Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om planlægning, lov om sommerhuse og campering m.v. samt lov om kolonihaver

I medfør af § 52, stk. 3 og 4, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar 2018, § 10 d i lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 949 af 3. juli 2013, som ændret ved lov nr. 1658 af 20. december 2016, og § 13 a i lov om kolonihaver, jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007, fastsættes:

Erhvervsstyrelsens opgaver

§ 1. Erhvervsstyrelsen varetager administrationen af lov om planlægning, lov om sommerhuse og campering m.v., samt lov om kolonihaver.

Lov om planlægning (planloven)

§ 2. Følgende opgaver og beføjelser, som er tillagt erhvervsministeren efter lov om planlægning, udøves af Erhvervsstyrelsen:

1) Yde økonomisk støtte til forsøg, der tilsigter at fremme lovens formål, jf. lovens § 4, stk. 1.

2) Stille oplysninger om udviklingen i hovedstadsområdet til rådighed for den kommunale planlægning, jf. lovens § 5 i, stk. 2.

3) I særlige tilfælde at tillade mindre fravigelser fra lovens § 15 a, stk. 1, for visse lokalplaner efter indhentet udtalelse fra Forsvarsministeriet, jf. lovens § 15 a, stk. 5.

4) Give samtykke til dispensation fra visse lokalplaner, jf. lovens § 19, stk. 3.

5) Afgive udtalelse ved væsentlige ændringer af planforslag, jf. lovens § 27, stk. 2.

6) Fremsætte indsigelse over for forslag til en kommuneplan og ændringer til en kommuneplan, jf. lovens § 29, stk. 1.

7) Tiltræde mindelig overenskomst om størrelsen af erstatning, jf. lovens § 46, stk. 4.

8) Forestå registrering af oplysninger til brug for vurderingsmyndighedens ejendomsvurdering om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder på jordstykkeniveau i planer og afgørelser samt fastsætte bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen skal validere og korrigere de registrerede oplysninger, jf. lovens § 54 b, stk. 6 og 7.

9) Meddele pålæg til regionsråd og kommunalbestyrelser om at tilvejebringe oplysninger til brug for landsplanarbejdet og oplysninger, som er nødvendige for at sikre det samlede overblik over hovedstadsområdets udvikling, jf. lovens § 57 a, stk. 1.

10) Anmode myndigheder, koncessionerede og tilsvarende virksomheder om at give de oplysninger, der er nødvendige for landsplanlægningen, jf. lovens § 57 a, stk. 2.

11) Klage til Planklagenævnet efter lovens § 58, jf. § 59, stk. 1.

Stk. 2. Indsendelse og underretning efter lovens § 33, stk. 5, § 33 a, stk. 4, § 45, stk. 4, § 46, stk. 3, § 51, stk. 3, og § 57 a, stk. 3, skal ske til Erhvervsstyrelsen.

Lov om sommerhuse og campering m.v. (sommerhusloven)

§ 3. Følgende opgaver og beføjelser, som er tillagt erhvervsministeren efter lov om sommerhuse og campering m.v., udøves af Erhvervsstyrelsen:

1) Meddele tilladelse til udlejning, udlån m.v., jf. lovens § 1, jf. § 2, stk. 1.

2) Meddele tilladelse til selskabers og foreningers mv. erhvervelse af fast ejendom, jf. lovens § 8, stk. 1.

3) Begære tinglysning og aflysning af et lovliggørelsespåbud, jf. lovens § 10, stk. 2, jf. § 10 a, stk. 1.

4) Adgang til at foretage det fornødne på ejerens bekostning til berigtigelse af et ulovligt forhold, jf. lovens § 10, stk. 4, jf. § 10 a, stk. 1.

5) Påse, at loven og regler udstedt efter loven overholdes, jf. lovens § 10 a, stk. 1.

6) Påse, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes, jf. lovens § 10 a, stk. 3, jf. stk. 1.

7) Meddele påbud om lovliggørelse af et ulovligt forhold, jf. lovens § 10 a, stk. 4, jf. stk. 1.

Stk. 2. Indberetning efter lovens § 11 skal ske til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Meddelelser i henhold til §§ 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 182 af 29. marts 1973 om dokumentation og indberetningspligt ved tinglysning af dokumenter vedrørende fast ejendom for selskaber m.fl. skal ske til Erhvervsstyrelsen.

Lov om kolonihaver (kolonihaveloven)

§ 4. Følgende opgaver og beføjelser, som er tillagt erhvervsministeren efter lov om kolonihaver, udøves af Erhvervsstyrelsen:

1) Modtage meddelelse fra ejeren om, at området skal være et varigt kolonihaveområde, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1.

2) Forlange at meddelelser om, at et kolonihaveområde skal være varigt, afgives i en bestemt form, jf. lovens § 3, stk. 4.

3) Modtage underretning fra DSB om henholdsvis tilbud til lejerne og tilbud til erhvervsministeren om at overtage ejendommen, jf. lovens § 6 og § 7, stk. 3.

4) Klage til Planklagenævnet over kommunalbestyrelsens afgørelser, jf. lovens § 10, stk. 1.

Klage, ikrafttræden m.v.

§ 5. Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen efter bekendtgørelsens §§ 2-4, kan ikke påklages til ministeren.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. marts 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1137 af 24. september 2015 om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om planlægning, lov om sommerhuse og campering m.v. samt lov om kolonihaver ophæves.

Erhvervsministeriet, den 6. marts 2018

Brian Mikkelsen

/ Sigmund Lubanski