Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af
protokol af 3. juni 1999 vedrørende ændring af konvention af
9. maj 1980 om internationale jernbanebefordringer (COTIF)
med dertil knyttede akter

 

__________

I henhold til kgl. resolution af 21. september 2004 har Danmark ratificeret en i Vilnius den 3. juni 1999 udfærdiget protokol (Vilnius Protokollen) vedrørende ændring af konventionen af 9. maj 1980 om internationale jernbanebefordringer med dertil knyttede akter, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 71 af 18. september 1985 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 69 af 8. juni 1995, Lovtidende C.

Protokollen har følgende ordlyd:


Oversættelse

Protokol
af 3. juni 1999
vedrørende ændring af konvention om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 9. maj 1980
(Protokol 1999)

I henhold til artikel 6 og 19, § 2 i konventionen vedrørende internationale jernbanebefordringer, undertegnet i Bern d. 9. maj 1980, herefter betegnet »COTIF 1980«, afholdtes den femte generalforsamling i den mellemstatslige organisation for internationale jernbanebefordringer (OTIF) i Vilnius fra d. 26. maj til 3. juni 1999.

– Overbevist om nødvendigheden og nytten af en mellemstatslig organisation, som så vidt det er muligt behandler alle aspekter af internationale jernbanebefordringer på nationalt plan,

– under hensyntagen hertil og under hensyn til den praktiske gennemførelse af COTIF 1980 af 39 stater i Europa, Asien og Afrika og ligeledes af jernbanevirksomhederne i disse stater, findes OTIF at være den bedst egnede organisation,

– under hensyn til nødvendigheden af at udvikle COTIF 1980, især fælles regler CIV og fælles regler CIM, for at tilpasse konventionen til de nye behov der findes inden for internationale jernbanebefordringer,

– under hensyn til at sikkerhed under befordringen af farligt gods i international jernbanetrafik gør det nødvendigt at ændre RID til et statsretligt system, som også gælder uden at der er indgået en kontrakt i henhold til fælles regler CIM,

– under hensyn til at der siden undertegnelsen af konventionen d. 9. maj 1980 har været politiske, økonomiske og juridiske forandringer i et stort antal medlemslande, der nødvendiggør at der skabes og udvikles fælles retningslinier, som omfatter andre retlige områder, der er af betydning for den internationale jernbanetrafik,

– under hensyn til at staterne, på grund af de særlige offentlige interesser, burde tage mere effektive forholdsregler for at fjerne de hindringer, der stadig findes i forbindelse med passage af grænser i international jernbanetrafik,

– under hensyn til at det i international jernbanebefordring er vigtigt at ajourføre de internationale multilaterale konventioner og aftaler på jernbaneområdet, og i givet fald integrere dem i konventionen,

har generalforsamlingen besluttet følgende:

Artikel 1

Konventionens nye ordlyd

COTIF 1980 ændres i henhold til den ordlyd der findes i det tillæg, der er en integreret del af denne protokol.

Artikel 2

Fungerende depositar

§ 1 Depositarregeringens funktioner, som nævnt i artikel 22 til 26 i COTIF 1980, varetages af OTIF, som fungerende depositar, fra åbningen for undertegnelse af denne protokol og indtil dens ikrafttræden.

§ 2 Den fungerende depositar underretter medlemslandene om:

a) undertegnelser af denne protokol og deponering af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelseinstrumenter,

b) ikrafttrædelsesdato for denne protokol i medfør af artikel 4,

og varetager alle andre funktioner som depositar, sådan som de er udtrykt i del VII i Wienerkonventionen af 23. maj 1969 om traktatretten.

Artikel 3

Undertegnelse. Ratifikation. Accept. Godkendelse. Tiltrædelse.

§ 1 Denne protokol er åben for undertegnelse af medlemslandene indtil 31. december 1999. Undertegnelse finder sted i Bern hos den fungerende depositar.

§ 2 I overensstemmelse med artikel 20, § 1 i COTIF 1980 skal denne protokol ratificeres, accepteres eller godkendes. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter deponeres så hurtigt som muligt hos den fungerende depositar.

§ 3 De medlemslande, der ikke har undertegnet denne protokol inden for den frist der er nævnt i § 1, og de stater hvis anmodning om tiltrædelse af COTIF 1980 er blevet anerkendt som fuldt gyldig i medfør af dennes artikel 23, § 2, kan, inden denne protokol træder i kraft, tiltræde den ved at deponere et tiltrædelsesinstrument hos den fungerende depositar.

§ 4 En stats tiltræden af COTIF 1980 i overensstemmelse med dennes artikel 23 gælder både for COTIF 1980 og for konventionen i den ordlyd den har i tillægget til denne protokol, hvis anmodningen om tiltræden er afgivet efter åbningen for undertegnelse af denne protokol, men inden dens ikrafttræden.

Artikel 4

Ikrafttræden

§ 1 Denne protokol træder i kraft den første dag i den tredje måned efter den måned, i hvilken den fungerende depositar har underrettet medlemslandene om deponering af det instrument, hvorved betingelserne i artikel 20, § 2 i COTIF 1980 er opfyldt. Som retmæssige medlemmer i henhold til artikel 20, § 2 betragtes de stater, som på tidspunktet for den femte generalforsamlings beslutning var medlemmer og som stadig var det på det tidspunkt, hvor betingelserne for denne protokols ikrafttræden er opfyldt.

§ 2 Dog gælder § 3 fra åbningen for undertegnelse af denne protokol.

Artikel 5

Erklæringer og forbehold

De erklæringer og forbehold, der er omtalt i konventionens artikel 42, § 1 med ordlyd som i tillægget til denne protokol, kan afgives eller fremsættes til hver en tid, selv inden denne protokol træder i kraft. De har gyldighed fra det tidspunkt denne protokol træder i kraft.

Artikel 6

Overgangsbestemmelser

§ 1 Senest seks måneder efter denne protokols ikrafttræden indkalder generalsekretæren for OTIF generalforsamlingen med henblik på at:

a) udpege medlemmer til administrationskomiteen for den kommende periode (artikel 14, § 2, litra b) i COTIF med ordlyd som i tillægget til denne protokol) og i givet fald træffe afgørelse angående afslutning af den fungerende administrationskomités mandat,

b) fastsætte for en seksårsperiode det maksimale beløb, som Organisationens udgifter må beløbe sig til for hver budgetperiode (artikel 14, § 2, litra e) i COTIF med ordlyd som i tillægget til denne protokol), og

c) i givet fald foranstalte valg af generalsekretær (artikel 14, § 2, litra c) i COTIF med ordlyd som i tillægget til denne protokol).

§ 2 Senest tre måneder efter denne protokols ikrafttræden sammenkalder generalsekretæren det tekniske ekspertudvalg.

§ 3 Efter denne protokols ikrafttræden udløber administrationskomiteens mandat som er vedtaget i medfør af artikel 6, § 2, litra b) i COTIF 1980, på den dato der er fastsat af generalforsamlingen. Denne dato skal falde sammen med begyndelsen af mandatet for de medlemmer og suppleanter af administrationskomiteen som generalforsamlingen har udpeget (artikel 14, § 2, litra b) i COTIF med ordlyd som i tillægget til denne protokol).

§ 4 Mandatet for den generaldirektør for Centralbureauet, der fungerer på tidspunktet for denne protokols ikrafttræden, slutter ved udløbet af den periode, for hvilken han er udnævnt i overensstemmelse med artikel 7, § 2, litra d) i COTIF 1980. Fra det tidspunkt denne protokol træder i kraft, fungerer generaldirektøren som generalsekretær.

§ 5 Selv efter denne protokols ikrafttræden gælder de relevante bestemmelser i artikel 6, 7 og 11 i COTIF 1980 vedrørende:

a) revision af regnskab og godkendelse af Organisationens årsregnskab,

b) fastsættelse af endelige bidrag fra medlemslandene til Organisationens udgifter,

c) betaling af bidrag,

d) det maksimale beløb for Organisationens udgifter over en femårsperiode, som er fastsat inden denne protokols ikrafttræden.

Litra a) til c) vedrører det år denne protokol træder i kraft og det forudgående år.

§ 6 Medlemslandenes endelige bidrag, som er forfaldne i det år hvor denne protokol træder i kraft, beregnes med udgangspunkt i artikel 11, § 1 i COTIF 1980.

§ 7 På anmodning fra et medlemsland, hvis bidrag, beregnet med udgangspunkt i konventionens artikel 26 med ordlyd som i tillægget til denne protokol, er større end det, der skal betales for 1999, kan generalforsamlingen fastsætte bidraget for denne stat for de tre år, der efterfølger året for denne protokols ikrafttræden under hensyntagen til:

a) grundlaget for fastsættelse af overgangsbidraget er minimumsbidraget i henhold til artikel 26, § 3 omtalt ovenfor eller det bidrag, der er fastsat for 1999, hvis dette er højere end minimumsbidraget;

b) bidraget tilpasses gradvist over højst tre etaper for at nå beløbet for det endelige bidrag, beregnet i medfør af ovennævnte artikel 26.

Denne bestemmelse gælder ikke for medlemslande der skylder minimumsbidraget, som under alle omstændigheder skal betales.

§ 8 Kontrakter om befordring af rejsende eller gods i international trafik mellem medlemslandene, indgået i overensstemmelse med fælles regler CIV 1980 eller fælles regler CIM 1980 er forsat underlagt de fælles regler, der var gældende, da kontrakten blev indgået, selv efter at denne protokol er trådt i kraft.

§ 9 De bindende bestemmelser i fælles regler CUV og fælles regler CUI gælder for kontrakter, der er indgået inden denne protokols ikrafttræden, i et år efter dens ikrafttræden.

Artikel 7

Protokollens tekst

§ 1 Denne protokol er indgået og undertegnet på fransk, tysk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser skal den franske tekst have forrang.

§ 2 På opfordring fra et medlemsland udgiver Organisationen officielle oversættelser af denne protokol på andre sprog, hvis et af disse sprog er officielt sprog i mindst to af medlemslandene. Disse oversættelser udfærdiges i samarbejde med de kompetente instanser i de pågældende medlemslande.

Til bekræftelse heraf har nedenstående, der er behørigt bemyndigede hertil af deres respektive regeringer, undertegnet denne protokol.

Udfærdiget i Vilnius den 3. juni 1999 i et enkelt originaleksemplar på hvert af sprogene fransk, tysk og engelsk; disse eksemplarer skal forblive deponeret i OTIFs arkiver. Bekræftede kopier tilstilles hvert af medlemslandene.Konvention om internationale jernbanebefordringer
(COTIF)
af 9. maj 1980
med ordlyd som i protokol vedrørende ændringer af 3. juni 1999

Kapitel 1

Generelle regler

Artikel 1

Mellemstatslig organisation

§ 1 Parterne i denne konvention udgør som medlemslande Den mellemstatslige organisation for internationale Jernbanebefordringer (OTIF), i det følgende benævnt ”Organisationen”.

§ 2 Organisationen har sit sæde i Bern. Generalforsamlingen kan beslutte at fastsætte det til et andet sted i et af medlemslandene.

§ 3 Organisationen har retsevne. Den kan især indgå aftaler, erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre såvel som sagsøge og sagsøges.

§ 4 Organisationen, dens personale, tilkaldte sagkyndige og medlemslandenes repræsentanter nyder på de betingelser, der er fastsat i protokollen om Organisationens privilegier og immuniteter, som er vedlagt konventionen, de privilegier og immuniteter, der er nødvendige for at varetage deres opgaver.

§ 5 Relationerne mellem Organisationen og opholdsstaten reguleres i en opholdsoverenskomst.

§ 6 Organisationens arbejdssprog er fransk, tysk og engelsk. Generalforsamlingen kan indføre andre arbejdssprog.

Artikel 2

Organisationens formål

§ 1 Organisationen har til formål at tilgodese, forbedre og fremme international jernbanetrafik på alle områder, især ved at

a) etablere en fælles retsordning på følgende retlige områder:

 

1.

kontrakten vedrørende befordring af passagerer og gods i international jernbanetrafik, herunder befordring, der indbefatter andre befordringsmidler og som er omfattet af en enkelt kontrakt;

 

2.

kontrakten vedrørende brug af rullende materiel som befordringsmiddel i international jernbanetrafik;

 

3.

kontrakten vedrørende brug af infrastrukturen til international jernbanetrafik;

 

4.

befordringen af farligt gods i international jernbanetrafik;

b) bidrage til, under hensyn til almene interesser, så hurtigt som muligt at fjerne hindringer for grænsepassage i international jernbanetrafik for så vidt årsagerne til disse hindringer er staternes ansvarsområde;

c) bidrage til interoperabilitet og teknisk harmonisering i jernbanesektoren gennem godkendelse af tekniske standarder og vedtagelse af fælles tekniske forskrifter;

d) skabe en fælles procedure for teknisk godkendelse af jernbanemateriel beregnet til brug i international trafik;

e) drage omsorg for gennemførelsen af alle bestemmelser og anbefalinger besluttet inden for Organisationen;

f) udvikle fælles retsordninger, bestemmelser og procedurer som nævnt under litra a) til e) under hensyn til den juridiske, økonomiske og tekniske udvikling.

§ 2 Organisationen kan

a) inden for rammerne af de formål, der er nævnt i § 1 udarbejde andre systemer for fælles retsregler;

b) udgøre en ramme inden for hvilken medlemslandene kan skabe andre internationale konventioner med det formål at tilgodese, forbedre og fremme international jernbanetrafik.

Artikel 3

Internationalt samarbejde

§ 1 Medlemslandene forpligter sig til som hovedregel at samle deres internationale samarbejde inden for jernbaneområdet i Organisationen, når der er sammenfald med de opgaver der påhviler denne i overensstemmelse med artiklerne 2 og 4. For at nå dette mål skal medlemslandene tage alle nødvendige og hensigtsmæssige skridt med henblik på at vedtage multilaterale internationale konventioner og aftaler, som de er medunderskrivere af, for så vidt disse konventioner og aftaler vedrører internationalt samarbejde inden for jernbaneområdet og til andre mellemstatslige eller ikke-statslige organisationer overdrage kompetencer, der falder sammen med de opgaver Organisationen har fået overdraget.

§ 2 De forpligtelser som medlemslande, der ligeledes er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab eller deltagerstater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i henhold til § 1 påtager sig, går ikke forud for de forpligtelser, landene har som medlemmer af Det Europæiske Fællesskab eller deltagerstater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Artikel 4

Overtagelse og overdragelse af beføjelser

§ 1 Organisationen kan i overensstemmelse med de formål, der er defineret i artikel 2, efter beslutning på generalforsamlingen, overtage beføjelser, midler og forpligtelser som måtte blive den overdraget af andre mellemstatslige organisationer i medfør af aftaler, der er indgået med disse organisationer.

§ 2 Organisationen kan, efter beslutning på generalforsamlingen, overdrage beføjelser, midler og forpligtelser til andre mellemstatslige organisationer i medfør af aftaler, der er indgået med disse organisationer.

§ 3 Organisationen kan med administrationskomiteens godkendelse påtage sig administrative opgaver, der ligger i forlængelse af dens formål og som overdrages den af et medlemsland. De med disse opgaver for Organisationen forbundne udgifter påhviler det pågældende medlemsland.

Artikel 5

Medlemslandenes særlige forpligtelser

§ 1 Medlemslandene er enige om at vedtage alle formålstjenlige skridt for at lette og fremme international jernbanetrafik. Med dette formål for øje forpligter hvert medlemsland sig til, i det omfang dette er muligt, at:

a) afskaffe enhver unødvendig procedure,

b) forenkle og normalisere de formaliteter, der stadig kræves,

c) forenkle grænsekontrollen.

§ 2 For at lette og forbedre den internationale jernbanetrafik aftaler medlemslandene at bidrage til at opnå den størst mulige ensartethed i deres reglementer, standarder, procedurer og organisationsmetoder med hensyn til jernbanemateriel, personale, jernbaneinfrastruktur og servicefunktioner.

§ 3 Medlemslandene aftaler at fremme indgåelsen af aftaler mellem infrastrukturforvaltere med henblik på at udvikle den internationale jernbanetrafik bedst muligt.

Artikel 6

Fælles regler

§ 1 For international jernbanetrafik og godkendelse af jernbanemateriel til brug i international trafik gælder følgende, for så vidt der ikke er afgivet erklæringer eller forbehold i overensstemmelse med artikel 42, § 1, første sætning:

a) ”Fælles regler for kontrakten om international befordring af passagerer (CIV)”, som udgør bilag A til konventionen,

b) ”Fælles regler for kontrakten om international befordring af gods med jernbane (CIM)”, som udgør bilag B til konventionen,

c) ”Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID)”, som udgør bilag C til konventionen,

d) ”Fælles regler for kontrakten om anvendelsen af vogne i international jernbanetrafik (CUV)”, som udgør bilag D til konventionen,

e) ”Fælles regler for kontrakten om anvendelsen af infrastruktur i international jernbanetrafik (CUI)”, som udgør bilag E til konventionen,

f) ”Fælles regler for godkendelse af tekniske standarder og vedtagelse af fælles tekniske forskrifter til brug for jernbanemateriel, der anvendes i international trafik (APTU)”, som udgør bilag F til konventionen,

g) ”Fælles regler vedrørende teknisk godkendelse af jernbanemateriel, der anvendes i international trafik (ATMF)”, som udgør bilag G til konventionen,

h) andre fælles retsordninger udarbejdet af Organisationen i henhold til artikel 2, § 2, litra a), som ligeledes udgør bilag til konventionen.

§ 2 Fælles regler, reglement og de retsordninger, der er opregnet i § 1 samt deres tillæg, udgør en integreret del af konventionen.

Artikel 7

Definition af begrebet "konvention"

I de følgende bestemmelser dækker udtrykket "konvention" selve konventionen, den protokol der henvises til i artikel 1, § 4 og de bilag, der henvises til i artikel 6, herunder tillæggene hertil.

Kapitel II

Fælles bestemmelser

Artikel 8

National ret

§ 1 I fortolkningen og anvendelsen af konventionen skal der tages hensyn til, at der er tale om et dokument med international retsgyldighed og til nødvendigheden af at fremme fælles regler.

§ 2 I mangel af bestemmelser i konventionen, kommer national ret til anvendelse.

§ 3 Ved national ret forstås retsregler i den stat, hvor den hertil berettigede gør sit krav gældende, herunder regler vedrørende lovkonflikt.

Artikel 9

Regningsenhed

§ 1 Den i bilagene fastsatte regningsenhed er den særlige trækningsrettighed, som den er defineret af Den internationale Valutafond.

§ 2 Den i de særlige trækningsrettigheder udtrykte værdi af den nationale mønt i en stat, som er medlem af Den internationale Valutafond, fastsættes efter den beregningsmåde, som Den internationale Valutafond anvender for sine egne operationer og transaktioner.

§ 3 Den i de særlige trækningsrettigheder udtrykte værdi af den nationale mønt i en stat, som ikke er medlem af Den internationale Valutafond, beregnes på den af denne stat fastsatte måde. Denne beregning skal så vidt muligt føre til samme realværdi i national mønt, som ville være fremkommet ved anvendelsen af § 2.

§ 4 For en stat, der ikke er medlem af Den internationale Valutafond og hvis lovgivning ikke tillader anvendelsen af § 2 eller § 3, bliver den i bilagene fastsatte regningsenhed sat lig med tre guldfrancs. Guldfranc defineres ved 10/31 gram guld med en finholdighed på 0,9000. Omregningen af guldfranc skal så vidt muligt føre til den samme realværdi i national mønt, som ville være fremkommet ved anvendelsen af § 2.

§ 5 Inden for tre måneder efter konventionens ikrafttræden og hver gang der indtræder en ændring i deres beregningsmåde eller i værdien af deres nationale mønt i forhold til regningsenheden, meddeler staterne generalsekretæren deres beregningsmåde i henhold til § 3 eller resultatet af omregningen i henhold til § 4. Generalsekretæren bringer disse meddelelser til de andre medlemslandes kundskab.

§ 6 Et beløb udtrykt i regningsenheder omregnes til national mønt i det land, hvor sagen er indbragt for en domstol. Omregningen sker efter kursen gældende den dag retsafgørelsen afsiges eller en dag, der er aftalt parterne imellem.

Artikel 10

Tillægsbestemmelser

§ 1 To eller flere medlemslande eller to eller flere operatører kan fastsætte tillægsbestemmelser med henblik på at gennemføre fælles regler CIV og fælles regler CIM uden dog at kunne unddrage sig disse fælles regler.

§ 2 De tillægsbestemmelser, der omtales i § 1, træder i kraft og offentliggøres under de former, der er fastsat i den enkelte stats love og reglementer. Tillægsbestemmelser i staterne og deres ikrafttrædelse meddeles Organisationens generalsekretær. Denne bekendtgør dem for medlemslandene.

Artikel 11

Sikkerhed for retsomkostninger

Sikkerhedsstillelse for procesomkostninger kan ikke kræves i forbindelse med søgsmål i henhold til fælles regler CIV, fælles regler CIM, fælles regler CUV og fælles regler CUI.

Artikel 12

Fuldbyrdelse af retsafgørelser. Udlæg

§ 1 Domme, herunder også udeblivelsesdomme, som i henhold til konventionen er afsagt af den rette domstol, og som efter de for denne gældende love har opnået eksekutionskraft, kan fuldbyrdes i ethvert andet medlemsland, så snart de i denne stat foreskrevne formaliteter er opfyldt. En prøvelse af sagens realitet kan ikke indrømmes. Disse bestemmelser gælder ligeledes for retsforlig.

§ 2 § 1 finder ikke anvendelse på domme, som kun har foreløbig eksekutionskraft, eller på domme om erstatning, som sagsøgeren, der taber sagen, foruden sagsomkostningerne dømmes til at betale.

§ 3 En transportvirksomheds fordring hidrørende fra en befordring, på hvilken fælles regler CIV eller fælles regler CIM finder anvendelse, mod en anden transportvirksomhed, som ikke hører hjemme i samme medlemsland, kan kun gøres til genstand for udlæg i henhold til en dom afsagt af en domstol i det land, hvor den virksomhed, der rettes fordring mod, er hjemmehørende.

§ 4 Fordringer, der er affødt af en kontrakt i henhold til fælles regler CUV eller fælles regler CUI, kan kun inddrives i medfør af en dom afsagt af en juridisk myndighed i det land, hvor den virksomhed, der rettes fordring mod, er hjemmehørende.

§ 5 Jernbanemateriel kan i et andet medlemsland end det, hvor ihændehaveren har sit hovedsæde, kun gøres til genstand for udlæg i medfør af en dom afsagt af en juridisk myndighed i denne stat. Udtrykket “ihændehaver” betegner den, der varigt står for den økonomiske drift af en vogn til befordring, hvad enten denne person er ejer af vognen eller har brugsret over den.

Kapitel III

Struktur og funktion

Artikel 13

Organer

§ 1 Organisationens funktion varetages af følgende organer:

a) Generalforsamlingen,

b) Administrationskomiteen,

c) Revisionsudvalget,

d) Ekspertudvalget vedrørende befordring af farligt gods (ekspertudvalget i RID),

e) Udvalget vedrørende lettelse af jernbanedrift,

f) Det tekniske ekspertudvalg,

g) Generalsekretæren.

§ 2 Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte andre ad hoc-udvalg til at løse særlige opgaver.

