Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af flerdimensionale måleinstrumenter i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter

I henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 583 af 28. maj 2018 om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter har instrumentejeren ansvaret for, at flerdimensionale måleinstrumenter overholder brugstolerancen.

Brugstolerancer for flerdimensionale måleinstrumenter

Instrumentejeren skal i henhold til § 5, stk. 1, i bekendtgørelsen etablere en egenkontrol, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at flerdimensionale måleinstrumenter i brug overholder brugstolerancen.

Brugstolerancen for flerdimensionale måleinstrumenter omfattet af bekendtgørelsen er det dobbelte af den tolerance, der var gældende, da det flerdimensionale måleinstrument blev bragt i omsætning, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Eksempler på egenkontrol

Det følger af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at instrumentejeren skal etablere passende egenkontrol for flerdimensionale måleinstrumenter i brug.

Egenkontrollen kan fx baseres på:

Kontrolmåling med passende intervaller. Det passende interval for kontrolmålingen baseres på instrumentejerens egen vurdering og erfaring. I de tilfælde, hvor fabrikanten har angivet en levetid for et flerdimensionalt måleinstrument, bør der også tages højde herfor ved fastsættelsen af det passende interval for kontrolmålingen.

Reverifikation med passende intervaller, der som udgangspunkt anbefales at være hvert 4. år. Intervallet er vejledende og afhænger af de måletekniske forhold ved måleinstrumentet samt erfaringsgrundlaget, hvorfor der skal tages højde herfor i fastsættelse af intervallet.

I henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 5, skal egenkontrollen kunne dokumenteres over for Sikkerhedsstyrelsen.

Uanset hvilken form for egenkontrol, der vælges, så er det til enhver tid instrumentejerens ansvar, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at flerdimensionale måleinstrumenter i brug ikke overskrider brugstolerancen.

Ikrafttræden

Denne vejledning er gældende fra den 1. juli 2018.

Sikkerhedsstyrelsen, den 20. juni 2018

Lone Saaby

/ Anna Radoor Abrahamsen