes til varmeproduktion i tilfælde af usædvanlige kolde varmeforhold, og som er i drift i højst 1000 timer om året som et løbende gennemsnit over fem år.

20) Erklæring underskrevet af driftslederen om, at det bestående fyringsanlæg ikke vil blive drevet i mere end 1000 timer om året som et rullende gennemsnit over fem år.

Oplysninger om ændringer af brænderens kapacitet

21) Oplys om den nye brænders kapacitet (MW), og om der er tale om en LowNOx-brænder.

D: Begrænsning af virksomhedens samlede forureningsbidrag til luften

22) Hvis ændringen af fyringsanlægget har betydning for den nødvendige afkasthøjde, vedlægges beregning af afkasthøjder for hvert enkelt relevant afkast efter de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder, således at virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelse af forurenende stoffer uden for virksomhedens skel overholder B-værdier i bilag 7, og at virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelse af lugtstoffer overholder relevante lugtgrænseværdier, jf. lugtvejledningen.


Bilag 2

Emissionsgrænseværdier for nye mellemstore fyringsanlæg, jf. §§ 6 og 9

Del 1

Emissionsgrænseværdier

Alle emissionsgrænseværdier, som er fastsat i dette bilag, defineres ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i røggassen samt ved et standardiseret O2-indhold på:

1) 6 % for mellemstore fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel.

2) 3 % for andre mellemstore fyringsanlæg end motorer og gasturbiner, der fyres med flydende og gasformigt brændsel (kedelanlæg).

3) 15 % for motorer og gasturbiner.

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for nye kedelanlæg

Brændsel
Størrelse
Reference ilt %
SO 2
NO x
støv
CO
Fast træbiomasse
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
6 %
-
500
50
850
> 5 MW og ≤ 20 MW
6 %
-
300
30
850
> 20 MW
6 %
-
300
20
850
Halm
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
6 %
200
500
50
850
> 5 MW og ≤ 20 MW
6 %
200
300
30
850
> 20 MW
6 %
200
300
20
850
Anden fast biomasse end fast træbiomasse og halm
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
6 %
200
500
50
850
> 5 MW og ≤ 20 MW
6 %
200
300
30
850
> 20 MW
6 %
200
300
20
850
Andet fast brændsel
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
6 %
400
500
50
135
> 5 MW og ≤ 20 MW
6 %
400
275
30
135
> 20 MW
6 %
400
275
20
135
Gasolie
≥ 1 MW
3 %
-
180
-
165
Vegetabilsk olie
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
3 %
350
180
50
165
> 5 MW
3 %
350
180
20
165
Andet flydende brændsel end gasolie og vegetabilsk olie
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
3 %
350
300
50
165
> 5 MW
3 %
350
300
20
165
Naturgas
≥ 1 MW
3 %
-
100
-
125
Biogas
≥ 1 MW
3 %
100
105
-
125
Forgasningsgas
≥ 1 MW
3 %
35
165
-
165
Andet gasformig brændsel end naturgas, biogas og forgasningsgas
≥ 1 MW
3 %
35 1)
200
-
130

1) 400 mg/normal m3 for koksværksgas med lav brændværdi og 200 mg/normal m3 for højovnsgas med lav brændværdi i jern- og stålindustrien.

Tabel 2. Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for nye motorer

Brændsel
Størrelse
Reference ilt %
SO 2
NO x
støv
CO
Gasolie
≥ 1 MW og≤ 5 MW
15 %
-
190
-
190
> 5 MW
15 %
-
115
-
190
Andet flydende brændsel end gasolie
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
15 %
120
190
20
190
> 5 MW
15 %
120
115
10
190
Naturgas
≥ 1 MW
15 %
-
95
-
190
Biogas
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
15 %
40
190
-
450
> 5 MW
15 %
40
115
-
450
LPG
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
15 %
15
190
-
190
> 5 MW
15 %
15
115
-
190
Forgasningsgas
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
15 %
15
190
-
1125
> 5 MW
15 %
15
115
-
1125
Andet gasformig brændsel end naturgas, biogas, LPG og foprgasningsgas
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
15 %
15
190
-
1125
> 5 MW
15 %
15
115
-
1125