§ 3 Ved afgørelse af, om generalforsamlingen og de udvalg, der er omtalt i § 1, litra c) til f) er beslutningsdygtige, medregnes ikke de medlemslande, der ikke har stemmeret (artikel 14, § 5, artikel 26, § 7 eller artikel 40, § 4).

§ 4 Formandskabet for generalforsamlingen og for administrationskomiteen samt hvervet som generalsekretær bør som hovedregel varetages af repræsentanter for forskellige medlemslande.

Artikel 14

Generalforsamling

§ 1 Generalforsamlingen består af alle medlemslandene.

§ 2 Generalforsamlingen:

a) fastsætter sin forretningsorden;

b) udpeger medlemmerne til administrationskomiteen samt en suppleant for hvert af medlemmerne og vælger det land, der skal have formandskabet (artikel 15, §§ 1 til 3);

c) vælger generalsekretæren (artikel 21, § 2);

d) giver retningslinier for administrationskomiteen og generalsekretæren;

e) fastsætter for en periode på seks år det maksimale beløb som Organisationens udgifter må udgøre for hver budgetperiode (artikel 25); hvis dette ikke kan lade sig gøre, fastsætter den retningslinier for begrænsning af disse udgifter;

f) træffer afgørelse om hvorvidt Organisationens sæde skal ligge et andet sted (artikel 1, § 2);

g) træffer afgørelse om indførelse af andre arbejdssprog (artikel 1, § 6);

h) træffer afgørelse om Organisationens overtagelse af andre beføjelser (artikel 4, § 1) og ligeledes om overdragelse af Organisationens beføjelser til en anden mellemstatslig organisation (artikel 4, § 2);

i) træffer i givet fald afgørelse om nedsættelse af ad hoc-udvalg til at løse særlige opgaver (artikel 13, § 2);

j) undersøger hvorvidt en stats holdning skal tolkes som en stiltiende opsigelse af konventionen (artikel 26, § 7);

k) træffer afgørelse om overdragelse af revisionen af regnskabet til et andet medlemsland end opholdslandet (artikel 27, § 1);

l) træffer afgørelse om forslag til ændring af konventionen (artikel 33, §§ 2 og 3);

m) træffer afgørelse med hensyn til ansøgninger om tiltrædelse, som forelægges for den (artikel 37, § 4); 

n) træffer afgørelse angående tiltrædelsesbetingelser for en regional organisation for økonomisk integration (artikel 38, § 1) ;

o) træffer afgørelse med hensyn til ansøgninger om associeret medlemskab, der forelægges for den (artikel 39, § 1);

p) træffer afgørelse med hensyn til Organisationens opløsning og eventuel overdragelse af dens beføjelser til en anden mellemstatslig organisation (artikel 43);

q) træffer afgørelse om andre spørgsmål, som optages på dagsordenen.

§ 3 Generalsekretæren indkalder generalforsamlingen hvert tredje år eller efter anmodning fra en tredjedel af medlemslandene eller fra administrationskomiteen samt i de tilfælde, der er omtalt i artikel 33, §§ 2 og 3 og artikel 37, § 4. Generalsekretæren tilsender medlemslandene udkast til dagsorden, senest tre måneder før åbningen af samlingen, efter de regler der er fastsat i forretningsordenen i § 2, litra a).

§ 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig (artikel 13, § 3), når et flertal af medlemslande er repræsenteret. Et medlemsland kan lade sig repræsentere af et andet medlemsland; en stat kan dog ikke repræsentere mere end en anden stat.

§ 5 I tilfælde af afstemning på generalforsamlingen vedrørende ændringer af bilag til konventionen har de medlemslande, der i henhold til artikel 42, § 1, første sætning har afgivet en erklæring vedrørende det berørte bilag, ikke stemmeret.

§ 6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med flertallet af de medlemslande, der er repræsenteret ved afstemningen, undtagen i de tilfælde, der er omtalt i § 2, litra e), f), g), h), l) og p) samt i det tilfælde, der er omtalt i artikel 34, § 6, hvor der kræves et flertal på to tredjedele. For anvendelsen af § 2, litra l) kræves kun et flertal på to tredjedele, når forslagene gælder ændringer af selve konventionen, med undtagelse af artiklerne 9 og 27, §§ 2 til 10, samt den protokol, der er omtalt i artikel 1, § 4.

§ 7 Efter indbydelse fra generalsekretæren, udsendt i forståelse med et flertal af medlemslande, kan

a) ikke-medlemslande af Organisationen,

b) internationale organisationer og sammenslutninger, der har kompetence i spørgsmål vedrørende Organisationens aktiviteter eller beskæftiger sig med spørgsmål på dagsordenen,

deltage i generalforsamlingens møder med forhandlingsret, men uden stemmeret.

Artikel 15

Administrationskomité

§ 1 Administrationskomiteen består af en tredjedel af medlemslandene.

§ 2 Medlemmerne af komiteen og en suppleant for hvert af medlemmerne samt det medlemsland, der har formandskabet, udpeges for tre år. Komiteens sammensætning afgøres for hver periode, under hensyn til en passende geografisk fordeling. En suppleant, som er blevet medlem af komiteen i løbet af en periode, skal udpeges som medlem for den kommende periode.

§ 3 I tilfælde af en ledig plads, suspension af stemmeret for et medlem eller udeblivelse af et medlem fra to på hinanden følgende møder i komiteen, uden at dette lader sig repræsentere af et andet medlem i henhold til § 6, overtager den suppleant, der er udpeget af generalforsamlingen, dennes funktioner for resten af perioden.

§ 4 Bortset fra det tilfælde, der er omtalt i § 3, kan intet medlemsland være medlem af komiteen i mere end to på hinanden følgende hele perioder.

§ 5 Komiteen

a) fastsætter sin forretningsorden;

b) indgår opholdsoverenskomst;

c) fastlægger Organisationens personales retslige stilling;

d) udnævner, under hensyntagen til kandidaternes kvalifikationer og en passende geografisk fordeling, Organisationens øverste embedspersoner;

e) fastsætter reglement vedrørende økonomi og regnskab for Organisationen;

f) godkender Organisationens arbejdsprogram, budget, beretning og årsregnskab;

g) fastsætter på basis af godkendte regnskaber de endelige bidrag fra medlemslandene i henhold til artikel 26 for de to forudgående kalenderår samt det foreløbige bidrag, der betales af medlemslandene i henhold til artikel 26, § 5 for det indeværende og det kommende kalenderår;

h) fastlægger de af Organisationens beføjelser, der vedrører alle medlemslandene eller kun nogle medlemslande, samt de hermed forbundne udgifter, som skal bæres af disse medlemslande (artikel 26, § 4);

i) fastsætter størrelsen af de særlige godtgørelser (artikel 26, § 11);

j) udstikker særlige retningslinier vedrørende revision af regnskabet (artikel 27, § 1);

k) godkender overtagelsen af Organisationens administrative funktioner (artikel 4, § 3) og fastsætter det specifikke bidrag fra det enkelte berørte medlemsland;

l) forelægger beretningen, årsregnskab samt beslutninger og anbefalinger for medlemslandene;

m) udarbejder en beretning over sin virksomhed og fremkommer med forslag til sin nye sammensætning, som den med henblik på afholdelse af generalforsamling, der skal bestemme dens sammensætning, meddeler medlemslandene senest to måneder før åbningen af samlingen (artikel 14, § 2, litra b));

n) kontrollerer generalsekretærens administration og ledelse;

o) overvåger generalsekretærens saglige anvendelse af konventionen samt generalsekretærens gennemførelse af de beslutninger, der er truffet af andre organer; med dette sigte kan komiteen tage alle egnede initiativer til at forbedre gennemførelsen af konventionen og de ovenfor nævnte beslutninger;

p) afgiver betænkning om spørgsmål som kan vedrøre Organisationens aktiviteter og som forelægges den af et medlemsland eller af generalsekretæren;

q) afgør tvister mellem et medlemsland og generalsekretæren med hensyn til funktionen som depositar (artikel 36, § 2);

r) træffer afgørelse vedrørende suspension af medlemskab (artikel 40).

§ 6 Komiteen er beslutningsdygtig, når to tredjedele af medlemmerne er repræsenteret. Et medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem; intet medlem kan repræsentere mere end et andet medlem.

§ 7 Komiteen træffer beslutning ved simpelt flertal blandt de medlemmer, der er repræsenteret ved afstemningen.

§ 8 Medmindre andet er besluttet, mødes komiteen i Organisationens sæde. Mødereferater sendes til alle medlemslandene.

§ 9 Formanden for komiteen:

a) indkalder komiteen mindst en gang årligt enten efter ønske fra fire medlemmer eller fra generalsekretæren;

b) fremsender forslag til dagsorden til medlemmerne af komiteen;

c) behandler indenfor de rammer og betingelser, der er fastsat i komiteens forretningsorden, vigtige spørgsmål der rejses i perioderne mellem møderne;

d) undertegner opholdsoverenskomst omtalt i § 5, litra b).

§ 10 Komiteen kan, inden for rammerne af sin kompetence, bemyndige formanden til at udføre visse konkrete opgaver.

Artikel 16

Udvalg

§ 1 De udvalg, der er omtalt i artikel 13, § 1, litra c) til f) og § 2 består som hovedregel af alle medlemslandenes repræsentanter. Når revisionsudvalget, ekspertudvalget i RID eller det tekniske ekspertudvalg inden for rammerne af deres beføjelser drøfter og træffer beslutning vedrørende ændringer af bilagene til konventionen, er de medlemslande, der i overensstemmelse med artikel 42, § 1, første sætning, har afgivet en erklæring vedrørende de berørte bilag, ikke medlemmer af det pågældende udvalg.

§ 2 Generalsekretæren indkalder udvalgene enten på eget initiativ eller på opfordring fra fem medlemslande eller efter anmodning fra administrationskomiteen. Generalsekretæren tilsender medlemslandene udkast til dagsorden senest to måneder før åbningen af samlingen.

§ 3 Et medlemsland kan lade sig repræsentere af et andet medlemsland; dog kan et medlemsland ikke repræsentere mere end to andre stater.

§ 4 Hvert repræsenteret medlemsland har én stemme. Et forslag er vedtaget, når antallet af jastemmer:

a) udgør mindst en tredjedel af de ved afstemningen repræsenterede medlemslande og

b) er større end antallet af nejstemmer.

§ 5 Efter indbydelse fra generalsekretæren, udsendt i forståelse med et flertal af medlemslande, kan

a) ikke-medlemslande af Organisationen,

b) medlemslande som ikke er medlem af de pågældende udvalg,

c) internationale organisationer og sammenslutninger, der har kompetence i spørgsmål vedrørende Organisationens aktiviteter eller beskæftiger sig med spørgsmål på dagsordenen,

deltage i generalforsamlingens møder med forhandlingsret, men uden stemmeret.

§ 6 Udvalgene vælger for hvert møde eller for hver bestemt periode en formand og en eller flere næstformænd.

§ 7 Forhandlingerne foregår på arbejdssprogene. Indlæg på møderne, der fremsættes på et af arbejdssprogene, oversættes i hovedtrækkene til de andre arbejdssprog, forslag og beslutninger oversættes i deres fulde ordlyd.

§ 8 Referaterne indeholder et resumé af forhandlingerne. Forslag og beslutninger optages i deres fulde ordlyd. For beslutninger gælder den franske ordlyd. Referater fra møderne fremsendes til alle medlemslande.

§ 9 Udvalgene kan nedsætte arbejdsgrupper til at behandle bestemte spørgsmål.

§ 10 Udvalgene fastsætter deres egen forretningsorden.

Artikel 17

Revisionsudvalg

§ 1 Revisionsudvalget:

a) træffer i overensstemmelse med artikel 33, § 4 afgørelse vedrørende forslag om ændring af konventionen;

b) vurderer i overensstemmelse med artikel 33, § 2 de forslag, der skal forelægges generalforsamlingen til beslutning.

§ 2 Revisionsudvalget er beslutningsdygtigt (artikel 13, § 3), når flertallet af medlemslandene er repræsenteret.

Artikel 18

Ekspertudvalget i RID

§ 1 Ekspertudvalget i RID træffer i overensstemmelse med artikel 33, § 5 afgørelse vedrørende forslag om ændring af konventionen.

§ 2 Ekspertudvalget i RID er beslutningsdygtigt (artikel 13, § 3), når en tredjedel af medlemslandene er repræsenteret.

Artikel 19

Udvalget til fremme af jernbanedrift

§ 1 Udvalget til fremme af jernbanedrift:

a) udtaler sig i alle spørgsmål der tager sigte på at lette grænsepassage i international jernbanetrafik;

b) anbefaler standarder, metoder, procedurer og praksis for så vidt angår fremme af jernbanedrift.

§ 2 Udvalget til fremme af jernbanedrift er beslutningsdygtigt (artikel 13, § 3), når en tredjedel af medlemslandene er repræsenteret.

Artikel 20

Teknisk ekspertudvalg

§ 1 Det tekniske ekspertudvalg

a) træffer beslutning i overensstemmelse med artikel 5 i fælles regler APTU om godkendelse af tekniske standarder for jernbanemateriel, der skal anvendes i international trafik;

b) træffer beslutning i overensstemmelse med artikel 6 i fælles regler APTU om vedtagelse af en fælles teknisk forskrift i forbindelse med bygning, drift, vedligeholdelse eller procedure vedrørende jernbanemateriel, der skal anvendes i international trafik;

c) overvåger anvendelsen af tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter vedrørende jernbanemateriel, der skal anvendes i international jernbanetrafik, og vurderer udviklingen af disse med henblik på godkendelse og vedtagelse af disse i overensstemmelse med de procedurer, der er omtalt i artiklerne 5 og 6 i fælles regler APTU;

d) træffer i overensstemmelse med artikel 33, § 6 afgørelse vedrørende forslag om ændring af konventionen;

e) behandler alle andre spørgsmål som påhviler det i henhold til fælles regler APTU og fælles regler ATMF.

§ 2 Det tekniske ekspertudvalg er beslutningsdygtigt (artikel 13, § 3), når halvdelen af medlemslandene i henhold til artikel 16, § 1 er repræsenteret. Når der skal tages beslutning vedrørende bestemmelser i tillæg til fælles regler APTU, har de medlemslande, der har gjort indsigelse i overensstemmelse med artikel 35, § 4 med hensyn til de berørte bestemmelser, eller som i henhold til artikel 9, § 1 i fælles regler APTU har afgivet en erklæring, ikke stemmeret.

§ 3 Det tekniske ekspertudvalg kan dels godkende tekniske standarder eller vedtage fælles tekniske forskrifter, dels nægte at godkende eller vedtage dem; det kan under ingen omstændigheder ændre dem.

Artikel 21

Generalsekretær

§ 1 Generalsekretæren varetager sekretariatsfunktionen for Organisationen.

§ 2 Generalsekretæren vælges af generalforsamlingen for en periode på tre år, der højst kan fornys to gange.

§ 3 Generalsekretæren skal særligt:

a) varetage funktionen som depositar (artikel 36);

b) repræsentere Organisationen udadtil;

c) viderebringe de beslutninger, der er taget af generalforsamlingen og udvalgene, til medlemslandene (artikel 34, § 1; artikel 35, § 1);

d) udføre de opgaver, som overdrages af Organisationens andre organer;

e) forberede behandlingen af forslag fra medlemslandene med sigte på at ændre konventionen, til hvilken opgaver der i givet fald kan tilkaldes sagkyndige;

f) indkalde generalforsamlingen og udvalgene (artikel 14, § 3; artikel 16, § 2);

g) i rette tid udsende de nødvendige papirer til medlemslandene til brug ved de forskellige organers samlinger;

h) udarbejde arbejdsprogram, budgetforslag og beretning for Organisationen og forelægge dem til godkendelse i administrationskomiteen (artikel 25);

i) varetage Organisationens økonomiske anliggender inden for rammerne af det godkendte budget;

j) forsøge, ved at tilbyde sin bistand, efter anmodning fra en af parterne at bilægge tvister mellem de pågældende om fortolkning eller anvendelse af konventionen;

k) afgive erklæringer, efter de deltagende parters anmodning, vedrørende tvister om fortolkning eller anvendelse af konventionen;

l) varetage de funktioner, som er blevet tildelt i kapitel V;

m) modtage meddelelser fra medlemslandene, de internationale organisationer og sammenslutninger, der er omtalt i artikel 16, § 5, og fra virksomheder (operatører, infrastrukturforvaltere, etc.) der deltager i international jernbanetrafik, og i givet fald viderebringe dem til de andre medlemslande, internationale organisationer og sammenslutninger samt til virksomhederne;

n) lede Organisationens personale;

o) underrette medlemslandene i rette tid om enhver ledig stilling i Organisationen;

p) ajourføre og offentliggøre de i artikel 24 nævnte strækningslister.

§ 4 Generalsekretæren kan på eget initiativ fremsætte forslag, der tager sigte på at ændre konventionen.

Artikel 22

Organisationens personale

Rettigheder og forpligtelser for organisationens personales fastsættes af personalestatutten udarbejdet af administrationskomiteen i overensstemmelse med artikel 15, § 5, litra c).

Artikel 23

Tidsskrift

§ 1 Organisationen udgiver et tidsskrift, der indeholder officielle meddelelser samt de for anvendelsen af konventionen nødvendige og gavnlige meddelelser.

§ 2 De meddelelser, det påhviler generalsekretæren at give i henhold til konventionen, kan i givet fald gives i form af offentliggørelse i tidsskriftet.

Artikel 24

Strækningslister

§ 1 De skibslinier og linier på indre vandveje, der er omtalt i artikel 1 i fælles regler CIV og fælles regler CIM, som anvendes til befordringer, der er genstand for en enkelt befordringskontrakt, ud over jernbanebefordring, er opført på to lister:

a) CIV-strækningslisten over skibslinier og linier på indre vandveje,

b) CIM-strækningslisten over skibslinier og linier på indre vandveje.

§ 2 Jernbanelinier i et medlemsland, der har udtrykt forbehold i overensstemmelse med artikel 1, § 6 i fælles regler CIV eller i overensstemmelse med artikel 1, § 6 i fælles regler CIM opføres på disse lister i henhold til dette forbehold:

a) CIV-strækningslisten over jernbanelinier,

b) CIM-strækningslisten over jernbanelinier.

§ 3 Medlemslandene stiler deres meddelelser vedrørende optagelse eller sletning af de i §§ 1 og 2 omhandlede linier til generalsekretæren. Såfremt de skibslinier og linier på indre vandveje, der er omtalt i § 1 forbinder medlemslande, optages de kun med disse staters indforståelse; for sletning af en sådan linie er ét af disse medlemslandes meddelelse tilstrækkelig.

§ 4 Generalsekretæren underretter alle medlemslande om optagelse eller sletning af en linie.

§ 5 Befordring ad de skibslinier og linier på indre vandveje, der er omtalt i § 1, og befordring ad de jernbanelinier, der er omtalt i § 2, er omfattet af bestemmelserne i konventionen efter udløbet af en måned fra dagen for generalsekretærens meddelelse om deres optagelse. En linie er ikke mere omfattet af konventionen efter udløbet af tre måneder fra dagen for generalsekretærens meddelelse om dens sletning, dog med undtagelse af allerede påbegyndte befordringer, som først skal afvikles.

Kapitel IV

Økonomi

Artikel 25

Arbejdsprogram. Budget. Regnskab. Beretning

§ 1 Organisationens arbejdsprogram, budget og regnskab dækker en periode på to kalenderår.

§ 2 Organisationen udsender mindst hvert andet år en beretning.

§ 3 Størrelsen af Organisationens udgifter fastsættes for hver budgetperiode af administrationskomiteen, efter forslag fra generalsekretæren.

Artikel 26

Finansiering af udgifter

§ 1 Med forbehold for §§ 2 til 4 bæres de af Organisationens udgifter, der ikke dækkes af andre indtægter, for de to femtedeles vedkommende af medlemslandene efter samme fordelingsnøgle som for bidrag til FN-systemet og for tre femtedeles vedkommende i forhold til den samlede længde af jernbaneinfrastruktur samt af skibslinier og linier på indre vandveje optaget på strækningslister i overensstemmelse med artikel 24, § 1. Dog tæller skibslinier og linier på indre vandveje kun med halvdelen af deres længde.

§ 2 Når et medlemsland har udtrykt forbehold i overensstemmelse med artikel 1, § 6 i fælles regler CIV eller i overensstemmelse med artikel 1, § 6 i fælles regler CIM, anvendes fordelingsmåden omtalt i § 1 som følger:

a) i stedet for den samlede længde af jernbaneinfrastrukturen på medlemslandets område medtages kun længden af jernbanelinier optaget på strækningslister i overensstemmelse med artikel 24, § 2;

b) den andel af bidraget, der udregnes efter FN-systemets fordelingsnøgle, beregnes i forhold til længden af de linier, der er optaget på strækningslister i overensstemmelse med artikel 24, §§ 1 og 2, i forhold til den samlede længde af jernbaneinfrastrukturen på medlemslandets område og af de linier, der er optaget på strækningslister i overensstemmelse med artikel 24, § 1; andelen kan i intet tilfælde være under 0,01 procent.

§ 3 Hvert medlemsland bidrager med mindst 0,25 procent og højst 15 procent af det samlede bidrag.

§ 4 Administrationskomiteen fastsætter Organisationens beføjelser som vedrører:

a) alle medlemslande i lige høj grad og de udgifter, som skal dækkes af alle medlemslandene i henhold til den fordelingsmetode, der er omtalt i § 1;

b) enkelte medlemslande og de udgifter, der bæres af disse lande efter samme fordelingsmetode.

§ 3 gælder på tilsvarende vis. Disse bestemmelser påvirker ikke artikel 4, § 3.

§ 5 Bidrag fra medlemslandene til Organisationens udgifter betales som foreløbigt bidrag, der betales i to rater, senest den 31. oktober i hvert af de to år som budgetperioden gælder. Det foreløbige bidrag fastsættes på basis af bidrag for de to forudgående år i en afsluttet regnskabsperiode.

§ 6 Samtidig med udsendelse til medlemslandene af beretningen og regnskabet sender generalsekretæren oplysning om størrelsen af det endelige bidrag for de to forløbne kalenderår samt oplysning om det foreløbige bidrag for de to kommende kalenderår.

§ 7 Efter den 31. december i året for generalsekretærens oplysning i henhold til § 6 forrentes de skyldige beløb for de to forløbne kalenderår med 5 procent pro anno. Hvis et medlemsland et år efter denne dato ikke har betalt sin andel af bidraget, suspenderes dets stemmeret, indtil det har efterkommet sin betalingspligt. Efter udløbet af endnu en frist på to år vurderer generalforsamlingen, om denne stats holdning skal tolkes som en stiltiende opsigelse af konventionen og fastsætter, i givet fald, fra hvilken dato opsigelsen skal have virkning.

§ 8 I tilfælde af opsigelse i henhold til § 7 eller artikel 41 samt i tilfælde af suspension af stemmeret som omtalt i artikel 40, § 4, litra b) opretholdes pligten til at betale forfaldne bidrag.

§ 9 De ikke betalte bidrag dækkes af Organisationens midler.

§ 10 Et medlemsland, der har opsagt konventionen, kan på ny blive medlem ved tiltrædelse, under forudsætning af at det har betalt sine skyldige bidrag.

