Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

§ 1

I bekendtgørelse nr. 659 af 11. juni 2010 om afholdelse af motorløb på bane foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 37, stk. 3, nr. 4, og stk. 7, og § 118, stk. 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 1557 af 19. december 2017, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:«

2. I § 8, stk. 6, 4. pkt., ændres »Justitsministeriet« til: »Transport-, Bygnings- og Boligministeriet«.

3. § 13, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den tilstedeværende ambulance og ambulancemandskabet skal opfylde kravene i bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.«

4. I § 13, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Det ambulanceberedskab, der er ansvarlig for den tilstedeværende ambulance og det tilstedeværende ambulancemandskab, skal sikre sig, at 1. pkt. er iagttaget for så vidt angår det tilstedeværende ambulancemandskab.«

5. I § 15, stk. 2, ændres »Rigspolitichefen« til: »Færdselsstyrelsen«.

6. I § 16 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. For overtrædelse af § 13, stk. 3, og 4, 2. pkt., straffes med bøde det ambulanceberedskab, der er ansvarlig for den tilstedeværende ambulance og det tilstedeværende ambulancemandskab.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 29. maj 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted