Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv.
Kapitel 2 Bygge- og anlægsarbejdets faseopdeling og arbejdstid
Kapitel 3 Støjgrænser for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser
Kapitel 4 Andre gener fra byggepladsen
Kapitel 5 Tilsyn, egenkontrol og rapportering
Kapitel 6 Håndhævelse
Kapitel 7 Straf
Kapitel 8 Ikrafttræden og ophævelse
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

I medfør af § 14 a, stk. 1, og § 17 c, stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 748 af 25. juni 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner mv.

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på støj fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser, herunder på afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser.

§ 2. Denne bekendtgørelse gælder også for Metroselskabet I/S’ entreprenører og underentreprenører, dog med undtagelse af §§ 12, 13, stk. 3, 14 og 19, der kun gælder for Metroselskabet I/S.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Beboer: En person, der på sin bopæl berøres af støj fra bygge- og anlægsarbejdet fra Cityringens byggepladser, herunder fra afgreningen til Nordhavnens og af-greningen til Sydhavnens byggepladser.

2) Cityringens byggepladser: Byggepladser som afgrænset i bilag 2, pkt. A, der er etableret til brug for anlæggelse af Cityringen. København H, Rådhuspladsen, Gammel Strand, Kongens Nytorv, Marmorkirken, Østerport, Trianglen, Poul Henningsens Plads, Vibenshus Runddel, Skjolds Plads, Nørrebro, Nørrebros Runddel, Nuuks Plads, Aksel Møllers Have, Frederiksberg, Frederiksberg Allé, Enghave Plads og Sønder Boulevard benævnes »stationsbyggepladser«, og Tømmergraven, Øster Søgade og Nørrebroparken benævnes »tunnelarbejdspladser«.

3) Afgreningen til Nordhavnens byggepladser: Byggepladser som afgrænset i bilag 2, pkt. B, der er etableret til brug for anlæggelse af afgreningen til Nordhavnen. Den geografiske udstrækning af byggepladserne kan være overlappende.

4) Afgreningen til Sydhavnens byggepladser: Byggepladser som afgrænset i bilag 2, pkt. C, der er etableret til brug for anlæggelse af afgreningen til Sydhavnen. Den geografiske udstrækning af byggepladserne kan være overlappende.

5) Dagperiode: Periode i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 18.00 på hverdage og fra kl. 9.00 til kl. 16.00 på lørdage, søndage og helligdage.

6) Aftenperiode: Periode i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 22.00 på hverdage og fra kl. 16.00 til kl. 22.00 på lørdage, søndage og helligdage.

7) Natperiode: Periode i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 7.00 på hverdage og fra kl. 22.00 til kl. 9.00 på lørdage, søndage og helligdage.

8) Støj: Det energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau i dB (LAeq) ved den mest støjbelastede bygningsfacade.

Kapitel 2

Bygge- og anlægsarbejdets faseopdeling og arbejdstid

§ 4. Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser er opdelt i anlægsfaserne 0, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-1a, 3-1b, 3-2, 3-3, 3-3a, 4-1, 5, 6 og 7, jf. bilag 1, pkt. A. Bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnens byggepladser er opdelt i anlægsfaserne 0, 1, 2, herunder 2a og 2b, 3, 3-3, 4, 5, 6 og 7, jf. bilag 1, pkt. B. Bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Sydhavnens byggepladser er opdelt i anlægsfaserne 0, 0-1, 1, 1-0, 1-1, 2, herunder 2a og 2b, 2-0, 2-1, 2-2, 3-0, 3-1, 3-3, 4-1, 5 og 5-1, jf. bilag 1, pkt. C. Varigheder af anlægsfaserne er vejledende, og anlægsfaserne kan tidsmæssigt være overlappende. Udføres flere anlægsfaser samtidigt på en byggeplads, eller er flere af byggepladserne geografisk overlappende, finder den højeste af de relevante anlægsfasers og byggepladsers støjgrænse anvendelse på det samlede bygge- og anlægsarbejde.

Stk. 2. Der kan forekomme ændringer i både rækkefølgen af og udførelsesmetoder i de enkelte anlægsfaser i forhold til det, der fremgår af bilag 1, pkt. A- C. Medfører ændringer af udførelsesmetoder væsentlige ændringer af de i bilag 2 angivne støjniveauer, kan transport-, bygnings- og boligministeren bestemme, at Metroselskabet skal foranledige, at der bliver udarbejdet nye støjkort og beregnet nye støjgrænser, som optages i bilag 2.

Stk. 3. Metroselskabet I/S skal orientere tilsynsmyndigheden, jf. § 9, stk. 1, om, hvilken anlægsfase eller hvilke anlægsfaser bygge- og anlægsarbejdet befinder sig i på hver byggeplads, herunder når der sker skift af anlægsfase.

§ 5. Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser kan inden for de i bilag 1, pkt. D, angivne tidsrum udføres efter de i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser, jf. dog § 7.

Stk. 2. Bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnens byggepladser kan inden for de i bilag 1, pkt. E, angivne tidsrum udføres efter de i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser, jf. dog § 7.

Stk. 3. Bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Sydhavnens byggepladser kan inden for de i bilag 1, pkt. F, angivne tidsrum udføres efter de i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser, jf. dog § 7.

Kapitel 3

Støjgrænser for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser

§ 6. Støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser i de i bilag 1, pkt. A, anførte anlægsfaser må ikke overstige de i bilag 2, pkt. A, anførte støjgrænser, jf. dog § 7. Støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnens byggepladser i de i bilag 1, pkt. B, anførte anlægsfaser må ikke overstige de i bilag 2, pkt. B, anførte støjgrænser, jf. dog § 7. Støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Sydhavnens byggepladser i de i bilag 1, pkt. C, anførte anlægsfaser må ikke overstige de i bilag 2, pkt. C, anførte støjgrænser, jf. dog § 7. De i bilag 2 og stk. 2 anførte støjgrænser skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagperioden på hverdage og 7 timer på lørdage, søndage og helligdage, den mest støjbelastede time i aftenperioden og den mest støjbelastede halve time i natperioden. Støjgrænserne fastsat i denne bekendtgørelse indeholder ikke tillæg på 5 dB(A) for tone- og impulsstøj.

Stk. 2. I tidsrum, der ikke er omfattet af § 5, må støjens maksimalniveau fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityring-ens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden, jf. dog § 7. Nødvendig drift af ventilations- og vandbehandlingsanlæg m.v. for opretholdelse af byggepladserne er tilladt.

Stk. 3. For Cityringens stationsbyggepladser, afgreningen til Nordhavnens byggepladser med undtagelse af Tunnelarbejdsplads Nordhavn og afgreningen til Sydhavnens byggepladser med undtagelse af Tunnelarbejdsplads Enghave Brygge, må støjens maksimalniveau midlet over ét minut (LAeq, 1 min) fra bygge- og anlægsarbejdet i natperioden ikke overstige 10 dB(A) i forhold til de fastsatte støjgrænser for natperioden, jf. dog § 7.

Stk. 4. Metroselskabet I/S skal foretage offentlig annoncering ved byggepladserne og på Metroselskabet I/S’ hjemmeside om de regler, der følger af denne bekendtgørelse.

§ 7. §§ 5 og 6, stk. 1-3, gælder ikke for de i bilag 3 anførte aktiviteter.

Stk. 2. Metroselskabet I/S må tidligst påbegynde de i bilag 3, pkt. A, C og E, nævnte aktiviteter tre dage efter tilsynsmyndigheden er underrettet om, at aktiviteten iværksættes.

Stk. 3. Metroselskabet I/S skal underrette tilsynsmyndigheden om iværksættelse af de i bilag 3, pkt. B, D og F, nævnte aktiviteter så hurtigt som muligt og så vidt muligt før, aktiviteten iværksættes.

Stk. 4. Metroselskabet I/S skal underrette beboere om de i bilag 3, pkt. A, C og E, nævnte aktiviteter senest tre dage før, aktiviteten iværksættes, og om iværksættelsen af den i bilag 3, pkt. B, D og F, nævnte aktivitet hurtigst muligt.

Kapitel 4

Andre gener fra byggepladsen

§ 8. Cityringens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser må ikke i øvrigt give anledning til væsentlige gener, herunder ved støv, vibrationer, lys m.v.

Kapitel 5

Tilsyn, egenkontrol og rapportering

§ 9. Tilsynet med Metroselskabet I/S’ overholdelse af reglerne i §§ 5-8 varetages af Københavns Kommune for Cityringens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser beliggende i Københavns Kommune og af Frederiksberg Kommune for Cityringens byggepladser beliggende i Frederiksberg Kommune.

