Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

I medfør af § 25 F, stk. 4, og § 28, stk. 2 og 5, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 18, i bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Forsikringsselskaber betaler gebyrer for byggeskadeforsikring efter satsen i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelser, der opkræver et fast gebyr for behandlingen af ansøgninger i henhold til byggeloven, kan maksimalt opkræve gebyr efter satsen i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Virksomheder, som ansøger om godkendelse i henhold til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, betaler gebyrer efter satserne i denne bekendtgørelse.

Betaling af gebyrer

§ 2. Til dækning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgifter til bearbejdning af oplysninger om eftersyn og kontrol i henhold til byggelovens § 25 F, stk. 3, betaler forsikringsselskaberne et gebyr på 0 kr. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for bebyggelse omfattet af forsikringspligt efter byggelovens § 25 A.

Stk. 2. Forsikringsselskaberne skal for hver måned indberette opkrævningsgrundlag for antallet af tegnede byggeskadeforsikringer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 10. dag i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Gebyret anført i stk. 1 opkræves en gang om måneden af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med en betalingsfrist på 30 dage på baggrund af forsikringsselskabernes indberetning som angivet i stk. 2.

§ 3. Til dækning af kommunalbestyrelsens udgifter ved behandlingen af ansøgninger i henhold til byggeloven kan kommunalbestyrelsen opkræve et fast gebyr.

Stk. 2. Gebyret anført i stk. 1, udgør maksimalt 1.038 kr.

Stk. 3. Beløbet anført i stk. 2, reguleres én gang årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 4. Til dækning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgifter til sagsbehandling m.v. i henhold til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, opkræver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en gang om måneden et gebyr efter regning på baggrund af medgået tid med en betalingsfrist på 30 dage.

Stk. 2. Gebyret opkræves for sagsbehandlingen ved ansøgning om godkendelse, opretholdelse af godkendelse og fornyelse af godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Gebyr opkræves endvidere for tilbagekaldelse af godkendelse, hvis tilbagekaldelsen skyldes godkendelsesindehavers manglende overholdelse af betingelser for godkendelse.

Stk. 3. Timesatsen for ydelser efter stk. 2 er 990 kr.

Stk. 4. Ved afbrydelse af sagsbehandlingen betales et gebyr for det allerede udførte arbejde.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan opkræve aconto beløb, som betales før opgavens påbegyndelse og undervejs i takt med opgavens udførelse.

Stk. 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan viderefakturere særlige omkostninger til ansøger, herunder omkostninger til særlig teknisk bistand, rejseomkostninger m.v., som anvendes i forbindelse med behandling af en ansøgning.

Klageadgang

§ 5. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1385 af 1. december 2017 om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 32 af 21. januar 2013 om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand ophæves.

§ 7. For behandling af ansøgninger i henhold til byggeloven, jf. § 3, beregnes gebyret til kommunalbestyrelsen efter den sats, som er gældende på ansøgningstidspunktet.

§ 8. For ansøgning om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand, hvor sagsbehandlingen ikke er afsluttet på bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt, beregnes gebyret som følger:

1) 25 % af det hidtidige udstedelsesgebyr, hvis ansøgningen er gennemgået og eventuelle spørgsmål er sendt til ansøger,

2) 50 % af det hidtidige udstedelsesgebyr, hvis sagsbehandlingen er i gang og ansøgerens svar er under behandling og evt. yderligere spørgsmål er sendt, og

3) hvis ansøgningen alene er modtaget, men der ikke er foretaget anden sagsbehandling end registrering af den fremsendte ansøgning og kontrol af dertilhørende dokumenter, betales efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Efter dette tidspunkt beregnes gebyret efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 30. maj 2018

Carsten Falk Hansen

/ Lars Colding Laustrup