Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Det faglige udvalg for Industriens Fællesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til overfladebehandler har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Tilrettelæggelse og gennemførelse af et produktionsforløb bestående af kemisk og mekanisk forbehandling, metallisering, våd- og pulverlakering ved anvendelse af manuelle og automatiserede arbejdsmetoder, herunder anvendelse af kvalitetskontrol og kvalitetsstyring i produktionen.

2) Planlægning, produktionsforberedelse samt udførelse af arbejdet inden for området ud fra gældende love, standarder og specifikationer, samt tekniske og økonomiske forhold.

3) Anvendelse af gældende miljø-, arbejdsmiljø og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med arbejdsprocesser inden for uddannelsens jobområde.

4) Anvendelse af teknisk-faglige, almene og personlige kompetencer til selvstændig og effektiv varetagelse af almindeligt forekommende opgaver inden for uddannelsens jobområde.

5) Anvendelse af informationsteknologi i forbindelse med den daglige produktion herunder søgning og fremskaffelse af relevant faglig information.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, overfladebehandler, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med et af følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Overfladebehandler - konstruktioner.

2) Overfladebehandler - komponenter.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 3 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, overfladebehandler, 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens specialer varer yderligere 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 10 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, overfladebehandler, 1 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 13 uger. Uddannelsens specialer varer yderligere 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 9 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst 2 skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Udstyr og metoder til udførelse af kemisk og mekanisk forbehandling.

2) Manuelt og automatiseret udstyr samt metoder til påføring af pulver- og vådlakker.

3) Regler, procedurer og sikkerhedsforanstaltninger for sikkerhed og arbejdsmiljø ved udførelse af industriel overfladebehandling.

4) Materialer og stoffers arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige risici med tilhørende sikkerhedsdatablade og databaser.

5) Forbehandlings- og malematerialers miljøpåvirkning og substitutionsmuligheder.

6) Regler for indsamling og bortskaffelse af stoffer og materialer.

7) Korrosionsklasser og mulighederne for at forebygge korrosion på zink og aluminium på baggrund af viden om det miljø, som det færdige materiale skal anvendes i.

8) Svejsningers renhedsgrader og deres betydning for behandlingen af det færdigsvejsede materiale.

9) Karakteristika for laserskæringer med forskellige gasarter og deres betydning for valg af behandling af det laserudskårne materiale.

10) Egenskaber for 1- og 2-komponente malinger, vandige malematerialer og pulverlakker og deres typiske anvendelsesområder.

11) Relevante metallers tekniske egenskaber i forhold til overfladebehandling.

12) Matematiske metoder til faglige beregninger af materiale- og ressourceforbrug samt opskalering af emnetegninger til fysisk produktion.

13) Faglige og kemiske begreber samt faglige beregninger.

14) Kvalitetsstyringssystemets formål og egen rolle i forhold til kvalitets- og dokumentationsarbejde.

15) Typiske kvalitetskrav og andre kravspecifikationer for overfladebehandling samt metoder til måling af kvaliteten af en given overfladebehandling.

16) Mekaniske måleværktøjer og elektroniske instrumenters opbygning og anvendelse ved kvalitetskontrol af overfladebehandling.

17) Systematisk problemløsning samt Lean-værktøjer i form af flowdiagrammer, tavlemøder, spildformer og kortlægning af værdistrømme.

18) Optimereret ophæng ved industriel overfladebehandling.

19) Produktudviklingsforløbs faser ved industriel overfladebehandling.

20) Overfladebehandlingsvirksomheders konkurrencesituation samt de værdiskabende led i forbindelse med overfladebehandling.

21) It søge- og kommunikationsværktøjer til fagrelateret informationssøgning, kommunikation og dokumentation.

22) Teksttyper, læseformål og læsestrategier i relation til branchetypiske tekster.

23) Skriftlig og mundtlig fremstilling i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver inden for industriel overfladebehandling.

24) Krav og forventninger til medarbejdere i en industriel overfladebehandlingsproduktion.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Valg og anvendelse af relevant for- og overfladebehandlingsmetode i forhold til specifikt materiale herunder korrosionsforebyggende behandling af et simpelt emne samt vurdering af svejsede overfladers renhedsgrad.

2) Valg og anvendelse af udstyr til kemisk og mekanisk forbehandling samt påføring af pulver- og vådlakker på enkle emner.

3) Identifikation af almindeligt forekommende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige risici i en overfladebehandlingsproduktion.

