Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om vægtejerens egenkontrol af automatiske vægte i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte

I henhold til § 8 i bekendtgørelse nr. 592 af 29. maj 2018 om anvendelse af automatiske vægte har vægtejeren ansvaret for, at automatiske vægte overholder brugstolerancen.

Brugstolerancen for automatiske vægte

Vægtejeren skal i henhold til § 8, stk. 1, i bekendtgørelsen etablere en egenkontrol, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at automatiske vægte i brug overholder brugstolerancen.

Brugstolerancen for automatiske vægte omfattet af bekendtgørelsen er lig med det dobbelte af den tolerance, der var gældende, da den automatiske vægt blev bragt i omsætning, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3.

Eksempler på egenkontrol

Det følger af bekendtgørelsens § 8, stk. 1, at vægtejeren skal etablere passende egenkontrol for automatiske vægte i brug.

Egenkontrollen kan fx baseres på:

Kontrolmåling med passende intervaller. Det passende interval for kontrolmålingen baseres på vægtejerens egen vurdering og erfaring. I de tilfælde, hvor fabrikanten har angivet en levetid for en automatisk vægt, bør der også tages højde herfor ved fastsættelsen af det passende interval for kontrolmålingen.

Reverifikation med passende intervaller:

For vægte med en maksimum belastning på 30 kg anbefales intervallet som udgangspunkt at være hvert 5. år. Intervallet er vejledende og afhænger af de måletekniske forhold ved vægten samt erfaringsgrundlaget, hvorfor der skal tages højde herfor i fastsættelse af intervallet.

For vægte med en maksimum belastning på over 30 kg anbefales intervallet som udgangspunkt at være hvert 4. år. Intervallet er vejledende og afhænger af de måletekniske forhold ved vægten samt erfaringsgrundlaget, hvorfor der skal tages højde herfor i fastsættelse af intervallet.

I henhold til bekendtgørelsens § 8, stk. 5, skal egenkontrollen kunne dokumenteres over for Sikkerhedsstyrelsen.

Uanset hvilken form for egenkontrol, der vælges, så er det til enhver tid vægtejerens ansvar, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at automatiske vægte i brug ikke overskrider brugstolerancen.

Ikrafttræden

Denne vejledning er gældende fra den 1. juli 2018.

Samtidig bortfalder følgende vejledning:

1) Måleteknisk meddelelse af februar 1985 om prøvning af diskontinuerligt vejende og totaliserende, automatiske beholdervægte, med henblik på typegodkendelse og verifikation (MM 06).

Sikkerhedsstyrelsen, den 20. juni 2018

Lone Saaby

/ Anna Radoor Abrahamsen