Stk. 2. Ved tilsynsmyndighedens vurdering af Metroselskabet I/S' overholdelse af reglerne i §§ 5-7 skal der tages hensyn til måleusikkerhed, herunder som følge af eventuel baggrundsstøj, efter almindelig måleteknisk praksis.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

§ 10. Metroselskabet I/S skal planlægge og gennemføre et program for egenkontrol for at sikre overholdelse af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser.

Stk. 2. Metroselskabet I/S skal gennem sin egenkontrol sikre, at eventuelle overskridelser af de fastsatte støjgrænser dokumenteres og hurtigst muligt bringes til ophør, samt at foranstaltninger til at undgå overskridelser af støjgrænserne iværksættes.

Stk. 3. Metroselskabet I/S skal i tilfælde af akut, umiddelbart konstaterbar eller formodet overskridelse af de fastsatte støjgrænser, herunder ved støjende bygge- og anlægsarbejde ud over de tilladte arbejdstider, jf. § 5, straks nedbringe støjen fra eller standse den aktivitet, der er årsag til overskridelsen af støjgrænsen. Metroselskabet I/S må først igangsætte aktiviteten, når årsagen til overskridelsen af støjgrænsen er fjernet.

§ 11. Metroselskabet I/S skal med henblik på at bestemme støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser foranledige, at der ved alle byggepladser kontinuerligt foretages facadestøjmålinger ved byggepladsernes omkringliggende bygninger, jf. dog stk. 3. Facadestøjmålingerne skal så vidt muligt foretages ved den eller de mest støjbelastede bygningsfacader, være geografisk repræsentative for byggepladsen og være fyldestgørende for hele det tidsrum, hvori byggepladsen er i drift.

Stk. 2. Støjmålingerne skal gennemføres efter reglerne herom, jf. bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger og Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984, med de ændringer, der følger af denne bekendtgørelse. Støjmålingerne skal ikke være overvågede, og der skal ikke tillægges 5 dB(A) for tone- og impulsstøj.

§ 12. Metroselskabet I/S skal indsende resultaterne af støjmålingerne fra Cityringens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser, jf. § 11, til tilsynsmyndigheden senest den førstkommende arbejdsdag efter, at målingerne er foretaget. Har Metroselskabet I/S ikke modtaget målingerne senest den førstkommende arbejdsdag efter, at målingerne er foretaget, skal Metroselskabet I/S indsende resultaterne af målingerne hurtigst muligt efter, at Metroselskabet I/S har modtaget målingerne.

Stk. 2. Metroselskabet I/S skal én gang ugentligt over for tilsynsmyndigheden redegøre for, om støjmålingerne fra den foregående uge viser overskridelser af de fastsatte støjgrænser. Viser støjmålingerne overskridelser af støjgrænserne, skal Metroselskabet I/S redegøre for årsagen hertil, herunder om der har været udført aktiviteter efter § 7. Metroselskabet I/S er i den forbindelse alene forpligtet til at redegøre for årsager, der er relateret til byggepladsaktiviteter.

Stk. 3. Viser støjmålingerne overskridelser af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden tidligst 2 arbejdsdage efter, at målingen er foretaget, pålægge Metroselskabet I/S at redegøre for årsagen hertil, før den ugentlige redegørelse, der følger af stk. 2, skal foreligge. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte en frist for Metroselskabet I/S' afgivelse af en sådan redegørelse.

§ 13. Metroselskabet I/S skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden eller transport-, bygnings- og boligministeren give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for vurderingen af forurening og gener fra byggepladsen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger.

Stk. 2. Miljøbeskyttelseslovens § 87 finder tilsvarende anvendelse ved tilsynsbesøg med henblik på dokumentation af overtrædelse af reglerne i denne bekendtgørelse. Overtrædelse af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser skal være konstateret ved støjmålinger, jf. §§ 11 og 12, før tilsynsbesøget kan udføres.

Stk. 3. Metroselskabet I/S skal orienteres om tilsynsbesøget minimum 24 timer før besøgets udførelse, herunder om dato og tidspunkt for tilsynsbesøget, med henblik på at tilsynsbesøget kan udføres i samarbejde med en af Metroselskabet I/S bemyndiget person. Kan tilsynsmyndigheden alene oplyse et forventeligt tidspunkt for tilsynsbesøget, eller ændres den oplyste dato eller det oplyste tidspunkt, skal tilsynsmyndigheden senest en time før tilsynsbesøget kontakte Metroselskabet I/S og oplyse om tidspunktet for tilsynsbesøget. Tilsynsmyndigheden skal udarbejde en fyldestgørende rapport om resultatet af tilsynsbesøget, hvilken Metroselskabet I/S skal gives mulighed for at kommentere.

§ 14. Metroselskabet I/S skal for hvert kvartal over for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet redegøre for anvendelsen af BAT (bedste tilgængelige teknik) til forebyggelse og begrænsning af forurening og gener, herunder støj fra byggepladserne, og for Metroselskabet I/S’ tiltag til optimering af planlægningen af bygge- og anlægsarbejdet. Redegørelsen skal omfatte alle Cityringens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser og skal indeholde en beskrivelse af anvendelsen af støjreducerende tiltag samt fremtidige tiltag, der forventes iværksat for at reducere forurening og gener, og at Metroselskabet I/S særligt i forhold til bygge- og anlægsarbejde i aften- og natperioder har optimeret planlægning af dette arbejde i videst muligt omfang.

Stk. 2. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet videresender BAT-redegørelsen til tilsynsmyndighederne til orientering.

Kapitel 6

Håndhævelse

§ 15. Konstaterer tilsynsmyndigheden, at der gentagne gange eller trods indskærpelse herom ikke rettidigt indsendes resultater fra støjmålinger fra en byggeplads, eller at der ikke indsendes korrekte og fyldestgørende resultater fra støjmålingerne, jf. §§ 11 og 12, kan tilsynsmyndigheden pålægge Metroselskabet I/S at lovliggøre forholdet inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan herunder pålægge Metroselskabet I/S at sikre, at der iværksættes og gennemføres intensiveret kontrol af det måleudstyr, som anvendes til at måle støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens, afgreningen til Nordhavnens og afgreningen til Sydhavnens byggepladser.

§ 16. Konstaterer tilsynsmyndigheden, at Metroselskabet I/S vedholdende, gentagne gange, i væsentligt omfang eller trods indskærpelse har overskredet de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser, eller giver en af Cityringens, af-greningen til Nordhavnens eller afgreningen til Sydhavnens byggepladser anledning til væsentlige gener, jf. § 8, meddeler tilsynsmyndigheden Metroselskabet I/S et pålæg om, at overtrædelsen bringes til ophør inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan endvidere pålægge Metroselskabet I/S, at Metroselskabet I/S inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist skal iværksætte foranstaltninger for at forebygge, at der sker fremtidige overskridelser af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjniveauer, eller at byggepladsen i øvrigt giver anledning til gener, jf. § 8. Metroselskabet I/S skal inden for den fastsatte frist over for tilsynsmyndigheden redegøre for, hvilke foranstaltninger Metroselskabet I/S har iværksat eller påtænker at iværksætte.

§ 17. Har Metroselskabet I/S ikke inden for den af tilsynsmyndigheden fastsatte frist, jf. § 16, bragt overskridelserne af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser til ophør, og er støjgrænsen fortsat overskredet, eller giver en af Cityringens, afgreningen til Nordhavnens eller afgreningen til Sydhavnens byggepladser fortsat anledning til væsentlige gener, jf. § 8, kan tilsynsmyndigheden pålægge Metroselskabet I/S at træffe yderligere foranstaltninger til nedbringelse af støjen eller generne, indtil grænserne overholdes.

§ 18. Efterlever Metroselskabet ikke et pålæg efter §§ 16 og 17, eller foreligger der i nær sammenhæng gentagne og væsentlige overskridelser af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden efter høring af transport-, bygnings- og boligministeren helt eller delvist nedlægge forbud imod, at Metroselskabet I/S i henholdsvis dag-, aften- eller natperioden

1) udfører et konkret anlægsarbejde på en eller flere af Cityringens, afgreningen til Nordhavnens eller afgrening-en til Sydhavnens byggepladser,

2) i det hele arbejder på én eller flere af Cityringens, af-greningen til Nordhavnens eller afgreningen til Sydhavnens byggepladser eller

3) udfører de arbejder, der indgår i en anlægsfase, jf. bilag 1, pkt. A, B og C, på en eller flere af Cityringens, af-greningen til Nordhavnens eller afgreningen til Sydhavnens byggepladser.

Stk. 2. Nedlægger tilsynsmyndigheden forbud efter stk. 1, kan bygge- og anlægsarbejdet først gennemføres, når tilsynsmyndigheden har ophævet forbuddet.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan bestemme, at en sag om forbud efter stk. 1 i stedet skal behandles af transport-, bygnings- og boligministeren som tilsynsmyndighed efter reglerne i denne bekendtgørelse. Transport-, bygnings- og boligministeren kan herunder ophæve et udstedt forbud.