4) Udførelse af arbejde i en overfladebehandlingsproduktion ud fra procedurebeskrivelser eller instruktion på en arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

5) Anvendelse af information i sikkerhedsdatablade og databaser om forbehandlings- og malematerialer samt hjælpe- og tilsætningsstoffers sundheds- og arbejdsmiljørisici.

6) Anvendelse af kravspecifikationer til at vælge og indstille udstyr og procesparametre ved overfladebehandling af simple emner.

7) Anvendelse af datablade til at vælge korrekt udstyr og metode til overfladebehandling af simple emner.

8) Dokumentation af udført overfladebehandling og tilhørende kvalitetskontrol.

9) Fastlægning af korrosionsklasser på enkle emner i stål, zink og aluminium.

10) Vurdering af laserskæringers karakteristika og her ud fra vælge for- og overfladebehandling.

11) Valg af korrekt malemateriale til overfladebehandling af et givent emne.

12) Beregning af materiale- og resurseforbrug for en given overfladebehandling på baggrund af behandlingsspecifikation og emnetegninger.

13) Udførelse af kemiske beregninger i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsspecifikation.

14) Indhentning af relevante tekniske, økonomiske samt miljø- og arbejdsmiljømæssige data i forbindelse med overfladebehandling af et givent emne.

15) Systematisk problemløsning i forbindelse med afvigelser i den planlagte proces for for- og overfladebehandling af simple emner.

16) Optimering af overfladebehandlingsproduktionen gennem brug af Lean-værktøjer.

17) Udførelse af faserne produktprincip, produktudformning og evaluering.

18) Udformning af ophæng for optimal overfladebehandlingsproduktion, samt afdække emner og drænlægning for en konkret overfladebehandlingsproduktion.

19) Anvendelse, indsamling og bortskaffelse af forbehandlings- og malematerialer på en miljømæssigt korrekt måde.

20) Udarbejdelse af produktionsrapport for en simpel overfladebehandlingsproces med udgangspunkt i givne kvalitets- og dokumentationskrav.

21) Anvendelse og vedligeholdelse af simple mekaniske måleværktøjer og elektroniske instrumenter til kvalitetskontrol af en færdig overfladebehandling.

22) Indgåelse i et overfladebehandlingsproduktionsteam samt tilrettelæggelse af og ansvarlighed for egne arbejdsopgaver.

23) Produktionsplanlægning, herunder i udarbejdelse og anvendelse af en simpel produktionsplan.

24) Forståelse og videreformidling af simple mundtlige arbejdsinstruktioner, fejlmeldinger og faglige spørgsmål i relation til uddannelsen.

25) Læsning af og forståelse for enkle driftskort, arbejdsinstruktioner og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger i relation til for- og overfladebehandling.

26) Planlægning, forbedring og fremstilling af skriftlige og mundtlige tekster, der indgår i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af for- og overfladebehandling.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) udføre arbejdsopgaver i en overfladebehandlingsproduktion i overensstemmelse med gældende krav, regler, arbejdsinstruktioner og procedurer for sikkerhed, arbejdsmiljø, miljø og kvalitet,

2) identificere almindeligt forekommende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige risici samt anvende personlige værnemidler, sikkerhedsudstyr og sikkerhedsdatablade til varetagelse af egen og andres sikkerhed,

3) anvende hensigtsmæssige faglige metoder, materialer, værktøjer, måleinstrumenter, dokumentation og udstyr ved udførelse af faglige arbejdsopgaver,

4) udføre enkle faglige beregninger i forbindelse med udførelse af overfladebehandlingsopgaver,

5) udarbejde og anvende almindeligt forekommende faglig dokumentation i form af proces- og kvalitetskontrol o.l.,

6) anvende og vedligeholde gængse kontrolværktøjer og udføre arbejdet under iagttagelse af givne kvalitetskriterier- og specifikationer,

7) anvende gængse faglige udtryk og begreber inden for overfladebehandling,

8) kommunikere og samarbejde fagligt og hensigtsmæssigt med kolleger i forbindelse med faglige vurderinger og spørgsmål i relation til arbejde og uddannelse inden for overfladebehandlingsbranchen,

9) gennemføre et produktudviklingsforløb for overfladebehandling af et simpelt emne,

10) anvende optimeringsredskaber i forbindelse med udførelse af overfladebehandlingsopgaver,

11) anvende relevante it-værktøjer til fagrelateret informationssøgning, dokumentation og præsentation af overfladefaglig information og viden og

12) samarbejde med andre om løsning af opgaver og vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Kemi på F-niveau.