Tabel 3 Emissionsgrænseværdier (mg/normal m 3 ) for nye gasturbiner

Brændsel
Størrelse
Reference ilt %
SO 2
NO x
støv
CO
Gasolie
≥ 1 MW
15 %
-
75
-
100
Andet flydende brændsel end gasolie
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
15 %
120
75
20
100
> 5 MW
15 %
120
75
10
100
Naturgas
≥ 1 MW
15 %
-
50
-
100
Biogas
≥ 1 MW
15 %
40
75
-
100
Andet gasformig brændsel end naturgas og biogas
≥ 1 MW
15 %
15
75
-
100

Del 2

Emissionsgrænseværdier for blandende fyringsanlæg

For nye mellemstore fyringsanlæg, der benytter to eller flere brændsler samtidigt, beregnes emissionsgrænseværdien ved at benytte relevante emissionsgrænseværdier for hver brændselstype og hvert forurenende stof i bilag 2, del 1, til at bestemme brændselsvægtede emissionsgrænseværdier.

Brændselstypevægtede emissionsgrænseværdien bestemmes ved at gange hver af de relevante emissionsgrænseværdier med den indfyrede termiske effekt for hver brændselstype og dividere resultatet af hver multiplikation med summen af bidragene til den indfyrede termiske effekt for samtlige brændselstyper.

Sluttelig lægges de brændselsvægtede emissionsgrænseværdier sammen.


Bilag 3

Emissionsgrænseværdier for bestående mellemstore fyringsanlæg, jf. §§ 7-9

Del 1

Emissionsgrænseværdier

Alle emissionsgrænseværdier, som er fastsat i dette bilag, defineres ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i røggassen samt ved et standardiseret O2-indhold på:

1) 6 % for mellemstore fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel.

2) 3 % for andre mellemstore fyringsanlæg end motorer og gasturbiner, der fyres med flydende og gasformigt brændsel (kedelanlæg).

3) 15 % for motorer og gasturbiner.

Tabel 1 Emissionsgrænseværdier (mg/normal m 3 ) for bestående kedelanlæg

Brændsel
Størrelse
Reference ilt %
SO 2
NO x
støv
CO
Fast træbiomasse
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
6 %
-
650
50
850
> 5 MW og ≤ 20 MW
6 %
-
410
50
850
> 20 MW
6 %
-
410
30
850
Halm
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
6 %
300
650
50
850
> 5 MW og ≤ 20 MW
6 %
300
410 6)
50
850
> 20 MW
6 %
300
410 6)
30
850
Anden fast biomasse end fast træbiomasse og halm
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
6 %
200
650
50
850
> 5 MW og ≤ 20 MW
6 %
200
410
50
850
> 20 MW
6 %
200
410
30
850
Andet fast brændsel end fast biomasse
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
6 %
1100
650
50
135
> 5 MW og ≤ 20 MW
6 %
1100
275
50
135
> 20 MW
6 %
400
275
30
135
Gasolie
≥ 1 MW
3 %
-
180
-
165
Vegetabilsk olie
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
3 %
350
180
50
165
> 5 MW
3 %
350
180
30
165
Andet flydende brændsel end gasolie og vegetabilsk olie
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
3 %
350
650
50
165
> 5 MW
3 %
350 1)
490
30
165
Naturgas
≥ 1 MW
3 %
-
105 4) 5)
-
125
Biogas
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
3 %
200
105 5)
-
125
> 5 MW
3 %
170
105 4)
-
125
Forgasningsgas
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
3 %
200
165
-
165
> 5 MW
3 %
35
165
-
165
Andet gasformig brændsel end naturgas, biogas og forgasningsgas
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
3 %
200 2)
230
-
130
> 5 MW
3 %
35 3)
230
-
130

1) Indtil den 1. januar 2030: 850 mg/normal m3 for anlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end eller lig med 20 MW, der fyres med svær fuelolie.

2) 400 mg/normal m3 for koksværksgas med lav brændværdi i jern- og stålindustrien.

3) 400 mg/normal m3 for koksværksgas med lav brændværdi og 200 mg/normal m3 for højovnsgas med lav brændværdi i jern- og stålindustrien.