§ 11 Organisationen opkræver en godtgørelse til dækning af de særlige omkostninger, der opstår som følge af de i artikel 21, § 3, litra j) til l) omtalte handlinger. I de i artikel 21, § 3, litra j) og k) nævnte tilfælde fastsættes dette beløb af administrationskomiteen, efter forslag fra generalsekretæren; i det i artikel 21, § 3, litra l) nævnte tilfælde anvendes artikel 31, § 3.

Artikel 27

Revision af regnskabet

§ 1 Medmindre generalforsamlingen beslutter andet i henhold til artikel 14, § 2, litra k), foretages revisionen af regnskabet af opholdsstaten i henhold til regler i nærværende artikel og med forbehold for særlig instruks fra administrationskomiteen i overensstemmelse med reglement for økonomi og regnskab for Organisationen (artikel 15, § 5, litra e)).

§ 2 Revisoren reviderer Organisationens regnskab, herunder seddelbeholdning og særlige konti, som det skønnes nødvendigt for at sikre sig:

a) at regnskabsoversigten er i overensstemmelse med kassebøger og bogføringen i Organisationen;

b) at de økonomiske transaktioner, der er bogført, er udført i overensstemmelse med regler og reglementer, budgetforskrifter og andre instrukser i Organisationen;

c) at de værdier og kontanter, der er indsat i bank eller forefindes kontant, er revideret ved hjælp af attester modtaget direkte fra depositaren eller er blevet optalt;

d) at den interne kontrol, herunder den interne revision af regnskabet, er fyldestgørende;

e) at alle elementer af aktiver og passiver samt alle overskud og underskud er blevet medtaget i regnskabet efter procedurer, der skønnes at være tilfredsstillende.

§ 3 Revisoren alene har kompetence til helt eller delvis at acceptere attestationer og dokumentation forelagt af generalsekretæren. Hvis revisoren finder det hensigtsmæssigt, kan der foretages en gennemgang og detailleret kontrol af alle regnskabsbilag i forbindelse dels med økonomiske transaktioner, dels med leveringer og inventar.

§ 4 Revisoren har til hver en tid fri adgang til alle kassebøger og bogføringslister, regnskabsbilag og andet materiale, han skønner er nødvendigt.

§ 5 Revisoren har ikke kompetence til at afvise denne eller hin post i regnskabet, men skal straks henlede generalsekretærens opmærksomhed på enhver transaktion, som forekommer diskutabel for så vidt angår korrekthed eller betimelighed, for at generalsekretæren kan tage de fornødne skridt.

§ 6 Revisoren forelægger og underskriver en erklæring om regnskabsoversigten med følgende påtegning: "Undertegnede har gennemgået regnskabet for Organisationen for budgetperioden der sluttede den 31. december.... . Gennemgangen har omfattet en generel analyse af regnskabsprincipper og kontrol af bogføringsbilag og andre bilag, som jeg fandt nødvendige i den givne situation." Denne erklæring viser, afhængig af situationen, at

a) regnskabsoversigten på tilfredsstillende vis afspejler den økonomiske situation på budgetperiodens slutdato samt resultatet af de transaktioner, der er fortaget i den periode, der slutter på denne dato;

b) regnskabsoversigten er udfærdiget i overensstemmelse med de nævnte regnskabsprincipper;

c) de økonomiske principper er blevet anvendt efter betingelser, som stemmer overens med de der var gældende i den forudgående budgetperiode;

d) de økonomiske transaktioner er foretaget i overensstemmelse med regler og reglementer, budgetplanlægning og andre forskrifter fra Organisationen.

§ 7 I sin rapport om de økonomiske transaktioner opregner revisoren:

a) arten og omfanget af den revision, der er foretaget;

b) de elementer, der hænger sammen med regnskabets samlede karakter eller korrekthed, herunder eventuelt:

 

1.

nødvendige oplysninger for tolkning og korrekt udlægning af regnskabet;

 

2.

alle beløb som skulle have været opkrævet, men som ikke er indgået i regnskabet;

 

3.

alle beløb som har været genstand for en beslutning om afholdelse af en forskriftsmæssig eller en betinget udgift og som ikke er blevet bogført eller som der ikke er taget hensyn til i regnskabsoversigten;

 

4.

de udgifter der ikke er tilstrækkelig dokumentation for gennem bilag;

 

5.

god regnskabspraksis; der er anledning til at bemærke tilfælde, hvor regnskabsoversigten ikke stemmer overens med almindelig anerkendte og brugte regnskabsprincipper;

c) andre spørgsmål som der er anledning til at gøre administrationskomiteen opmærksom på, for eksempel:

 

1.

tilfælde af svig eller mistanke om svig;

 

2.

bortødslen eller uregelmæssig anvendelse af Organisationens midler og formue (selv om regnskabet i denne sammenhæng skulle være korrekt);

 

3.

udgifter som senere kunne medføre betydelige omkostninger for Organisationen;

 

4.

enhver fejl af almen eller speciel karakter i kontrollen med indtægter og udgifter eller leveringer og inventar;

 

5.

udgifter, der ikke stemmer overens med administrationskomiteens hensigter, under hensyn til de omposteringer der er tilladt inden for budgettet;

 

6.

overskridelser af budgettet, under hensyn til de ændringer der skyldes omposteringer, der er tilladt inden for budgettet;

 

7.

udgifter der ikke er i overensstemmelser med de tilladelser, de er underlagt;

d) korrekthed eller ukorrekthed i regnskabet i forhold til leveringer og inventar, konstateret på basis af inventarlisten og gennemgang af kassebøger.

Desuden kan rapporten omtale transaktioner, der er blevet bogført i løbet af en tidligere budgetperiode og om hvilke der er fremkommet nye oplysninger, eller transaktioner, der skal udføres i en senere budgetperiode og om hvilke det skønnes ønskværdigt at informere administrationskomiteen i forvejen.

§ 8 Revisoren må ikke under nogen omstændigheder fremkomme med kritiske kommentarer i sin rapport uden forinden at give generalsekretæren lejlighed til at komme med en forklaring.

§ 9 Revisoren meddeler administrationskomiteen og generalsekretæren, hvad der er bemærket under revisionen. Desuden kan han med hensyn til generalsekretærens økonomiske rapport fremsætte enhver kommentar han finder berettiget.

§ 10 I det omfang revisoren har foretaget en summarisk revision eller hvor de nødvendige bilag ikke var tilgængelige, skal dette anføres i erklæringen og i rapporten samtidig med at han præciserer årsagen til sine bemærkninger samt følgerne heraf for den økonomiske situation og de økonomiske transaktioner, der er bogført.

Kapitel V

Voldgift

Artikel 28

Kompetence

§ 1 Tvister mellem medlemslande affødt af fortolkning eller gennemførelse af konventionen såvel som tvister mellem medlemslandene og Organisationen affødt af fortolkning eller gennemførelse af protokollen om privilegier og immuniteter kan efter ønske fra en af parterne indbringes for en voldgiftsdomstol. Parterne beslutter frit sammensætningen af voldgiftsdomstolen og voldgiftsproceduren.

§ 2 Andre tvister affødt af fortolkning eller gennemførelse af konventionen og andre konventioner udarbejdet af Organisationen i henhold til artikel 2, § 2 kan, hvis de ikke er bilagt i mindelighed eller forelagt almindelige domstole til afgørelse, efter aftale mellem de interesserede parter forelægges en voldgiftsdomstol. Artiklerne 29 til 32 gælder for sammensætning af voldgiftsdomstolen og voldgiftsproceduren.

§ 3 Enhver stat kan ved anmodning om tiltrædelsee af konventionen forbeholde sig ret til helt eller delvis ikke at anvende bestemmelserne i §§ 1 og 2.

§ 4 En stat, der har taget forbehold i henhold til § 3 kan til enhver tid ved meddelelse til depositaren give afkald herpå. Afkaldet får virkning en måned efter den dato på hvilken depositaren underretter medlemslandene.

Artikel 29

Kompromis. Justitssekretær

Parterne indgår et kompromis, der især specificerer:

a) tvistens genstand,

b) sammensætningen af voldgiftsdomstolen og frister for udpegning af voldgiftsmand eller voldgiftsmænd,

c) sted valgt som sæde for voldgiftsdomstolen.

Kompromiset skal meddeles generalsekretæren, som fungerer som justitssekretær.

Artikel 30

Voldgiftsmænd

§ 1 En liste over voldgiftmænd udfærdiges og ajourføres af generalsekretæren. Hvert medlemsland kan få to af sine borgere opført på listen over voldgiftsmænd.

§ 2 Voldgiftsdomstolen består af en, tre eller fem voldgiftsmænd i overensstemmelse med kompromiset. Voldgiftsmændene vælges blandt de personer, der er opført på den i § 1 nævnte liste. Dog kan hver af parterne, hvis kompromiset siger fem voldgiftsmænd, vælge en voldgiftsmand uden for listen. Hvis kompromiset siger én voldgiftsmand, vælges denne af parterne efter fælles overenskomst. Hvis kompromiset taler om tre eller fem voldgiftsmænd, vælger hver af parterne en eller to voldgiftsmænd afhængig af situationen; disse vælger efter fælles overenskomst den tredje eller den femte voldgiftsmand som fører forsædet. I tilfælde af uenighed mellem parterne om udpegning af én voldgiftsmand eller mellem de udpegede voldgiftsmænd om den tredje eller femte voldgiftsmand, udpeges denne af generalsekretæren.

§ 3 En enkelt voldgiftsmand, den tredje eller den femte voldgiftsmand skal være af anden nationalitet end parterne, medmindre disse er af samme nationalitet.

§ 4 Tredjeparts indblanding i tvisten er uden virkning på sammensætningen af voldgiftsdomstolen.

Artikel 31

Procedure. Omkostninger

§ 1 Voldgiftsdomstolen afgør, hvilken procedure, der skal følges, idet den navnlig skal tage hensyn til følgende bestemmelser:

a) den undersøger og pådømmer sagerne på grundlag af de akter, som er fremskaffet af parterne, uden at den ved afsigelsen af kendelser er bundet til disses fortolkninger;

b) den kan ikke tilkende mere eller andet end det, som sagsøgeren nedlægger påstand om, og ikke mindre end det, som indstævnte har erkendt at være skyldig;

c) voldgiftskendelsen, behørigt motiveret, udfærdiges af voldgiftsdomstolen og kundgøres for parterne af generalsekretæren;

d) hvis der ikke foreligger modstående lovbestemmelser på det sted, hvor voldgiftsdomstolen har sit sæde, og hvis der ikke forligger modstående aftale mellem parterne, er voldgiftskendelsen endelig.

§ 2 Voldgiftsmændenes honorarer fastsættes af generalsekretæren.

§ 3 Voldgiftskendelsen fastsætter sagsomkostninger og udgifter og bestemmer hvorledes disse og voldgiftsmændenes honorarer skal fordeles mellem parterne.

Artikel 32

Forældelse. Fuldbyrdelse

§ 1 Indledning af voldgiftsbehandling har samme virkning for afbrydelse af forældelsesfristen, som gælder efter den materielle ret ved udtagelse af stævning for en ordinær domstol.

§ 2 Voldgiftsdomstolens kendelse kan fuldbyrdes i ethvert medlemsland, så snart de formaliteter er opfyldt, som er foreskrevet i den stat, hvor fuldbyrdelsen skal finde sted. En prøvelse af sagens realitet kan ikke indrømmes.

Kapitel VI

Ændring af konventionen

Artikel 33

Kompetence

§ 1 Generalsekretæren kundgør straks for medlemslandene forslag til ændring af konventionen, som er tilstillet denne fra medlemslandene eller som denne selv har udarbejdet.

§ 2 Generalforsamlingen træffer beslutning om forslag til ændring af konventionen for så vidt §§ 4 til 6 ikke fastsætter et andet kompetenceforhold.

§ 3 Hvis et forslag til ændring forelægges generalforsamlingen, kan den med det i artikel 14, § 6 nævnte flertal fastslå, at et sådant forslag har umiddelbar sammenhæng med en eller flere bestemmelser i bilagene til konventionen. I dette tilfælde samt i de tilfælde, der er omtalt i §§ 4 til 6, anden sætning, er generalforsamlingen også kompetent til at træffe beslutning om ændring af denne eller disse bestemmelser i bilagene.

§ 4 Med forbehold af generalforsamlingens beslutning i henhold til § 3, første sætning, træffer revisionsudvalget beslutning om forslag til ændring af

a) artikel 9 og 27, §§ 2 til 10;

b) fælles regler CIV, med undtagelse af artiklerne 1, 2, 5, 6, 16, 26 til 39, 41 til 53 og 56 til 60;

c) fælles regler CIM, med undtagelse af artiklerne 1, 5, 6, §§ 1 og 2, artiklerne 8, 12, 13, § 2, artiklerne 14, 15, §§ 2 og 3, artikel 19, §§ 6 og 7 samt artiklerne 23 til 27, 30 til 33, 36 til 41 og 44 til 48;

d) fælles regler CUV, med undtagelse af artiklerne 1, 4, 5 og 7 til 12;

e) fælles regler CUI, med undtagelse af artiklerne 1, 2, 4, 8 til 15, 17 til 19, 21, 23 til 25;

f) fælles regler APTU, med undtagelse af artiklerne 1, 3 og 9 til 11 samt tillæg til disse fælles regler;

g) fælles regler ATMF, med undtagelse af artiklerne 1, 3 og 9.

Når forslag til ændring forelægges for revisionsudvalget i overensstemmelse med litra a) til g), kan en tredjedel af de stater, der er repræsenteret i udvalget, kræve at forslagene forelægges generalforsamlingen til beslutning.

§ 5 Ekspertudvalget i RID træffer afgørelse vedrørende forslag til ændring af reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID). Når sådanne forslag forelægges ekspertudvalget i RID, kan en tredjedel af de stater, der er repræsenteret i udvalget, kræve at forslagene forelægges generalforsamlingen til beslutning.

§ 6 Det tekniske ekspertudvalg træffer beslutning vedrørende forslag til ændring af tillæg til fælles regler APTU. Når sådanne forslag forelægges det tekniske ekspertudvalg, kan en tredjedel af de stater, der er repræsenteret i udvalget, kræve at forslagene forelægges generalforsamlingen til beslutning.

Artikel 34

Generalforsamlingens beslutninger

§ 1 De ændringer af konventionen, der vedtages af generalforsamlingen, kundgøres for medlemslandene af generalsekretæren.

§ 2 Ændringer af selve konventionen, der er besluttet af generalforsamlingen, træder i kraft tolv måneder efter de er blevet godkendt af to tredjedele af medlemslandene, med virkning for alle medlemslande med undtagelse af de der, inden ikrafttrædelsen, har afgivet en erklæring i henhold til hvilken de ikke anerkender de nævnte ændringer.

§ 3 Ændringer af bilagene til konventionen, vedtaget af generalforsamlingen, træder i kraft tolv måneder efter de er blevet godkendt af halvdelen af medlemslandene, som ikke har afgivet en erklæring i henhold til artikel 42, § 1, første sætning, med virkning for alle medlemslande med undtagelse af de der, inden ikrafttrædelsen, har afgivet en erklæring i henhold til hvilken de ikke anerkender de nævnte ændringer, og de der har afgivet en erklæring i henhold til artikel 42, § 1, første sætning.

§ 4 Medlemslandene tilstiller generalsekretæren deres tilkendegivelser vedrørende godkendelse af de ændringer af konventionen, som generalforsamlingen har vedtaget, samt deres erklæringer, i henhold til hvilke de ikke anerkender disse ændringer. Generalsekretæren underretter de andre medlemslande herom.

§ 5 Den frist, der er omtalt i §§ 2 og 3, løber regnet fra den dag generalsekretæren kundgør, at betingelserne for ikrafttræden af ændringerne er opfyldt.

§ 6 Generalforsamlingen kan specificere i forbindelse med vedtagelsen af en ændring, at denne er af en sådan betydning at ethvert medlemsland, der har afgivet en erklæring i henhold til § 2 eller § 3 og som ikke har anerkendt ændringen inden atten måneder regnet fra dens ikrafttrædelsen, efter udløbet af denne frist ophører med at være medlem af Organisationen.

§ 7 Når generalforsamlingens beslutninger vedrører bilagene til konventionen, suspenderes gennemførelsen af det pågældende bilag i sin helhed straks efter beslutningens ikrafttræden for så vidt angår trafikken med eller mellem de medlemslande, der i henhold til § 3 har gjort indsigelse mod de fastsatte frister. Generalsekretæren meddeler medlemslandene denne suspension; den fortaber sin virkning efter udløbet af en måned regnet fra den dag, hvor generalsekretæren har meddelt de andre medlemslande de pågældende medlemslandes ophævelsen af indsigelsen.

Artikel 35

Udvalgenes beslutninger

§ 1 Ændringer til konventionen, der er vedtaget af udvalgene, meddeles medlemslandene af generalsekretæren.

§ 2 Ændringer af selve konventionen, vedtaget af revisionsudvalget, træder for alle medlemslande i kraft på den første dag i den tolvte måned efter den måned, hvori generalsekretæren har meddelt medlemslandene dem. Medlemslandene kan gøre indsigelse inden for en frist på fire måneder regnet fra den dag, da meddelelsen blev givet. Såfremt en fjerdedel af medlemslandene rejser indsigelse, træder ændringerne ikke i kraft. Hvis et medlemsland gør indsigelse mod en beslutning taget af revisionsudvalget inden for en frist på fire måneder og det opsiger konventionen, træder denne opsigelse i kraft på den dag, hvor beslutningen træder i kraft.

§ 3 Ændringer af bilagene til konventionen, vedtaget af revisionsudvalget, træder for alle medlemslande i kraft på den første dag i den tolvte måned efter den måned, hvori generalsekretæren har meddelt medlemslandene dem. Ændringer vedtaget af ekspertudvalget i RID eller af det tekniske ekspertudvalg træder for alle medlemslande i kraft på den første dag i den sjette måned efter den måned, hvori generalsekretæren har meddelt medlemslandene dem.

§ 4 Medlemslandene kan gøre indsigelse inden for en frist på fire måneder regnet fra den dag, da meddelelsen blev givet i henhold til § 3. Såfremt en fjerdedel af medlemslandene rejser indsigelse, træder ændringen ikke i kraft. I de medlemslande der har gjort indsigelse mod en beslutning inden for den fastsatte frist, suspenderes gennemførelsen af det pågældende bilag i sin helhed for så vidt angår trafikken med og mellem medlemslandene, regnet fra det tidspunkt, hvor beslutningerne træder i kraft. I tilfælde af indsigelse mod godkendelse af en teknisk standard eller mod vedtagelse af en fælles teknisk forskrift suspenderes kun disse for så vidt angår trafikken med og mellem medlemslandene regnet fra den dag, hvor beslutningerne træder i kraft; det samme gælder for indsigelse mod delelementer.

§ 5 Generalsekretæren meddeler medlemslandene de suspensioner, der er omtalt i § 4; disse suspensioner ophæves ved udløbet af en frist på en måned regnet fra den dag, hvor generalsekretæren har meddelt medlemslandene tilbagekaldelsen af en sådan indsigelse.

§ 6 Med hensyn til de indsigelser, der er omtalt i §§ 2 og 4, medregnes ikke de medlemslande der:

a) ikke har stemmeret (artikel 14, § 5, artikel 26, § 7 eller artikel 40, § 4);

b) ikke er medlem af det berørte udvalg (artikel 16, § 1, anden sætning);

c) har afgivet en erklæring i overensstemmelse med artikel 9, § 1 i fælles regler APTU.

Kapitel VII

Slutbestemmelser

Artikel 36

Depositar

§ 1 Generalsekretæren er depositar for denne konvention. Hans funktioner som depositar er beskrevet i afsnit VII i Wienerkonventionen af 23. maj 1969 om traktatretten.

§ 2 Hvis der opstår uenighed mellem et medlemsland og depositaren vedrørende udførelsen af dennes funktioner, kan depositaren eller medlemslandet forelægge spørgsmålet for de andre medlemslande eller om nødvendigt forelægge det til afgørelse i administrationskomiteen.

Artikel 37

Tiltrædelse af konventionen

§ 1 Tiltrædelse af konventionen er åben for enhver stat på hvis territorium jernbaneinfrastrukturen er tilgængelig.

§ 2 En stat, som ønsker at tiltræde konventionen, sender en anmodning til depositaren. Depositaren underretter medlemslandene herom.

§ 3 Anmodningen godkendes som retligt bindende tre måneder efter den i § 2 nævnte underretning, medmindre fem medlemslande har rejst indsigelse over for depositaren. Depositaren underretter straks ansøgerlandet samt medlemslandene herom. Tiltrædelsen får virkning den første dag i den tredje måned efter denne underretning.

§ 4 Hvis mindst fem medlemslande har rejst indsigelse inden for den frist, der er omtalt i § 3, forlægges anmodningen om tiltrædelse for generalforsamlingen, der træffer beslutning herom.

§ 5 Med forbehold for artikel 42 kan enhver tiltrædelse af konventionen kun vedrøre konventionen i den udgave, der er gældende på det tidspunkt, hvor tiltrædelsen får virkning.

Artikel 38

Tiltrædelse af regionale organisationer for økonomisk integration

§ 1 Tiltrædelse af konventionen er åben for regionale organisationer for økonomisk integration, der har kompetence til at vedtage retningslinier, som er obligatoriske for deres medlemmer inden for de områder, som vedrører denne konvention og som har et eller flere medlemslande som medlemmer. Betingelserne for tiltrædelse fastlægges i aftale indgået mellem Organisationen og den regionale organisation.

§ 2 Den regionale organisation kan udøve de rettigheder som medlemmerne har i medfør af konventionen, for så vidt de dækker områder, der hører under dens kompetence. Det samme gælder for de forpligtelser, der påhviler medlemslandene i henhold til konventionen, bortset fra de økonomiske forpligtelser omtalt i artikel 26.

§ 3 Med hensyn til stemmeret og ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 35, §§ 2 og 4, har den regionale organisation et stemmetal svarende til de af dens medlemmer, der ligeledes er medlem af Organisationen. Disse kan kun udøve deres rettigheder, især deres stemmeret, inden for rammerne af § 2. Den regionale organisation har ikke stemmeret for så vidt angår kapitel IV.

§ 4 Med hensyn til ophør af medlemskab, anvendes artikel 41 på tilsvarende vis.

Artikel 39

Associerede medlemmer

§ 1 Enhver stat, på hvis territorium jernbaneinfrastrukturen er tilgængelig, kan optages som associeret medlem af Organisationen. Artikel 37, §§ 2 til 5 anvendes på tilsvarende vis.

§ 2 Et associeret medlem kan deltage i arbejdet i de organer som er omtalt i artikel 13, § 1, litra a) og c) til f) udelukkende med forhandlingsret. Et associeret medlem kan ikke udpeges som medlem af administrationskomiteen. Det bidrager til Organisationens udgifter med 0,25 procent af bidragene (artikel 26, § 3).

§ 3 Med hensyn til ophør af medlemskab for et associeret medlem anvendes artikel 41 på tilsvarende vis.

Artikel 40

Suspension af medlemskab

§ 1 Et medlemsland kan anmode om suspension at sit medlemskab af Organisationen uden at opsige konventionen, når international jernbanetrafik ikke længere finder sted på dets område af årsager, der ikke kan tillægges medlemslandet.