2) Teknologi på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

3) Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan arbejde miljø- og arbejdsmiljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, herunder håndtere og bortskaffe affalds- og restprodukter sikkerheds- og miljømæssigt korrekt.

2) Eleven kan anvende sproglige færdigheder i både faglige og personlige kommunikative situationer inden for jobområdet samt anvende skriftlige instruktioner, specifikationer, datablade, standarder og manualer, samt informationsteknologi til faglig viden søgning.

3) Eleven kan indgå i projektorganiserede arbejdsgrupper og i andre former for samarbejde med kollegaer, og kan opnå kendskab til instruktions- og præsentationsteknik og instruere kollegaer inden for fagområdet.

4) Eleven kan arbejde kvalitetsbevidst og udvise kendskab til virksomhedens kvalitetsstyringssystem og produktionskutymer, samt være i stand til at udføre proceskontrol, kvalitetskontrol og udføre dokumentation på baggrund af kendskab til kvalitetssystemer.

5) Eleven kan udvise innovative kompetencer ved arbejdet inden for uddannelsens jobområder samt har kendskab til etablering og drift af egen virksomhed.

6) Eleven kan udvise forståelse for interne og eksterne kundekrav og kundebetjening, opnå kendskab til design og produktudvikling samt udvise forståelse for globaliseringens indflydelse på virksomhedens arbejdsprocesser.

7) Eleven kan udføre kemisk og mekanisk forbehandling samt udføre metalliserings-, vådlakerings-, og pulverlakeringsopgaver under vejledning.

8) Eleven kan vælge malematerialer og vedligeholde udstyr.

9) Eleven kan udvise økonomi- og forretningsforståelse med baggrund i viden om virksomhedens produktions- og markedsvilkår.

10) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i virksomheden.

11) Eleven kan udføre mekanisk forbehandling til en given kvalitet og ruhedsgrad selvstændigt og udføre metallisering til en given lagtykkelse, vådlakering samt anvende specialudstyr til forbehandling og vådlakering.

12) Eleven kan udføre opmåling, vælge og beregne malematerialeforbrug samt vælge procesudstyr til en given opgave.

13) Eleven kan etablere udearbejdsplads sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssigt korrekt.

14) Eleven kan foretage fejlfinding og systematisk vedligehold af procesudstyr.

15) Eleven kan udføre kemisk forbehandling selvstændigt, herunder udføre proceskontrol og kontrol og justering af badtilstand, pulver- og vådlakering såvel manuelt som automatisk til en specificeret lagtykkelse med avanceret procesudstyr.

16) Eleven kan vælge procesudstyr og malemateriale til en given opgave.

17) Eleven kan beregne malematerialeforbrug til en given opgave, samt medvirke ved optimering af produktionsprocesser.

18) Eleven kan foretage fejlfinding og systematisk vedligehold af procesudstyr.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-10, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 11-14, jf. stk. 1, gælder for specialet overfladebehandler - konstruktioner. Kompetencemålene nr. 15-18, jf. stk. 1, gælder for specialet overfladebehandler - komponenter.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, overfladebehandler, afholder skolen en afsluttende prøve, som består af et praktisk orienteret projekt. Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med trinet. Opgaverne i det praktiske projekt stilles af skolen. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialerne. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Den afsluttende prøve i specialerne består af en praktisk og en skriftlig prøve. Den praktiske prøve består af et praktisk orienteret projekt. Den skriftlige prøve består af en multiple choice test. I forbindelse med bedømmelsen af det praktisk orienterede projekt gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sin teknisk- og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse.

Stk. 4. Opgaverne til svendeprøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det praktisk orienterede projekt gennemføres inden for en varighed af op til 15 klokketimer, fordelt på op til 5 dage. Den skriftlige prøve afholdes inden for en varighed af 2 klokketimer. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Prøven bedømmes af læreren og 2 censorer. Læreren og de to censorer meddeler eleven eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige karakter er beregnet. Skuemestrene deltager kun under prøvens bedømmelse.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået 02 i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, overfladebehandler, skal prøven være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med et speciale, skal hver af de i stk. 4 nævnte delprøver være bestået. Den endelige svendeprøvekarakter fremkommer som et vejet gennemsnit af delkaraktererne. Karakteren for den skriftlige prøve vægter 25 pct., mens karakteren for det praktisk orienterede projekt vægter 75 pct.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning efter trin 1 udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven, og ved afslutning efter uddannelsens specialer udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

