Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019

Satserne er gældende fra og med 1. januar 2019

Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1058 af 15. august 2018, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2019 udgør 2,0 pct. Heraf foretages fradrag af en procentsats, jf. § 47 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Procentsatsen er 0,75 pct. i 2019, hvilket betyder, at der som hovedregel anvendes en afdæmpet satsreguleringsprocent på 1,25 pct. i 2019.

Indkomstkravet ved optjening af ret til dagpenge og øvrige efter satser efter § 53, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., reguleres med tilpasningsprocenten efter lov om en satsregulering, der i 2019 udgør 0,2 pct., og tillagt 2 procentpoint, jf. § 53, stk. 7., således, at der er fremskrevet med i alt 2,2 pct.

Paragrafferne henviser til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis ikke andet er angivet.

Satserne er fordelt på følgende kapitler:

Kapitel 1: Satser for dagpenge og efterløn

Kapitel 2: Øvrige satser mv. på dagpengeområdet

Kapitel 3: Øvrige satser mv. på efterlønsområdet

Kapitel 4: Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag

Kapitel 5: Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst

Kapitel 6: Omregning af DIS-indkomst

 
 
 

 

Kapitel 1: Satser for dagpenge og efterløn

Tabel 1. Satser for dagpenge og efterløn
 
Lovhenvisning
Fuldtidsforsikret
Deltidsforsikret
Satser for dagpenge og efterløn (Kr. pr. måned)
Dagpenge
     
Dagpenge,
§§ 47 og 70
18.866
12.577
Dimittend (med forsørgelsespligt)
§ 49, stk. 5
15.470
10.313
Dimittend (uden forsørgelsespligt)
§ 49, stk. 5
13.489
8.993
Ungesats (50 pct. sats)
§ 52 a, stk. 2 og 3
9.433
6.289
       
Dagpenge under Uddannelsesløft
     
80 pct. sats
§ 48 a, stk. 1
15.093
10.062
100 pct. sats, ved uddannelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019
§ 48 a, stk. 2
18.866
12.577
       
Efterløn
     
100 pct. sats
§ 74 l, stk. 1 og 2
18.866
12.577
91 pct. sats
§ 74 l, stk. 3
17.168
11.445
Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv. (Kr. pr. måned)
Over 25 år
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 48, jf. §§ 47 og 70
18.866
12.577
       
Under 25 år, ingen uddannelse
     
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1
18.866
12.577
       
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammen-
lagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft
2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:
     
Dagpenge (50 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1 og 2
9.433
6.289
       
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammen-
lagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års
forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor
der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter
kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5
18.866
12.577
       
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammen-
lagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års
forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor
der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel
10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (50 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1, 2 og 3
9.433
6.289
       
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der
ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel
10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1, 3 og 5
18.866
12.577
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er
tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (50 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1 og 3
9.433
6.289
       
Under 25 år, gennemført uddannelse
     
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1
18.866
12.577
       
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der
ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel
10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1, 4 og 5
18.866
12.577
       
       
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er
tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Medlemmer med forsørgelsespligt (82 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1 og 4
15.470
10.313
Medlemmer uden forsørgelsespligt (71,5 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1 og 4
13.489
8.993
       
Kapitel 2: Øvrige satser mv. på dagpengeområdet
 
     
Tabel 2. Øvrige satser mv. på dagpengeområdet
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
       
Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge
     
Fuldtidsforsikrede
§ 53, stk. 2, jf. stk. 7
Kr. pr. år
233.376
Fuldtidsforsikrede
 
Kr. pr. måned
19.448
Deltidsforsikrede
§ 53, stk. 2, jf. stk. 7
Kr. pr. år
155.580
Deltidsforsikrede
 
Kr. pr. måned
12.965
       
Validering af indkomst ved opgørelse af indkomstkravet
§ 53, stk. 3, jf. 11, stk. 2,
i bek. om indkomst- og
beskæftigelseskravet for ret til dagpenge
Kr. pr. time
121,30
       
Teknisk beregnet dagssats
     
Dagpenge, fuldtidsforsikrede
§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2
Kr. pr. dag
871
Dagpenge, deltidsforsikrede
§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2
Kr. pr. dag
580
       