§ 19. Konstaterer tilsynsmyndigheden gentagne eller væsentlige overskridelser af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser på en byggeplads, eller foreligger der gentagne gange ikke rettidige, korrekte eller fyldestgørende støjmålinger for en byggeplads, kan tilsynsmyndigheden pålægge Metroselskabet I/S, at

1) der i hele arbejdstiden skal være en repræsentant for Metroselskabet I/S til stede på den byggeplads, som pålægget er rettet imod med henblik på at sikre, at der ikke sker overtrædelser, eller

2) Metroselskabet I/S inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist skal udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af støjniveauet indeholdende de konkrete foranstaltninger, der påtænkes iværksat til nedbringelse af støjniveauet.

§ 20. Konstaterer tilsynsmyndigheden, at Metroselskabet I/S overskrider de i medfør af § 6, stk. 1- 3, fastsatte støjgrænser, skal tilsynsmyndigheden ved vurderingen af, hvorvidt og i hvilken grad håndhævelse er nødvendig bl.a. inddrage, om overskridelsen er bragt til ophør i forbindelse med egenkontrollen.

§ 21. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Straf

§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder §§ 5-6, § 7, stk. 2 og 3, § 8, §§ 10-12, § 13, stk. 1-2, og § 14 eller

2) undlader at efterkomme et pålæg eller et forbud efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden og ophævelse

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 230 af 26. februar 2015 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen ophæves.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 14. december 2017

Ole Birk Olesen

/ Anitta Hilda Vandman Bugenhagen


Bilag 1

A. Anlægsfaser for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringen

Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser er, jf. § 4, opdelt i følgende anlægsfaser med anførte forventede tidsrammer:

Fase
Aktivitet
Forventet
tidsramme
Fase 0
I Fase 0 etableres byggegrubeindfatningen med sekantpæle eller slidsevægge.
1-7 måneder
Fase 1-1
I Fase 1 etableres stationens eller skaktens topdæk.
I Fase 1-1 udgraves der ca. 3-4 meter ned i stationsboksen, og dernæst udføres kapning af pæletoppe, slidsevægstoppe og/eller rensning af udsparinger. Ved Øster Søgade vil kapning af toppen af slidsevæggen dog først ske i fase 6 sammen med opfyldning og genetablering af Sortedamssøen.
0-8 måneder
Fase 1-2
I Fase 1-2 udføres armeringsarbejder, forskalling og støbning af stationsboksen eller skaktens topdæk.
 
Fase 2-1
I Fase 2 udgraves under topdækket og etableres tværafstivning.
I Fase 2-1 udgraves under topdækket.
0-20 måneder
Fase 2-2
I Fase 2-2 monteres og bagstøbes tværbjælker under topdækket.
 
Fase 3-1
I Fase 3 etableres de indvendige betonkonstruktioner, bundplade, vægge og beklædninger samt udvendig trappe.
I Fase 3-1 støbes under topdækket, herunder opbygning af støbeformene og armering.
I Fase 3-1a anlægges, drives og nedlægges sporskifte.
I Fase 3-1b intensiveres arbejdet i fase 3-1, herunder armeringsarbejde, op til modtagelse af tunnelboremaskinen.
1-31 måneder
Fase 3-2
I Fase 3-2 udgraves og støbes den udvendige trappe.
 
Fase 4-1
I Fase 4 etableres de mekaniske og elektriske installationer på stationerne og i tunnelerne, og der udføres arkitektonisk færdiggørelse af stationsboksene.
6-20 måneder
Fase 5
I Fase 5 monteres spor og tekniske installationer i tunnelen, og der udføres forberedelser til at støbe sporene fast. Fra tunnelarbejdspladserne vil der ske transport af skinnesektioner og øvrige forsyninger ind i tunnelerne.
18-24 måneder
Fase 6
I Fase 6 foretages test og prøvekørsel med metrotogene på de blivende skinner nede i tunnelen. Der vil endvidere ske afvikling af tunnelarbejdspladserne.1)
8-14 måneder
Fase 7
I Fase 7 demobiliseres og reetableres stationsområderne.
4-8 måneder

1) For Øster Søgade og Gammel Strand vil der først i Fase 6 ske kapning af toppen af slidsevæggen samt fjernelse af inddæmning og reetablering af henholdsvis Sortedams Sø og Frederiksholms Kanal.

Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens tunnelbyggepladser Øster Søgade, Nørrebroparken og Tømmergraven vil endvidere have følgende anlægsfase:

Fase
Aktivitet
Forventet
tidsramme
Fase 3-3
I Fase 3-3 udføres drift af tunnelarbejdspladserne med håndtering af tunnelelementer og muck.
14-26 måneder
Fase 3-3a
I Fase 3-3a foretages længerevarende jordforstærkende arbejder.
3 måneder

På tunnelarbejdspladserne sker der, når arbejdet er færdigt, afvikling af tunnelarbejdspladsen og for Nørrebroparkens vedkommende reetablering af parken.

B. Anlægsfaser for bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnen

Fase
Aktivitet
Forventet
tidsramme
Fase 0
I Fase 0 etableres byggegrubeindfatningen med sekantpæle, spunsvægge eller lign.
Det vil endvidere foretages forstærkning af jorden.
3-6 måneder
Fase 1
I Fase 1 udføres der på Krauseparken og Nordhavn station kapning af pæletoppe samt rensning af sekantpælene. Der udgraves 3-4 meter ned i byggegrubeindfatningen, hvor der etableres afstivning ved armeringsarbejder, forskalling og støbning af randbjælker og topbjælker.
I Fase 1 etableres der på Omstigningstunnel ved Nordhavn afstivning mellem spunsjernene.
I Fase 1 foretages der på Tunnelarbejdsplads Nordhavn nedsænkning og samling af tunnelboremaskine.
I Fase 1 udføres der på Cut and Cover kapning af pæletoppe og etableres afstivning.
I Fase 1 udføres der på Åben rampe og dæmning og Højbane og station ved Orientkaj opbrydning af belægning, afgravning og afretning.
0-7 måneder
Fase 2
(a og b)
I Fase 2 udgraves der på Krauseparken og Nordhavn station station, skakt og tværtunneler. På Nordhavnen station etableres der jordankre 6-8 meter nede og på Krauseparken foretages der sikring mod indtrængning af grundvand.
I Fase 2a udføres udgravningen uden hydraulisk hammer.
I Fase 2b udføres udgravningen med hydraulisk hammer.
I Fase 2 foretages der udgravning på Omstigningstunnel ved Nordhavn.
I Fase 2 foretages der udgravning på Cut and Cover, og der etableres jordankre.
I Fase 2 etableres der spuns på Åben rampe og dæmning
I Fase 2 foretages der ramning af fundamentpæle på Højbane og station ved Orientkaj.
1-17 måneder
Fase 3
I Fase 3 etableres på Krauseparken, Nordhavn Station, Omstigningstunnel ved Nordhavn og Cut and Cover indvendige betonkonstruktioner ved støbning, herunder opbygning af støbeforme og armering.
I Fase 3 foretages der på Åben rampe og dæmning afgravning af jord til rampe og påfyldning til dæmning.
I Fase 3 funderes der på Højbane og station ved Orientkaj søjler til viadukt og station.
11-24 måneder
Fase 3-3
I Fase 3-3 foretages der drift af Tunnelarbejdsplads Nordhavn ved håndtering af muck og tunnelelementer.
 
Fase 4
I Fase 4 etableres de mekaniske og elektriske installationer på stationerne Krauseparken og Nordhavn Station.
I Fase 4 udføres der tilbagefyldning af jord på Cut and Cover.
I Fase 4 etableres der på Åben rampe og dæmning bundplade og sporunderlag m.v. ved støbning, herunder ved opbygning af støbeforme og armering.
I Fase 4 etableres der på Højbane og station ved Orientkaj søjler og vederlag, kantbjælker, dragere, perroner m.v. ved støbning, herunder ved opbygning af støbeforme og armering.
7-15 måneder
Fase 5
I Fase 5 støbes der fra Tunnelarbejdsplads Nordhavn sporunderlag i tunnel-erne. Fra Tunnelarbejdsplads Nordhavn vil der ske transport af skinnesektioner og øvrige forsyninger ind i tunnelerne.
I Fase 5 monteres spor og tekniske installationer i hele banens længde, og sporene støbes eller boltes fast.
 
Fase 6
I Fase 6 foretages test og prøvekørsel med metrotogene på de blivende skinner nede i tunnelen og på højbanen.
 
Fase 7
I Fase 7 demobiliseres og retableres byggepladsområdet.
 

