Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om varmeforsyning

I medfør af § 23 c, stk. 3, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1211 af 9. oktober 2018, fastsættes:

§ 1. Forsyningstilsynets omkostninger forbundet med Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse efter lov om varmeforsyning og regler udstedt i henhold til loven skal dækkes af de selskaber

1) der ejer anlæg til produktion af varme,

2) hvis hovedbeskæftigelse er energiproduktion eller affaldsforbrænding,

3) hvis samlede levering af varme ab værk i det foregående kalenderår mindst har udgjort 100 TJ, korrigeret for graddage, og

4) som Forsyningstilsynet fører tilsyn med.

Stk. 2. Betalingen erlægges af de selskaber, der er nævnt i stk. 1, pr. TJ varme leveret ab værk, korrigeret for graddage. Der anvendes følgende takst for 1. januar 2019 – 31. december 2019: 129,43 kr. pr. TJ.

Stk. 3. Den leverede varme opgøres på baggrund af selskabets årlige indberetning af energiforbrug og -produktion til Energistyrelsens energiproducenttælling.

Stk. 4. Efter udløbet af et kalenderår udarbejder Forsyningstilsynet en opgørelse over de beløb, som de omfattede selskaber skal betale for det følgende år. Er der opkrævet for meget i medfør af § 1, stk. 2, modregnes dette i senere indbetalinger, hvis indtægterne forventes at overstige de langsigtede gennemsnitlige omkostninger til Forsyningstilsynets behandling af sager på varmeområdet, jf. Statens Budgetvejledning.

§ 2. Forsyningstilsynet opkræver betaling efter § 1.

Stk. 2. Betalingen fra de selskaber, der er nævnt i § 1, stk. 1, erlægges en gang årligt på baggrund af det foregående kalenderårs indberetninger, jf. § 1, stk. 3. Beløbet opkræves i 4. kvartal og indbetales senest 30 dage efter fakturaens udstedelse.

Stk. 3. Hvis taksten for betalingen ændres, efter beløbet er opkrævet, jf. stk. 2 og § 1, stk. 2, indbetales differencen sammen med den nærmest følgende opkrævning.

Stk. 4. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i medfør af renteloven.

§ 3. Det beløb, som varmevirksomhederne skal betale til Forsyningstilsynet i medfør af § 23 c, stk. 2, i lov om varmeforsyning, opkræves halvårligt af Forsyningstilsynet.

Stk. 2. Beløb, opkrævet efter stk. 1 indbetales senest 30 dage efter fakturaens udstedelse.

Stk. 3. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i medfør af renteloven.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1620 af 15. december 2017 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning ophæves.

Forsyningstilsynet, den 29. november 2018

Carsten Smidt

/ Lukas Lindgreen