Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om vægtejerens egenkontrol af ikke-automatiske vægte i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte

I henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 591 af 29. maj 2018 om anvendelse af ikke-automatiske vægte har vægtejeren ansvaret for, at ikke-automatiske vægte overholder brugstolerancen.

Brugstolerancen for ikke-automatiske vægte

Vægtejeren skal i henhold til § 5, stk. 1, i bekendtgørelsen etablere en egenkontrol, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at ikke-automatiske vægte i brug overholder brugstolerancen.

Brugstolerancen for ikke-automatiske vægte omfattet af bekendtgørelsen er lig med det dobbelte af den tolerance, der var gældende, da den ikke-automatiske vægt blev bragt i omsætning, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Eksempler på egenkontrol

Det følger af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at vægtejeren skal etablere passende egenkontrol for ikke-automatiske vægte i brug.

Egenkontrollen kan fx baseres på:

Kontrolmåling med passende intervaller. Det passende interval for kontrolmålingen baseres på vægtejerens egen vurdering og erfaring. I de tilfælde, hvor fabrikanten har angivet en levetid for en ikke-automatisk vægt, bør der også tages højde herfor ved fastsættelsen af det passende interval for kontrolmålingen.

Reverifikation med passende intervaller:

For vægte med en maksimum belastning på 30 kg anbefales intervallet som udgangspunkt at være hvert 5. år. Intervallet er vejledende og afhænger af de måletekniske forhold ved vægten samt erfaringsgrundlaget, hvorfor der skal tages højde herfor i fastsættelse af intervallet.

For vægte med en maksimum belastning på over 30 kg anbefales intervallet som udgangspunkt at være hvert 4. år. Intervallet er vejledende og afhænger af de måletekniske forhold ved vægten samt erfaringsgrundlaget, hvorfor der skal tages højde herfor i fastsættelse af intervallet.

I henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 5, skal egenkontrollen kunne dokumenteres over for Sikkerhedsstyrelsen.

Uanset hvilken form for egenkontrol, der vælges, så er det til enhver tid vægtejerens ansvar, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at ikke-automatiske vægte i brug ikke overskrider brugstolerancen.

Ikrafttræden

Denne vejledning er gældende fra den 1. juli 2018.

Samtidig bortfalder følgende vejledninger:

1) Måleteknisk meddelelse af marts 1990 om tællevægte/tællemaskiner (MM 32).

2) Måleteknisk meddelelse af 17. august 1994 om plombering af vægte ved national verifikation (MM 64).

3) Måleteknisk meddelelse af 13. september 1994 om informationstillæg til bestemmelserne om verificerede ikke-automatiske vægte (MM 69).

4) Måleteknisk meddelelse af 1. juni 2010 om vejledning om flytning af verificerede ikke-automatiske vægte (MM 229).

5) Måleteknisk meddelelse af 8. januar 2008 om verifikation af ikke-automatiske vægte, som ikke falder ind under WELMECs modular approach – de såkaldte ”kritiske vægte” (MM 242).

6) Måleteknisk meddelelse af 6. marts 2012 om ikke-automatisk vægt. Instruks til bemyndigede laboratorier om gennemførelse af reverifikation af Ohaus vægt type V31XW3 (MM 259).

Sikkerhedsstyrelsen, den 20. juni 2018

Lone Saaby

/ Anna Radoor Abrahamsen