Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde

(Ændrede krav til ejerregistrering m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 14. september 2015, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 262 af 16. marts 2016 og § 1 i lov nr. 1547 af 13. december 2016 og senest ved § 2 i lov nr. 1665 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 58 a indsættes før overskriften før § 59:

»§ 58 b. Ved etablering af et kapitalselskab skal der senest samtidig med registreringen af selskabet, jf. § 9, stk. 1, indhentes og registreres oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.«

2. I § 225, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) kapitalselskabet intet har registreret i henhold til § 58 a,«.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 5-7.

3. I § 229 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Skifteretten kan bestemme, at tidligere medlemmer af selskabets ledelse og selskabets hidtidige revisor deltager i mødet ved anvendelse af telekommunikation med billede, hvis det findes hensigtsmæssigt. Den pågældende indkaldes til at møde et nærmere angivet sted, jf. retsplejelovens § 192.

Stk. 6. Skifteretten kan bestemme, at tidligere medlemmer af selskabets ledelse og selskabets hidtidige revisor deltager i mødet ved anvendelse af telekommunikation uden billede, hvis det vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder at deltage i mødet ved anvendelse af telekommunikation med billede og deltagelse ved anvendelse af telekommunikation uden billede findes forsvarlig.«

4. Overskriften før § 325 affattes således:

»Omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskaber«.

5. I § 325, 1. pkt., ændres »et andelsselskab med begrænset ansvar« til: »en virksomhed med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder«.

6. I § 326, stk. 1 og stk. 3, nr. 5, § 327, stk. 1, 1. pkt., to steder i § 328, stk. 3, i § 329, stk. 1, 2. pkt., § 330, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., § 332, stk. 1, 1. pkt., § 333, stk. 2, § 334, stk. 2 og 3, § 335, stk. 1, 3. pkt., og stk. 4, og § 337, stk. 1, 1. pkt., ændres »andelsselskabet« til: »virksomheden«.

7. I § 326, stk. 2, § 327, stk. 2, § 328, stk. 4, § 330, stk. 1, 3. pkt., § 331, 2. pkt., § 335, stk. 6, 2. pkt., og § 336, stk. 1, ændres »Andelshaverne« til: »Deltagerne«.

8. I § 326, stk. 3, nr. 8, § 331, 1. pkt., § 332, stk. 4, § 335, stk. 6, 2. pkt., og § 337, stk. 4 og stk. 6, 1. pkt., ændres »selskabets« til: »virksomhedens«.

9. I § 326, stk. 3, nr. 3, § 327, stk. 1, 2. pkt., § 330, stk. 4, 1. pkt., fire steder i § 334, tre steder i § 335, stk. 1, i § 336, stk. 1 og 3, og § 337, stk. 3, nr. 1, ændres »andelshaverne« til: »deltagerne«.

10. I § 326, stk. 3, nr. 1 og 2, § 328, stk. 1, 2 og 4, § 331, 1. pkt., § 333, stk. 2 og 4, § 334, stk. 6, og § 335, stk. 2, ændres »andelsselskabets« til: »virksomhedens«.

11. I § 328, stk. 2, ændres »det pågældende andelsselskab« til: »den pågældende virksomhed med begrænset ansvar«.

12. I § 325, 1. pkt., § 332, stk. 1, 1. pkt., og stk. 4, § 334, stk. 6, nr. 2, § 335, stk. 1, 2. pkt., og stk. 6, 2. pkt., og § 336, stk. 1, ændres »selskabet« til: »virksomheden«.

13. I § 333, stk. 6, ændres »andelsselskabers« til: »virksomheders«.

14. I § 334, stk. 6, nr. 2, og § 335, stk. 3, nr. 1, ændres »Andelsselskabets« til: »Virksomhedens«.

15. I § 334, stk. 7, ændres »Andelshavere« til: »Deltagere«.

16. I § 335, stk. 1, 4. pkt., ændres »et andelsselskab« til: »en virksomhed med begrænset ansvar«.

17. I § 335, stk. 3, nr. 2, ændres »andelsselskab« til: »den omdannede virksomhed«.

18. I § 335, stk. 5, ændres »andelshavere« til: »deltagere«.

19. I § 337, stk. 3 og 4, ændres »Et andelsselskabs« til: »En virksomheds«.

20. I § 337, stk. 3, nr. 4, 1. pkt., ændres »Andelshavernes« til: »Deltagernes«.

21. I § 357 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. I forbindelse med omregistrering kan der foretages indskud af andre værdier end kontanter.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

22. I § 357 c, stk. 1, udgår »på beslutningstidspunktet«.

§ 2

I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 739 af 1. juni 2015 og § 2 i lov nr. 262 af 16. marts 2016 og senest ved § 2 i lov nr. 144 af 28. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 15 h indsættes før overskriften før § 16:

»§ 15 i. Ved etablering af en virksomhed med begrænset ansvar, et interessentskab eller et kommanditselskab skal der senest samtidig med registreringen af virksomheden, jf. § 10, indhentes og registreres oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.«

2. I § 21, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) virksomheden intet har registreret i henhold til § 15 g,«.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 5-7.

§ 3

I lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 262 af 16. marts 2016 og senest ved § 4 i lov nr. 1665 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 21 b indsættes før overskriften før § 22:

»§ 21 c. Ved etablering af en erhvervsdrivende fond skal der senest samtidig med registreringen af fonden, jf. § 12, indhentes og registreres oplysninger om fondens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. § 21 a, stk. 1.«

2. I § 115, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) fonden intet har registreret i henhold til § 21 a,«.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 29. maj 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen