Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Tilsagn om tilskud
Kapitel 3 Udbetaling af tilskud
Kapitel 4 Tilsyn
Kapitel 5 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 6 Klageadgang
Kapitel 7 Ikrafttrædelse og overgangsordning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer

I medfør af tekstanmærkning nr. 120 ad 29.11.07. til § 29 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan efter ansøgning yde tilskud til projekter til fremme af et smart energisystem.

Stk. 2. Ydelse af tilskud er omfattet af EU-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Smart energisystem: Et omkostningseffektivt, forretningsmodent, bæredygtigt, energieffektivt, fleksibelt og sikkert energisystem, hvor vedvarende energiproduktion, infrastrukturer og forbrug integreres mellem to eller flere forsyningssektorer og koordineres gennem energitjenester, aktive aktører og nye teknologier.

2) Forsyningssektor: En eller flere juridisk enheder indenfor én bestemt forsyningsart, som forbruges af offentligheden.

3) Forsyningsart: F.eks. el, varme, drikkevand, spildevand, affald, naturgas eller drivmidler til transport.

§ 3. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fastsætter ved indkaldelse af ansøgninger tilsagnsrammen, der er til rådighed til ydelse af tilskud til projekter, jf. § 1, stk. 1. Tilsagnsrammen offentliggøres ved indkaldelsen af projekter på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside.

§ 4. Der kan meddeles tilsagn om tilskud til følgende udgiftstyper:

1) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

2) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

3) Konsulenter, dog højest med en timepris på 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

4) Evt. moms, forbundet med nr. 1-3, som endeligt bæres af tilsagnshaver.

Stk. 2. De tilskudsberettigede udgifter skal vedrøre en eller flere af følgende aktiviteter:

1) Udvikling eller udrulning.

2) Modning af projekter samt konkretisering af forprojekter til f.eks. testcentre, platform mv., herunder indsamling af viden og analyse.

3) Indsamling af data, evaluering og formidling af viden og løsninger.

4) Udarbejdelse af vurdering eller beregning af konsekvenser.

5) Udarbejdelse af information om og rapportering af resultater.

Stk. 3. Der kan maksimalt meddeles tilsagn om tilskud til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 4. Der kan ikke meddeles tilskud til projekter, hvor der er indgået aftaler om arbejder eller leverancer mv. eller påbegyndt arbejder mv. vedrørende projektet inden modtagelse af skriftligt tilsagn.

Kapitel 2

Tilsagn om tilskud

§ 5. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet indkalder ansøgninger om tilskud til projekter på ministeriets hjemmeside, hvor ansøgningsfristen ligeledes vil fremgå.

Stk. 2. Ansøgning skal vedlægges en udfyldt erklæring om overholdelse af Kommissionens regler for de minimis-støtte. Ansøgeren skal i den forbindelse oplyse det samlede de minimis-støttebeløb, som denne har modtaget fra offentlige myndigheder i de seneste 3 år.

Stk. 3. Ansøgning og de minimis-erklæring skal fremsendes til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ved udfyldelse af et særligt ansøgningsskema og en de minimis-blanket, som offentliggøres på ministeriets hjemmeside i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger, jf. stk. 1.

§ 6. Ansøgninger, der er fremkommet inden ansøgningsfristens udløb, vil blive behandlet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvorefter ministeriet inden for tilsagnsrammen træffer afgørelse om meddelelse af tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Projekter til fremme af et smart energisystem skal, for at komme i betragtning til meddelelse af tilsagn om tilskud, som minimum opfylde et af følgende kriterier:

1) Projektet har sigte på kobling mellem produktion og forbrug i forskellige forsyningssektorer.

2) Projektet er nytænkende med hensyn til integration mellem forsyningssektorer.

3) Projektet kan skaleres eller har skaleringspotentiale.

4) Projektet indeholder en kobling mellem forskellige teknologier.

Stk. 3. Projekter, der alene har fokus på optimering af tekniske komponenter, kan ikke komme i betragtning til meddelelse af tilsagn om tilskud.

Stk. 4. Der kan ikke meddeles tilsagn om tilskud, hvis ansøgeren på ansøgningstidspunktet ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af tilskud, som Europa-Kommissionen tidligere har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne.

§ 7. I tilfælde af at det samlede beløb for de indkomne ansøgninger, som opfylder kravene i denne bekendtgørelse, overstiger tilsagnsrammen, prioriteres ansøgningerne ud fra en vægtning af følgende kriterier:

1) Projektets effekt i forhold til at fremme integration mellem forsyningssektorer.

2) Projektets omkostningseffektivitet i forhold til at tilskudsmidler udnyttes bedst muligt.

3) Robust og realistisk planlægning med hensyn til tidsanvendelse og økonomi.

4) Bemanding, herunder kvalifikation og erfaring blandt leder og medarbejdere tilknyttet projektet samt organisering af projektet.

Stk. 2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fastsætter i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger, med hvilken forholdsmæssig vægt kriterierne, jf. stk. 1, indgår i prioriteringen.

§ 8. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan fastsætte vilkår for tilsagn om tilskud, herunder justering og afgrænsningen af tilskudsberettigede aktiviteter, tidsplaner for udførelse af aktiviteter, frist for hvornår initiativet skal være afsluttet samt offentliggørelse af eventuelle resultater.

§ 9. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan indhente oplysninger fra og høre relevante myndigheder, fonde og foreninger mv., før Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet træffer afgørelse om tilskud til projekter.

§ 10. Ansøgere, der har fået tilsagn om tilskud, skal inden en i tilsagnet fastsat frist meddele, om tilsagnet vil blive udnyttet. Såfremt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ikke inden for den fastsatte frist modtager meddelelse om, at tilsagnet vil blive udnyttet, bortfalder tilsagnet.

Kapitel 3

Udbetaling af tilskud

§ 11. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal fremsendes inden d. 1. februar 2021, dog senest 30 dage efter projektets afslutning, til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ved udfyldelse af et særligt ansøgningsskema, som kan rekvireres hos ministeriet.

Stk. 2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan, efter begrundet skriftlig ansøgning, forlænge fristerne for ansøgning om udbetaling, jf. stk. 1. Forlængelsen kan dog kun ske, hvis projektet er påbegyndt.

Stk. 3. Udbetaling er betinget af, at aktiviteterne er udført som fastlagt i tilsagnet om tilskud.

Stk. 4. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan, efter begrundet skriftlig ansøgning, tillade, at tilskud vedrørende omkostninger til udførte aktiviteter udbetales helt eller delvist, selv om ansøger ikke har gennemført projektet, som det var forudsat i tilsagnet. Ved vurdering af anmodningen lægges vægt på, at aktiviteterne i det væsentlige er indeholdt i den oprindelige ansøgning om tilsagn, at væsentlige dele af projektet er gennemført, eller at en fuldstændig gennemførelse ville være forbundet med betydelige vanskeligheder.

§ 12. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger. Regnskabet skal være underskrevet af tilsagnsmodtageren og skal være vedlagt en liste over regnskabsbilagene.

Stk. 2. Udgør ansøgning om udbetaling af tilskud et beløb på 800.000 kr. eller mere, skal regnskabet revideres i overensstemmelse med revisorinstruks udarbejdet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Stk. 3. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan bestemme, at en statsautoriseret eller registreret revisor skal afgive erklæring om oplysningerne i projektregnskabet, herunder efter Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets anvisning.

§ 13. Regnskabsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte og betalte tilskudsberettigede omkostninger eller lægges til grund for regnskaber herover, skal af tilsagnsmodtageren være påført oplysninger om følgende:

1) Den udførende parts navn og CVR-nummer.

2) Hvilken aktivitet, der er udført i forhold til det tilskudsberettigede projekt.

3) Start og slutdato for den tilskudsberettigede aktivitet.

4) Fakturadato.

5) Det tilskudsberettigede beløb.

Stk. 2. Dækker et regnskabsbilag både over tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede aktiviteter, skal det fremgå, hvilke dele af regningen der vedrører henholdsvis de tilskudsberettigede og de ikke-tilskudsberettigede aktiviteter.

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal opbevare alle originale regnskabsbilag i tre regnskabsår efter, at tilskuddet er blevet udbetalt.

§ 14. Enhver, der søger om udbetaling af tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet at afgive enhver oplysning, der har betydning for udbetaling af tilskud.

§ 15. Tilskuddet kan udbetales til tilskudsmodtagers Nem-Konto.

§ 16. Tilskudsmodtager kan ikke uden Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og pligter vedrørende et tilskud til et projekt til tredjepart. Anmodning om skriftligt samtykke til overdragelse skal fremsendes til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og være underskrevet af såvel overdrager som erhverver af projektet.

Kapitel 4

Tilsyn

§ 17. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fører tilsyn med, at tilskudsmodtageren overholder vilkårene for tilsagnet.

Stk. 2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om tilskud.

Stk. 3. Enhver, der modtager tilsagn efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets tilsyn med, at de fastsatte vilkår overholdes.

§ 18. Tilskudsmodtager skal underrette Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud, og for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets tilsyn med, at de fastsatte vilkår overholdes, herunder underrette Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om tilskud modtaget efter anden lovgivning.

§ 19. Efter projektets afslutning skal tilskudsmodtager i overensstemmelse med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets skriftlige anmodning give oplysninger om projektets resultater, effekten af projektet samt oplysninger, der giver grundlag for en vurdering af, om forudsætningen for modtagelsen af tilskuddet er opfyldt.

Kapitel 5

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 20. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan træffe afgørelse om bortfald og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for afgørelser efter denne bekendtgørelse,

2) betingelserne for tilsagn om tilskud eller udbetaling af tilskud ikke er opfyldte,

3) projektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om tilskud,

4) den fastsatte frist for projektets gennemførelse i tilsagnet og indsendelse af udbetalingsansøgning overskrides, jf. dog § 11, stk. 2,

5) tilskudsmodtager ikke opfylder de for tilskuddet fastsatte vilkår, jf. § 8, eller

6) tilskudsmodtager ikke opbevarer originale regnskabsbilag i tre regnskabsår efter, at tilskuddet er blevet udbetalt, jf. § 13, stk. 3.

Stk. 2. Tilbagebetaling af udbetalt tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges renter efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 6

Klageadgang

§ 21. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets afgørelse efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse og overgangsordning

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på tilsagn om tilskud til initiativer til fremme af et smart energisystem meddelt før bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 644 af 2. juni 2017 om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer ophæves, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilsagn om tilskud til initiativer til fremme af et smart energisystem, der er meddelt inden d. 1. juli 2018.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 29. maj 2018

Lars Christian Lilleholt

/ Marie Hindhede