4) 200 mg/normal m3 for fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er miljøgodkendt før juni 2001, og som frem til den 1. januar 2025 har haft vilkår med en emissionsgrænseværdi for NOx regnet som NO2 på 125 mg/normal m3 ved 10 % O2.

5) 200 mg/normal m3 for fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er miljøgodkendt før juni 2001, og som frem til den 1. januar 2030 har haft vilkår med en emissionsgrænseværdi for NOx regnet som NO2 på 125 mg/normal m3 ved 10 % O2.

6) 650 mg/normal m3 for fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er miljøgodkendt før juni 2001, og som frem til 1. januar 2025 ikke har haft vilkår om at overholde en emissionsgrænseværdi for NOx på 300 mg/normal m3 ved 10 % O2.

Tabel 2. Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for bestående motorer

Brændsel
Størrelse
Reference ilt %
SO 2
NO x
støv
CO
Gasolie
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
15 %
-
205
-
190
> 5 MW
15 %
-
115
-
190
Andet flydende brændsel end gasolie
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
15 %
120
205
20
190
> 5 MW og ≤ 20 MW
15 %
120
115
20
190
> 20 MW
15 %
120
115
10
190
Naturgas
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
15 %
-
190
-
190
> 5 MW
15 %
-
115
-
190
Biogas
≥ 1 MW
15 %
60
190
-
450
LPG
≥ 1 MW og≤ 5 MW
15 %
15
190
-
190
> 5 MW
15 %
15
115
-
190
Andet gasformig brændsel end naturgas, biogas og LPG
≥ 1 MW
15 %
15 1)
190
-
1125

1) 130 mg/normal m3 for koksværksgas med lav brændværdi og 65 mg/normal m3 for højovnsgas med lav brændværdi i jern- og stålindustrien.

Tabel 3. Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for bestående gasturbiner

Brændsel
Størrelse
Reference ilt %
SO 2
NO x
støv
CO
Gasolie
≥ 1 MW
15 %
-
75
-
100
Andet flydende brændsel end gasolie
≥ 1 MW og ≤ 20 MW
15 %
120
75
20
100
> 20 MW
15 %
120
75
10
100
Naturgas
≥ 1 MW
15 %
-
75
-
100
Biogas
≥ 1 MW
15 %
60
75
-
100
Andet gasformig brændsel end naturgas og biogas
≥ 1 MW
15 %
151)
75
-
100

1) 130 mg/normal m3 for koksværksgas med lav brændværdi og 65 mg/normal m3 for højovnsgas med lav brændværdi i jern- og stålindustrien.

Del 2

Emissionsgrænseværdier for blandede fyringsanlæg

For bestående mellemstore fyringsanlæg, der benytter to eller flere brændsler samtidigt, beregnes emissionsgrænseværdien ved at benytte relevante emissionsgrænseværdier for hver brændselstype og hvert forurenende stof i bilag 3, del 1, til at bestemme brændselsvægtede emissionsgrænseværdier.

Brændselstypevægtede emissionsgrænseværdien bestemmes ved at gange hver af de relevante emissionsgrænseværdier med den indfyrede termiske effekt for hver brændselstype og dividere resultatet af hver multiplikation med summen af bidragene til den indfyrede termiske effekt for samtlige brændselstyper.

Sluttelig lægges de brændselsvægtede emissionsgrænseværdier sammen.


Bilag 4

Emissionsgrænseværdier for bestående mellemstore fyringsanlæg, der anvendes som spidslastanlæg, jf. § 9 og 12

Del 1

Emissionsgrænseværdier

Alle emissionsgrænseværdier, som er fastsat i dette bilag, defineres ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i røggassen samt ved et standardiseret O2-indhold på:

1) 6 % for mellemstore fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel.

2) 3 % for andre mellemstore fyringsanlæg end motorer og gasturbiner, der fyres med flydende og gasformigt brændsel (kedelanlæg).

3) 15 % for motorer og gasturbiner.

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for bestående kedelanlæg, der anvendes som spidslastanlæg

Brændsel
Størrelse
Reference ilt %
NO x
støv
CO
Fast træbiomasse
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
6 %
-
551)
850
> 5 MW
6 %
410
551)
850
Halm
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
6 %
-
551)
850
> 5 MW
6 %
410
551)
850
Anden fast biomasse end fast træbiomasse og halm
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
6 %
-
551)
850
> 5 MW
6 %
410
551)
850
Andet fast brændsel end fast biomasse
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
6%
650
35
135
> 5 MW
6 %
275
35
135
Gasolie
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
3 %
180
-
165
> 5 MW
3 %
180
50
165
Vegetabilsk olie
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
3 %
180
-
165
> 5 MW
3 %
180
50
165
Andet flydende brændsel end gasolie og vegetabilsk olie
≥ 1 MW og ≤ 5 MW
3 %
650
165
165
> 5 MW
3 %
490
165
165
Naturgas
≥ 1 MW
3 %
105 2) 3)
-
125
Biogas
≥ 1 MW
3 %
105 2) 3)
-
125
Forgasningsgas
≥ 1 MW
3 %
165
-
165
Andet gasformig brændsel end naturgas, biogas og forgasningsgas
≥ 1 MW
3 %
230
-
130

1)136 mg/normal m3 for anlæg der har røggaskondensering.

2) 200 mg/normal m3 for fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW og mindre end 50 MW, som er miljøgodkendt før juni 2001, og som frem til den 1. januar 2025 har haft vilkår med en emissionsgrænseværdi for NOx regnet som NO2 på 125 mg/normal m3 ved 10 % O2.

3) 200 mg/normal m3 for fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig med 5 MW, som er miljøgodkendt før juni 2001, og som frem til den 1. januar 2030 har haft vilkår med en emissionsgrænseværdi for NOx regnet som NO2 på 125 mg/normal m3 ved 10 % O2.

Tabel 2. Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for bestående motorer, der anvendes som spidslastanlæg

Brændsel
Størrelse
Reference ilt %
NO x
CO
Gasolie
≥ 1 MW
15 %
205
190
Andet flydende brændsel end gasolie
≥ 1 MW
15 %
205
190
Naturgas
≥ 1 MW
15 %
205
190
Biogas
≥ 1 MW
15 %
375
450
LPG
≥ 1 MW
15 %
205
190
Andet gasformig brændsel end naturgas, biogas og LPG
≥ 1 MW
15 %
205
1125

Tabel 3. Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for bestående gasturbiner, der anvendes som spidslastanlæg

Brændsel
Størrelse
Reference ilt %
NO x
CO
Gasolie
≥ 1 MW
15 %
75
55
Andet flydende brændsel end gasolie
≥ 1 MW
15 %
75
55
Naturgas
≥ 1 MW
15 %
75
55
Biogas
≥ 1 MW
15 %
110
80
Forgasningsgas
≥ 1 MW
15 %
110
80
Andet gasformig brændsel end naturgas, biogas og forgasningsgas
≥ 1 MW
15 %
75
55

Del 2

Emissionsgrænseværdier for blandede fyringsanlæg

For bestående spidslastanlæg, der benytter to eller flere brændsler samtidigt, beregnes emissionsgrænseværdien ved at benytte relevante emissionsgrænseværdier for hver brændselstype og hvert forurenende stof i bilag 4, del 1, til at bestemme brændselsvægtede emissionsgrænseværdier.

Brændselstypevægtede emissionsgrænseværdien bestemmes ved at gange hver af de relevante emissionsgrænseværdier med den indfyrede termiske effekt for hver brændselstype og dividere resultatet af hver multiplikation med summen af bidragene til den indfyrede termiske effekt for samtlige brændselstyper.

Sluttelig lægges de brændselsvægtede emissionsgrænseværdier sammen.


Bilag 5

Emissionsgrænseværdier for spormetaller, jf. § 13

Alle emissionsgrænseværdier, som er fastsat i dette bilag, defineres ved en temperatur på 273,15 K, et tryk på 101,3 kPa og efter korrektion for vanddampindhold i røggassen samt ved et standardiseret O2-indhold på:

1) 6 % for mellemstore fyringsanlæg, der fyres med fast brændsel.

2) 3 % for andre mellemstore fyringsanlæg, der fyres med flydende brændsel.