§ 2 Administrationskomiteen træffer afgørelse med hensyn til en anmodning om suspension af et medlemskab. Anmodningen skal fremsættes over for generalsekretæren senest tre måneder inden et møde i udvalget.

§ 3 Suspension af et medlemskab træder i kraft den første dag i den følgende måned regnet fra den dag generalsekretæren kundgør administrationskomiteens beslutning for medlemslandene. Suspension af et medlemskab ophører, når medlemslandet kundgør, at international jernbanetrafik på dets område er genoptaget. Generalsekretæren meddeler straks dette til de andre medlemslande.

§ 4 Suspension af et medlemskab har til følge:

a) at medlemslandet fritages for sin pligt til at bidrage til Organisationens udgifter;

b) at stemmeretten i Organisationens organer suspenderes;

c) at retten til at gøre indsigelse i medfør af artikel 34, §§ 2 og 3 og artikel 35, §§ 2 og 4, suspenderes.

Artikel 41

Opsigelse af konventionen

§ 1 Konventionen kan til enhver tid opsiges.

§ 2 Ethvert medlemsland, som ønsker at opsige konventionen, meddeler dette til depositaren. Opsigelsen får virkning den 31. december i det efterfølgende år.

Artikel 42

Erklæringer og forbehold angående konventionen

§ 1 Ethvert medlemsland kan til enhver tid erklære, at det ikke vil anvende visse bilag til konventionen i deres helhed. Desuden godkendes forbehold og erklæringer om ikke at anvende visse bestemmelser i selve konventionen eller i bilag hertil kun, hvis sådanne forbehold og erklæringer er direkte omtalt i disse bestemmelser.

§ 2 Forbehold og erklæringer stiles til depositaren. De træder i kraft på det tidspunkt, hvor konventionen træder i kraft for det pågældende land. Enhver erklæring afgivet efter denne ikrafttræden får gyldighed den 31. december i det år, der følger efter afgivelsen af den pågældende erklæring. Depositaren underretter medlemslandene herom.

Artikel 43

Organisationens opløsning

§ 1 Generalforsamlingen kan beslutte at opløse Organisationen og eventuelt at overdrage dens beføjelser til en anden mellemstatslig organisation og, i givet fald, fastsætte betingelserne for denne overdragelse sammen med den pågældende organisation.

§ 2 I tilfælde af Organisationens opløsning, fordeles dens formuegoder og midler mellem de medlemslande, der har været medlemmer af Organisationen uden afbrydelse i de sidste fem kalenderår før året for beslutningen i henhold til § 1, i forhold til den gennemsnitlige procentsats som de har bidraget til Organisationens udgifter med i de foregående fem år.

Artikel 44

Overgangsbestemmelser

I de tilfælde der er nævnt i artikel 34, § 7, artikel 35, § 4, artikel 41, § 1 og artikel 42 gælder de retsregler, der var gældende ved indgåelsen af aftaler i henhold til fælles regler CIV, fælles regler CIM, fælles regler CUV eller fælles regler CUI, for eksisterende kontrakter.

Artikel 45

Konventionens tekster

§ 1 Konventionen er affattet på fransk, tysk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse har den franske tekst forrang.

§ 2 Efter forslag fra en af de berørte stater, kan Organisationen offentliggøre officielle oversættelser af konventionen på andre sprog, hvis et af disse sprog er officielt sprog i mindst to medlemslande. Disse oversættelser udarbejdes i samarbejde med de kompetente instanser i de pågældende medlemslande.


P rotokol om privilegier og immuniteter for Den mellemstatslige organisation for internationale Jernbanebefordringer (OTIF)

Artikel 1

Immunitet for jurisdiktion, fuldbyrdelse og udlæg

§ 1 Inden for rammerne af sine officielle aktiviteter nyder Organisationen immunitet for jurisdiktion og fuldbyrdelse, undtagen:

a) for så vidt Organisationen udtrykkeligt har givet afkald på en sådan immunitet i særlige tilfælde;

b) i tilfælde af civilt søgsmål anlagt af tredjepart;

c) i tilfælde af modkrav i direkte forbindelse med sagsanlæg oprindeligt anlagt af Organisationen;

d) i tilfælde af udlæg, efter retslig afgørelse, i lønninger og andre ydelser som Organisationen er skyldig over for et medlem af personalet.

§ 2 Organisationens midler og andre formuegoder, hvor disse end måtte befinde sig, nyder immunitet med hensyn til alle former for anfordring, konfiskation, beslaglæggelse og anden form for udlæg eller tilbageholdelse, undtagen når forebyggelse af ulykker omfattende vogne med trækkraft, som tilhører Organisationen eller kører for denne, og undersøgelser som sådanne ulykker kan give anledning til, midlertidigt gør det nødvendigt.

Artikel 2

Beskyttelse mod ekspropriation

Hvis en ekspropriation er nødvendig i offentlighedens interesse, skal alle forholdsregler tages for at undgå at ekspropriationen udgør en hindring for Organisationens aktiviteter og der skal forinden udbetales en øjeblikkelig og passende erstatning.

Artikel 3

Fritagelse for skatter

§ 1 Hvert medlemsland fritager Organisationen, dens formuegoder og indtægter for direkte skatter i forbindelse med dens officielle aktiviteter. Når der for et betydeligt beløb foretages indkøb eller benyttes tjenesteydelser, der er bydende nødvendige for udøvelsen af Organisationens officielle aktiviteter og når prisen på disse indkøb eller tjenesteydelser omfatter skatter eller afgifter, skal medlemslandene tage de fornødne forholdsregler, hver gang det er muligt, med henblik på fritagelse for skatter og afgifter af denne art eller med henblik på tilbagebetaling af beløbet.

§ 2 Der gives ikke fritagelse for betaling af skatter og afgifter som udelukkende udgør betaling for leverede tjenesteydelser.

§ 3 Formuegoder erhvervet i overensstemmelse med § 1 kan hverken sælges, afhændes eller anvendes på anden vis end efter de betingelser, der er fastsat af medlemslandet, som har bevilget skatte- og afgiftsfritagelse.

Artikel 4

Fritagelse for told og afgifter

§ 1 Varer, der importeres eller eksporteres af Organisationen og som er strengt nødvendige for udøvelsen af dens officielle aktiviteter, fritages for enhver form for told og afgift, der opkræves i forbindelse med import eller eksport.

§ 2 I henhold til denne artikel gives der ikke fritagelse for så vidt angår køb og import af formuegoder eller levering af tjenesteydelser til personlig brug for ansatte i Organisationen.

§ 3 Artikel 3, § 3 gælder i lighed hermed for formuegoder, der er importeret i overensstemmelse med § 1.

Artikel 5

Officielle aktiviteter

Organisationens officielle aktiviteter omtalt i nærværende protokol er aktiviteter, der modsvarer de mål, der er defineret i konventionens artikel 2.

Artikel 6

Økonomiske transaktioner

Organisationen kan modtage og besidde alle former for kapitalmidler, valuta, kontanter eller værdipapirer. Den kan frit disponere over disse til ethvert formål, der er nævnt i konventionen, og have konti i alle valutaer med henblik på at kunne opfylde sine forpligtelser.

Artikel 7

Meddelelser

Til viderebringelse af sine officielle meddelelser og overførsel af sine dokumenter skal Organisationen nyde samme gunstige behandling, som tildeles andre lignende internationale organisationer af det enkelte medlemsland.

Artikel 8

Privilegier og immuniteter for medlemslandenes repræsentanter

Medlemslandenes repræsentanter nyder, under udførelsen af deres hverv og under deres tjenesterejser, følgende privilegier og immuniteter på hvert medlemslands territorium:

a) juridisk immunitet for deres handlinger selv efter afslutningen af deres mission, herunder deres udsagn og skriftlige erklæringer afgivet i forbindelse med udøvelsen af deres hverv; denne immunitet gælder dog ikke i tilfælde af skader som følge af en ulykke forårsaget af et motorkøretøj eller ethvert andet transportmiddel tilhørende eller ført af en repræsentant for en stat eller i tilfælde af overtrædelse af færdselsloven gældende for dette transportmiddel;

b) immunitet for anholdelse eller varetægtsfængsling, undtagen ved pågribelse på fersk gerning;

c) immunitet for beslaglæggelse af personlig bagage, undtagen ved pågribelse på fersk gerning;

d) ukrænkelighed for alle deres officielle dokumenter og papirer;

e) frittagelse for dem selv og deres ægtefæller for enhver bestemmelse, der begrænser udlændinges adgang og for enhver formalitet med hensyn til registrering af udlændinge;

f) samme lettelser med hensyn til valutakontrol eller valutaveksling som indrømmes fremmede regeringers repræsentanter på midlertidig officiel mission.

Artikel 9

Privilegier og immuniteter for Organisationens personale

Medlemmer af Organisationens personale nyder under udøvelsen af deres hverv følgende privilegier og immuniteter på hvert medlemslands område:

a) juridisk immunitet for deres handlinger, herunder deres udsagn og skriftlige erklæringer afgivet i forbindelse med udøvelsen af deres hverv og inden for deres beføjelser; denne immunitet gælder dog ikke i tilfælde af skader som følge af en ulykke forårsaget af et motorkøretøj eller ethvert andet transportmiddel tilhørende eller ført af et medlem af Organisationens personale eller i tilfælde af overtrædelse af færdselsloven gældende for dette transportmiddel; medlemmer af personalet vedbliver at nyde immunitet selv efter afslutningen af deres ansættelse i Organisationen;

b) ukrænkelighed for alle deres officielle dokumenter og papirer;

c) samme fritagelse for bestemmelser, der begrænser udlændinges indrejse, og for registrering af udlændinge, som normalt indrømmes medlemmer af personalet i internationale organisationer; medlemmer af deres familie, som er en del af husstanden nyder samme lettelser;

d) fritagelse for national indkomstskat, med forbehold for indførelse til fordel for Organisationen af en intern skat på lønninger og andre honorarer, der udbetales af Organisationen; dog kan medlemslandene tage hensyn til disse lønninger og honorarer i beregningen af det skattebeløb der skal betales af andre indtægter; medlemslandene er ikke forpligtede til at lade denne skattefritagelse gælde erstatninger og pensioner og livsforsikringsbeløb, der udbetales af Organisationen til tidligere medlemmer af dens personale eller til personer, der er berettiget til at modtage disse beløb;

e) for så vidt angår regler vedrørende valutakontrol de samme privilegier som normalt indrømmes medlemmer af personalet i internationale organisationer;

f) i internationale kriseperioder samme lettelser til hjemrejse for dem og de familiemedlemmer, der er en del af deres husstand, som normalt indrømmes medlemmer af personalet i internationale organisationer.

Artikel 10

Privilegier og immuniteter for eksperter

De eksperter, som Organisationen benytter, nyder under udførelsen af deres hverv i Organisationen og under missioner foretaget for denne, herunder på tjenesterejser foretaget under udøvelsen af deres hverv eller under disse missioner, følgende privilegier og immuniteter, i det omfang de er nødvendige for dem under udøvelsen af deres hverv:

a) juridisk immunitet for deres handlinger, herunder deres udsagn og skriftlige erklæringer afgivet i forbindelse med udøvelsen af deres hverv; denne immunitet gælder dog ikke i tilfælde af skader som følge af en ulykke forårsaget af et motorkøretøj eller ethvert andet transportmiddel tilhørende eller ført af en ekspert eller i tilfælde af overtrædelse af færdselsloven gældende for dette transportmiddel; eksperterne vedbliver at nyde denne immunitet, selv efter afslutningen af deres hverv i Organisationen;

b) ukrænkelighed for alle deres officielle dokumenter og papirer;

c) lettelser til at foretage den nødvendige valutaveksling med henblik på overførsel af deres lønninger;

d) samme lettelser for så vidt angår deres personlige bagage som indrømmes fremmede regeringers udsendinge på midlertidige officielle missioner.

Artikel 11

Formålet med tildeling af privilegier og immuniteter

§ 1 De privilegier og immuniteter der er omtalt i nærværende protokol er fastsat udelukkende for i alle situationer at sikre, at Organisationen frit kan fungere og at de personer, som privilegierne tildeles, kan være fuldstændig uafhængige. De kompetente myndigheder ophæver enhver immunitet i alle tilfælde, hvor opretholdelsen af immuniteten ville hindre retfærdigheden i at ske fyldest eller hvor den kan ophæves uden præjudice for formålet med dens tildeling.

§ 2 De kompetente myndigheder nævnt i § 1 er:

a) medlemslandene, for så vidt angår deres repræsentanter;

b) administrationskomiteen, for så vidt angår generalsekretæren;

c) generalsekretæren, for så vidt angår andre ansatte i Organisationen samt de eksperter, Organisationen benytter.

Artikel 12

Forebyggelse af misbrug

§ 1 Ingen af de bestemmelser der er omtalt i nærværende protokol kan fratage det enkelte medlemsland retten til at tage alle nødvendige forholdsregler af hensyn til den offentlige sikkerhed.

§ 2 Organisationen samarbejder til alle tider med de kompetente myndigheder i medlemslandene med henblik på at sikre en retfærdig retspleje, at love og forskrifter i de pågældende medlemslande overholdes, og forhindre ethvert misbrug, som privilegier og immuniteter i nærværende protokol kunne give anledning til.

Artikel 13

Status for landenes egne statsborgere

Intet medlemsland er forpligtet til at indrømme de privilegier og immuniteter, der er omtalt i:

a) artikel 8, med undtagelse af litra d),

b) artikel 9, med undtagelse af litra a), b) og d),

c) artikel 10, med undtagelse af litra a) og b)

til sine egne statsborgere eller til personer der har permanent ophold i denne stat.

Artikel 14

Supplerende aftaler

Organisationen kan, med et eller flere medlemslande, indgå supplerende aftaler med henblik på gennemførelsen af nærværende protokol for så vidt angår dette medlemsland eller disse medlemslande, såvel som andre aftaler for at sikre en velfungerende Organisation.


Fælles regler for kontrakten om international befordring af passagerer med jernbane

(CIV - bilag A til konventionen)

Kapitel 1

Generelle regler

Artikel 1

Anvendelsesområde

§ 1 Nærværende fælles regler gælder for enhver kontrakt om befordring af passagerer med jernbane mod betaling eller uden betaling, når afrejsestedet og bestemmelsesstedet ligger i to forskellige medlemslande. Dette gælder, uanset hvor kontraktens parter har hovedsæde eller hjemsted og ligeledes uafhængigt af deres nationalitet.

§ 2 Når en international befordring, for hvilken der er indgået en enkelt befordringskontrakt, ud over den grænseoverskridende jernbanebefordring også omfatter vejtransport eller transport ad indre vandveje i national trafik i et medlemsland, gælder nærværende fælles regler.

§ 3 Når en international befordring, for hvilken der er indgået en enkelt befordringskontrakt, ud over jernbanebefordring også omfatter søtransport eller grænseoverskridende transport ad indre vandveje, gælder nærværende fælles regler, hvis søtransporten eller transporten ad indre vandveje foregår på linier, der er opført på de strækningslister, der er omtalt i konventionens artikel 24, § 1.

§ 4 Nærværende fælles regler gælder ligeledes, for så vidt angår operatørens ansvar i tilfælde af passagerers død eller tilskadekomst, for personer der ledsager en forsendelse, som befordres i henhold til fælles regler CIM.

§ 5 Nærværende fælles regler gælder ikke for befordring mellem stationer beliggende på tilgrænsende staters territorium, når disse stationers infrastruktur forvaltes af en eller flere infrastrukturforvaltere, som hører hjemme i en og samme af disse stater.

§ 6 Enhver deltagende stat i en konvention vedrørende international befordring af passagerer med jernbane, der er sammenlignelig med nærværende fælles regler, kan ved ansøgning om tiltrædelse af konventionen erklære, at den kun vil anvende disse fælles regler for befordring, der foregår på en del af jernbaneinfrastrukturen på dens territorium. Denne del af infrastrukturen skal være klart defineret og have forbindelse til jernbaneinfrastrukturen i et medlemsland. Når en stat har afgivet ovennævnte erklæring, gælder fælles regler kun på følgende betingelser:

a) afrejsestedet og bestemmelsesstedet samt transportruten anført i kontrakten skal befinde sig på den omtalte infrastruktur eller

b) den nævnte infrastruktur forbinder to medlemslandes infrastrukturer og er fastsat som transitrute i befordringskontrakten.

§ 7 En stat, der har afgivet en erklæring som omtalt i § 6, kan til enhver tid trække den tilbage ved at underrette depositaren. Denne tilbagekaldelse træder i kraft en måned efter den dato, på hvilken depositaren underretter medlemslandene. Erklæringen bliver ugyldig, når den konvention, der er omtalt i § 6, første sætning, ikke længere er gældende for den pågældende stat.

Artikel 2

Erklæring vedrørende ansvaret for passagerers død og tilskadekomst

§ 1 Hver stat kan til enhver tid erklære, at den med hensyn til passagerer, der kommer ud for ulykkestilfælde på dens territorium, ikke agter at anvende samtlige bestemmelser vedrørende operatørens ansvar i tilfælde af passagerers død eller tilskadekomst, når disse personer er statsborgere eller har fast bopæl i denne stat.

§ 2 En stat, der har afgivet en erklæring som omtalt i § 1 kan til enhver tid trække den tilbage ved at underrette depositaren. Denne tilbagekaldelse træder i kraft en måned efter den dato, på hvilken depositaren underretter medlemslandene.

Artikel 3

Definitioner

I nærværende fælles regler betegner udtrykket:

a) “operatør” den kontraktlige transportør, med hvem passageren har indgået befordringskontrakten i henhold til fælles regler, eller en efterfølgende operatør, som er ansvarlig på grundlag af denne kontrakt;

b) “stedfortrædende operatør” en transportør, der ikke selv har indgået befordringskontrakten med den rejsende, men som af den under litra a) nævnte operatør helt eller delvis har fået overdraget udførelsen af jernbanebefordringen;

c) “almindelige befordringsbetingelser” de betingelser, der gælder for operatøren i form af almindelige betingelser eller i form af gældende tariffer i hvert enkelt medlemsland og som i kraft af indgåelsen af befordringskontrakten er blevet en del af denne;

d) “køretøj” et motorkøretøj eller en påhængsvogn, der befordres i tilknytning til befordring af passagerer.

Artikel 4

Undtagelsesbestemmelser

§ 1 Medlemslandene kan indgå aftaler, der fastsætter undtagelsesbestemmelser fra nærværende fælles regler vedrørende befordring udelukkende mellem to stationer beliggende på hver sin side af grænsen, når der ikke ligger en anden station på strækningen mellem disse.

§ 2 For befordring mellem to medlemslande og hvor transporten går gennem et ikke-medlemsland, kan de berørte stater indgå aftaler, der afviger fra nærværende fælles regler.

§ 3 Med forbehold for andre bestemmelser i folkeretten kan to eller flere medlemslande fastsætte indbyrdes betingelser, på hvilke operatører er forpligtet til at befordre passagerer, rejsegods, dyr eller køretøjer i trafik mellem de pågældende stater.

§ 4 De aftaler, der er nævnt i §§ 1 til 3 samt deres ikrafttræden, skal meddeles Den mellemstatslige organisation for internationale Jernbanebefordringer. Organisationens generalsekretær underretter medlemslandene og interesserede virksomheder herom.

Artikel 5

Bindende retsregler

Medmindre der i nærværende fælles regler er taget forbehold, er enhver bestemmelse, som ville kunne undtage fra disse fælles regler, ugyldig. Sådanne bestemmelsers ugyldighed medfører ikke, at andre betingelser i befordringskontrakten er ugyldige. Uagtet dette forhold kan en operatør påtage sig et større ansvar eller større forpligtelser end de, der omtales i nærværende fælles regler.

Kapitel II

Indgåelse og udførelse af kontrakt om befordring

Artikel 6

Kontrakt om befordring

§ 1 Gennem befordringskontrakten forpligter operatøren sig til at befordre passageren og i givet fald rejsegods og køretøjer til bestemmelsesstedet og til at udlevere rejsegods og køretøjer på bestemmelsesstedet.

§ 2 Befordringskontrakten skal bevises ved en eller flere rejsehjemler, der udleveres til passageren. Uden hensyn til artikel 9 kan hverken fravær, fejl ved eller tab af rejsehjemmel dog sætte spørgsmål ved, om kontrakten eksisterer eller er gyldig, da den altid er underlagt nærværende fælles regler.

§ 3 Rejsehjemlen bekræfter, indtil det modsatte er bevist, befordringskontraktens indgåelse og indhold.

Artikel 7

Rejsehjemmel

§ 1 De almindelige betingelser for befordring fastsætter form og indhold af rejsehjemler samt det sprog de skal trykkes på og de skrifttyper de skal udfyldes med.

§ 2 På rejsehjemlen skal som minimum anføres:

a) operatøren eller operatørerne;

b) oplysning om at befordringen sker i henhold til nærværende fælles regler, uanset enhver modstående bestemmelse; dette kan ske ved angivelsen CIV;

c) enhver anden angivelse, der er nødvendig for at bevise indgåelsen og indholdet af befordringskontrakten, og gøre det muligt for passageren at gøre sine krav gældende i henhold til kontrakten.

§ 3 Passageren bør ved modtagelsen af rejsehjemlen sikre sig, at den er udfærdiget efter dennes anvisning.

§ 4 Rejsehjemlen kan overdrages, hvis den ikke er personlig og hvis rejsen ikke er påbegyndt.

§ 5 Rejsehjemlen kan udfærdiges ved elektronisk registrering af data, der kan omformes til læsbare skrifttegn. De metoder, der anvendes ved registrering og behandling af data skal være funktionelt ligestillede, særlig med hensyn til beviskraft af rejsehjemlen, som er repræsenteret ved disse data.

Artikel 8

Betaling og tilbagebetaling af prisen for befordring

§ 1 Medmindre andet er aftalt mellem passageren og operatøren skal prisen for befordringen erlægges forud.

§ 2 De almindelige betingelser for befordring fastsætter under hvilke betingelser der kan ske tilbagebetaling af befordringsprisen.

Artikel 9

Ret til befordring. Udelukkelse fra befordring

§ 1 Lige fra rejsens påbegyndelse skal passageren være forsynet med en gyldig rejsehjemmel og denne skal forevises ved kontrol af rejsehjemler. De almindelige betingelser for befordring kan fastsætte:

a) at en passager, der ikke kan fremvise gyldig rejsehjemmel, ud over befordringsprisen skal betale et tillæg;

b) at en passager, der nægter straks at betale befordringsprisen eller tillægget, kan nægtes befordring;

c) om og under hvilke betingelser en tilbagebetaling af tillægget kan finde sted.

§ 2 De almindelige betingelser for befordring kan bestemme, at man kan nægte befordring af eller udelukke fra påbegyndt befordring passagerer, der:

a) udgør en fare for sikkerheden og togdriftens korrekte gennemførelse eller for de andre passagerers sikkerhed,

b) på uacceptabel måde generer de andre passagerer,

og at disse passagerer hverken har ret til tilbagebetaling af befordringsprisen eller af den pris de har betalt for befordring af deres rejsegods.

Artikel 10

Opfyldelse af administrative formaliteter

Passageren skal overholde de af told- og andre administrative myndigheder krævede formaliteter.

