Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

 

 

Ændringer

Efter vedtagelsen af en ændring af færdselsloven (lov nr. 292 af 28. april 2000) kan der undtagelsesvis tillades afholdelse af cityløb, dvs. motorløb på midlertidig, afspærret bane, som er etableret på vej, der ellers benyttes til færdsel af en eller flere færdselsarter.

Færdselsstyrelsen har i den anledning udstedt en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 827 af 20. november 1998 om afholdelse af motorløb uden for vej (bekendtgørelse af 18. maj 2000). Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2000. Kopi af bekendtgørelsen vedlægges.

Inddragelsen af cityløb har medført at bekendtgørelsens titel er ændret til Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane.
Derudover er der ikke længere krav om, at ambulancer skal være tilknyttet den pågældende amtskommunes (sygehuskommunens) ambulancetjeneste.

Vejledning

Bekendtgørelsen regulerer alle motorløb på afspærret bane, dvs. ved egentlige motorløb, og således ikke ved træningskørsel.
Dog er den træning, der indgår som led i selve motorløbet, det vil sige træning, warm-up og tidtagning mv., der indgår som led i konkurrencen (fx når startrækkefølgen bestemmes af, hvem der har kørt hurtigst under tidtagningen), tillige omfattet af begrebet "motorløb".

Motorløb omfatter med andre ord konkurrenceprægede aktiviteter, fx baneløb, clock-racing, drag-racing, folkerace, hill-climb, karting, motocross, road racing, slalom, speedway, sprint og trials, hvori der er flere deltagere.
Udlejningsgokarts er ikke omfattet af bekendtgørelsen, men alene af normalpolitivedtægtens § 48.
Hjemlen til at tillade cityløb, dvs. motorløb på midlertidig, afspærret bane, som er etableret på vej, der ellers benyttes til færdsel af en eller flere færdselsarter, kan ikke anvendes til at tillade jævnlig afholdelse af 1/4-mile-konkurrencer, jf. "undtagelsesvis".

Godkendelse af bane, sikkerhedsforanstaltninger mv.

§ 2, stk. 2, medfører, at permanente baner, der udelukkende anvendes til motorløb uden offentlig adgang, kan godkendes for 5 år ad gangen. Ved ændring af banens indretning eller banens sikkerhedsforhold skal der dog ansøges om fornyet godkendelse.
Reglen skal ses i sammenhæng med § 6, stk. 3, hvorefter ansøgning om tilladelse til afholdelse af motorløb kan omfatte flere motorløb, der ønskes afholdt i banegodkendelsens gyldighedsperiode.

Ved motorløb uden offentlig adgang forstås motorløb, hvortil der ikke er adgang for andre tilskuere end de kørendes pårørende og bekendte.

Ansøgning om godkendelse af bane skal efter § 2, stk. 1, nr. 2, vedlægges et af Færdselsstyrelsen godkendt reglement for banesikkerheden for den pågældende banetype. For indeværende har Færdselsstyrelsen godkendt reglementer for banesikkerheden fra Dansk Automobil Sports Union (DASU), Danmarks Motor Union (DMU), Dansk Moto Cross Union (DMCU), Ishøj Motor Center (IMC) og Landsforeningen Ungdomsringens Knallert Sektion (LUKS) for følgende banetyper:

Asfaltbaner: DASU, DMU.
Kartingbaner: DASU, IMC.
Jordbaner (rally og autocross): DASU.
Folkeracerbaner: DASU.
Speedwaybaner: DMU, LUKS.
Motocrossbaner: DMU, DMCU, LUKS.

Tilladelse til afholdelse af motorløb, forsikring mv.

Efter § 6, stk. 3, kan ansøgning om tilladelse til afholdelse af motorløb som nævnt omfatte flere motorløb, der ønskes afholdt i banegodkendelsens gyldighedsperiode. Dvs. der kan i princippet ansøges om tilladelse til afholdelse af motorløb for 5 år ad gangen for permanente baner, der udelukkende anvendes til motorløb uden offentlig adgang.

Forsikringskravene er gradueret efter de enkelte motorløbs karakter, jf. §§ 9-10. Det er samtidig præciseret, at forsikringerne kan tegnes kollektivt af foreninger og sammenslutninger.

Forsikringdækningen under ansvarsforsikringen er afpasset de enkelte løbs karakter (motorstørrelse), og beløbsgrænserne vil blive reguleret årligt i henhold til lov om en satsreguleringsprocent.

Løb uden offentlig adgang er undtaget fra kravet om tegning af en ulykkesforsikring.

Skader på kørerne er endvidere undtaget fra kravet om tegning af en ulykkesforsikring.

Ved ansøgning om tilladelse til afholdelse af motorløb skal dokumentation foreligge for de ovennævnte forsikringer.

Vedrørende sikkerhedsberedskabet er kravene til en "uddannet samarit" og en ambulance præciseret i bekendtgørelsens § 14. Således skal en "uddannet samarit" have bestået prøve på et af førstehjælpsorganisationerne godkendt kursus, der som minimum skal være på niveau med de samaritterkurser, der udbydes af Dansk Røde Kors, Arbejder Samaritter Forbundet Dansk Folkehjælp (ASF) og Beredskabsstyrelsen. Ambulancen skal opfylde kravene i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. december 1994 om ambulancer (ambulancebekendtgørelsen).

Kun ved motorløb med offentlig adgang kræves tilstedeværelse af en læge og en ambulance.

Med denne vejledning ophæves samtidig vejledning nr. 188 af 20. november 1998 om ny bekendtgørelse om afholdelse af motorløb uden for vej.

Færdselsstyrelsen, den 23. maj 2000

Ib Rasmussen