Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner

I henhold til § 8 i bekendtgørelse nr. 593 af 29. maj 2018 om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner har instrumentejeren ansvaret for, at målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner (herefter målesystemer) overholder brugstolerancen.

Brugstolerancen for målesystemer

Instrumentejeren skal i henhold til § 8, stk. 1, i bekendtgørelsen etablere en egenkontrol, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at målesystemer i brug overholder brugstolerancen.

Brugstolerancen for målesystemer omfattet af bekendtgørelsen er det dobbelte af den tolerance, der var gældende, da målesystemet blev bragt i omsætning, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3.

Eksempler på egenkontrol

Det følger af bekendtgørelsens § 8, stk. 1, at instrumentejeren skal etablere passende egenkontrol for målesystemer i brug.

Egenkontrollen kan fx baseres på:

Kontrolmåling med passende intervaller. Det passende interval for kontrolmålingen baseres på instrumentejerens egen vurdering og erfaring. I de tilfælde, hvor fabrikanten har angivet en levetid for et målesystem, bør der også tages højde herfor ved fastsættelsen af det passende interval for kontrolmålingen.

Reverifikation med passende intervaller, der som udgangspunkt anbefales at være hvert 3. år. Intervallet er vejledende og afhænger af de måletekniske forhold ved målesystemet samt erfaringsgrundlaget, hvorfor der skal tages højde herfor i fastsættelse af intervallet.

I henhold til bekendtgørelsens § 8, stk. 5, skal egenkontrollen kunne dokumenteres over for Sikkerhedsstyrelsen.

Uanset hvilken form for egenkontrol, der vælges, så er det til enhver tid instrumentejerens ansvar, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at målesystemer i brug ikke overskrider brugstolerancen.

Ikrafttræden

Denne vejledning er gældende fra den 1. juli 2018.

Samtidig bortfalder følgende vejledninger:

1) Måleteknisk meddelelse nr. 14 af februar 1987 om fortolkning af bestemmelser for luftafgangsrør på luftudskillere indgående i måleanlæg i trafiksektoren (MM. 14).

2) Måleteknisk meddelelse nr. 27 af juni 1989 om vedr. MÅLEANLÆG I TRAFIKSEKTOREN (MM. 27).

3) Måleteknisk meddelelse nr. 124 af 5. januar 1999 om orientering om NY UDFORMNING af VERIFIKATIONSMÆRKAT til VOLUMENMÅLERE/-MÅLEANLÆG (MM. 124).

4) Måleteknisk meddelelse nr. 145 af 13. juni 2000 om måleanlæg på depoter, læsseramper og lignende stationære anlæg (MM. 145).

5) Måleteknisk meddelelse nr. 147 af 20. december 2000 om tilslutning af måleanlæg i trafiksektoren (standere) til centralpumpeanlæg (MM. 147).

6) Måleteknisk meddelelse nr. 151 af 23. januar 2001 om INDEX OVER GYLDIGE TYPEGODKENDELSESATTESTER (MM. 151).

7) Måleteknisk meddelelse nr. 161 af 18. december 2001 om ombygning af måleanlæg i trafiksektoren (benzin og dieselstandere) i forbindelse med bortfald af grundprodukt/blendkvalitet (MM. 161).

8) Måleteknisk meddelelse nr. 165 af 8. april 2002 om delverifikation af måleanlæg i trafiksektoren (benzin og dieselstandere) i forbindelse med plombebrud af måleorgan/impulsgiver (MM. 165).

9) Måleteknisk meddelelse nr. 177 af 11. juni 2003 om PÅSKRIFTER PÅ VOLUMENMÅLERE TIL VÆSKER BORTSET FRA VAND (MM. 177).

10) Måleteknisk meddelelse nr. 178 af 11. juni 2003 om KRAV TIL VOLUMENMÅLERE TIL MÆLK OG ANDRE FØDEMIDLER (MM. 178).

11) Måleteknisk meddelelse nr. 179 af 11. juni 2003 om OPHÆVELSE af JUSTERVÆSNETS CIRKULÆRER IV nr. 1 – 40 vedr. VOLUMENMÅLERE TIL VÆSKER BORTSET FRA VAND (MM. 179).

12) Måleteknisk meddelelse nr. 180 af 14. maj 2003 om REVERIFIKATION AF MÅLERE i visse typer måleanlæg (MM. 180).

13) Måleteknisk meddelelse nr. 187 af 16. januar 2004 om vejledning i opfyldelse af Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser for måling af olieprodukter i forbindelse med påbygning af doseringsanlæg på tankvogns måleanlæg og rampe målere (MM. 187).

14) Måleteknisk meddelelse nr. 190 af 3. marts 2004 om verifikationsskilt til målere/måleanlæg til olie og benzin; krav til materiale og plombering (MM. 190).

15) Måleteknisk meddelelse nr. 192 af 1. april 2004 om vejledning i korrekt plombering af målere/måleanlæg i trafiksektoren (MM. 192).

16) Måleteknisk meddelelse nr. 194 af 25. maj 2004 om oversigt over krav til måleanlæg på tankvogne, ramper, tankbåde etc. (MM. 194).

17) Måleteknisk meddelelse nr. 197 af 17. november 2004 om verifikation af målere med to mekaniske tælleværker, hvoraf et er temperaturkompenseret (MM. 197).

18) Måleteknisk meddelelse nr. 198 af 17. november 2004 om prøvning af maksimal udleveringshastighed (kapacitet) for volumenmåleanlæg i trafiksektoren (standere) (MM. 198).

19) Måleteknisk meddelelse nr. 199 af 17. november 2004 om målere og måleanlæg til tankning af fly på flyvepladser og i lufthavne (MM. 199).

20) Måleteknisk meddelelse nr. 224 af 18. oktober 2006 om orientering om regler for hvornår udstyr, som tilsluttes til brandstofstandere, skal være godkendt og om overgangsregler herfor i forbindelse med, at MID træder i kraft (MM. 224).

21) Måleteknisk meddelelse nr. 234 af 17. juli 2007 om instruks til laboratorier, som er bemyndigede til reverifikation af målesystemer til udmåling af andre væsker end vand (MM 234).

22) Måleteknisk meddelelse nr. 241 af. 3. januar 2008 om NATIONAL FØRSTEGANGSVERIFIKATION OG REVERIFIKATION udført i to trin. Gældende for målere/måleanlæg, hvor måleren også har en selvstændig typegodkendelse (for eksempel ikke er en del af en typegodkendt brændstofstander) (MM. 241).

23) Måleteknisk meddelelse nr. 247 af 26. september 2008 om vedr. øreafrunding på måleinstrumenter med prisudregning (MM. 247).

24) Måleteknisk meddelelse nr. 252 af 1. april 2009 om målere/målesystemer til væsker andre end vand (MM. 252).

25) Måleteknisk meddelelse nr. 257 af 28. januar 2010 om reverifikation af målere i visse typer målesystemer til andre væsker end vand (MM. 257).

26) Vejledning om retningslinjer for målesystemer til andre væsker end vand, der er overensstemmelseserklærede i henhold til Bekendtgørelse nr. 1382 af 25/11 2016 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (MV 02.46-07, udg. 5).

Sikkerhedsstyrelsen, den 20. juni 2018

Lone Saaby

/ Anna Radoor Abrahamsen