Stk. 8. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 251 af 14. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 25. april 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Gert Nielsen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Den relevante erhvervserfaring skal være opnået gennem mindst 2 års dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse i virksomheder*), der udfører industriel overfladebehandling.
Erfaringen skal være opnået senest 5 år før uddannelsens start.
Trin 1:
Eleven skal have arbejdet med følgende jobfunktioner i minimum 2 år:
Produktion
Udført simple mekaniske forbehandlingsopgaver
Foretaget stålsyn
Metalliseret simple emner til en given lagtykkelse
Udført kemisk forbehandling af simple emner
Påføring af 1- og 2-komponente vådlakker på simple emner ved hjælp af manuelt og automatisk påføringsudstyr
Påføring af pulverlakker på simple emner ved hjælp af manuelt og automatisk udstyr
Opbygget simple malingssystemer til opnåelse af korrosionsklasser
Udført produktionsoptimering og procesoptimering i forbindelse med udførelse af forbehandlings- og overfladebehandlingsopgave
Arbejdet under hensyntagen til sikkerheds- og arbejdsmiljøstandarder svarende til dem, som gælder ved industriel overfladebehandling
Kvalitetskontrol og dokumentation
Udført simpel kvalitetskontrol af kemiske forbehandlinger
Udført simpel kvalitetskontrol af overfladebehandling med våd- og pulverlakker
Udført digital dokumentation af overfladebehandling med våd- og pulverlakker i henhold til gældende standarder, instruktioner og systemer for kvalitet
Fejlfinding og vedligehold
Udført daglig rengøring og vedligehold af udstyr til påføring af våd- og pulverlakker
Udført simpel fejlfinding på udstyr til påføring af våd- og pulverlakker
Kommunikation og rapportering
Udført faglig rapportering om produktionsforhold over for kolleger, ledelse, kunder og andre samarbejdspartnere på dansk
Specialet overfladebehandler - konstruktioner:
Eleven skal tillige have varetaget følgende jobfunktioner i minimim 1 år inden for den 2 årige periode i virksomheder, der arbejder med industriel overfladebehandling af konstruktioner:
Produktion
Udført avancerede mekaniske forbehandlingsopgaver
Påføring af vådlakker ved hjælp af manuelt og automatisk påføringsudstyr på komplicerede emner
Påføring af 1-komponente, 2-komponente og vandige malinger på komplicerede emner for opnåelse af korrosionsklasser
Opbygget avancerede systemer til mekanisk forbehandling
Opbygget avancerede malesystemer til vådlakering af komplicerede emner
Etablering og drift af udearbejdsplads
Kvalitetskontrol og dokumentation
Udført udvidet kvalitetskontrol af mekaniske forbehandlinger
Udført udvidet kvalitetskontrol af udført overfladebehandling med vådlakering
Fejlfinding og vedligehold
Udført daglig rengøring og vedligehold af udstyr til mekanisk forbehandling
Udført fejlfinding på udstyr til mekanisk forbehandling
Udført udvidet fejlfinding på udstyr til påføring af vådlakker
Specialet overfladebehandler - komponenter:
Eleven skal tillige have varetaget følgende jobfunktioner i minimim 1 år inden for den 2 årige periode i virksomheder, der arbejder med industriel overfladebehandling af komponenter:
Produktion
Udført avancerede kemiske forbehandlingsopgaver
Opbygget avancerede systemer til kemisk forbehandling
Påføring af vådlakker ved hjælp af manuelt og automatisk påføringsudstyr på komplicerede emner
Påføring af 1-komponente, 2-komponente og vandige malinger på komplicerede emner
Påføring af pulverlakker ved hjælp af manuelt og automatisk påføringsudstyr på komplicerede emner
Opbygget af avancerede malesystemer til våd- og pulverlakering af emner for opnåelse af korrosionsklasser
Udført produktionsoptimering og procesoptimering ved hjælp af lean værktøjer i forbindelse med udførelse af opgaver inden for kemisk forbehandling, pulver og vådlakering
Kvalitetskontrol og dokumentation
Udført udvidet kvalitetskontrol af kemiske forbehandlinger
Udført udvidet kvalitetskontrol af overfladebehandling med våd- og pulverlakker
Fejlfinding og vedligehold
Udført med daglig rengøring og vedligehold af udstyr til kemisk forbehandling
Udført udvidet fejlfinding på udstyr til kemisk forbehandling
Udført udvidet fejlfinding på udstyr til påføring af pulver- og vådlakker
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik måneder)
Udført kemisk forbehandling
6 måneder
-
1
Udført pulver- og vådlakering af simple
komponenter
6 måneder
-
2
Udført behandlingsspecifikation for pulver- og vådlakering af simple komponenter
6 måneder
-
1
Foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af komponenter på baggrund af givne kvalitetsstandarder
6 måneder
-
1
Udført mekanisk forbehandling
6 måneder
-
1
Udført vådlakering af simple konstruktioner
6 måneder
-
2
Udført behandlingsspecifikation for
vådlakering af konstruktioner
6 måneder
-
1
Udført kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af konstruktioner på baggrund af givne kvalitetsstandarder
6 måneder
-
1
Udført kemisk forbehandling, pulver- og vådlakering af komponenter, udført behandlingsspecifikaktion for pulver- og vådlakering af komponenter samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af komponenter på baggrund af givne kvalitetsstandarder.
2 år
-
3
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste fem år.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning af
euv
(skoleuger)
Afkortning af
euv
(praktik
måneder)
Eud
Autolakerer
1460
-
3
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste fem år.
AMU
pakke ”Avanceret pulverlakering”
44369
44390
1
-
Uddannelsen skal være afsluttet inden for de seneste fem år.