Satser for arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)
     
Hel dagpengegodtgørelse
§ 84, stk. 1
Kr. pr. dag
871
Halv dagpengegodtgørelse
§ 84, stk. 1
Kr. pr. dag
436
       
Omregningssats for 2019
§ 52, jf. bek. nr. 1154 af 20.
december 1995
Kr. pr. time
241,73
 
§ 53, stk. 12
Kr. pr. time
121,29
       
Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2018
Jf. § 9, stk. 3, i bek. nr.
698 af 27. maj 2015
Faktor
0,0954
       
       
Kapitel 3: Øvrige satser mv. på efterlønsområdet
       
Tabel 3. Øvrige satser mv. på efterlønsområdet
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
       
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i
efterlønsperioden
     
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer)
§ 74 g, stk. 1
Kr. pr. år
80.629
Nedre grænse (962 timer)
§ 74 f, stk. 1
Kr. pr. år
105.233
Øvre grænse (962 timer)
§ 74 f, stk. 1
Kr. pr. år
210.471
       
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn
§ 3, stk. 4, i bek. nr. 1600 af 19. december 2017
Kr. pr. år
51.500
       
Bundfradrag for 2019 ved beregning af fradrag i efterløn for pension
§ 74 j, stk. 10
Bundfradrag
(Kr.)
16.000
       
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2019
§ 74 e, stk. 3
Grænseindtægt
(Kr.)
39.096
       
       
Beløb for den skattefrie præmie for 2019
     
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede
§ 74 m, stk. 11
1 præmieportion (Kr.)
13.584
Deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede
§ 74 m, stk. 11
1 præmieportion (Kr.)
9.055
       
Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2019 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
     
Fuldtidsforsikret
§ 74 o, stk. 3
Kr. pr måned
457
Deltidsforsikret
§ 74 o, stk. 3
Kr. pr måned
341
       
Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2019 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
     
Efterløn, fuldtidsforsikret
§ 74 m, stk. 16
Kr. pr. måned
457
Efterløn, deltidsforsikret
§ 74 m, stk. 16
Kr. pr. måned
341
Medlemmer med efterlønsbevis, men ikke overgået til efterløn;
     
Fuldtidsforsikret
§ 74 m, stk. 16
Kr. pr. måned
457
Deltidsforsikret
§ 74 m, stk. 16
Kr. pr. måned
341
       
Kapitel 4: Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag
       
Tabel 4.1. Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag
 
Lovhenvisning
Enhed
Fuldtidsforsikret
Deltidsforsikret
         
Dagpengeforsikrede
       
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag
§ 77, stk. 2 og 3
Kr. pr. måned
348
232
Efterlønsbidrag
§ 77, stk. 4 og 5
Kr. pr. måned
508
338
ATP-bidrag
§ 77, stk. 8
Kr. pr. måned
7
5
         
Medlemmer, der modtager efterløn
       
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag
§ 77, stk. 2 og 3
Kr. pr. måned
348
232
         
Medlemmer med efterlønsbevis, der ikke er gået på efterløn
       
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag
§ 77, stk. 2 og 3
Kr. pr. måned
348
232
ATP-bidrag
§ 77, stk. 8
Kr. pr. måned
7
5
         
Medlemmer under 25 år jf.
§ 52 a
       
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag
§ 77, stk. 2 og 3
Kr. pr. måned
131
87
Efterlønsbidrag
§ 77, stk. 4 og 6
Kr. pr. måned
508
338
ATP-bidrag
§ 77, stk. 8
Kr. pr. måned
7
5
       
Tabel 4.2. Medlemmets timesats for ATP-bidrag i 2019
 
Lovhenvisning
Enhed
ATP-sats
       
Medlemmets timesats for ATP-bidrag
     
Dagpenge, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 895 af 29. juni 2017
Kr. pr. time
1,34
Efterløn, frivilligt
§ 6 i bek. nr. 895 af 29. juni 2017
Kr. pr. time
1,78
VEU-godtgørelse, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 895 af 29. juni 2017
Kr. pr. time
1,34
Dagpenge under aktivering, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 895 af 29. juni 2017
Kr. pr. time
1,34
       