C. Anlægsfaser for bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Sydhavnen

Fase
Aktivitet
Forventet tidsramme
Fase 0-0
I Fase 0.0 etableres indfatningsvægge til opfyldning på Sluseholmen station (etablering af spuns).
2 måneder
Fase 0-1
I Fase 0.1 etableres indfatningsvægge på stationerne Havneholmen, Sluseholmen og Mozarts Plads station, samt Strømmen Skakten.
I Fase 0.1 etableres indfatningsvægge og kammeret på Enghave Brygge station.
I Fase 0.1 etableres indfatningsvægge, hvor pæle bores på Ny Ellebjerg station. Som alternativ kan der etableres indfatningsvægge, hvor spuns vibreres. Der etableres ligeledes på Ny Ellebjerg station pæle både til indfatningsvægge og til understøtning af eksisterende fundament på Køgebugtbanebroen.
1-9 måneder
Fase 1
I Fase 1 udføres der samling af tunnelboremaskinen på Enghave Brygge Tunnelarbejdsplads.
6 måneder
Fase 1-0
I Fase 1-0 etableres midlertidig Ringbaneperron og fundament til gangbro, ligesom der udføres jordforstærkning, hvor der kun bores om dagen, på Ny Ellebjerg station.
I Fase 1.0 udføres jordforstærkning på Tjæregade og Teglholmsgade.
1-3 måneder
Fase 1-1
I Fase 1-1 udføres kapning af pæletoppe og etablering af afstivning på stationerne Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg.
I Fase 1-1 udføres kapning af pæle og afrensning med højtryksspul ved Strømmen Skakt.
1-3 måneder
Fase 2
(a og b)
I Fase 2a udgraves på stationerne Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen og Mozarts Plads station i øverste jordlag.
I Fase 2b udgraves på stationerne Havneholmen, Sluseholmen og Mozarts Plads i kalk.
I Fase 2b udgraves der på Enghave Brygge station i kalk, herunder evt. kaverne.
5-12 måneder
Fase 2-0
I Fase 2-0 udføres sporarbejde og afvanding på Ny Ellebjerg station, ligesom der foretages udgravning, men ikke i kalk.
1-3 måneder
Fase 2-1
I Fase 2-1 udgraves i øverste jordlag på Ny Ellebjerg station og ved Strømmen Skakt.
I Fase 2-1 udføres der på Ny Ellebjerg ligeledes stationudgravning til ankerniveau og etablering af jordankre.
1-20 måneder
Fase 2-2
I Fase 2-2 udgraves i hård kalk på Ny Ellebjerg station og ved Strømmen Skakt.
1-18 måneder
Fase 3-0
I Fase 3-0 udføres der på Ny Ellebjerg station flytning af sporskifter, skæver og sporlægning samt støbning af topplade, hvor der kun pumpes beton om dagen.
1-3 måneder
Fase 3-1
I Fase 3-1 støbes betonkonstruktioner på stationerne Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg samt ved Strømmen Skakt.
I Fase 3.1 støbes bundplade, topdæk og vægge på Ny Ellebjerg station.
2-27 måneder
Fase 3-3
I Fase 3-3 foretages der drift af Enghave Brygges Tunnelarbejdsplads ved håndtering af muck og tunnelelementer.
29 måneder
Fase 4-1
I Fase 4-1 etableres de mekaniske og elektriske installationer på stationerne Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg station samt ved Strømmen Skakt.
I Fase 4-. 1 etableres de mekaniske og elektriske installationer ved Underjordisk forplads og fodgængertunnel på Ny Ellebjerg station.
5-15 måneder
Fase 5
I Fase 5 udføres der på Enghave Brygge Tunnelarbejdsplads sporlægning i tunnelrør.
16 måneder
Fase 5-1
I Fase 5-1er ventilation- og vandbehandling i drift på stationerne Havneholmen, Enghave Brygge, Enghave Brygge Tunnelarbejdsplads, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg samt ved Strømmen Skakt.
12-44 måneder

D. Arbejdstid for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringen

De i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser er gældende for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser inden for følgende tidsrum, jf. § 5:

Stationsbyggepladser (med undtagelse af Marmorkirken)

 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag/fredag til lørdag
7-182)
18-22
22-07/22-9
Lørdag
9-16
x
x
Søn- og helligdag
x
x
x

2) I tilfælde af forsinkelser af arbejdet kan færdiggørelse af pæle og paneler i Fase 0 fortsætte til kl. 19.00 ved den gældende støjgrænse for dagperioden.

x = I dette tidsrum må støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden, jf. § 6, stk. 2.

Tunnelarbejdspladser og Marmorkirken

Arbejdstiderne for tunnelarbejdspladserne er gældende, når der udføres aktiviteter relateret til tunnelarbejde. For øvrige aktiviteter er arbejdstiderne for stationsbyggepladserne gældende.

 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag
7-18
18-22
22-07
Lør-, søn- og helligdag
9-16
16-22
22-09

E. Arbejdstid for bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnen

De i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser er gældende for bygge- og anlægsarbejdet på af-greningen til Nordhavnens byggepladser inden for de nedenfor anførte tidsrum, jf. § 5. For hver byggeplads er der for hver fase angivet, hvilken en af de nedenstående tre arbejdstider, der er gældende.

Dagarbejde (benævnt A i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)

 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag
7-183)
x
x
Lørdag
9-16
x
x
Søn- og helligdag
x
x
x

Dag- og aftenarbejde (benævnt B i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)

 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag
7-183)
18-22
x
Lørdag
9-16
x
x
Søn- og helligdag
x
x
x

Døgnarbejde (benævnt C i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)

 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag
7-183)
18-22
22-07
Lør-, søn- og helligdag
9-16
16-22
22-09

3) I tilfælde af forsinkelser af arbejdet kan færdiggørelse af pæle og paneler i Fase 0 fortsætte til kl. 19.00 ved den gældende støjgrænse for dagperioden.

x = I dette tidsrum må støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnens byggepladser ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden, jf. § 6, stk. 2. Der er i bilag 2, punkt B i visse tilfælde anført støjgrænser for tidsrum, der er mærket ”x” i ovennævnte skemaer og derfor er omfattet af den udfyldende regel i § 6, stk. 2. Disse støjgrænser er i overensstemmelse med støjgrænserne fastsat i § 6, stk. 2.

F. Arbejdstid for bygge- og anlægsarbejde på Sydhavnen

De i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser er gældende for bygge- og anlægsarbejdet på af-greningen til Nordhavnens byggepladser inden for de nedenfor anførte tidsrum, jf. § 5. For hver byggeplads er der for hver fase angivet, hvilken en af de nedenstående tre arbejdstider der er gældende.

Dagarbejde (benævnt A i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)

 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag
7-184)
x
x
Lørdag
9-16
x
x
Søn- og helligdag
x
x
x

Dag- og aftenarbejde (benævnt b i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)

 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag
7-184)
18-22
x
Lørdag
9-16
x
x
Søn- og helligdag
x
x
x

Døgnarbejde (benævnt C i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)

 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag
7-184)
18-22
22-7
Lør-, søn-, helligdag
9-16
16-22
22-9

4) I tilfælde af en indtrådt uforudset forsinkelse af arbejdet med pæle og paneler i Fase 0 kan det igangværende arbejde fortsætte til det er færdiggjort, dog maksimalt til kl. 19.00, ved den gældende støjgrænse for dagperioden. Dette gælder alene forsinkelser, der skyldes ekstraordinære forhold, som eksempelvis uventede geologiske forhold, maskinskade eller forsinket betonleverance grundet trafikale forhold eller lignende.

x = I dette tidsrum må støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Sydhavnens byggepladser ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden, jf. § 6, stk. 2. Der er i bilag 2, punkt B i visse tilfælde anført støjgrænser for tidsrum, der er mærket ”x” i ovennævnte skemaer og derfor er omfattet af den udfyldende regel i § 6, stk. 2. Disse støjgrænser er i overensstemmelse med støjgrænserne fastsat i § 6, stk. 2.


Bilag 2

A. Cityringens byggepladser

I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for henholdsvis dag-, aften-, og natperioden. Derudover er den forventede varighed af de enkelte faser frem til fase 5 angivet.

Der er i tabellerne for hver byggeplads kun medtaget de tilbageværende faser, der endnu ikke er afsluttet.

København H

For Cityringens byggeplads København H, beliggende vest for Københavns Hovedbanegård og omfattende hele Stampesgade samt den del af Halmtorvet, der ligger mellem Colbjørnsensgade og Helgolandsgade/Kvægtorvsgade, jf. nedenstående kort4) er følgende støjgrænser for bygge- og anlægsarbejdet gældende:

København H
Fase/ Periode
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-1a
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
82
79
80
80
80
77
71
70
70
71
(dB(A))
Aften
82
79
77
77
77
40
50
50
40
40
 
Nat
49
55
50
58
61
40
50
50
40
40
Varighed (måneder)
 
4
3
31
6-8
1
4
23
     

.

Rådhuspladsen

For Cityringens byggeplads Rådhuspladsen, beliggende på Rådhuspladsens nordlige del, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Rådhus-
pladsen
Fase/Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
81
68
76
73
72
72
69
64
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
67
76
72
63
63
40
41
41
40
40
 
Nat
40
43
43
54
46
56
40
41
41
40
40
Varighed (måneder)
 
1
3
5
3
19
1
4
20
     

.

Gammel Strand

For Cityringens byggeplads Gammel Strand, der omfatter den del af Gammel Strand, der strækker sig fra Højbro Plads til Naboløs samt en del af Slotsholmskanalen, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Gammel Strand
Fase/Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
80
73
77
70
73
73
73
66
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
73
77
70
64
64
40
43
43
40
40
 
Nat
40
47
47
55
54
57
40
43
43
40
40
Varighed (måneder)
 
4-5
3-4
5-6
2-3
20-22
1
3-4
19-21
     

.

Kongens Nytorv

Cityringens byggeplads Kongens Nytorv omfatter en del af Lille Kongensgade, en lille del af bygningen beliggende på hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv/Holmens kanal, det meste af Kongens Nytorv og omkranser Krinsen, jf. nedenstående kort.

For den del af byggepladsen, der omfatter det meste af Kongens Nytorv og omkranser Krinsen, er følgende støjgrænser gældende:

Kongens
Nytorv
Fase/
Periode
Fase 0
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Støj
Dag
92
92
69
73
70
71
71
74
63
70
70
(dB(A))
Aften
40
40
69
73
70
63
63
40
41
41
40
 
Nat
40
40
45
45
52
46
56
40
41
41
40
Varighed (måneder)
 
7
7-8
4-5
9-10
2-3
21-23
1
3-4
19-21
   

For den del af byggepladsen, der omfatter en del af Lille Kongensgade og en lille del af bygningen beliggende på hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv/Holmens kanal, er følgende støjgrænser gældende:

Lille kongensgade
v/Kongens Nytorv
Fase/ Periode
Fase 0
Fase 1-1
Fase 2-1
Fase 3-1
Fase 7
Støj (dB(A))
Dag
94
92
83
85
70
Aften
40
40
40
40
40
Nat
40
40
40
40
40
Varighed (måneder)
 
3
1
2
3
 

.

Marmorkirken

For Cityringens byggeplads Marmorkirken, der omfatter hele den vestlige del af kirkepladsen mellem Frederiks Kirke og Store Kongensgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Marmor-
kirken
Fase/
Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
90
79
81
80
79
79
78
74
70
70
74
(dB(A))
Aften
73
79
81
80
70
70
78
74
55
40
40
 
Nat
73
79
81
80
70
70
40
74
55
40
40
Varighed (måneder)
 
5-6
2-3
12-14
1-2
14-16
1
3-4
19-21
     

.

Østerport

For Cityringens byggeplads Østerport, beliggende på den nordøstlige side af Oslo Plads mellem Kristianiagade og Østbanegade, jf. nedenstående kort5) er følgende støjgrænser gældende:

Østerport
Fase/
Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
89
74
80
74
74
74
74
69
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
73
80
73
68
68
40
48
48
40
40
 
Nat
40
50
50
55
50
60
40
48
48
40
40
Varighed (måneder)
 
3-4
1-2
7-8
2-3
20-21
1
3-4
19-21
     

5) Kortet er ikke fuldstændigt, da der udestår areal til brug for etablering af den sidste del af omstigningsstationsarbejderne.

.

Øster Søgade

For Cityringens byggeplads Øster Søgade, der er etableret på en tørlagt del af Sortedamssøen, som grænser op til Øster Søgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Øster Søgade
Fase/
Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 3-3
Fase 3-3a
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
76
64
69
67
70
66
63
65
62
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
63
69
66
60
40
63
65
52
52
40
40
 
Nat
40
43
43
47
40
40
60
40
40
40
40
40
Varighed (måneder)
 
4-5
2-3
7-8
2-3
11-12
3-4
14
3
15-17
     

.

Trianglen

For Cityringens byggeplads Trianglen, der omfatter hele den åbne plads på hjørnet af Øster Allé og Blegdamsvej mellem Øster Allé Posthus og kollegiet Østerbrogården, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Trianglen
Fase/
Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
83
71
75
70
72
72
66
64
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
71
73
70
63
63
40
43
43
40
40
 
Nat
40
43
43
55
47
56
40
43
43
40
40
Varighed (måneder)
 
2-3
3-4
4-5
3-4
20-21
1
4-5
19-20
     

.

Poul Henningsens Plads

For Cityringens byggeplads Poul Henningsens Plads, der omfatter den sydøstlige del af Reersøgade mellem Tåsingegade og Jagtvej samt hele p-pladsen ud for højhuset Øbrohus, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

P H Plads
Fase/
Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
89
77
79
75
76
76
79
69
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
76
79
72
68
68
40
47
47
40
40
 
Nat
40
55
55
55
55
63
40
47
47
40
40
Varighed (måneder)
 
1-2
3-4
4-5
3-4
20-21
1
3-4
19-20
     

.

Vibenshus Runddel

For Cityringens byggeplads Vibenshus Runddel, som er beliggende i det nordvestlige hjørne af Fælledparken og afgrænses af Jagtvej mod nord og Øster Allé mod syd, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Vibenshus
Runddel
Fase/
Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
74
66
68
65
66
66
63
60
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
65
68
64
59
59
40
40
40
40
40
 
Nat
40
41
41
47
41
55
40
40
40
40
40
Varighed (måneder)
 
1-2
3-4
4-5
3-4
20-21
1
4-5
19-20
     

 
.

Skjolds Plads

For Cityringens byggeplads Skolds Plads, der omfatter Skjolds Plads samt den sydvestlige del af Haralds-gade mellem Skjolds Plads og Tagensvej, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Skjolds Plads
Fase/
Periode
Fase 0
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
92
92
82
82
80
81
81
77
74
70
70
74
(dB(A))
Aften
40
40
82
82
80
70
70
40
49
49
40
40
 
Nat
40
40
55
55
55
55
61
40
49
49
40
40
Varighed (måneder)
 
4
1-2
3-4
4-5
3-4
20-21
1
3-4
19-20
     

.

Nørrebro

For Cityringens byggeplads Nørrebro, der omfatter Folmer Bendtsens Plads fra Nørrebrogade til Ørnevej, og som grænser op til den østlige del af Nørrebro Station, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Nørrebro
Fase/
Periode
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
81
76
80
80
77
71
70
70
71
(dB(A))
Aften
81
75
69
69
40
49
49
40
40
 
Nat
55
55
55
62
40
49
49
40
40
Varighed (måneder)
 
4-5
3-4
20-21
1
3-4
19-20
     

.

Nørrebroparken

For Cityringens byggeplads Nørrebroparken, der omfatter den nordlige del af Nørrebroparken mellem Krogerupgade, Hillerødgade og Nordbanegade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Nørrebro-parken
Fase/
Periode
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 3-3
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
70
66
62
61
70
70
70
(dB(A))
Aften
61
40
62
40
40
40
40
 
Nat
46
40
60
40
40
40
40
Varighed (måneder)
 
21-22
1-2
26
18-19
     

.

Nørrebros Runddel

For Cityringens byggeplads Nørrebros Runddel, der udgøres af det nordvestlige hjørne af Assistens Kirkegård, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Nørrebros Runddel
Fase/
Periode
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
67
66
61
70
70
70
(dB(A))
Aften
60
40
40
40
40
40
 
Nat
42
40
40
40
40
40
Varighed (måneder)
 
15-16
4-5
18-19
     

.

Nuuks Plads

For Cityringens byggeplads Nuuks Plads, der omfatter pladsen mellem det gamle landsarkiv og Jagtvej samt den vestligste del af Hiort Lorentzens Gade og en satellitbyggeplads med oplag og skurby på den anden side af Rantzausgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Nuuks Plads
Fase/
Periode
Fase 0
Fase 1-1
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
94
94
79
76
74
70
70
74
(dB(A))
Aften
40
40
70
40
47
47
40
40
 
Nat
40
40
55
40
47
47
40
40
Varighed (måneder)
 
1
½
15-16
4-5
18-19
     

.

Aksel Møllers Have

For Cityringens byggeplads Aksel Møllers Have, der er beliggende i den nordlige halvdel af parken Aksel Møllers Have, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Aksel Møllers Have
Fase/Periode
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
78
73
71
70
70
71
(dB(A))
Aften
70
40
44
44
40
40
 
Nat
49
40
44
44
40
40
Varighed (måneder)
 
20-21
4-5
18-19
     

.

Frederiksberg

For Cityringens byggeplads Frederiksberg, der er beliggende umiddelbart syd for Frederiksberg Centret og omfatter hele Holger Tornøes Passage samt den del af Solbjergvej, der ligger ud for Frederiksberg Gymnasium, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Frederiksberg
Fase/Periode
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
81
81
79
71
70
70
71
(dB(A))
Aften
73
73
40
49
49
40
40
 
Nat
55
62
40
49
49
40
40
Varighed (måneder)
 
20-21
1
4-5
18-19
     

.

Frederiksberg Allé

For Cityringens byggeplads Frederiksberg Allé, der er beliggende på hjørnet af Platanvej og Frederiksberg Allé, og som omfatter den nordlige del af Platanvej og dele af baggårdene til de nærmest liggende bygninger, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Frederiksberg Allé
Fase/Periode
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
75
75
73
70
70
70
70
(dB(A))
Aften
68
68
40
49
49
40
40
 
Nat
55
61
40
49
49
40
40
Varighed (måneder)
 
20-21
1
7-8
18-19
     

.

Enghave Plads

For Cityringens byggeplads Enghave Plads, som omfatter den del af Enghave Plads, der ligger mellem Haderslevgade og Flensborggade samt en del af vejen langs den sydlige del af Enghave Plads, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Enghave Plads
Fase/Periode
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-1b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
76
74
73
73
69
66
70
70
70
(dB(A))
Aften
76
74
64
64
40
43
43
40
40
 
Nat
49
55
52
59
40
43
43
40
40
Varighed (måneder)
 
4
3
19
1
4
20
     

.

Sønder Boulevard

For Cityringens byggeplads Sønder Boulevard, der omfatter den midterste del af Sønder Boulevard på strækningen mellem Dannebrogsgade og Absalonsgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Sønder Boulevard
Fase/Periode
Fase 3-1
Fase 1-3b
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
76
76
77
71
70
70
71
(dB(A))
Aften
76
76
40
44
44
40
40
 
Nat
55
60
40
44
44
40
40
Varighed (måneder)
 
14
1
2
15
     

.

Tømmergraven

For Cityringens byggeplads Tømmergraven, der omfatter et areal på ca. 10 ha nord for Vasbygade, som primært består af store åbne arealer med spor og få bygninger samt Havneholmen, jf. nedenstående kort for henholdsvis hele byggepladsen og Havneholmen, er følgende støjgrænser gældende:

Tømmergraven
Fase/
Periode
Fase 0
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 3-3
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
61
57
53
54
54
56/
556)
70
63
52
70
70
70
(dB(A))
Aften
56
57
53
54
54
56/
554)
40
63
52
52
40
40
 
Nat
56
40
53
54
54
56/
554)
40
63
52
52
40
40
Varighed (måneder)
 
5-6
1-2
1-2
20
4-20
 
16
6-18
     

6) Støjgrænsen på 55 dB(A) er alene gældende for den del af byggepladsen, der udgøres af Havneholmen. Støjgrænsen på 56 dB(A) er gældende for den resterende del af byggepladsen.

Tømmergraven - hele byggepladsen

.

Havneholmen

.

B. Afgreningen til Nordhavnens byggepladser

I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for henholdsvis dag-, aften-, og natperioden. Herudover er det angivet, hvilken arbejdstid der er gældende for de respektive faser. Endvidere er den forventede varighed af de enkelte faser frem til fase 5 angivet.

Der er i tabellerne for hver byggeplads kun medtaget de faser, der vil foregå på byggepladsen.

Byggepladserne kan være geografisk overlappende.

Krauseparken

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Krauseparken, beliggende i Krauseparken mellem Krausesvej, Skanderborggade og Gammel Kalkbrænderi Vej, er følgende støjgrænser gældende:

Krauseparken
Fase/
Periode
Fase 0
Fase 1
Fase 2a/2b
Fase 3
Fase 4
Fase 6
Fase 7
Arbejdstid
 
A
A
A
A
C
A
A
Støj (dB(A))
Dag
85
89
77/84
78
71
70
70
Aften
40
40
40
40
52
40
40
Nat
40
40
40
40
52
40
40
Varighed (måneder)
 
3-4
0-1
1-2
11-12
7-8
   

.

Nordhavn Station og Tunnelarbejdsplads Nordhavn

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Nordhavn Station og Tunnelarbejdsplads Nordhavn, beliggende mellem Kalkbrænderihavnsgade, Århusgade, Glückstadtsvej og Sundkrogsgade på den sydvestlige del af byggepladsen (området øst for Kalkbrænderihavnsgade), er følgende støjgrænser gældende:

Nordhavn Station

Nordhavn Station
Fase/
Periode
Fase 0
Fase 1
Fase 2a/2b
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Arbejdstid
 
A
A
B
B
C
A
A
A
Støj (dB(A))
Dag
76
79
69/78
71
64
70
70
70
Aften
40
40
69
71
64
40
40
40
Nat
40
40
40
40
64
40
40
40
Varighed (måneder)
 
3-4
2-3
16-17
23-24
9-10
     

Tunnelarbejdsplads Nordhavn

Nordhavn tunnelarbejds-
plads (Nht)
Fase/
Periode
Fase 1
Fase 3-3
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Arbejdstid
 
C
C
C
A
A
Støj (dB(A))
Dag
67
68
68
70
70
Aften
67
68
68
40
40
Nat
67
68
68
40
40
Varighed (måneder)
 
6-7
14-15
5-6
   

.

Omstigningstunnel ved Nordhavn

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Omstigningstunnel ved Nordhavn, beliggende hvor Kalkbrænderihavnsgade krydser Århusgade, er følgende støjgrænser gældende:

Nordhavn
Omstigning
Fase/
Periode
Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 7
Arbejdstid
 
A
A
A
A
A
Støj (dB(A))
Dag
82
65
63
65
70
Aften
40
40
40
40
40
Nat
40
40
40
40
40
Varighed (måneder)
 
5-6
0-1
6-7
5-6
 

.

Cut and Cover

For afgreningen til Nordhavns byggeplads Cut and Cover, beliggende mellem Kalkbrænderihavnsgade, Århusgade, Glückstadtsvej og Sundkrogsgade i den nordøstlige del af byggepladsen (området der strækker sig over Lüdersvej til parkeringsarealer og afgrænses af Sundkrogsgade, Glückstadtsvej og Lüdersvej), er følgende støjgrænser gældende:

C & C
Fase/
Periode
Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Arbejdstid
 
B
A
C
C
C
A
A
A
Støj (dB(A))
Dag
78
81
69
70
69
70
70
70
Aften
78
40
69
70
69
40
40
40
Nat
40
40
69
70
69
40
40
40
Varighed (måneder)
 
3-4
3-4
8-9
7-8
1
     

.

Åben rampe og dæmning

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Åben rampe og dæmning, beliggende langs Sundkrogsgade og Glückstadtsvej i den sydlige del af byggepladsen, er følgende støjgrænser gældende:

Rampe og dæmning
Fase/
Periode
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Arbejdstid
 
C
A
C
C
A
A
A
Støj (dB(A))
Dag
65
82
69
67
70
70
70
Aften
65
40
69
67
40
40
40
Nat
65
40
69
67
40
40
40
Varighed (måneder)
 
2-3
8-9
2-3
2-3
     

.

.

Højbane og station v/ Orientkaj

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Højbane og station v/ Orientkaj, beliggende langs Sundkrogsgade og Glückstadtsvej i den nordlige del af byggepladsen, er følgende støjgrænser gældende:

v/ Orientkaj
Fase/
Periode
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Arbejdstid
 
C
C
A
C
A
A
A
Støj (dB(A))
Dag
67
79
84
67
70
70
70
Aften
67
79
40
67
40
40
40
Nat
67
79
40
67
40
40
40
Varighed (måneder)
 
1-2
6-7
1
14-15
     

.

C. Afgreningen til Sydhavnens byggepladser

I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for henholdsvis dag-, aften-, og natperioden. Herudover er det angivet, hvilken arbejdstid der er gældende for de respektive faser. Endvidere er den forventede varighed af de enkelte faser frem til fase 5 angivet.

Der er i tabellerne for hver byggeplads kun medtaget de faser, der vil foregå på byggepladsen.

Byggepladserne kan være geografisk overlappende.

Havneholmen

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Havneholmen, beliggende langs den sydvestlige side af Fisketorvet, er følgende støjgrænser gældende:

Havneholmen
Fase/
Periode
Fase 0.1
Fase 1.1
Fase 2.a
Fase 2.b
Fase 3.1
Fase 4.1
Fase 5.1
Arbejdstid
 
A
A
B
B
A
B
C
Støj (dB(A))
Dag
80
83
69
68
73
67
57
 
Aften
40
40
69
68
40
67
57
 
Nat
40
40
40
40
40
40
57
Varighed (måneder)
 
6
2
9
12
18
10
36

.

Enghave Brygge - sporskiftekammer

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Enghave Brygge, som omfatter station, sporskiftekammer og tunnelarbejdsplads, beliggende mellem Enghave Brygge, Frederiksholmsløbet og Bertha von Suttners Vej, er følgende støjgrænser gældende:

Enghave Brygge
Fase/
Periode
Fase 0.1
Fase 1.1
Fase 2.a
Fase 2.b
Fase 3.1
Fase 4.1
Fase 5.1
Arbejdstid
 
B
A
C
C
A
A
C
Støj (dB(A))
Dag
66
69
69
58
65
62
42
 
Aften
66
40
69
58
40
40
42
 
Nat
40
40
69
58
40
40
42
Varighed (måneder)
 
3
1
5
6
9
5
42

Enghave Brygge – station

Enghave Brygge
Fase/
Periode
Fase 0.1
Fase 1.1
Fase 2.a
Fase 2.b
Fase 3.1
Fase 4.1
Fase 5.1
Arbejdstid
 
B
A
C
C
A
A
C
Støj (dB(A))
Dag
66
68
54
56
64
62
47
 
Aften
66
40
54
56
40
40
47
 
Nat
40
40
54
56
40
40
47
Varighed (måneder)
 
6
2
9
12
18
10
42

Enghave Brygge – tunnelarbejdsplads

Enghave Brygge Tunnelarbejdsplads
Fase/
Periode
Fase 1
Fase 3.3
Fase 5
Arbejdstid
 
C
C
C
Støj (dB(A))
Dag
56
66
68
 
Aften
56
66
68
 
Nat
56
66
68
Varighed (måneder)
 
6
29
16

.

Sluseholmen

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Sluseholmen, beliggende mellem Fordgraven og Sjællandsbroen, er følgende støjgrænser gældende:

Sluseholmen
Fase/
Periode
Fase 0.0
Fase 0.1
Fase 1.1
Fase 2.a
Fase 2.b
Fase 3.1
Fase 4.1
Fase 5.1
Arbejdstid
 
A
A
A
B
B
A
A
C
Støj (dB(A))
Dag
88
77
80
66
64
67
62
44
 
Aften
40
40
40
66
64
40
40
44
 
Nat
40
40
40
40
40
40
40
44
Varighed (måneder)
 
2
6
2
9
12
18
10
44

.

Mozarts Plads

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Mozarts Plads, beliggende på Mozarts Plads og en del af Borgmester Christiansens Gade, er følgende støjgrænser gældende:

Mozarts Plads
Fase/
Periode
Fase 0.1
Fase 1.1
Fase 2.a
Fase 2.b
Fase 3.1
Fase 4.1
Fase 5.1
Arbejdstid
 
A
A
A
A
A
A
C
Støj (dB(A))
Dag
80
86
71
76
72
70
52
 
Aften
40
40
40
40
40
40
52
 
Nat
40
40
40
40
40
40
52
Varighed (måneder)
 
6
2
9
12
18
10
37

.

Ny Ellebjerg

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Ny Ellebjerg, beliggende mellem Øresundbanen og S-togs-ringbanen nord for Strømmen Skakt, er følgende støjgrænser - opdelt på delbyggepladserne Ringbaneomlægning, Ny Undergrundsstation, Ny Undergrundsstation etape 1 og 2 og gangtunnel - gældende:

Ny Ellebjerg Ringbaneoplægning
Fase/
Periode
Fase 1.0
Fase 2.0
Fase 3.0
Arbejdstid
 
A
C
C
Støj (dB(A))
Dag
74
66
69
 
Aften
40
66
69
 
Nat
40
66
69
Varighed (måneder)
 
2-3
2-3
1

Ny Ellebjerg ny undergrundsstation
Fase/
Periode
Fase 0.1
Fase 1.1
Fase 2.1
Fase 2.2
Fase 3.1
Fase 4.1
Fase 5.1
Arbejdstid
 
A
A
A
C
C
C
C
Støj (dB(A))
Dag
78
79
70
67
71
64
42
 
Aften
40
40
40
67
71
64
42
 
Nat
40
40
40
67
71
64
42
Varighed (måneder)
 
8-9
2-3
19-20
17-18
26-27
14-15
36

Ny Ellebjerg Undergrundsstation (Etape 1)
Fase/
Periode
Fase 0.1
Fase 0.1 (alternativ)
Fase 1.1
Fase 2.1
Fase 2.2
Fase 3.1
Fase 4.1
Fase 5.1
Arbejdstid
 
C
A
A
A
C
A
C
C
Støj (dB(A))
Dag
76
78
76
68
71
63
61
41
 
Aften
76
40
40
40
71
40
61
41
 
Nat
76
40
40
40
71
40
61
41
Varighed (måneder)
 
1-2
1
1
1
1
2-3
6-7
12-13

Ny Ellebjerg Gangtunnel
Fase/
Periode
Fase 0.1
Fase 1.0
Fase 1.1
Fase 2.0
Fase 3.0
Arbejdstid
 
C
C
A
A
C
Støj (dB(A))
Dag
74
62
73
59
63
 
Aften
74
62
40
40
63
 
Nat
74
62
40
40
54
Varighed (måneder)
 
1-2
1
1
1
2-3

Ny Ellebjerg Undergrundsstation (Etape 2)
Fase/
Periode
Fase 0.1
Fase 0.1 (alternativ)
Fase 1.1
Fase 2.1
Fase 2.2
Fase 3.1
Fase 4.1
Fase 5.1
Arbejdstid
 
A
A
A
A
A
A
C
C
Støj (dB(A))
Dag
76
77
78
67
65
69
64
43
 
Aften
40
40
40
40
40
40
64
43
 
Nat
40
40
40
40
40
40
64
43
Varighed (måneder)
 
4-5
2-3
1
1
2-3
2-3
6-7
12-13

.

.

Strømmen Skakt

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Strømmen Skakt, beliggende mellem Øresundbanen, S-togs-ringbanen, Ellebjergvej og Strømmen, er følgende støjgrænser gældende:

Strømmen Skakt
Fase/
Periode
Fase 0.1
Fase 1.1
Fase 2.1
Fase 2.2
Fase 3.1
Fase 4.1
Fase 5.1
Arbejdstid
 
A
A
C
C
C
C
C
Støj (dB(A))
Dag
77
77
64
71
64
62
42
 
Aften
40
40
64
71
64
62
42
 
Nat
40
40
64
71
64
62
42
Varighed (måneder)
 
7-8
1-2
1-2
4-5
10-11
5-6
24

.

Tjæregade

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Tjæregade, beliggende på hjørnet mellem Tjæregade og Alva Myrdals Plads, er følgende støjgrænser gældende:

Tjæregade
Fase/
Periode
Fase 1.0
Arbejdstid
 
A
Støj (dB(A))
Dag
88
 
Aften
40
 
Nat
40
Varighed (måneder)
 
2-3

.

Teglholmsgade

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Teglholmsgade, beliggende mellem Teglholmens Østkaj og Teglholmsgade, er følgende støjgrænser gældende:

Teglholmsgade
Fase/
Periode
Fase 1.0
Arbejdstid
 
A
Støj (dB(A))
Dag
83
 
Aften
40
 
Nat
40
Varighed (måneder)
 
2-3

.