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier (mg/normal m3) for spormetaller for kedelanlæg, der anvender petroleumskoks, fuelolie eller orimulsion som brændsel

 
Størrelse
(MW)
Reference ilt %
Hg
Cd
∑ Ni, V, Cr, Cu og Pb
Fuelolie og orimulsion
≥ 1MW
3 %
0,2
0,2
8
Petroleumskoks
≥ 1MW
6 %
0,1
0,1
7


Bilag 6

Overvågning af emissioner og vurdering af overholdelse, jf. § 19, § 20, stk. 3 og 7, § 30 og § 31, stk. 2 og 3

Del 1

Overvågning af emissioner

1. Indretning af målesteder

Målesteder skal indrettes og placeres, som anført i Metodeblad MEL 22- Kvalitet i emissionsmålinger, se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften (www.ref-lab.dk).

2. Præstationskontrol

2.1. Målemetode og -varighed

Ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger af hver af mindst 1 times varighed. Dog foretages 2 enkeltmålinger af hver mindst 45 minutters varighed, hvis der er tale om følgende:

1) Motorer.

2) Gasturbiner.

3) Kedelanlæg, der anvender naturgas eller gasolie som brændsel.

Under hver måling skal anlægget være i drift under stabile forhold og med en repræsentativ jævn belastning. Opstarts- og nedlukningsperioder er i den forbindelse udelukket.

Prøveudtagning og analyse af forurenende stoffer og måling af procesparametre skal baseres på metoder, der giver pålidelige, repræsentative og sammenlignelige resultater. Metoder, som overholder harmoniserede EN-standarder og som er beskrevet i metodebladene i tabel 5, opfylder dette krav.

Tabel 5. Prøvetagnings- og analysemetoder

Navn
Parameter
Metodeblad nr. 1)
Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOX) i strømmende gas (chemiluminescens metode)
NOx
MEL-03
Bestemmelse af koncentrationer af svovldioxid (SO2) i strømmende gas (manuel opsamling i vandig brintperoxid)
SO2
MEL-04
Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas
Støv
MEL-02
Bestemmelse af koncentrationer af kulmonooxid (CO) i strømmende gas (infrarød metode)
CO
MEL-06
Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas
PAH
MEL-10
Bestemmelse af koncentrationen af dioxiner og PCB i strømmende gas
Dioxiner
MEL-15
Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling på filter og vaskeflasker)
Metaller
MEL-8a
Bestemmelse af koncentrationer af kviksølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker)
Hg
MEL-8b

1) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften. (www.ref-lab.dk).

3. AMS-udstyr til kontinuerlige NOx-målinger

3.1. Kontinuerlige NOx-målinger

Kontinuerlige NOx-målinger og måling af procesparametre skal baseres på metoder, der giver pålidelige, repræsentative og sammenlignelige resultater. AMS-udstyr, der opfylder præstationskrav i DS/EN 15267-3 eller tilsvarende standarder vil kunne anvendes. Andre målere kan anvendes, hvis de med hensyn til kvalitet og nøjagtighed svarer til disse målere.

Under måling skal anlægget være i drift under stabile forhold og med en repræsentativ jævn belastning. Kravet om kontinuerlige målinger omfatter ikke opstarts- og nedlukningsperioder.

3.2. Kvalitetssikring af AMS-udstyr

AMS-udstyr til kontinuerlige NOx-målinger underkastes kontrol ved hjælp af parallelle målinger med referencemetoder mindst én gang om året i henhold til DS/EN 14181 og metodeblad MEL-16 om kvalitetssikring af Automatiske Målende Systemer (AMS), se hjemmeside for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, www.ref-lab.dk.

Hvad angår emissionsgrænseværdierne må værdierne af 95 % -konfidensintervallet i forbindelse med et enkelt måleresultat ikke overskride 20 % af emissionsgrænseværdien for NOx.

4. Beregning af SO2-emissionen og spormetalemissionen.

SO2-emissioner og spormetalemissioner kan beregnes på baggrund af brændselsanalyse og efter metode angivet i Luftvejledningen. Udtagning af brændselsprøver og brændselsanalyser skal gennemføres i overensstemmelse med relevante CEN-standarder eller ISO-standarder.