Artikel 11

Aflysning og forsinkelse af tog. Svigtende forbindelse

Operatøren skal i givet fald påtegne rejsehjemlen om at toget er aflyst eller at der er svigtende forbindelse.

Kapitel III

Befordring af håndbagage, dyr, rejsegods og køretøjer

Afsnit I

Fælles bestemmelser

Artikel 12

Genstande og dyr, der kan medtages

§ 1 Passageren kan medtage genstande som let kan bæres (håndbagage) samt levende dyr i overensstemmelse med almindelige befordringsbetingelser. Desuden kan passageren medtage uhåndterlige genstande i overensstemmelse med de særlige betingelser omtalt i almindelige befordringsbetingelser. Følgende kan ikke medtages: genstande eller dyr der er til gene eller besvær for de andre passagerer eller forårsager skade.

§ 2 Passageren kan forsende som rejsegods genstande og dyr i overensstemmelse med almindelige befordringsbetingelser.

§ 3 Operatøren kan tillade befordring af køretøjer i forbindelse med befordring af passagerer i overensstemmelse med de særlige betingelser omtalt i almindelige befordringsbetingelser.

§ 4 Befordring af farligt gods som håndbagage, rejsegods samt i eller oven på køretøjer, som i overensstemmelse med dette kapitel befordres med bane, skal ske i overensstemmelse med reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID).

Artikel 13

Kontrol

§ 1 Operatøren har ret til i tilfælde af alvorlig mistanke om manglende overholdelse af befordringsbetingelserne at kontrollere, om de befordrede genstande (håndbagage, rejsegods, køretøjer, herunder deres last) og dyr lever op til befordringsbetingelserne, når love og regler i den stat, hvor kontrollen skal finde sted, ikke forbyder det. Passageren bør opfordres til at overvære kontrollen. Hvis denne ikke indfinder sig eller ikke kan kontaktes, skal operatøren tilkalde to uafhængige vidner.

§ 2 I tilfælde, hvor det konstateres at befordringsbetingelserne ikke har været overholdt, kan operatøren af passageren kræve betaling af de udgifter, som kontrollen har medført.

Artikel 14

Opfyldelse af administrative formaliteter

Passageren skal overholde de af told- og andre administrative myndigheder krævede formaliteter, når denne i forbindelse med sin befordring medbringer genstande (håndbagage, rejsegods, køretøjer, herunder deres last) og dyr. Passageren skal overvære undersøgelsen af disse genstande, medmindre love og regler i den enkelte stat indeholder undtagelse herfra.

Afsnit II

Håndbagage og dyr

Artikel 15

Opsyn

Det påhviler passageren at føre opsyn med den håndbagage og de dyr denne medbringer.

Afsnit III

Indskrevet rejsegods

Artikel 16

Forsendelse af rejsegods

§ 1 De kontraktlige forpligtelser i forbindelse med befordring af rejsegods skal godtgøres ved udlevering af et bagagebevis til passageren.

§ 2 Uden hensyn til artikel 22 kan hverken fravær, fejl ved eller tab af bagagebevis sætte spørgsmål ved, om aftale om befordringen af rejsegods eksisterer eller er gyldig, da aftalen altid er underlagt nærværende fælles regler.

§ 3 Bagagebeviset bekræfter, indtil det modsatte er bevist, indskrivningen af rejsegodset og betingelserne for befordringen.

§ 4 Indtil det modsatte er bevist, formodes det, at rejsegodset på det tidspunkt, det overtages af operatøren, er i uskadt stand og at antal og omfang af de enkelte kolli svarer til oplysningerne på bagagebeviset.

Artikel 17

Bagagebevis

§ 1 De almindelige befordringsbetingelser fastsætter udformning og indhold af bagagebeviset samt det sprog det skal trykkes på og de skrifttyper det skal udfyldes med. Artikel 7, § 5 gælder på tilsvarende vis.

§ 2 På bagagebeviset skal som minimum anføres:

a) operatøren eller operatørerne;

b) oplysning om at befordringen, uanset enhver modstående bestemmelse, sker i henhold til nærværende fælles regler; dette kan ske ved angivelsen CIV;

c) enhver anden angivelse, der er nødvendig for at bevise de kontraktlige forpligtelser i forbindelse med befordring af rejsegods og gøre det muligt for passageren at gøre sine krav gældende i henhold til befordringskontrakten.

§ 3 Passageren bør ved modtagelsen af bagagebeviset sikre sig, at det er udfærdiget efter dennes anvisning.

Artikel 18

Indskrivning og befordring

§ 1 Medmindre andet er fastsat i almindelige betingelser for befordring, kan indskrivning af rejsegods kun finde sted mod forevisning af gyldig rejsehjemmel til bestemmelsesstationen. Derudover sker indskrivning i henhold til gældende regler på indskrivningsstedet.

§ 2 Når almindelige betingelser for befordring fastsætter, at rejsegods kan modtages til befordring uden forevisning af rejsehjemmel, gælder bestemmelserne i nærværende fælles regler, der fastsætter passagerens rettigheder og forpligtelser med hensyn til dennes rejsegods, på tilsvarende vis for afsenderen af rejsegods.

§ 3 Operatøren kan sende rejsegods med et andet tog eller med et andet befordringsmiddel og ad en anden rejserute end den, der benyttes af passageren.

Artikel 19

Betaling af prisen for befordring af rejsegods

Medmindre anden aftale er indgået mellem passageren og operatøren, skal prisen for befordringen af rejsegodset erlægges ved indskrivningen.

Artikel 20

Mærkning af rejsegods

Passageren skal på hver kolli på et let synligt sted og tilstrækkelig tydeligt og så det ikke kan udviskes angive:

a) navn og adresse

b) bestemmelsessted.

Artikel 21

Råderet over rejsegods

§ 1 Hvis omstændighederne tillader det og regler udstedt af told- og andre administrative myndigheder ikke er til hinder herfor, kan passageren anmode om at få tilbageleveret sit rejsegods på afsendelsesstedet mod aflevering af bagagebeviset og, når det er foreskrevet i almindelige befordringsbetingelser, mod forevisning af rejsehjemmel.

§ 2 De almindelige befordringsbetingelser kan fastsætte andre regler angående retten til at råde over rejsegods, særlig med hensyn til ændring af bestemmelsesstedet og eventuelle økonomiske konsekvenser, der skal bæres af passageren.

Artikel 22

Udlevering

§ 1 Udlevering af rejsegods sker mod aflevering af bagagebeviset og, i givet fald, mod betaling af de på forsendelsen hvilende omkostninger. Operatøren er berettiget men ikke forpligtet til at kontrollere, at indehaveren af bagagebeviset er berettiget til at modtage rejsegodset.

§ 2 Sidestillet med udlevering til indehaveren af bagagebeviset er, når det sker efter de på bestemmelsesstedet gældende forskrifter:

a) udlevering af rejsegods til told- eller skattemyndigheder i deres ekspeditions- eller lagerlokaler, når disse ikke står under operatørens opsyn;

b) at overgive levende dyr til en tredjepart.

§ 3 Indehaveren af bagagebeviset kan forlange rejsegodset udleveret på bestemmelsesstedet, så snart den aftalte tid og, i givet fald, den fornødne tid til behandling hos told- og andre administrative myndigheder, er forløbet.

§ 4 Hvis bagagebeviset ikke afleveres, er operatøren kun forpligtet til at udlevere rejsegodset til den der godtgør sin ret hertil; hvis dette ikke sker på fyldestgørende måde, kan operatøren forlange, at der stilles kaution.

§ 5 Rejsegodset udleveres på det bestemmelsessted, hvortil det er indskrevet.

§ 6 Indehaveren af bagagebeviset, til hvem rejsegodset ikke er udleveret, kan kræve påtegning på bagagebeviset af dato og tidspunkt for kravet om udlevering i overensstemmelse med § 3.

§ 7 Rettighedshaveren kan nægte at modtage rejsegodset, hvis operatøren ikke efterkommer dennes anmodning om at foretage en undersøgelse af rejsegodset for at konstatere en påstået skade.

§ 8 I øvrigt sker udlevering af rejsegods efter de på bestemmelsesstedet gældende forskrifter.

Afsnit IV

Køretøjer

Artikel 23

Befordringsbetingelser

De særlige bestemmelser vedrørende befordring af køretøjer indeholdt i almindelige befordringsbetingelser, fastsætter i særlig grad betingelser vedrørende adgang til befordring, indskrivning, lastning og befordring, losning og udlevering samt passagerens forpligtelser.

Artikel 24

Befordringsbevis

§ 1 De kontraktlige forpligtelser vedrørende befordring af køretøjer skal godtgøres ved udlevering af et befordringsbevis til passageren. Befordringsbeviset kan være integreret i passagerens rejsehjemmel.

§ 2 De særlige betingelser for befordring af køretøjer, som er indeholdt i almindelige befordringsbetingelser, fastsætter udformning og indhold af befordringsbeviset samt sprog det skal trykkes på og skrifttyper det skal udfyldes med. Artikel 7, § 5 gælder på tilsvarende vis.

§ 3 På befordringsbeviset skal som minimum anføres:

a) operatøren eller operatørerne;

b) oplysning om at befordringen sker i henhold til nærværende fælles regler, uanset enhver modstående bestemmelse; dette kan ske ved angivelsen CIV;

c) enhver anden angivelse, der er nødvendig for at bevise de kontraktlige forpligtelser vedrørende befordring af køretøjer, og gøre det muligt for passageren at gøre sine krav gældende i henhold til befordringskontrakten.

§ 4 Passageren bør ved modtagelsen af befordringsbeviset sikre sig, at det er udfærdiget efter dennes anvisning.

Artikel 25

Gældende retsregler

Med forbehold for de bestemmelser der er nævnt i nærværende afsnit, gælder de bestemmelser der er nævnt i afsnit III angående befordring af rejsegods for befordring af køretøjer.

Kapitel IV

Operatørens ansvar

Afsnit I

Ansvar i tilfælde af passagerers død eller tilskadekomst

Artikel 26

Ansvarsgrundlag

§ 1 Operatøren er ansvarlig for skader, som medfører passagerens død, tilskadekomst eller enhver anden fysisk eller psykisk skade, og som er forårsaget af et ulykkestilfælde i forbindelse med jernbanedriften, medens passageren befinder sig i, stiger op i eller stiger af en jernbanevogn, uden hensyn til hvilken jernbaneinfrastruktur der benyttes.

§ 2 Operatøren fritages for dette ansvar:

a) hvis ulykkestilfældet er forårsaget af uden for jernbanedriften værende forhold, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger denne ikke har kunnet afværge;

b) i det omfang ulykken skyldes en fejl fra passagerens side;

c) hvis ulykkestilfældet skyldes tredjeparts handling, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå og hvis konsekvenser ikke kunne afværges; en anden virksomhed, der benytter den samme jernbaneinfrastruktur, betragtes ikke som tredjepart; regresretten er ikke berørt.

§ 3 Hvis ulykkestilfældet skyldes tredjeparts handling og hvis operatøren dette til trods ikke kan fritages helt for sit ansvar i overensstemmelse med § 2, litra c), bærer denne hele ansvaret inden for rammerne af nærværende fælles regler og uden hensyn til eventuel regres over for tredjeparten.

§ 4 Nærværende fælles regler berører ikke det ansvar, der kan påhvile operatøren i de tilfælde, der ikke er omtalt i § 1.

§ 5 Når en befordring, der er genstand for en enkelt befordringskontrakt, udføres af flere efterfølgende operatører, påhviler ansvaret for passagerers død eller tilskadekomst den operatør, der i henhold til befordringskontrakten udfører befordringen under hvilken ulykken skete. Når denne befordring ikke udføres af operatøren, men af en stedfortrædende operatør, hæfter de to operatører solidarisk i henhold til nærværende fælles regler.

Artikel 27

Skadeserstatning ved død

§ 1 I tilfælde af passagerens død omfatter erstatningen:

a) nødvendige udgifter som følge af dødsfaldet, særlig med hensyn til transport af afdøde og begravelse;

b) hvis døden ikke er indtruffet straks, den i artikel 28 fastsatte skadeserstatning.

§ 2 Hvis afdøde havde eller i fremtiden ville have haft lovmæssig forsørgerpligt over for personer, der ved dødsfaldet mister deres forsørger, skal disse ligeledes have erstatning for dette tab. Søgsmål vedrørende skadeserstatning fra personer, som afdøde forsørgede, uden at være lovmæssig forpligtet, er underlagt national ret.

Artikel 28

Skadeserstatning ved tilskadekomst

Ved passagerens tilskadekomst eller enhver anden fysisk eller psykisk skade omfatter skadeserstatningen:

a) nødvendige udgifter, især til behandling og transport;

b) erstatning for tab på grund af helt eller delvis tabt arbejdsevne eller forøgede behov.

Artikel 29

Erstatning for andre former for legemsbeskadigelse

Det afgøres efter national ret om og i hvilket omfang operatøren skal yde erstatning for andre former for legemsbeskadigelse end de der er omfattet af artiklerne 27 og 28.

Artikel 30

Skadeserstatningens form og størrelse ved død eller tilskadekomst

§ 1 Den i artiklerne 27, § 2 og 28 litra b) nævnte erstatning ydes i form af et samlet beløb. Såfremt den tilskadekomne passager eller de ifølge artikel 27, § 2 berettigede personer kræver udbetaling af en løbende ydelse og dette er muligt ifølge national ret, betales erstatningen dog i denne form.

§ 2 Størrelsen af den erstatning som skal ydes i henhold til § 1 afgøres efter national ret. Ved anvendelsen af nærværende fælles regler er dog for hver passager fastsat en øvre grænse på 175.000 regningsenheder som et samlet beløb eller en hertil svarende årlig ydelse, såfremt den øvre grænse ifølge national ret er et lavere beløb.

Artikel 31

Andre transportmidler

§ 1 Med forbehold for § 2 finder bestemmelserne om ansvar ved passagerers død eller tilskadekomst ikke anvendelse på skader, som forvoldes under befordring, der i henhold til befordringskontrakten ikke er jernbanebefordring.

§ 2 Bliver jernbanevogne befordret med færge, finder bestemmelserne om ansvar ved passagerers død eller tilskadekomst dog anvendelse på de af artikel 26, § 1 og artikel 33 § 1 omfattede skader, som skyldes en ulykke i forbindelse med jernbanedriften, medens passageren befinder sig i, stiger op i eller stiger af en jernbanevogn.

§ 3 Når jernbanedriften undtagelsesvis er midlertidig indstillet og passagererne bliver befordret med et andet transportmiddel, er operatøren ansvarlig i medfør af nærværende fælles regler.

Afsnit II

Ansvar ved manglende overholdelse af køreplanen

Artikel 32

Ansvar i tilfælde af aflysning af tog, forsinkelse eller svigtende forbindelse

§ 1 Operatøren er ansvarlig over for passageren for skade som følge af, at rejsen på grund af aflysning, forsinkelse eller svigtende forbindelse ikke kan fortsættes samme dag, eller at det ikke er rimeligt at kræve fortsættelse af rejsen samme dag under de givne omstændigheder. Erstatningen omfatter rimelige udgifter til logi samt rimelige udgifter til underretning af personer, som venter på passageren.

§ 2 Operatøren fritages for dette ansvar, når aflysningen, forsinkelsen eller svigtende forbindelse skyldes en af følgende grunde:

a) uden for jernbanedriften værende forhold, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger denne ikke har kunnet afværge,

b) en fejl fra passagerens side eller

c) tredjeparts handling, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke kunne undgå og hvis konsekvenser ikke kunne afværges; en anden virksomhed, der benytter den samme jernbaneinfrastruktur betragtes ikke som tredjepart; regresretten er ikke berørt.

§ 3 National ret afgør om og i hvilket omfang operatøren skal betale skadeserstatning for andre tab end de der er omtalt i § 1. Denne bestemmelse berører ikke artikel 44.

Afsnit III

Ansvar for håndbagage, dyr, rejsegods og køretøjer

Del 1

Håndbagage og dyr

Artikel 33

Ansvar

§ 1 I tilfælde af passagerers død eller tilskadekomst er operatøren desuden ansvarlig for skade som følge af helt eller delvist tab eller beskadigelse af de genstande, som passageren enten havde på sig eller medbragte som håndbagage; dette gælder også dyr, som passageren medbragte. Artikel 26 anvendes analogt.

§ 2 I øvrigt er operatøren kun ansvarlig for skade som følge af helt eller delvist tab eller beskadigelse af genstande, håndbagage eller dyr, som passageren skal holde opsyn med i henhold til artikel 15, hvis skaden skyldes en fejl fra operatørens side. De andre artikler i Afsnit IV, med undtagelse af artikel 51, og afsnit VI gælder ikke i dette tilfælde.

Artikel 34

Begrænsning af skadeserstatning i tilfælde af tab eller beskadigelse af genstande

Når operatøren er ansvarlig i medfør af artikel 33, § 1 skal denne betale erstatning indtil et beløb på 1.400 regningsenheder til hver passager.

Artikel 35

Fritagelse for ansvar

Operatøren er ikke ansvarlig over for passageren for skader der skyldes, at passageren ikke overholder forskrifter fra told- og andre administrative myndigheder.

Del 2

Rejsegods

Artikel 36

Grundlag for ansvar

§ 1 Operatøren er ansvarlig for skade der skyldes helt eller delvist tab eller beskadigelse af rejsegods fra operatørens overtagelse til udleveringen, samt for forsinket udlevering.

§ 2 Operatøren fritages for dette ansvar i det omfang tabet, beskadigelsen eller den forsinkede levering skyldes en fejl fra passagerens side, en ordre fra denne der ikke er foranlediget af en fejl fra operatørens side, en fejl ved selve rejsegodset, eller forhold som operatøren ikke kunne undgå og hvis konsekvenser operatøren ikke kunne forebygge.

§ 3 Operatøren fritages for dette ansvar i tilfælde af at tabet eller beskadigelsen skyldes de særlige risici, der er forbundet med en eller flere af nedenfor nævnte forhold:

a) manglende eller mangelfuld emballage;

b) rejsegodsets særlige beskaffenhed;

c) forsendelse som rejsegods af genstande, som er udelukket fra befordring.

Artikel 37

Bevisbyrde

§ 1 Beviset for at tabet, beskadigelsen eller den forsinkede levering er forårsaget af en af de i artikel 36, § 2 omhandlede forhold, påhviler operatøren.

§ 2 Godtgør operatøren, at tabet eller beskadigelsen efter omstændighederne i det pågældende tilfælde har kunnet skyldes en eller flere af de i artikel 36, § 3 omhandlede særlige risici, formodes dette at være tilfældet. Rettighedshaveren har dog ret til at bevise, at skaden ikke helt eller delvis skyldes en af disse risici.

Artikel 38

Efterfølgende operatører

Når en befordring, der er genstand for en enkelt befordringskontrakt, udføres af flere efterfølgende operatører, er hver operatør, som overtager rejsegodset sammen med bagagebeviset eller køretøjet sammen med befordringsbeviset, hvad angår befordringen af rejsegodset eller af køretøjerne part i befordringskontrakten i overensstemmelse med betingelserne på bagagebeviset eller på befordringsbeviset og skal påtage sig de hermed forbundne forpligtelser. I så tilfælde er hver operatør ansvarlig for udførelsen af befordringen på den samlede strækning indtil udleveringen.

Artikel 39

Stedfortrædende operatør

§ 1 Når operatøren, helt eller delvis, har overdraget udførelsen af befordringen til en stedfortrædende operatør, hvad enten dette sker i henhold til en i befordringskontrakten nævnt rettighed eller ej, er operatøren alligevel ansvarlig for hele befordringen.

§ 2 Alle bestemmelser i nærværende fælles regler omhandlende ansvar for operatøren gælder ligeledes for en stedfortrædende operatør for den del af befordringen denne udfører. Artikel 48 og 52 gælder i forbindelse med søgsmål mod ansatte og alle andre personer, som den stedfortrædende operatør benytter til at udføre befordringen.

§ 3 Enhver særaftale, gennem hvilken operatøren påtager sig forpligtelser, som ikke pålægges i henhold til nærværende fælles regler, eller giver afkald på rettigheder, som gives gennem disse fælles regler, har ikke gyldighed i forhold til en stedfortrædende operatør, der ikke udtrykkeligt og i skriftlig form har accepteret denne. Hvad enten den stedfortrædende operatør har accepteret denne aftale eller ej, er operatøren stadig bundet af sine forpligtelser eller de afkald, der er en følge af den omtalte særaftale.

§ 4 Når og for så vidt operatøren og den stedfortrædende operatør er ansvarlige, hæfter de solidarisk.

§ 5 Det samlede beløb, der skal betales i erstatning af operatøren, den stedfortrædende operatør, samt af deres ansatte og andre personer, som de benytter til at udføre befordringen, kan ikke overstige det maksimumbeløb, der er omtalt i nærværende fælles regler.

§ 6 Nærværende artikel berører ikke retten til regres, der kan være mellem operatøren og den stedfortrædende operatør.

Artikel 40

Formodning om tab

§ 1 Rettighedshaveren kan uden at skulle fremlægge yderligere beviser, betragte et kolli rejsegods som tabt, hvis det ikke er udleveret eller stillet til dennes disposition fjorten dage efter, at det blev forlangt udleveret i henhold til artikel 22, § 3.

§ 2 Genfindes et som tabt betragtet kolli rejsegods inden et år efter, at det blev forlangt udleveret, skal operatøren underrette rettighedshaveren, såfremt dennes adresse kendes eller kan fremskaffes.

§ 3 Rettighedshaveren kan inden tredive dage efter modtagelsen af den i § 2 omtalte meddelelse forlange, at rejsegodset skal udleveres. I dette tilfælde skal rettighedshaveren betale befordringsomkostningerne fra afsendelsesstedet til det sted, hvor udleveringen finder sted, og tilbagebetale den modtagne erstatning med fradrag, i givet fald, af de i denne indbefattede omkostninger. Retten til erstatning for forsinket levering efter artikel 43 berøres dog ikke heraf.

§ 4 Hvis det genfundne rejsegods ikke kræves udleveret inden for den i § 3 fastsatte frist eller hvis det genfindes mere end et år efter kravet om udlevering, råder operatøren over det i henhold til gældende love og forskrifter på det sted, hvor rejsegodset befinder sig.

Artikel 41

Erstatning ved tab

§ 1 Ved helt eller delvist tab af rejsegods skal operatøren uden nogen yderligere skadeserstatning betale:

a) hvis skadens størrelse er påvist, en hertil svarende erstatning, som dog ikke kan overstige 80 regningsenheder pr. kilogram manglende bruttovægt eller 1.200 regningsenheder pr. kolli rejsegods;

b) hvis skadens størrelse ikke er påvist, en affindelsessum på 20 regningsenheder pr. kilogram manglende bruttovægt eller 300 regningsenheder pr. kolli rejsegods.

Det bestemmes i almindelige befordringsbetingelser, om der skal ydes erstatning pr. manglende kilogram eller pr. kolli rejsegods.

§ 2 Desuden skal operatøren tilbagebetale fragten og andre beløb, der er betalt i forbindelse med befordringen af det tabte rejsegods, samt toldafgifter eller andre allerede erlagte afgifter.

Artikel 42

Erstatning ved beskadigelse

§ 1 Ved beskadigelse af rejsegods skal operatøren uden nogen yderligere skadeserstatning betale erstatning svarende til rejsegodsets værdiforringelse.