       
Kapitel 5: Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst
 
Det følger af § 18, stk. 5, i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, at ved opgørelse af indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz skal indtægten indekseres efter reglerne i § 30 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Indtægt, som er optjent i en forsikringsperiode i et andet EU/EØS-land (eller Schweiz), skal indekseres på baggrund af det pågældende lands indekseringsfaktor, jf. tabel 5 nedenfor.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter de gældende indekseringsfaktorer som forholdet mellem den gennemsnitlige bruttoløn i Danmark og det andet EU/EØS-land på baggrund af data fra Eurostat i henhold til den til enhver tid gældende vejledningsskrivelse om metode for fastsættelse af de gældende indekseringsfaktorer, der udstedes af styrelsen og som er offentliggjort på Retsinformation.dk

Tabel 5. Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst
 
Indekseringsfaktor 2019
EU-28 landene:
 
Belgien
1,17
Bulgarien
9,84
Tjekkiet
4,67
Danmark
1,00
Tyskland
1,16
Estland
4,17
Irland
1,57
Grækenland
2,71
Spanien
2,06
Frankrig
1,45
Kroatien
4,36
Italien
1,78
Cypern
2,19
Letland
5,68
Litauen
6,31
Luxembourg
0,97
Ungarn
5,32
Malta
2,60
Nederlandene
1,09
Østrig
1,24
Polen
4,62
Portugal
3,15
Rumænien
7,94
Slovenien
3,01
Slovakiet
5,10
Finland
1,25
Sverige
1,21
Storbritannien
1,10
EØS-landene:
 
Island
1,07
Norge
0,88
Schweiz
0,64
Liechtenstein
1,00 Se 1)
Kilde: Eurostat (datatræk af 26-10-2018) og Beskæftigelsesministeriets beregninger.
Der er taget udgangspunkt i data fra 2015, idet der ikke var tilgængelige data for 2016 for Danmark og en række øvrige lande. Indekseringsfaktorerne er således identisk med 2018 faktorerne.
Note 1) Der henvises til undtagelsesregel 2, der er beskrevet i afsnit 3 i ovennævnte vejledningsskrivelse.
Bemærk: I forhold til følgende lande anvendes indekseringsfaktoren for det land, der står i parentes:
Azorerne (Portugal)
Balearerne – Mallorca og Ibiza (Spanien)
Ceuta (Spanien)
De Kanariske øer (Spanien)
Gibraltar (Storbritannien)
Guadeloupe (Frankrig)
Guyana (Frankrig)
Hebriderne (Storbritannien)
Isle of Wight (Storbritannien)
Madeira (Portugal)
Martinique (Frankrig)
Réunion (Frankrig)
Ålandsøerne (Finland)

Kapitel 6: Omregning af DIS-indkomst – skalatrin og faktorer for 2019

Fastsat med hjemmel i § 10 i bekendtgørelse nr. 1172 af 26. september 2018 om beregning af dagpengesatsen.

1. Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af

27. maj 2005 om beskatning af søfolk med senere ændringer,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 - 47.000

2) kr. 47.001 – 513.400

3) kr. 513.401 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 – 47.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 47.001 – 336.387, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 336.388 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 - 3.917 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 3.918 - 28.032 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 28.033 - omregnes med faktor 2,12

2. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 56.900 kr., jf. § 3, i lov

nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 af 14. juni 2011 om beskatning af søfolk,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 103.900

2) kr. 103.901 - 513.400

3) kr. 513.401 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 103.900, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 103.901 - 357.982, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 357.983 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 8.658 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 8.659 – 29.832 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 29.833 - omregnes med faktor 2,12

3. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på

500 t eller derover)

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 105.000 kr., jf. § 3, i lov

nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 af 14. juni 2011 om beskatning af søfolk, fastsættes

således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 152.000

2) kr. 152.001 - 513.400

3) kr. 513.401 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 – 152.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 152.001 – 376.238, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 376.239, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 12.667 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 12.668 – 31.353 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 31.354 - omregnes med faktor 2,12

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekurttering, den 19. december 2018

Kasper Håkansson