4. Erhvervserfaring og uddannelse i kombination, der giver grundlag for godskrivning

Erhvervserfaring og uddannelse
Varighed
Afkortning af
euv TRIN 1
(skoleuger)
Afkortning af
euv TRIN 1
(praktik mdr.)
Erhvervsuddannelsen til autolakerer (1460) samt udført kemisk forbehandling, pulver- og vådlakering af komponenter, udført behandlings-specifikaktion for pulver- og vådlakering af komponenter samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af komponenter på baggrund af givne kvalitetsstandarder.
2 år
13
14
Erhvervsuddannelsen til autolakerer (1460) samt udført mekanisk forbehandling, vådlakering af konstruktioner, udført behandlingsspecifikation for vådlakering af konstruktioner samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for – og overfladebehandling af konstruktioner på baggrund af givne kvalitetsstandarder.
2 år
13
14
Gennemført grundforløbets 2. del på autolakereruddannelsen samt udført kemisk forbehandling, pulver- og vådlakering af komponenter, udført behandlingsspecifikaktion for pulver- og vådlakering af komponenter samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af komponenter på baggrund af givne kvalitetsstandarder.
2 år
-
3
Gennemført grundforløbets 2. del på autolakereruddannelsen samt udført mekanisk forbehandling, vådlakering af konstruktioner, udført behandlingsspecifikation for vådlakering af konstruktioner samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for – og overfladebehandling af konstruktioner på baggrund af givne kvalitetsstandarder.
2 år
-
3
Erhvervsuddannelsen til bygningsmaler (1450) samt udført kemisk forbehandling, pulver- og vådlakering af komponenter, udført behandlingsspecifikaktion for pulver- og vådlakering af komponenter samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af komponenter på baggrund af givne kvalitetsstandarder.
2 år
-
3
Erhvervsuddannelsen til bygningsmaler (1450) samt udført mekanisk forbehandling, vådlakering af konstruktioner, udført behandlingsspecifikation for vådlakering af konstruktioner samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for – og overfladebehandling af konstruktioner på baggrund af givne kvalitetsstandarder.
2 år
-
3
Gennmegført grundforløbets 2. del på bygningsmaleruddannelsen samt udført kemisk forbehandling, pulver- og vådlakering af komponenter, udført behandlingsspecifikaktion for pulver- og vådlakering af komponenter samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af komponenter på baggrund af givne kvalitetsstandarder.
2 år
-
3
Gennemført grundforløbets 2. del på bygningsmaleruddannelsen samt udført mekanisk forbehandling, vådlakering af konstruktioner, udført behandlingsspecifikation for vådlakering af konstruktioner samt foretaget kvalitetskontrol af færdig for- og overfladebehandling af konstruktioner på baggrund af givne kvalitetsstandarder.
2 år
-
3
Afkortning efter tabel 4 kan ikke kombineres med afkortning efter tabel 2 eller 3.