Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 818 af 22. juni 2017 om afmærkning af vejarbejder mv. foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter nr. 20 som nyt nummer:

»21) Lygtetændingstiden: Tiden fra solnedgang til solopgang.«

Nr. 21-35 bliver herefter nr. 22-36.

2. I § 32, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »farestedet«: »jf. dog stk. 7, 8 og 10.«

3. I § 32, stk. 4, ændres »jf. dog stk. 6 og stk. 7« til: »jf. dog stk. 5 og stk. 6.«

4. I § 32 indsættes efter stk. 6 som nye stykker:

»Stk. 7. Ved bevægeligt vejarbejde på motorveje med nødspor, hvor vejarbejdet udelukkende foregår i nødspor eller yderrabat uden for lygtetændingstiden, kan A 39 Vejarbejde udelades ved venstre side af kørebanen, jf. dog stk. 8 og 9. Der må ikke efter arbejdstidsophør efterlades afmærkningsmateriel, udgravninger, materiel eller lign. Dog må traktorer, der anvendes til græsslåning eller fejning, henstilles bag autoværn eller placeres uden for sikkerhedszonen.

Stk. 8. Ved bevægeligt vejarbejde på motorveje med nødspor, hvor vejarbejdet udelukkende foregår i yderrabat uden for lygtetændingstiden, kan A 39 Vejarbejde anbringes på afmærkningsvognen eller arbejdskøretøjet (der er placeret ved arbejdsstedet) i stedet for på selvstændig stander ved højre side af kørebanen, jf. dog stk. 9. Afmærkningsvogn eller arbejdskøretøj skal vise blinkende kryds. Arbejdskøretøj skal være forsynet med O 45 Spærrebom.

Stk. 9. A 39 Vejarbejde skal opsættes ved begge sider af kørebanen, hvis der indføres restriktioner, som fx hastighedsbegrænsning eller sporbortfald i forbindelse med arbejdet. Tilsvarende skal A 39 opsættes ved begge sider af kørebanen på strækninger, hvor vejmyndigheden vurderer, at oversigten er begrænset, eller at lokale forhold i øvrigt nødvendiggør det.

Stk. 10. A 39 Vejarbejde kan udelades i forbindelse med vejtilsyn.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Vejdirektoratet, den 7. juni 2018

Jens Holmboe

/ Helga Theil Thomsen