Bilag 3

A. For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres:

Forventet fase
Aktivitet
Forventet varighed
Hyppighed pr. byggeplads
2-2
Afrensning af betonflader før bagstøbning af tværbjælker til afstivning af vægge om dagen og aftenen.
Ca. 2 - 3 døgn.
Afhænger af antallet af udgravningsniveauer, men forventes at blive udført 2-7 gange, dog typisk 4-5 gange.
2-2
Etablering af jordankre inde i skakten om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt henset til kvaliteten af de afstivende vægge.
1 måned.
0-1 gang pr. plads.
3-1
Støbning under topdæk om dagen og om aftenen. Meget store eller teknisk vanskelige støbninger, f.eks. støbning af bundplade, vil endvidere kunne foregå om natten.
Ca. 1-2 døgn.
Udføres op til 6 gange med 2 mellemplader og 1 bundplade samt en række mindre støbninger af vægge.
3-1
Afrensning af betonoverflader i støbeskel inden fuld afhærdning. Ofte vil afrensningen kunne foregå i dagtimerne, men det kan blive nødvendigt at foretage den om aftenen og natten.
1-12 timer i perioder af 1 time ad gangen, afbrudt af pauser.
Afhænger af antallet af støbninger, men forventes at blive udført ca. 5-30 gange, dog typisk 10-15 gange.
3-1, 3-2 og 4-1
Enkelte nedsænkninger og løft af materiel til brug for tunnelboremaskinen for hver station, hvor tunnelboremaskinen passerer om aftenen og undtagelsesvist om natten.
Ca. 8 timer ad gangen.
Kan forekomme få gange under en tunnelboremaskinepassage.
3-1, 3-2 og 4-1
Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne på endestationerne for tunnelboringen samt transport af tunnelboremaskineelementerne i aften- og nattetimerne. Arbejdet vil blive udført af 3 mobilkraner samt 2-5 lastbiler.
Ca. 1 uge pr. tunnelboremaskine.
2-4 gange, dog typisk 4 gange.
3-1, 3-2 og 4-2
Forstærkende arbejde af boks og eventuelt omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt i forbindelse med forberedelser til modtagelse af tunnelboremaskinen.
Op til 2 måneder.
0-1 gang pr. plads.
3-1, 3-2 og 4-1
Tunnelboremaskinens break-in og break-out, herunder fjernelse af beton, brug af kran og evt. slamsuger m.v.
2-3 døgn.
2 break-in og 2 break-out.
4-1
Levering af større materiel til pladsen såsom rulletrapper og lignende om aftenen og natten.
2-4 timer pr. nedsænkning.
8 gange. Levering af yderligere materiel såsom transformere, ventilationsanlæg m.v. kan forekomme.
5
Levering og pumpning af beton til støbning af underlag for sporene i tunnelen samt støbning af underlag til sporene i tunnelerne hele døgnet.
2-3 døgn.
Støbningen sker i op til 6 omgange afhængig af byggeplads.
7
Demobiliserings- og reetableringsarbejder umiddelbart op ad husfacaderne, opbrydning af belægning-er og skæring af fliser og kantstene om dagen. Af trafikale hensyn vil der i begrænset omfang være behov for at arbejde i eksisterende vej om aftenen og natten.
2-4 uger.
1-3 gange.

B. For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres:

Forventet fase
Aktivitet
Forventet varighed
Hyppighed pr. byggeplads
2-2
Tætning af jordlagene og lokal sænkning af grundvandet omkring stationsboksen hele døgnet, hvis det i nødsituationer er nødvendigt for at sikre omliggende bygninger mod sætningsskader o.l. Dette arbejde må i givet fald iværksættes straks.
Da der er tale om nødsituationer, afhænger varigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere varigheden.
Da der er tale om nødsituationer, afhænger hyppigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere hyppigheden.
3-1
Når tunnelboremaskinen passerer Magasin, kan det blive nødvendigt at udføre supplerende kompensationsgrouting under bygningen.
Da der er tale om nødsituationer, afhænger varigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere varigheden.
Da der er tale om nødsituationer, afhænger hyppigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere hyppigheden.

C. For bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Nordhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres:

Forventet fase
Aktivitet
Forventet varighed
Hyppighed pr. byggeplads
1 og 4
Afrensning af betonflader før bagstøbning af tværbjælker til afstivning af vægge om dagen og aftenen.
Ca. 2 - 3 døgn.
Afhænger af antallet af udgravnings-niveauer, men det forventes at blive udført 2-7 gange, dog typisk 4-5 gange.
2
Etablering af jordankre inde i skakten om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt henset til kvaliteten af de afstivende vægge.
1 måned.
3 gange pr. plads.
3 og 4
Støbning under topdæk om dagen og om aftenen. Meget store eller teknisk vanskelige støbninger, f.eks. støbning af bundplade, vil endvidere kunne foregå om natten.
Ca. 1-2 døgn.
Op til 6 gange med støbninger af 2 mellemplader og 1 bundplade samt en række mindre støbninger af vægge.
3 og 4
Afrensning af betonoverflader i støbeskel inden fuld afhærdning. Ofte vil afrensningen kunne forgå i dagtimerne, men det kan blive nødvendigt at foretage den om aftenen og natten.
1-12 timer i perioder af 1 time ad gangen, afbrudt af pauser.
Afhænger af antallet af støbninger, men forventes at blive udført ca. 5-30 gange, dog typisk 10-15 gange.
3
Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne på endestationerne for tunnelboringen samt transport af tunnelboremaskineelementerne i aften- og nattetimerne. Arbejdet vil blive udført af 3 mobilkraner samt 2-5 lastbiler.
Ca. 1 uge pr. tunnelboremaskine.
2 gange.
3
Forstærkende arbejde af boks og eventuelt omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt i forbindelse med forberedelser til modtagelse og afsendelse af tunnelboremaskinen.
Op til 2 måneder.
1 gang pr. plads.
4
Levering af større materiel til pladsen såsom rulletrapper og lignende om aftenen og natten.
2-4 timer pr. nedsænkning.
4 rulletrapper. Levering af yderligere materiel såsom transformere, ventilationsanlæg m.v. kan forekomme

D. For bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Nordhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres:

Forventet fase
Aktivitet
Forventet varighed
Hyppighed pr. byggeplads
2
Tætning af jordlagene og lokal sænkning af grundvandet omkring stationsboksen hele døgnet, hvis det i nødsituationer er nødvendigt for at sikre omliggende bygninger mod sætningsskader o.l. Dette arbejde må i givet fald iværksættes straks.
Da der er tale om nødsituationer afhænger varigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere varigheden.
Da der er tale om nødsituationer afhænger hyppigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere hyppigheden.

E. For bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Sydhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres:

Forventet fase
Aktivitet
Forventet varighed
Hyppighed pr. byggeplads
0-1, 1-1, 2a og 2b, 2-1, 2-2 og 3-0.
Afrensning af betonflader før bagstøbning af tværbjælker til afstivning af vægge om dagen og aftenen.
Ca. 2-3 døgn.
Afhænger af antallet af udgravningsniveauer, men det forventes at blive udført 2-7 gange, dog typisk 4-5 gange.
0-0, 0-1, 2a og 2b, 2-0, 2-1 og 3-1.
Etablering af jordankre i skakten, hvis det er nødvendigt henset til kvaliteten af de afstivende vægge.
1 måned.
0-1 gang pr. plads.
0-1, 1-1 og 3-1.
Støbning under topdæk om dagen og om aftenen. Meget store eller teknisk vanskelige støbninger, f.eks. støbning af bundplade, vil endvidere kunne foregå om natten.
Ca. 1-2 døgn.
Op til 6 gange med støbninger af 2 mellemplader og 1 bundplade samt en række mindre støbninger af vægge.
1-1 og 3-1.
Afrensning af betonoverflader i støbeskel inden fuld afhærdning. Ofte vil afrensningen kunne forgå i dagtimerne, men det kan blive nødvendig at udføre den om aftenen og natten.
1-12 timer i perioder af 1 time ad gangen afbrudt af pauser.
Afhænger af antallet af støbninger, men forventes at blive udført ca. 5-30 gange, dog typisk 10-15 gange.
3-1.
Enkelte nedsænkninger og løft af materiel til brug for tunnelboremaskinen for hver station, hvor tunnelboremaskinen passerer om aftenen og undtagelsesvist om natten.
Ca. 8 timer ad gangen.
Kan forekomme få gange under en tunnelboremaskine-passage.
3-1 og 3-3.
Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne på endestationerne for tunnelboringen samt transport af tunnelboremaskineelementerne i aften- og nattetimerne. Arbejdet vil blive udført af 3 mobilkraner samt 2-5 lastbiler.
Ca. 1 uge pr. tunnelboremaskine.
2-4, dog typisk 4 gange.
1-0, 3-1 og 3-3.
Forstærkende arbejde af boks og eventuelt omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt i forbindelse med forberedelser til modtagelse af tunnelboremaskinen.
Op til 2 måneder.
0-1 gang pr. plads.
3-1 og 4-1.
Levering af større materiel til pladsen såsom rulletrapper og lignende om aftenen og natten.
2-4 timer pr. nedsænkning.
8 rulletrapper. Levering af yderligere materiel såsom transformere, ventilationsanlæg m.v. kan forekomme.
3-1, 4-1 og 5.
Levering og pumpning af beton til støbning af underlag for sporene i tunnelen samt støbning af underlag til sporene i tunnelerne hele døgnet.
2-3 døgn.
Støbningen sker i op til to omgange på hver station.
3-1 og 4-1.
Demobiliserings- og reetableringsarbejder umiddelbart op ad husfacaderne, opbrydning af belægninger og skæring af fliser og kantstene om dagen. Af trafikale hensyn vil der i begrænset omfang være behov for at arbejde i eksisterende vej om aftenen og natten.
2-4 uger.
1-3 gange.

F. For bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Sydhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres:

Forventet fase
Aktivitet
Forventet varighed
Hyppighed pr. byggeplads
2
Tætning af jordlagene og lokal sænkning af grundvandet omkring stationsboksen hele døgnet, hvis det i nødsituationer er nødvendigt for at sikre omliggende bygninger mod sætningsskader og lignende. Dette arbejde må i givet fald iværksættes straks.
Da der er tale om nødsituationer, afhænger varigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere varigheden
Da der er tale om nødsituationer, afhænger hyppigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere hyppigheden.