§ 2 Erstatningen kan ikke overstige:

a) hvis det samlede rejsegods er forringet i værdi ved beskadigelsen, det beløb, som skulle betales ved fuldstændigt tab;

b) hvis kun en del af rejsegodset er forringet i værdi ved beskadigelsen, det beløb, som skulle betales, hvis den værdiforringede del var gået tabt.

Artikel 43

Erstatning ved forsinket levering

§ 1 Ved forsinket levering af rejsegods skal operatøren for hver påbegyndt fireogtyve timer regnet fra det tidspunkt, da rejsegodset blev forlangt udleveret, dog højst for fjorten dage, betale:

a) hvis rettighedshaveren påviser, at der er opstået en skade, herunder en beskadigelse, en erstatning svarende til skadens størrelse indtil maksimum 0,80 regningsenheder pr. kilogram af rejsegodsets bruttovægt eller på 14 regningsenheder pr. kolli, der er leveret for sent;

b) hvis rettighedshaveren ikke påviser, at der er opstået en skade, en affindelsessum på 0,14 regningsenheder pr. kilogram af rejsegodsets bruttovægt eller på 2,80 regningsenheder pr. kolli, der er for sent leveret.

Det bestemmes i almindelige befordringsbetingelser, om der skal ydes erstatning pr. kilogram eller pr. kolli rejsegods.

§ 2 Ved fuldstændigt tab af rejsegods ydes der ikke erstatning efter § 1 samtidig med den i artikel 41 omhandlede erstatning.

§ 3 Ved delvist tab af rejsegods ydes erstatning efter § 1 for den del, der ikke er gået tabt.

§ 4 Ved beskadigelse af rejsegods, der ikke er en følge af forsinket levering, ydes erstatning efter § 1 eventuelt samtidig med den i artikel 42 omhandlede erstatning.

§ 5 I intet tilfælde kan erstatningen efter § 1 sammen med de i artiklerne 41 og 42 omhandlede erstatninger overstige den erstatning, som skulle ydes, hvis rejsegodset var gået fuldstændigt tabt.

Afsnit 3

Køretøjer

Artikel 44

Erstatning ved forsinkelse

§ 1 Hvis et køretøj på grund af en omstændighed, der kan tilskrives operatøren, bliver læsset for sent eller bliver leveret for sent, skal operatøren, når rettighedshaveren beviser, at der derved er opstået en skade, betale en erstatning, hvis størrelse ikke overstiger befordringsprisen.

§ 2 Hvis rettighedshaveren giver afkald på befordringskontrakten, i tilfælde af forsinket læsning af en grund der kan tilskrives operatøren, tilbagebetales befordringsprisen til rettighedshaver. Desuden kan denne, når det påvises at forsinkelsen har medført en skade, forlange en erstatning, hvis størrelse ikke overstiger befordringsprisen.

Artikel 45

Erstatning ved tab

Ved helt eller delvist tab af et køretøj beregnes den erstatning, som for den påviste skade skal betales til rettighedshaveren, efter køretøjets normale handelsværdi. Denne kan ikke overstige 8.000 regningsenheder. En påhængsvogn med eller uden last betragtes som et selvstændigt køretøj.

Artikel 46

Ansvar i forbindelse med andre genstande

§ 1 Med hensyn til andre genstande efterladt i køretøjet eller som befinder sig i bagagerum (f.eks. bagage- eller skibokse), der er solidt fastgjort til køretøjet, er operatøren kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side. Den samlede erstatning kan ikke overstige 1.400 regningsenheder.

§ 2 For så vidt angår genstande fastgjort uden på køretøjet, herunder de bagagebokse, der er omtalt i § 1, er operatøren kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes en handling eller undladelse, som transportøren har begået, enten for med forsæt at forvolde en sådan skade, eller uden omtanke og vel vidende, at en sådan skade sandsynligvis ville ske.

Artikel 47

Gældende retsregler

Med forbehold for bestemmelserne i nærværende afsnit gælder bestemmelserne om ansvar for rejsegods i afsnit 2 for køretøjer.

Afsnit IV

Fælles bestemmelser

Artikel 48

Bortfald af ret til påberåbelse af begrænset ansvar

Begrænsning af ansvar som fastsat i nærværende fælles regler samt de bestemmelser i national lovgivning, der begrænser erstatningernes størrelse til et bestemt beløb, gælder ikke, hvis det bevises, at skaden skyldes en handling eller undladelse, som transportøren har begået, enten for med forsæt at forvolde en sådan skade, eller uden omtanke og vel vidende, at en sådan skade sandsynligvis ville ske.

Artikel 49

Omregning og renter

§ 1 Når beregningen af erstatningen indebærer omregning af beløb udtrykt i fremmed valuta, sker omregningen i overensstemmelse med den kurs, der gælder på dagen og stedet for betaling af erstatningen.

§ 2 Rettighedshaveren kan kræve renter af erstatningen, beregnet som fem procent pro anno, regnet fra den dag klagen er fremsat i henhold til artikel 55 eller, hvis der ikke er fremsat nogen klage, fra den dag retsligt krav rejses.

§ 3 Dog beregnes renter, med hensyn til erstatninger i henhold til artikel 27 og 28, først fra den dag, da de begivenheder der tjener til udmåling af erstatningen er sket, hvis denne dag ligger senere end den dag, da klagen fremsættes eller retsligt krav rejses.

§ 4 For rejsegods betales kun renter, hvis erstatningen overstiger 16 regningsenheder pr. bagagebevis.

§ 5 Afleverer rettighedshaveren ikke, for så vidt angår rejsegods, inden for en fastsat passende frist de bilag til operatøren, der er nødvendige for en endelig afgørelse af klagen, påløber ingen renter fra udløbet af denne frist og indtil afleveringen af bilagene.

Artikel 50

Ansvar i tilfælde af atomuheld

Operatøren er fritaget for det ansvar, som påhviler denne efter nærværende fælles regler, når skaden er forårsaget af et atomuheld, og den, der driver atomanlægget eller en stedfortræder for denne, hæfter for skaden ifølge en stats love og forskrifter om ansvar på kerneenergiområdet.

Artikel 51

Personer som operatøren er ansvarlig for

Operatøren er ansvarlig for sit personale og andre personer, som denne benytter til at udføre befordringen, når dette personale eller disse personer udøver deres hverv. Infrastrukturforvalterne af de strækninger, hvor befordringen foregår, betragtes som personer operatøren benytter for at få udført befordringen.

Artikel 52

Andre søgsmål

§ 1 I alle tilfælde hvor de fælles regler finder anvendelse, kan et erstatningssøgsmål mod operatøren, uanset på hvilket grundlag det hviler, kun anlægges i henhold til de betingelser og begrænsninger, der findes i fælles regler.

§ 2 Det samme gælder for ethvert søgsmål mod personalet og andre personer, for hvilke operatøren er ansvarlig efter artikel 51.

Kapitel V

Passagerens ansvar

Artikel 53

Særlige principper i forbindelse med ansvar

Passageren er ansvarlig over for operatøren for enhver skade:

a) der skyldes tilsidesættelse af de forpligtelser der gælder i medfør af

1. artiklerne 10, 14 og 20,

2. de særlige bestemmelser vedrørende befordring af køretøjer indeholdt i almindelige befordringsbetingelser, eller

3. Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID),

eller

b) som skyldes genstande eller dyr, som passageren medbringer,

medmindre passageren beviser, at skaden er forårsaget af forhold, der ikke kunne undgås og hvis konsekvenser ikke kunne afværges, på trods af at denne udviste den agtpågivenhed, der kræves af en ansvarsbevidst rejsende. Denne bestemmelse berører ikke det ansvar der påhviler operatøren i medfør af artiklerne 26 og 33, § 1.

Kapitel VI

Udøvelse af rettigheder

Artikel 54

Vurdering af delvist tab eller beskadigelse

§ 1 Når operatøren opdager eller formoder eller rettighedshaveren hævder, at en genstand, der er befordret af operatøren (rejsegods, køretøjer) er gået delvis tabt eller er blevet beskadiget, skal operatøren straks, og om muligt i overværelse af rettighedshaveren, udfærdige en rapport over, alt efter skadens art, genstandens tilstand og, så vidt muligt, skadens omfang, dens årsag og tidspunktet for dens opståen.

§ 2 En kopi af denne rapport skal udleveres gratis til rettighedshaveren.

§ 3 Hvis indholdet i rapporten ikke kan godkendes af rettighedshaveren, kan denne forlange, at rejsegodsets eller køretøjets tilstand samt skadens årsag og økonomiske omfang vurderes af en af kontraktparterne udpeget eller en beskikket sagkyndig. Fremgangsmåden retter sig efter love og bestemmelser i den stat, hvor vurderingen finder sted.

Artikel 55

Klager

§ 1 Klager vedrørende operatørens ansvar for passagerers død og tilskadekomst skal indgives skriftligt til den operatør, mod hvem der kan anlægges søgsmål. I tilfælde af en befordring, der er genstand for en enkelt befordringskontrakt og som udføres af efterfølgende operatører, kan klager ligeledes fremsættes over for den første eller den sidste operatør samt over for den operatør, der i den stat, hvor passageren har ophold eller sin normale adresse, har sit hovedsæde eller den filial eller afdeling, som har indgået befordringskontrakten.

§ 2 Andre klager vedrørende befordringskontrakten skal indgives skriftligt til den operatør, der er omtalt i artikel 56, §§ 2 og 3.

§ 3 De bilag, som rettighedshaveren finder det nyttigt at vedlægge sin klage, skal fremlægges enten i original eller i kopi, i givet fald behørigt attesteret, hvis operatøren kræver det. Når klagen er afgjort kan operatøren kræve at få udleveret rejsehjemlen, bagagebeviset og befordringsbeviset.

Artikel 56

Operatører mod hvilke der kan anlægges søgsmål

§ 1 Søgsmål på grundlag af operatørens ansvar for passagerers død eller tilskadekomst kan kun anlægges mod den ifølge artikel 26, § 5 ansvarlige operatør.

§ 2 Med forbehold for § 4 kan andre søgsmål fra passagerer baseret på befordringskontrakten kun anlægges mod den første eller sidste operatør eller mod den operatør, som udførte befordringen på den strækning, hvor begivenheden fandt sted, der er årsag til søgsmålet.

§ 3 I tilfælde af at befordringen udføres af efterfølgende operatører, kan der i henhold til § 2 rejses søgsmål mod den operatør, der skal udlevere rejsegodset eller køretøjet, når denne med sit samtykke er påført bagagebeviset eller befordringsbeviset, selv om denne ikke har modtaget rejsegodset eller køretøjet.

§ 4 Søgsmål om tilbagebetaling af et i henhold til befordringskontrakten betalt beløb kan anlægges mod den operatør, der har opkrævet beløbet, eller mod den, på hvis vegne det er opkrævet.

§ 5 Søgsmål kan anlægges mod en anden operatør end de i §§ 2 og 4 omtalte, når det fremkommer som kontrasøgsmål eller indsigelse i en sag vedrørende et hovedsøgsmål på grundlag af samme befordringskontrakt.

§ 6 I det omfang nærværende fælles regler gælder for en stedfortrædende operatør, kan søgsmål ligeledes anlægges mod denne.

§ 7 Hvis sagsøgeren har valget mellem flere operatører, ophører retten til at vælge, så snart der er anlagt søgsmål mod en af disse; dette gælder ligeledes, hvis sagsøgeren har valget mellem en eller flere operatører og en stedfortrædende operatør.

Artikel 57

Værneting

§ 1 Søgsmål på grundlag af nærværende fælles regler kan indbringes for domstole i medlemslandene udpeget i fuld enighed af parterne eller for en domstol i det medlemsland, på hvis område den sagsøgte har ophold eller har sin normale adresse, har sit hovedsæde eller den filial eller den afdeling, der har indgået befordringskontrakten. Der kan ikke anlægges søgsmål ved andre domstole.

§ 2 Når et søgsmål i henhold til nærværende fælles regler er til behandling ved en kompetent domstol i henhold til § 1, eller når der i en sådan sag er afsagt dom af en sådan domstol, kan der ikke anlægges nyt søgsmål i samme sag mellem de samme parter, medmindre den afgørelse, der er truffet af domstolen ved hvilken det første søgsmål blev anlagt, ikke kan gennemføres i den stat, hvor det ny søgsmål anlægges.

Artikel 58

Bortfald af søgsmål i tilfælde af død og tilskadekomst

§ 1 Ethvert søgsmål fra rettighedshaveren på grundlag af operatørens ansvar for passagerers død eller tilskadekomst bortfalder, hvis denne ikke inden for tolv måneder efter at være blevet bekendt med skaden, anmelder passagerens ulykkestilfælde til en af de operatører, til hvilken klage kan fremsættes i medfør af artikel 55, § 1. Hvis rettighedshaveren anmelder ulykken mundtligt til operatøren, skal denne anerkende modtagelsen af den mundtlige anmeldelse.

§ 2 Søgsmålet bortfalder dog ikke, hvis:

a) rettighedshaveren inden for den i § 1 nævnte frist fremsætter en klage over for en af de i artikel 55, § 1 nævnte operatører;

b) den ansvarlige operatør inden for den i § 1 nævnte frist ad anden vej har fået kendskab til passagerens ulykkestilfælde;

c) undladelse eller forsinkelse af anmeldelsen af ulykkestilfældet skyldes omstændigheder, som ikke kan tillægges rettighedshaveren;

d) rettighedshaveren beviser, at ulykkestilfældet skyldes en fejl fra operatørens side.

Artikel 59

Bortfald af søgsmål hidrørende fra befordring af rejsegods

§ 1 Ved rettighedshaverens modtagelse af rejsegodset bortfalder ethvert fra befordringskontrakten stammende søgsmål mod operatøren for delvist tab, beskadigelse eller forsinket levering.

§ 2 Søgsmålet bortfalder dog ikke:

a) ved delvist tab eller ved beskadigelse, hvis

 

1.

tabet eller beskadigelsen er blevet vurderet efter artikel 54 inden rettighedshaverens modtagelse af rejsegodset;

 

2.

den vurdering, der skulle være sket efter artikel 54, alene på grund af operatørens fejl ikke er blevet foretaget;

b) ved ikke synlig skade, som først fastslås efter rettighedshaverens modtagelse af rejsegodset, hvis denne

 

1.

forlanger vurdering af skaden i henhold til artikel 54 straks efter at skaden er opdaget og senest tre dage efter modtagelsen af rejsegodset, og

 

2.

herudover beviser, at skaden er sket i tiden mellem operatørens overtagelse og udleveringen;

c) ved forsinket levering, når rettighedshaveren inden enogtyve dage fremsætter sit krav over for en af de i artikel 56, § 3 nævnte operatører;

d) når rettighedshaveren beviser, at skaden skyldes en fejl fra operatørens side.

Artikel 60

Forældelse

§ 1 Erstatningssøgsmål på grundlag af operatørens ansvar for passagerers død og tilskadekomst forældes:

a) for passageren, efter tre år regnet fra dagen efter ulykkestilfældet;

b) for andre rettighedshavere, efter tre år regnet fra dagen efter passagerens død, dog senest efter fem år regnet fra dagen efter ulykkestilfældet.

§ 2 Andre søgsmål stammende fra befordringskontrakten forældes efter et år. Forældelsen indtræder dog først efter to år, når det drejer sig om søgsmål i anledning af en skade, der skyldes en handling eller en undladelse begået enten for med hensigt at forvolde en sådan skade, eller uden omtanke og vel vidende at en sådan skade sandsynligvis ville ske.

§ 3 Forældelsesfristen efter § 2 løber for søgsmål:

a) om erstatning for fuldstændigt tab: fra fjortende dag efter udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 22, § 3;

b) om erstatning for delvist tab, beskadigelse eller forsinket levering: fra den dag, da udleveringen har fundet sted;

c) i alle andre tilfælde vedrørende befordring af passagerer: fra den dag rejsehjemlens gyldighed udløber.

Den dag, fra hvilken forældelsen begynder, medregnes aldrig i fristen.

§ 4 Ved skriftlig klage med den nødvendige dokumentation som bilag i henhold til artikel 55, suspenderes forældelsesfristen indtil den dag, da operatøren skriftligt afviser klagen og tilbagesender de vedlagte bilag. Hvis klagen delvist bliver imødekommet, begynder forældelsesfristen igen at løbe for den omstridte del af klagen. Bevisbyrden for klagens modtagelse eller besvarelse og for tilbagesendelse af bilag har den part, som påberåber sig disse forhold. Yderligere klager vedrørende samme sag suspenderer ikke forældelsesfristen.

§ 5 Et forældet søgsmål kan ikke længere anlægges, hverken som kontrasøgsmål eller indsigelse.

§ 6 I øvrigt gælder national ret for suspension og afbrydelse af forældelsesfristen.

Kapitel VII

Operatørernes indbyrdes forhold

Artikel 61

Fordeling af befordringsprisen

§ 1 Hver operatør skal betale de andre deltagende operatører den andel, der tilkommer dem, af en befordringspris, som enten er opkrævet eller skulle have været opkrævet. Afregningsmetoden fastsættes efter aftale mellem operatørerne.

§ 2 Artikel 6, § 3, artikel 16, § 3 og artikel 25 gælder ligeledes vedrørende forhold mellem efterfølgende operatører.

Artikel 62

Regresret

§ 1 Den operatør, der efter nærværende fælles regler har betalt en erstatning, har ret til regres over for de operatører, der har deltaget i befordringen efter følgende bestemmelser:

a) den operatør, der har forårsaget skaden, er eneansvarlig for denne;

b) hvis flere operatører har forårsaget skaden, hæfter hver af dem for den skade, som denne har forårsaget; er det ikke muligt at skelne, fordeles erstatningen mellem dem i henhold til litra c);

c) hvis det ikke kan bevises, hvem af operatørerne der har forårsaget skaden, fordeles erstatningen mellem samtlige operatører der har deltaget i befordringen, med undtagelse af dem som beviser, at skaden ikke er forvoldt af dem. Fordelingen sker i forhold til den del af befordringsprisen, der tilkommer hver enkelt operatør.

§ 2 Hvis en af disse operatører er insolvent, fordeles den ubetalte del, der påhviler denne, mellem alle de andre operatører, der har deltaget i befordringen i forhold til den del af befordringsprisen, der tilkommer hver enkelt.

Artikel 63

Fremgangsmåde ved regres

§ 1 Den operatør, hos hvem der søges regres efter artikel 62, kan ikke bestride retmæssigheden af den af den regressøgende operatør foretagne udbetaling, når erstatningen er retsligt fastsat, og operatøren, behørigt indstævnet, har haft mulighed for at intervenere i sagen. Domstolen i hovedsagen fastsætter frister for forkyndelse af stævning og intervention.

§ 2 Den regressøgende operatør skal søge regres mod alle operatører, med hvilke der ikke er opnået en mindelig ordning, under én og samme retssag; ellers fortabes regresretten over for de ikke indstævnede operatører.

§ 3 Domstolen skal afgøre alle de forelagte regressager ved én og samme dom.

§ 4 Den operatør, der ønsker at gøre sin regresret gældende, kan indbringe sagen for en domstol i den stat, hvor en af de operatører, der har deltaget i befordringen har sit hovedsæde eller den filial eller afdeling, der har indgået befordringskontrakten.

§ 5 Når søgsmålet skal anlægges mod flere operatører, kan den operatør der har regresret vælge, ved hvilken af de kompetente domstole i henhold til § 4 sagen skal indgives.

§ 6 Regressager kan ikke inddrages i erstatningssager, som er anlagt af rettighedshaver i henhold til befordringskontrakten.

Artikel 64

Aftaler om regres

Operatørerne kan frit aftale bestemmelser indbyrdes, der afviger fra artikel 61 og 62.


Fælles regler for kontrakten om international befordring af gods med jernbane

(CIM - bilag B til konventionen)

Kapitel 1

Generelle regler

Artikel 1

Anvendelsesområde

§ 1 Nærværende fælles regler gælder for enhver kontrakt om jernbanebefordring af gods mod betaling, når stedet for overtagelse af godset og stedet for levering ligger i to forskellige medlemslande. Dette gælder, uanset hvor befordringskontraktens parter har hovedsæde og ligeledes uafhængigt af deres nationalitet.

§ 2 Nærværende fælles regler gælder for enhver kontrakt om befordring af gods med jernbane mod betaling, når stedet for overtagelse af godset og stedet for levering ligger i to forskellige stater, hvoraf mindst en er et medlemsland og når kontraktens parter er enige om, at kontrakten er underlagt disse fælles regler.

§ 3 Når en international befordring, for hvilken der er indgået en enkelt kontrakt, ud over den grænseoverskridende jernbanebefordring også omfatter vejtransport eller transport ad indre vandveje i national trafik i et medlemsland, gælder nærværende fælles regler.

§ 4 Når en international befordring, for hvilken der er indgået en enkelt kontrakt, ud over jernbanebefordring også omfatter søtransport eller grænseoverskridende transport ad indre vandveje, gælder nærværende fælles regler, hvis søtransporten eller transporten ad indre vandveje foregår på linier, der er opført på de strækningslister, der er omtalt i konventionens artikel 24, § 1.

§ 5 Nærværende fælles regler gælder ikke for befordring mellem stationer beliggende på tilgrænsende staters territorium, når disse stationers infrastruktur forvaltes af en eller flere infrastrukturforvaltere, som hører hjemme i en og samme af disse stater.

§ 6 Enhver deltagende stat i en konvention vedrørende international befordring af gods med jernbane, som er sammenlignelig med nærværende fælles regler, kan ved ansøgning om tiltrædelse af konventionen erklære, at den kun vil anvende disse fælles regler på befordring, der foregår på en del af jernbaneinfrastrukturen på dens territorium. Denne del af infrastrukturen skal være klart defineret og have forbindelse til jernbaneinfrastrukturen i et medlemsland. Når en stat har afgivet ovennævnte erklæring, gælder fælles regler kun på følgende betingelser:

a) overtagelsesstedet for godset og leveringsstedet samt transportruten anført i befordringskontrakten skal befinde sig på den omtalte infrastruktur eller

b) den nævnte infrastruktur forbinder to medlemslandes infrastrukturer og er fastsat som transitrute i befordringskontrakten.

§ 7 En stat, der har afgivet en erklæring som omtalt i § 6, kan til enhver tid trække den tilbage ved at underrette depositaren. Denne tilbagekaldelse træder i kraft en måned efter den dato, på hvilken depositaren underretter medlemslandene. Erklæringen bliver ugyldig, når den konvention, der er omtalt i § 6, første sætning, ikke længere er gældende for den pågældende stat.

Artikel 2

Forskrifter i offentlig ret

De befordringer, for hvilke nærværende fælles regler gælder, er underlagt forskrifter i offentlig ret, specielt forskrifter vedrørende transport af farligt gods samt toldregler og regler vedrørende dyrebeskyttelse.

