Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Herved bekendtgøres lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 10. juni 2015, med den ændring, der følger af § 12 i lov nr. 503 af 23. maj 2018.

§ 1. Oplysninger om undervisning, uddannelser, skoler og uddannelsesinstitutioner skal efter bestemmelserne i denne lov være offentligt tilgængelige på internettet, så borgerne enkelt og hurtigt kan vurdere kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler og institutioner.

Stk. 2. Loven gælder for undervisning, der er reguleret ved lov eller i henhold til lov.

Stk. 3. Loven gælder ikke for undervisning, der udføres som led i uddannelse af forsvarets militære personel.

Stk. 4. Loven gælder ikke for oplysninger, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven.

§ 2. En skole eller en uddannelsesinstitution, som giver undervisning, der er omfattet af loven, skal sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside på internettet, jf. dog § 3, stk. 1:

1) Skolens eller institutionens aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner m.v.

2) Skolens eller institutionens aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder.

3) Skolens eller institutionens karaktergivning m.v., jf. stk. 2.

4) Elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse. Skolerne eller institutionerne anvender centrale databaser, der stilles til rådighed af vedkommende minister, medmindre denne bestemmer andet. For grundskolen kan ministeren bestemme, at skolerne skal give oplysninger om, hvor stor en andel af eleverne der deltager i folkeskolens prøver, og på hvilket niveau.

5) Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket.

6) Andet, som skolen eller institutionen finder væsentligt for belysning af kvaliteten af skolens eller institutionens undervisning.

Stk. 2. De oplysninger, som skal gives efter stk. 1, nr. 3, omfatter gennemsnit af karakterer for elevers og studerendes præstationer, afgivet efter lovgivningen om de pågældende uddannelser, fordelt på uddannelser, uddannelsestrin og fag, således at der gives oplysning om afsluttende karakterer samt andre karakterer, i det omfang der har medvirket ekstern censur ved bedømmelsen. Ved tilsvarende bedømmelse, hvor der er anvendt bedømmelsen »bestået/ikke bestået« eller lignende udtryk, skal der gives en sammenfatning, der oplyser den procentdel af elever eller studerende, der har opnået den bedømmelse, hvormed præstationen er anerkendt. Oplysningerne skal være tilgængelige, når bedømmelsesresultaterne foreligger. Antallet af enkeltvurderinger, som indgår i et gennemsnit eller en procentdel, skal oplyses. Gennemsnit eller procentdel skal ikke angives for grupper med mindre end tre deltagere eller for elever i skoler på det specialpædagogiske område under regionsrådene eller tilsvarende specialklasser.

§ 3. Opgaver, som efter denne lov påhviler skoler og uddannelsesinstitutioner, påhviler kommunalbestyrelsen eller regionsrådet for de uddannelser og den undervisning, som udbydes på og varetages af kommunernes henholdsvis regionernes skoler og uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Tilsynet med en skoles eller en institutions varetagelse af opgaver efter denne lov påhviler den myndighed, som i øvrigt har tilsyn med institutionens uddannelsesmæssige virksomhed.

§ 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilken form oplysninger skal være tilgængelige på internettet med henblik på, at oplysninger om uddannelserne, jf. § 2, er offentligt tilgængelige for borgerne på en så enkel, gennemsigtig og åben måde som muligt.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, fra hvilket tidspunkt skoler og institutioner skal give de i § 2, stk. 1, nr. 4, nævnte oplysninger, og om, at oplysningerne, helt eller delvis, ikke skal gives for bestemte uddannelser eller skoler og institutioner.

Stk. 3. De regler, der er nævnt i stk. 1 og 2, fastsættes efter forhandling med vedkommende minister, hvis de skal gælde for skoler og institutioner, der ikke hører under undervisningsministerens område.

§ 5. (Ophævet)

§ 6. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. De i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte oplysninger omfatter karakterer m.v., som er afgivet efter den 1. juli 2002.

§§ 7-9. (Udelades)

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 503 af 23. maj 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 32

Stk. 1. Loven træder i kraft den 25. maj 2018, jf. dog stk. 3.

Stk. 2-3. (Udelades)

§ 33

Stk. 1. Lovens §§ 4-25 og 29 gælder ikke for Færøerne, men lovens §§ 4, 8, 17 og 18, § 20, nr. 1-3, og §§ 22 og 24 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 2. Lovens §§ 1, 4-25 og 29 gælder ikke for Grønland, men lovens §§ 1, 4, 8, 14, 17, 18, 24 og 25 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3.-5. (Udelades)

Undervisningsministeriet, den 20. juni 2018

P.M.V.
Ole Hvilsom Larsen
Kontorchef

/ Henrik Thode

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 1, stk. 4.