Brændselsanalyser skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Laboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s (European cooperation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

5. Måle- og reguleringsudstyr for O2

Måle- og reguleringsudstyr for O2 skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn (funktionstest uden linearisering), og skal efterses og justeres med kalibreringsgasser efter leverandørens anvisninger.

Del 2

Vurdering af overholdelse

1. Vurdering af overholdelse ved præstationskontrol

Ved præstationskontrol anses emissionsgrænseværdierne i denne bekendtgørelse for at være overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af enkeltmålingerne ikke overskrider de relevante emissionsgrænseværdier.

2. Vurdering af overholdelse ved kontinuerlig måling

Ved kontinuerlig måling vurderes emissionsgrænseværdierne i denne bekendtgørelse overholdt, når en vurdering af måleresultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at alle følgende betingelser er opfyldt:

1) Ingen af de validerede månedlige gennemsnitsværdier overskrider de relevante emissionsgrænseværdier.

2) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier overskrider 110 % af de relevante emissionsgrænseværdier.

3) 95 % af alle validerede timegennemsnitsværdier i årets løb overskrider ikke 200 % af de relevante emissionsgrænseværdier.

4) Ingen af de validerede daglige gennemsnitsværdier for fyringsanlæg, der udelukkende består af kulfyrede kedler med en samlet nominel indfyret termisk effekt på under 50 MW, overskrider 150 % af de relevante emissionsgrænseværdier.

De validerede gennemsnitsværdier pr. time og pr. dag bestemmes fra de gyldigt målte timemiddelværdier efter fratrækning af konfidensintervallet specificeret i dette bilags del 1.

Ved beregning af de gennemsnitlige emissionsværdier ses bort fra værdier, der måles i perioder, hvor tilsynsmyndigheden har dispenseret fra overholdelse af emissionsgrænseværdierne, jf. §§ 58 og 59, samt under opstart og nedlukning.

3. Vurdering af overholdelse ved alternativ overvågning af SO2-emissionen

Ved den alternative overvågning af SO2, jf. del 1, afsnit 4, anses SO2-emissionsgrænseværdierne i denne bekendtgørelse for at være overholdt, hvis den beregnede SO2 emission er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.


Bilag 7

B-værdier for afkast fra mellemstore fyringsanlæg, jf. § 37

Tabel 1. Relevante B-værdier afkast fra for fyringsanlæg

Stof
B-værdi
Støv
0,08 mg/m3 1)
NOx, for den del der foreligger som NO2
0,125 mg/m3
SO2
0,25 mg/m3
NH3
0,3 mg/m3
PAH
2,5 ng benz[a]pyren-ækvivalenter/m3
Formaldehyd 2)
0,01 mg/m3
HCl 3)
0,05 mg/m3
Hg 3)
0,0001 mg/m3
Ni 3)
0,0001 mg/m3
V 3)
0,0003 mg/m3
Cr 3)
0,001 mg/m3
Cu 3)
0,01 mg/m3
Pb 3)
0,0004 mg/m3
CO
1 mg/m3

1) B-værdien gælder for støv < 10 µm.

2) Relevant for gasmotorer.

3) Relevant for kul- og fueloliefyrede anlæg.


Bilag 8

Støjgrænser, jf. § 36, stk. 1

Tabel 1. Grænseværdier for støj

Grænseværdier for støj 1)
Områdetype
Mandag – fredag
Kl. 07-18
Lørdag
Kl. 07-14
Mandag – fredag
Kl. 18-22
Lørdag
Kl. 14-22
Søn- og helligdage
Kl. 07-22
Alle dage
Kl. 22-07
Erhvervs- og industriområde
70 dB
70 dB
70 dB
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed
60 dB
60 dB
60 dB
Områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområde (bykerne) 2)
55 dB
45 dB
40 dB
Etageboligområder 2)
50 dB
45 dB
40 dB
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 2)
45 dB
40 dB
35 dB
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder 2)
45 dB
35 dB
35 dB

1) Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen.

2) For områder med boliger gælder yderligere, at grænseværdien for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten, støjens maksimalværdi, fastsættes 15 dB højere, end den anførte grænseværdi for natperioden.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2193/EU af 25. november 2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg, EU-Tidende 2015, nr. L 313, side 1.