Artikel 3

Definitioner

I nærværende fælles regler betegner udtrykket:

a) “operatør” den kontraktlige transportør, med hvem afsenderen har indgået befordringskontrakten i henhold til fælles regler, eller en efterfølgende operatør, som er ansvarlig på grundlag af denne kontrakt;

b) “stedfortrædende operatør” en transportør, der ikke selv har indgået befordringskontrakten med afsenderen, men som af den under litra a) nævnte operatør helt eller delvis har fået overdraget udførelsen af jernbanebefordringen;

c) “almindelige befordringsbetingelser” de betingelser, der gælder for operatøren i form af almindelige betingelser eller i form af gældende tariffer i hvert enkelt medlemsland og som i kraft af indgåelsen af befordringskontrakten er blevet en del af denne;

d) “standardlastmodul” containere, veksellad, sættevogne eller andre lignende læsseenheder, som anvendes til intermodal transport.

Artikel 4

Undtagelsesbestemmelser

§ 1 Medlemslandene kan indgå aftaler, der fastsætter undtagelsesbestemmelser fra nærværende fælles regler vedrørende befordring udelukkende mellem to stationer beliggende på hver sin side af grænsen, når der ikke ligger en anden station på strækningen mellem disse.

§ 2 For befordring mellem to medlemslande og hvor transporten går gennem et ikke-medlemsland, kan de berørte stater indgå aftaler, der afviger fra nærværende fælles regler.

§ 3 De aftaler, der er nævnt i §§ 1 og 2 samt deres ikrafttræden, skal meddeles Den mellemstatslige organisation for internationale Jernbanebefordringer. Organisationens generalsekretær underretter medlemslandene og interesserede virksomheder herom.

Artikel 5

Bindende retsregler

Medmindre der i nærværende fælles regler er taget forbehold, er enhver bestemmelse, der direkte eller indirekte afviger fra disse fælles regler, ugyldig. Sådanne bestemmelsers ugyldighed medfører ikke, at andre betingelser i befordringskontrakten er ugyldige. Uagtet dette kan en operatør påtage sig et større ansvar eller større forpligtelser end de, der omtales i nærværende fælles regler.

Kapitel II

Indgåelse og udførelse af kontrakt om befordring

Artikel 6

Kontrakt om befordring

§ 1 Gennem befordringskontrakten forpligter operatøren sig til mod betaling at befordre gods til bestemmelsesstedet og til der at udlevere det til adressaten.

§ 2 Befordringskontrakten skal bekræftes ved et fragtbrev affattet efter fælles model. Skulle fragtbrevet mangle, være ufuldstændigt eller være bortkommet, berøres dog hverken eksistensen eller gyldigheden af kontrakten, som stadig er underlagt nærværende fælles regler.

§ 3 Fragtbrevet underskrives af afsenderen og operatøren. Underskriften kan erstattes af et stempel, afstempling i bogholderimaskine eller påtegning på anden passende måde.

§ 4 Operatøren skal på passende vis på genparten af fragtbrevet bekræfte overtagelsen af godset og skal udlevere genparten til afsenderen.

§ 5 Fragtbrevet gælder ikke som konnossement.

§ 6 Der skal udstedes et fragtbrev for hver sending. Hvis der ikke er indgået anden aftale mellem afsender og operatør, må et fragtbrev kun omfatte gods læsset på en enkelt godsvogn.

§ 7 I tilfælde af befordring på Det Europæiske Fællesskabs toldområde eller på et område, hvor der anvendes fælles transitregler, skal hver sending være ledsaget af et fragtbrev, der opfylder kravene i artikel 7.

§ 8 Operatørernes internationale organisationer udfærdiger ensartede modeller for fragtbreve i samarbejde med kundernes internationale organisationer og de organer, der har kompetence i toldspørgsmål i medlemslandene, såvel som med enhver mellemstatslig organisation for regional økonomisk integration, der har kompetence med hensyn til sin egen toldlovgivning.

§ 9 Fragtbrevet, herunder genparten, kan udfærdiges ved elektronisk registrering af data, der kan omdannes til læsbare skrifttegn. De metoder, der anvendes ved registrering og behandling af data, skal være funktionelt ligestillede, særlig med hensyn til beviskraft af fragtbrevet, som er repræsenteret ved disse data.

Artikel 7

Fragtbrevets indhold

§ 1 Fragtbrevet skal indeholde følgende oplysninger:

a) sted og dato for udfærdigelse;

b) afsenderens navn og adresse;

c) navn og adresse på den operatør, der har indgået befordringskontrakten;

d) navn og adresse på den til hvem godset faktisk overdrages, hvis denne ikke er den operatør, der er nævnt under litra c);

e) sted og dato for godsets overtagelse;

f) leveringssted;

g) navn og adresse på adressaten;

h) angivelse af godsets art og emballeringsmåde, og med hensyn til farligt gods, angivelse i henhold til reglement for international befordring med jernbane af farligt gods (RID);

i) antal af kolli og de særlige kendetegn og numre, der er nødvendige til at identificere stykgods;

j) vognens nummer, hvis der er tale om vognladningsgods;

k) nummeret på det rullende materiel, der kører på egne hjul, hvis det leveres til befordring som gods;

l) endvidere i tilfælde af befordring i standardlastmoduler, kategori, nummer eller andre karakteristika, der er nødvendige til identifikation af modulerne;

m) godsets bruttovægt eller godsmængden udtrykt på anden måde;

n) en nøjagtig fortegnelse over de papirer, der kræves af told- og andre administrative myndigheder, som er vedlagt fragtbrevet eller som står til rådighed for operatøren hos en behørigt udpeget myndighed eller hos en instans omtalt i kontrakten;

o) omkostninger i forbindelse med befordringen (befordringsprisen, gebyrer, toldafgifter og andre omkostninger, der påløber fra kontraktens indgåelse og til afleveringen) for så vidt disse skal betales af adressaten, eller enhver anden angivelse af at omkostningerne skal betales af adressaten;

p) oplysning om at befordringen er underlagt nærværende fælles regler, uanset enhver modstående bestemmelse.

§ 2 Fragtbrevet skal desuden om nødvendigt indeholde følgende oplysninger:

a) i tilfælde af befordring af efterfølgende operatører, oplysning om den operatør der skal aflevere godset, når denne har givet sit samtykke til at figurere på fragtbrevet;

b) de omkostninger, som afsenderen betaler;

c) efterkravsbeløb, der skal opkræves ved godsets aflevering;

d) den deklarerede værdi af godset og det beløb, der repræsenterer særlig interesse i afleveringen;

e) leveringsfristen for befordringen;

f) aftalt rute;

g) en liste over de dokumenter, der ikke er omtalt i § 1, litra n) som er udleveret til operatøren;

h) afsenders påtegninger vedrørende antallet af og betegnelsen for de plomber, der er sat på vognen.

§ 3 Befordringskontraktens parter kan i fragtbrevet indføre alle oplysninger, som de måtte finde nyttige.

Artikel 8

Ansvar for påtegninger på fragtbrevet

§ 1 Afsenderen er ansvarlig for alle omkostninger og skader som operatøren måtte lide på grund af:

a) afsenderens urigtige, unøjagtige, ufuldstændige påtegninger på fragtbrevet eller på andre steder end den dertil beregnede plads, eller

b) afsenderens udeladelse af de af RID foreskrevne påtegninger.

§ 2 Hvis operatøren på afsenderens opfordring anfører påtegninger på fragtbrevet, anses denne for at handle på afsenderens vegne, indtil det modsatte er bevist.

§ 3 Hvis fragtbrevet ikke indeholder den oplysning, der er omtalt i artikel 7, § 1, litra p), er operatøren ansvarlig for alle omkostninger og skader, som rettighedshaveren måtte lide på grund af denne undladelse.

Artikel 9

Farligt gods

Når afsenderen har undladt at påføre de påtegninger, der kræves i henhold til RID, kan operatøren til enhver tid afhængig af omstændighederne aflæsse, tilintetgøre eller uskadeliggøre godset, uden at erstatningskrav kan gøres gældende, undtagen hvis operatøren var vidende om godsets farlige karakter ved overtagelsen.

Artikel 10

Betaling af omkostninger

§ 1 Medmindre andet er aftalt mellem afsender og operatør betales alle omkostninger (befordringsprisen, gebyrer, toldafgifter og andre omkostninger, der påløber fra kontraktens indgåelse og til udleveringen) af afsenderen.

§ 2 Når omkostningerne skal betales af modtageren i henhold til aftale indgået mellem afsender og operatør og modtageren ikke har indløst fragtbrevet eller gjort sit krav gældende i henhold til artikel 17, § 3 eller ændret i befordringskontrakten i henhold til artikel 18, er afsenderen forpligtet til at betale omkostningerne.

Artikel 11

Kontrol

§ 1 Operatøren har til enhver tid ret til at kontrollere om betingelserne for befordringen overholdes og om sendingen svarer til afsenderens påtegninger på fragtbrevet. Hvis kontrollen drejer sig om sendingens indhold, skal den så vidt muligt overværes af rettighedshaver; i tilfælde af at dette ikke er muligt, skal operatøren tilkalde to uafhængige vidner, medmindre love og bestemmelser i den stat kontrollen foregår foreskriver noget andet.

§ 2 Hvis sendingen ikke svarer til påtegningerne på fragtbrevet, eller hvis bestemmelserne for befordring af gods, der kun modtages til befordring med forbehold, ikke er overholdt, skal resultatet af kontrollen påtegnes på den kopi af fragtbrevet der ledsager godset og, hvis operatøren stadig har genparten af fragtbrevet, ligeledes på denne. I dette tilfælde hæftes med godset for de omkostninger som kontrollen medfører, medmindre de betales med det samme.

§ 3 Hvis afsenderen står for læsningen, kan denne kræve, at operatøren kontrollerer godsets tilstand og emballering, samt at oplysningerne på fragtbrevet vedrørende antal kolli, deres mærkning og numre samt bruttovægt eller kvantum angivet på anden vis er korrekt. Operatøren er kun forpligtet til at fortage en kontrol, hvis egnede midler er til rådighed. Operatøren kan kræve at få dækket udgifter til kontrol. Resultatet af kontrollen påføres fragtbrevet.

Artikel 12

Fragtbrevets beviskraft

§ 1 Fragtbrevet har gyldighed som bevis, indtil det modsatte er bevist, for indgåelsen af en befordringskontrakt og betingelserne herfor samt for operatørens overtagelse af godset.

§ 2 Når godset er læsset af operatøren har fragtbrevet, indtil det modsatte er bevist, gyldighed som bevis for godsets tilstand og dets emballering som angivet i fragtbrevet eller, i mangel af sådanne oplysninger, for godsets tilsyneladende gode tilstand på det tidspunkt, det blev overtaget af operatøren, og rigtigheden af oplysninger vedrørende antal kolli, deres mærkning og numre samt bruttovægt eller kvantum angivet på anden vis.

§ 3 Når afsenderen har foretaget læsningen, har fragtbrevet, indtil det modsatte er bevist, gyldighed som bevis for godsets tilstand og dets emballering som angivet i fragtbrevet eller, i mangel af sådanne oplysninger, for godsets tilsyneladende gode tilstand og rigtigheden af de oplysninger, der er omtalt i § 2, udelukkende i det tilfælde hvor operatøren har kontrolleret dem og indført resultatet svarende til kontrollen på fragtbrevet.

§ 4 Dog har fragtbrevet ikke gyldighed som bevis i det tilfælde, hvor det er påtegnet et motiveret forbehold. Et forbehold kan især være motiveret af det forhold, at operatøren ikke har egnede midler til at kontrollere, om sendingen svarer til påtegningerne på fragtbrevet.

Artikel 13

Læsning og aflæsning af godset

§ 1 Afsender og operatør aftaler hvem det påhviler at stå for læsning og aflæsning af godset. Hvis en sådan aftale ikke foreligger, påhviler læsning og aflæsning operatøren for så vidt angår kolli, mens læsning af vognladningsgods påhviler afsenderen og aflæsning, efter leveringen, påhviler adressaten.

§ 2 Når læsningen er foretaget af afsenderen, er denne ansvarlig for alle følger af en mangelfuld læsning og skal navnlig erstatte den skade, som operatøren har lidt som følge heraf. Det påhviler operatøren at bevise, at læsningen var mangelfuld.

Artikel 14

Emballering

Afsenderen er ansvarlig over for operatøren for alle skader og omkostninger, som skyldes manglende eller mangelfuld emballering af godset, medmindre manglen var tydelig og kendt af operatøren, da godset blev overtaget, og denne ikke tog forbehold med hensyn til dette.

Artikel 15

Opfyldelse af administrative formaliteter

§ 1 Med henblik på at overholde de af told- og andre administrative myndigheder krævede formaliteter inden leveringen af godset, skal afsenderen vedlægge fragtbrevet de nødvendige papirer eller stille dem til operatørens disposition samt fremskaffe alle ønskede oplysninger til denne.

§ 2 Det påhviler ikke operatøren at undersøge, om papirerne og oplysningerne er nøjagtige eller tilstrækkelige. Afsenderen er ansvarlig over for operatøren for enhver skade, som vil kunne ske på grund af manglende, utilstrækkelige eller ukorrekte papirer og oplysninger, undtagen i tilfælde af fejl fra operatørens side.

§ 3 Operatøren er ansvarlig for følgerne i tilfælde af at de papirer, som er angivet i fragtbrevet og er vedlagt dette eller er overgivet til denne, går tabt eller ikke bliver korrekt benyttet, medmindre tabet eller skaden, der opstår som følge af den ukorrekte anvendelse af disse papirer, kan tillægges årsager som operatøren ikke kunne undgå og hvis følger denne ikke kunne afværge. Den eventuelle erstatning kan dog ikke overstige, hvad der skal betales ved tab af godset.

§ 4 Afsenderen kan ved en påtegning derom på fragtbrevet, eller adressaten kan efter en ordre i henhold til artikel 18, § 3, forlange:

a) selv eller ved en befuldmægtiget at være til stede ved o pfyldelsen af de formaliteter, der kræves af told- eller andre administrative myndigheder, for at give enhver oplysning og fremsætte nyttige bemærkninger ;

b) selv eller ved en befuldmægtiget at opfylde de af told- og andre administrative myndigheder krævede formaliteter, i det omfang love og regler i den stat, hvor de opfyldes, tillader det;

c) at betale toldafgifter og andre omkostninger, når denne selv eller en befuldmægtiget er til stede ved opfyldelsen af de af told- og andre administrative myndigheder krævede formaliteter eller opfylder dem, i det omfang love og regler i den stat, hvor de opfyldes, tillader det.

I disse tilfælde kan hverken afsenderen, eller adressaten der har dispositionsret, eller deres befuldmægtigede tage godset i besiddelse.

§ 5 Har afsenderen til opfyldelsen af told- eller andre administrative formaliteter angivet et sted, hvor dette efter de gældende regler ikke er muligt, eller har afsenderen foreskrevet en anden fremgangsmåde til disse formaliteter, som ikke kan gennemføres, går operatøren frem på den måde, som denne skønner mest fordelagtig for rettighedshaveren og underretter afsenderen om de trufne foranstaltninger.

§ 6 Hvis afsenderen har påtaget sig at betale toldafgifter, kan operatøren efter eget valg foretage toldbehandling undervejs eller på bestemmelsesstedet.

§ 7 Operatøren kan dog handle i overensstemmelse med § 5, hvis adressaten ikke har indløst sit fragtbrev inden for den frist, der er fastsat i henhold til gældende regler på bestemmelsesstedet.

§ 8 Afsenderen skal overholde gældende told- og andre administrative forskrifter med hensyn til emballering af godset og brug af presenning. Hvis afsenderen ikke har emballeret eller tildækket med presenning i overensstemmelse med disse forskrifter, kan operatøren fortage dette; der hæftes med godset for de omkostninger der følger heraf.

Artikel 16

Leveringsfrister

§ 1 Afsenderen og operatøren aftaler leveringsfrister. I mangel af aftale kan disse ikke være længere end de leveringsfrister, som fremgår af §§ 2 til 4.

§ 2 Med forbehold for §§ 3 og 4 er de maksimale leveringsfrister følgende:

a) for vognladningsgods

 

ekspeditionsfrist

12 timer,

 

befordringsfrist, for hver påbegyndte 400 km

24 timer;

b) for stykgods

 

ekspeditionsfrist

24 timer,

 

befordringsfrist, for hver påbegyndte 200 km

24 timer;

Afstande henviser til den aftalte rute, eller i mangel heraf, til den kortest mulige rute.

§ 3 Operatøren kan fastsætte tillægsfrister af en bestemt varighed i følgende tilfælde:

a) sendinger, der befordres

 

over linier med forskellig sporvidde,

 

over havet eller indenlandske vandveje,

 

ad landevejen, når ingen jernbaneforbindelse findes;

b) ekstraordinære omstændigheder, der medfører en unormal trafikstigning eller unormale driftsvanskeligheder.

Længden af tillægsfrister skal fremgå af almindelige befordringsbestemmelser.

§ 4 Leveringsfristen begynder at løbe efter overtagelsen af godset; den forlænges med varigheden af den liggetid, der ikke skyldes en fejl fra operatørens side. Leveringsfristen suspenderes på søndage og lovbestemte helligdage.

Artikel 17

Levering

§ 1 Operatøren skal på leveringsstedet udlevere fragtbrevet og godset til adressaten, mod kvittering og betaling af de fordringer, der er en følge af befordringskontrakten.

§ 2 Ligestillet med udlevering til adressaten regnes, når de foretages i henhold til gældende regler på leveringsstedet:

a) udlevering af godset til told- eller skattemyndigheder i deres ekspeditions- eller lagerlokaler, når disse ikke står under operatørens opsyn;

b) oplagring af godset hos operatøren eller deponering hos en speditør eller i et offentligt pakhus.

§ 3 Efter godsets ankomst til leveringsstedet kan adressaten af operatøren forlange overdragelse af fragtbrevet og udlevering af godset. Hvis det fastslås at godset er gået tabt, eller hvis godset ikke er ankommet inden udløbet af den i artikel 29, § 1 fastsatte frist, kan adressaten i eget navn gøre sit krav i henhold til befordringskontrakten gældende over for operatøren.

§ 4 Selv om rettighedshaveren har modtaget fragtbrevet og betalt de fordringer der er en følge af befordringskontrakten, kan denne nægte at modtage godset, så længe der ikke er taget skridt til en af rettighedshaver forlangt undersøgelse med henblik på at konstatere en påstået skade.

§ 5 I øvrigt sker udleveringen af godset efter de bestemmelser, der gælder på leveringsstedet.

§ 6 Hvis godset er udleveret uden forudgående opkrævning af et efterkrav, skal operatøren godtgøre afsenderen indtil efterkravets beløb, med forbehold af regres mod adressaten.

Artikel 18

Råderet over godset

§ 1 Afsenderen har råderet over godset og kan ved efterfølgende ordrer ændre befordringskontrakten. Afsenderen kan især anmode operatøren om at:

a) standse godsets befordring;

b) udsætte leveringen af godset;

c) udlevere godset til en anden adressat end den, der figurerer på fragtbrevet;

d) udlevere godset på et andet sted end det, der figurerer på fragtbrevet.

§ 2 Afsenderens ret til at ændre i befordringskontrakten, selv om denne er i besiddelse af genparten af fragtbrevet, ophører i de tilfælde, hvor adressaten:

a) har indløst fragtbrevet;

b) har modtaget godset;

c) har gjort sit krav gældende i henhold til artikel 17, § 3;

d) er berettiget i henhold til artikel 3 til at give ordrer; fra dette øjeblik skal operatøren rette sig efter adressatens ordrer og anvisninger.

§ 3 Retten til at ændre i befordringskontrakten tilkommer adressaten efter at fragtbrevet er udfærdiget, medmindre afsenderen har lavet anden påtegning i fragtbrevet.

§ 4 Adressatens ret til at ændre i befordringskontrakten ophører, når denne:

a) har indløst fragtbrevet;

b) har modtaget godset;

c) har gjort sit krav gældende i henhold til artikel 17, § 3;

d) har beordret i henhold til § 5 at godset udleveres til en tredjepart og når denne har gjort sit krav gældende i henhold til artikel 17, § 3.

§ 5 Hvis adressaten har beordret godset udleveret til tredjepart, er denne ikke berettiget til at ændre befordringskontrakten.

Artikel 19

Udøvelse af råderet

§ 1 Hvis afsenderen eller, i henhold til artikel 18, § 3, adressaten ønsker ved efterfølgende ordrer at ændre befordringskontrakten, skal denne til operatøren fremvise genparten af fragtbrevet, på hvilken ændringerne skal være påtegnet.

§ 2 Afsenderen eller, i henhold til artikel 18, § 3, adressaten skal holde operatøren skadesløs for de omkostninger og det tab, som udførelsen af de senere ændringer medfører.

§ 3 Udførelsen af de senere ændringer skal være mulig, lovlig og rimelig at kræve på det tidspunkt, hvor ordrerne gives til den, der skal udføre dem, og især må den ikke hindre operatørens normale drift af sin virksomhed, eller give tab for afsendere eller adressater af andre sendinger.

§ 4 De senere ændringer må ikke føre til en deling af sendingen.

§ 5 Hvis operatøren på grund af betingelserne i § 3 ikke kan udføre de modtagne ordrer, skal denne straks underrette den, som har givet ordrerne.

§ 6 Hvis der sker fejl fra operatørens side, er denne ansvarlig for følgerne af manglende udførelse eller mangelfuld udførelse af en senere ændring. Dog skal den eventuelle erstatning ikke være højere end ved tab af godset.

§ 7 En operatør, der efterkommer afsenderens efterfølgende ændringer uden at forlange genparten af fragtbrevet forelagt, er ansvarlig for den heraf affødte skade over for adressaten, hvis genparten af fragtbrevet er blevet overgivet til denne. Dog skal den eventuelle erstatning ikke være større end ved tab af godset.

Artikel 20

Hindring for befordringen

§ 1 Ved hindring for befordringen afgør operatøren, om det vil være hensigtsmæssigt uden videre at befordre godset ad en anden rute eller om det vil være i rettighedshaverens interesse at operatøren anmoder om dennes ordrer og samtidig giver alle de relevante oplysninger, som foreligger.

§ 2 Hvis det ikke er muligt at fortsætte befordringen, anmoder operatøren om ordrer fra den, der er berettiget til at råde over godset. Hvis operatøren ikke kan indhente ordrer i rette tid, tager operatøren de forholdsregler, der skønnes at være mest optimale for den, der er berettiget til at råde over godset.

Artikel 21

Hindring for leveringen

§ 1 Ved hindring for godsets levering skal operatøren omgående underrette afsenderen og anmode om dennes ordrer, undtagen hvis der på fragtbrevet er en påtegning, hvor afsender anmoder om at godset uden videre tilbagesendes i tilfælde af en hindring for leveringen.

§ 2 Ophører forhindringen for leveringen før afsenderens ordrer når frem til operarøren, afleveres godset til adressaten. Afsenderen skal straks underrettes herom.

§ 3 Nægter adressaten at modtage godset, har afsenderen ret til at afgive ordrer, selv om denne ikke kan fremvise genparten af fragtbrevet.

§ 4 Indtræder hindringen for leveringen efter at adressaten har ændret befordringskontrakten i henhold til artikel 18, §§ 3 til 5, skal operatøren underrette denne adressat.

Artikel 22

Konsekvenser af hindring for befordring
og levering

§ 1 Operatøren har ret til tilbagebetaling af de omkostninger som foranlediges af:

a) dennes anmodning om ordrer,

b) udførelse af modtagne ordrer,

c) det forhold at de udbedte ordrer ikke når frem eller ikke når frem i tide,

d) det forhold at denne har taget en beslutning i medfør af artikel 20, § 1 uden anmodning om ordrer,

medmindre at disse omkostninger skyldes operatørens egen fejl. Denne kan især opkræve befordringsprisen gældende for den anvendte rute og skal have de frister, der gælder for ruten.

§ 2 I de tilfælde, der er nævnt i artikel 20, § 2 og artikel 21, § 1, kan operatøren straks aflæsse godset for rettighedshavers regning. Efter aflæsning anses befordringen for afsluttet. Godset står herefter under operatørens opsyn for rettighedshavers regning. Operatøren kan dog overdrage godset til en tredjepart og er kun ansvarlig for med omhu at vælge denne tredjepart. Godset behæftes med de fordringer, der er en følge af befordringskontrakten og alle andre omkostninger.

§ 3 Operatøren kan foranledige salg af godset uden at afvente ordrer fra rettighedshaver, når godsets fordærvelighed eller tilstand berettiger det, eller hvis opbevaringsomkostningerne ikke står i forhold til godsets værdi. I andre tilfælde kan operatøren ligeledes foranledige salg, når der fra rettighedshaver, inden for en rimelig frist, ikke er modtaget ordre om noget andet, som med rimelighed kan kræves udført.

§ 4 Hvis godset er solgt, skal salgsbeløbet med fradrag af de på godset hvilende omkostninger stilles til rådighed for rettighedshaver. Hvis salgsbeløbet er lavere end disse omkostninger, skal afsenderen betale forskellen.

§ 5 Hvorledes salget skal finde sted afgøres af love og bestemmelser på det sted, hvor godset befinder sig, eller af skik og brug det pågældende sted.

§ 6 Hvis afsenderen, i tilfælde af hindring for befordring eller levering, ikke giver ordrer i tide og hvis hindring for befordringen eller for leveringen ikke kan fjernes i henhold til §§ 2 og 3, kan operatøren tilbagesende godset til afsenderen, eller, hvis det er berettiget, destruere det på dennes regning.

Kapitel III

Ansvar

Artikel 23

Grundlag for ansvar

§ 1 Operatøren er ansvarlig for skade ved helt eller delvist tab og for beskadigelse af godset fra overtagelsen af godset til leveringen samt for skade som følge af overskridelse af leveringsfristen, uanset hvilken jernbaneinfrastruktur der benyttes.

§ 2 Operatøren fritages for dette ansvar, hvis tabet, beskadigelsen eller overskridelsen af leveringsfristen er forårsaget af en fejl fra rettighedshavers side, en ordre fra denne, der ikke er foranlediget af en fejl fra operatørens side, en fejl ved selve godset (indre fordærv, svind undervejs osv.) eller forhold, som operatøren ikke kunne undgå og hvis følger ikke kunne afværges.

§ 3 Operatøren fritages for dette ansvar, når tabet eller beskadigelsen er en følge af en af de særlige risici, der er forbundet med et eller flere af følgende forhold:

a) befordring udført i åben godsvogn i henhold til almindelige befordringsbestemmelser, eller når det udtrykkeligt er aftalt og anført i fragtbrevet; med forbehold for skade sket på godset som følge af vejrforhold, betragtes gods læsset i standardlastmoduler eller på lukkede lastvogne, der befordres i godsvogn, ikke som værende befordret i åben godsvogn; hvis operatøren anvender presenninger til befordring af gods i åben godsvogn, påhviler der denne det samme ansvar som ved befordring i åben godsvogn uden presenning, selv om det drejer sig om gods, der i henhold til almindelige befordringsbestemmelser ikke befordres i åben godsvogn;

b) manglende eller mangelfuld emballering af gods, som ifølge dets natur er udsat for tab eller beskadigelse, når det ikke er emballeret eller er mangelfuldt emballeret;

c) læsning af godset af afsenderen eller aflæsning af adressaten;

d) visse godstypers beskaffenhed, der gør dem udsat for helt eller delvist tab eller beskadigelse, navnlig ved brud, rust, indre fordærv eller fordærv opstået uden ydre påvirkning, udtørring, spredning;

e) urigtig, unøjagtig eller ufuldstændig betegnelse eller nummerering af kolli;

f) befordring af levende dyr;

g) befordring som i henhold til de gældende bestemmelser eller en i fragtbrevet anført aftale mellem afsenderen og operatøren skal ske under ledsagelse, når tabet eller beskadigelsen er en følge af en risiko, som kunne have været afværget ved ledsagelse.

Artikel 24

Ansvar i forbindelse med befordring af jernbanevogne som gods

§ 1 I tilfælde af befordring af jernbanevogne, der kører på egne hjul eller som er indleveret til befordring som gods, er operatøren ansvarlig for skade foranlediget af tab eller beskadigelse af vognen eller dennes dele, når dette er sket efter overtagelsen og indtil udleveringen, samt for skade ved overskridelse af leveringsfristen, medmindre det bevises at skaden ikke skyldes en fejl fra operatørens side.

§ 2 Operatøren er ikke ansvarlig for skade i forbindelse med tab af tilbehør, som ikke er opført på vognens to sider og heller ikke angivet i det medfølgende fragtbrev.

Artikel 25

Bevisbyrde

§ 1 Beviset for, at tabet, beskadigelsen eller overskridelsen af leveringsfristen er forårsaget af et af de i artikel 23, § 2 nævnte forhold, påhviler operatøren.

§ 2 Når operatøren godtgør, at tabet eller beskadigelsen efter omstændighederne i det pågældende tilfælde har kunnet skyldes en eller flere af de i artikel 23, § 3 omhandlede særlige risici, formodes dette at være tilfældet. Rettighedshaver har dog ret til at bevise, at skaden ikke skyldes, helt eller delvis, en af disse risici.

§ 3 Den i § 2 omhandlede formodning gælder ikke i det i artikel 23, § 3, litra a) omhandlede tilfælde, når det drejer sig om et usædvanlig stort tab eller tab af kolli.

Artikel 26

Efterfølgende operatører

Når en befordring der er genstand for en enkelt befordringskontrakt udføres af flere efterfølgende operatører, deltager hver operatør, der overtager godset til befordring sammen med fragtbrevet, i befordringskontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i fragtbrevet og har de forpligtelser, som deraf følger. I dette tilfælde er hver operatør ansvarlig for befordringen på hele strækningen indtil udlevering.

Artikel 27

Stedfortrædende operatør

§ 1 Når operatøren helt eller delvis har overdraget udførelsen af befordringen til en stedfortrædende operatør, hvad enten det sker inden for en i befordringskontrakten nævnt rettighed eller ej, er operatøren alligevel ansvarlig for hele befordringen.

§ 2 Alle bestemmelser i nærværende fælles regler omhandlende operatørens ansvar gælder ligeledes for en stedfortrædende operatørs ansvar, for så vidt angår den befordring der udføres af denne. Artikel 36 og 41 gælder i forbindelse med søgsmål mod personale og alle andre personer, som den stedfortrædende operatør benytter til at udføre befordringen.

§ 3 Enhver særaftale, gennem hvilken operatøren påtager sig forpligtelser, som ikke pålægges i henhold til nærværende fælles regler, eller giver afkald på rettigheder, som gives gennem disse fælles regler, har ikke gyldighed i forhold til en stedfortrædende operatør, der ikke udtrykkeligt og i skriftlig form har accepteret den. Hvad enten den stedfortrædende operatør har accepteret denne aftale eller ej, er operatøren stadig bundet af sine forpligtelser eller de afkald, der er en følge af den omtalte særaftale.

§ 4 Når og hvis operatøren og den stedfortrædende operatør er ansvarlige, hæfter de solidarisk.

§ 5 Det samlede beløb, der skal betales i erstatning af operatøren, den stedfortrædende operatør samt af deres personale og alle andre personer, som de benytter til at udføre befordringen, kan ikke overstige det maksimumbeløb, der er omtalt i nærværende fælles regler.

§ 6 Nærværende artikel berører ikke retten til regres, der kan være mellem operatøren og den stedfortrædende operatør.

Artikel 28

Formodning om skade i forbindelse med nyindlevering

§ 1 Når en sending, der har været indleveret i henhold til nærværende fælles regler, er blevet nyindleveret efter de samme regler, og der efter denne nyindlevering konstateres et delvist tab eller en beskadigelse, formodes disse at være sket under den sidste befordringskontrakt, hvis sendingen er forblevet i operatørens varetægt og er blevet nyindleveret sådan som den ankom til nyindleveringsstedet.

§ 2 Denne formodning gælder også, når den befordringskontrakt, der lå forud for nyindleveringen ikke var underlagt nærværende fælles regler, såfremt disse ville have fundet anvendelse ved direkte befordring mellem det første afsendelsessted og det sidste bestemmelsessted.

§ 3 Denne formodning gælder endvidere, når den befordringskontrakt, der lå forud for nyindleveringen var underlagt en aftale vedrørende direkte international jernbanebefordring af gods, der er sammenlignelig med nærværende fælles regler, og når denne aftale indeholder den samme formodning om rettigheder til fordel for sendinger der er indleveret i henhold til nærværende fælles regler.

Artikel 29

Formodning om at godset er gået tabt

§ 1 Rettighedshaver kan uden at skulle fremlægge yderligere beviser betragte godset som tabt, hvis det ikke er udleveret til adressaten eller stillet til dennes rådighed inden tredive dage efter udløbet af leveringsfristen.

§ 2 Rettighedshaver kan ved modtagelsen af betaling af erstatning for det gods, der er gået tabt, skriftligt forlange straks at blive underrettet, hvis godset genfindes inden for et år efter erstatningens udbetaling. Operatøren anerkender skriftligt dette krav.

§ 3 Inden for 30 dage efter modtagelsen af den i § 2 nævnte underretning kan rettighedshaver forlange, at godset skal udleveres mod betaling af de fordringer der er en følge af befordringskontrakten og mod tilbagebetaling af erstatningen med fradrag, i givet fald, af de i denne indbefattede omkostninger. Dog bevarer rettighedshaver sin ret til erstatning for overskridelse af leveringsfristen i henhold til artikel 33 og 35.

§ 4 Fremsættes det i § 2 omtalte krav ikke, eller gives der ingen ordrer inden den i § 3 nævnte frist, eller genfindes godset mere end et år efter erstatningens udbetaling, råder operatøren over det i henhold til gældende love og bestemmelser på det sted, hvor godset befinder sig.

Artikel 30

Erstatning ved tab

§ 1 Ved helt eller delvist tab af gods skal operatøren uden nogen yderligere skadeserstatning betale en erstatning udregnet efter børsværdien, i mangel heraf efter markedsprisen, og i mangel af begge efter den gængse værdi af gods af samme art og beskaffenhed på det sted og på den dag, da godset blev modtaget til befordring.

§ 2 Erstatningen kan ikke overstige 17 regningsenheder pr. kilogram manglende bruttovægt.

§ 3 Ved tab af rullende materiel, der kører på egne hjul og er indleveret til befordring som gods, eller af et standardlastmodul eller deres dele, er erstatningen, uden nogen yderligere skadeserstatning, begrænset til den normale værdi for en vogn eller for et standardlastmodul eller for delene på den dag og det sted, tabet er sket. Hvis det ikke er muligt at fastslå dag og sted for tabet, begrænses erstatningen til den gængse værdi på det sted og den dag, da godset blev modtaget til befordring.

§ 4 Endvidere skal operatøren tilbagebetale befordringsprisen, betalte toldafgifter og andre beløb, der er betalt i anledning af befordringen af det bortkomne gods, bortset fra punktafgifter for gods, der er fritaget for sådanne afgifter.

Artikel 31

Ansvar for svind undervejs

§ 1 For gods, som i kraft af sin art i reglen vil svinde undervejs på grund af selve befordringen, er operatøren uden hensyn til befordringsstrækningens længde kun ansvarlig for den del af svindet, som overstiger følgende procentsatser:

a) to procent af vægten for varer, der er flydende eller indleveres til befordring i fugtig tilstand;

b) en procent af vægten for tørt gods.

§ 2 Den i § 1 nævnte begrænsning af ansvaret kan ikke påberåbes, når det bevises, efter de foreliggende omstændigheder, at tabet ikke skyldes årsager, der berettiger de omtalte procentsatser.

§ 3 Når flere kolli befordres med samme fragtbrev, beregnes svindet undervejs for hver enkelt kolli, når vægten af den enkelte kolli ved indleveringen er angivet særskilt i fragtbrevet eller kan fastslås på anden måde.

§ 4 Ved fuldstændigt tab af gods eller ved tab af kolli foretages der intet fradrag for svind undervejs ved beregningen af erstatningen.

§ 5 Artiklerne 23 og 25 berøres ikke af denne artikel.

Artikel 32

Erstatning ved beskadigelse

§ 1 Ved beskadigelse af godset skal operatøren uden nogen yderligere skadeserstatning betale en erstatning svarende til godsets værdiforringelse. Dette beløb beregnes på grundlag af den efter artikel 30 fastsatte værdi af godset og den procentvise værdiforringelse konstateret på bestemmelsesstedet.

§ 2 Erstatningen kan ikke overstige:

a) det beløb, som skulle betales ved fuldstændigt tab, hvis hele sendingen er forringet i værdi ved beskadigelsen;

b) det beløb, som skulle betales hvis den værdiforringede del var gået tabt, hvis kun en del af sendingen er forringet i værdi ved beskadigelsen.

§ 3 Ved beskadigelse af rullende materiel, der kører på egne hjul og er indleveret til befordring som gods, eller af et standardlastmodul eller deres dele, er erstatningen uden nogen yderligere skadeserstatning begrænset til omkostningerne ved istandsættelse. Erstatningen kan ikke overstige det beløb, der betales ved tab.

§ 4 Operatøren skal desuden, i det forhold der er fastsat i § 1, tilbagebetale de omkostninger, der er omtalt i artikel 30, § 4.

Artikel 33

Erstatning ved overskridelse af leveringsfristen

§ 1 Hvis der ved overskridelse af leveringsfristen er sket en skade, herunder en beskadigelse, skal operatøren betale en erstatning, som ikke kan overstige det firdobbelte af befordringsprisen.

§ 2 Ved fuldstændigt tab af godset ydes der ikke erstatning efter § 1 samtidig med erstatning efter artikel 30.

§ 3 Ved delvist tab af godset kan erstatningen efter § 1 ikke overstige det firdobbelte af befordringsprisen for den del af godset, der ikke er gået tabt.

§ 4 Ved en beskadigelse af godset, der ikke er en følge af overskridelsen af leveringsfristen, ydes erstatning efter § 1 eventuelt samtidig med erstatning efter artikel 32.

§ 5 I intet tilfælde kan erstatningen efter § 1 sammen med de i artiklerne 30 og 32 nævnte erstatninger overstige den erstatning, der skulle ydes, hvis godset var gået fuldstændigt tabt.

§ 6 Hvis leveringsfristen i henhold til artikel 16, § 1 er fastsat på grundlag af aftale, kan denne fastsætte andre betingelser for erstatning end de, der er fastsat i § 1. Hvis leveringsfristerne omtalt i artikel 16, §§ 2 til 4 i dette tilfælde er overskredet, kan rettighedshaveren enten forlange den i nævnte aftale fastsatte erstatning eller den i §§ 1 til 5 fastsatte.

Artikel 34

Erstatning i tilfælde af deklaration af værdi

Afsenderen og operatøren kan aftale, at afsenderen i fragtbrevet angiver en værdi for godset, der overstiger den i artikel 30, § 2 nævnte grænse. I dette tilfælde træder den deklarerede værdi i stedet for denne grænse.

Artikel 35

Erstatning ved tegning af interesse i leveringen

Afsenderen og operatøren kan aftale, at afsenderen i fragtbrevet angiver et beløb i tal for særlig interesse i leveringen, i tilfælde af tab eller beskadigelse eller for overskridelse af leveringsfristen. I tilfælde af tegning af interesse i leveringen kan der foruden de i artiklerne 30, 32 og 33 omtalte erstatninger forlanges erstatning for yderligere bevist skade indtil det deklarerede beløb.

Artikel 36

Bortfald af ret til påberåbelse af begrænset ansvar

Begrænsning af ansvar sådan som det er fastsat i artikel 15, § 3 og i artikel 19, §§ 6 og 7 og artiklerne 30, 32 til 35 gælder ikke, hvis det bevises, at skaden skyldes en handling eller undladelse, som operatøren har begået, enten for med forsæt at forvolde en sådan skade, eller uden omtanke og vel vidende, at en sådan skade sandsynligvis ville ske.

Artikel 37

Omregning og renter

§ 1 Når beregningen af erstatningen indebærer omregning af beløb udtrykt i fremmed valuta, sker omregningen i overensstemmelse med den kurs, der gælder på dagen og stedet for betaling af erstatningen.

§ 2 Rettighedshaveren kan kræve renter af erstatningen, beregnet som fem procent pro anno, regnet fra den dag klagen er fremsat i henhold til artikel 43 eller, hvis der ikke er fremsat nogen klage, fra den dag retsligt krav rejses.

§ 3 Fremlægger rettighedshaveren ikke inden for en fastsat passende frist de bilag for operatøren, der er nødvendige for en endelig afgørelse af klagen, påløber ingen renter fra udløbet af denne frist og indtil afleveringen af bilagene.

Artikel 38

Ansvar ved jernbane-skibsbefordring

§ 1 V ed jernbane-skibsbefordring ad de i konventionens artikel 24, § 1 nævnte skibslinier kan enhver medlemsstat ved at forlange bemærkning herom optaget i listen over skibslinier, der hører under nærværende fælles regler, føje samtlige nedenstående grunde til ansvarsfrihed til de i artikel 23 nævnte :

a) brand, såfremt operatøren beviser, at den ikke skyldes handlinger eller fejl, begået af operatøren, skibsfører, skibsbesætning, lods eller personer i operatørens tjeneste;

b) redning eller forsøg på redning af liv eller ejendom på søen;

c) lastning af godset på dækket, såfremt afsenderen har givet sit samtykke dertil i fragtbrevet og godset ikke befordres med jernbanevogn;

d) risici, farer eller ulykker på havet eller andre sejlbare vandveje.

§ 2 Operatøren kan kun påberåbe sig grundene til ansvarsfrihed efter § 1, hvis det kan bevises at tabet, beskadigelsen eller overskridelsen af leveringsfristen er opstået på søstrækningen, efter godsets indladning i skibet indtil dets udlosning af skibet.

§ 3 Når operatøren gør de i § 1 nævnte grunde til ansvarsfrihed gældende, er denne alligevel ansvarlig, hvis rettighedshaveren beviser, at tabet, beskadigelsen eller overskridelsen af leveringsfristen beror på en fejl begået af operatøren, skibsfører, skibsbesætning, lods eller personer i operatørens tjeneste.

§ 4 Betjenes samme skibsstrækning af flere virksomheder, der er optaget på den i konventionens artikel 24, § 1 omtalte liste, skal ansvarsbestemmelserne for denne strækning være de samme for alle virksomheder. Desuden skal der, når disse virksomheder er optaget på listen på flere medlemslandes anmodning, med hensyn til gennemførelsen af disse bestemmelser forud være tilvejebragt enighed mellem disse stater.

§ 5 De efter §§ 1 og 4 trufne foranstaltninger skal meddeles generalsekretæren. Foranstaltningerne træder tidligst i kraft efter en frist på tredive dage regnet fra den dag, hvor generalsekretæren har meddelt foranstaltningerne til de andre medlemslande. Sendinger undervejs berøres ikke af disse foranstaltninger.

Artikel 39

Ansvar i tilfælde af atomuheld

Operatøren er fritaget for det ansvar, som påhviler denne efter nærværende fælles regler, når skaden er forårsaget af et atomuheld, og den, der driver atomanlægget eller en stedfortræder for denne, hæfter for skaden ifølge en stats love og forskrifter om ansvar på kerneenergiområdet.

Artikel 40

Personer som operatøren er ansvarlig for

Operatøren er ansvarlig for sit personale og andre personer, som denne benytter til at udføre befordringen, når dette personale eller disse personer udøver deres hverv. Infrastrukturforvalterne af de strækninger, hvor befordringen foregår, betragtes som personer, som operatøren benytter for at få udført befordringen.

Artikel 41

Andre søgsmål

§ 1 I alle tilfælde, hvor de fælles regler finder anvendelse, kan et erstatningssøgsmål mod operatøren, uanset på hvilket grundlag det hviler, kun anlægges i henhold til de betingelser og begrænsninger, der findes i nærværende fælles regler.

§ 2 Det samme gælder for søgsmål mod personalet og andre personer, for hvilke operatøren er ansvarlig efter artikel 40.

Kapitel IV

Udøvelse af rettigheder

Artikel 42

Rapport om sagsforholdet

§ 1 Når operatøren opdager eller formoder, eller rettighedshaveren hævder, at gods er gået delvist tabt eller er blevet beskadiget, skal operatøren straks, og om muligt i overværelse af rettighedshaveren, udfærdige en rapport over, alt efter skadens art, godsets tilstand, dets vægt og, så vidt muligt, skadens omfang, dens årsag og tidspunktet for dens opståen.

§ 2 En kopi af denne rapport skal udleveres gratis til rettighedshaveren.

§ 3 Hvis indholdet i rapporten ikke kan godkendes af rettighedshaveren, kan denne forlange, at godsets tilstand og vægt samt skadens årsag og økonomiske omfang vurderes af en af kontraktparterne udpeget eller en beskikket sagkyndig. Fremgangsmåden retter sig efter love og bestemmelser i den stat, hvor vurderingen finder sted.

Artikel 43

Klager

§ 1 Klager vedrørende befordringskontrakten skal indgives skriftligt til den operatør, som der kan anlægges søgsmål mod.

§ 2 Retten til at fremsætte en klage tilkommer de personer, der har ret til at anlægge søgsmål mod operatøren.

§ 3 Afsenderen skal, hvis der fremsættes en klage over for operatøren, forelægge genparten af fragtbrevet. I mangel heraf skal adressatens samtykke tilvejebringes eller det skal godtgøres, at denne har nægtet modtagelse af godset.

§ 4 Hvis adressaten fremsætter en klage, skal fragtbrevet forelægges, hvis det er udleveret til denne.

§ 5 Fragtbrevet, genparten og andre bilag, som rettighedshaveren finder det nyttigt at vedlægge sin klage, skal forelægges enten i original eller i kopi, i givet fald behørigt attesteret, hvis operatøren kræver det.

§ 6 Når klagen er afgjort kan operatøren kræve at få forelagt originalen af fragtbrevet, genparten eller efterkravsbeviset, for deri at gøre bemærkninger om afgørelsen.

Artikel 44

Personer, der kan anlægge søgsmål mod operatøren

§ 1 Med forbehold for §§ 3 og 4 tilkommer søgsmål på grundlag af befordringskontrakten:

a) afsenderen indtil det tidspunkt, hvor adressaten har

 

1.

indløst fragtbrevet,

 

2.

modtaget godset eller

 

3.

gjort sit krav gældende i henhold til artikel 17, § 3 eller artikel 18, § 3;

b) adressaten fra det tidspunkt, hvor denne har

 

1.

indløst fragtbrevet,

 

2.

modtaget godset eller

 

3.

gjort sit krav gældende i henhold til artikel 17, § 3 eller artikel 18, § 3.

§ 2 Adressatens ret til at anlægge søgsmål udløber, så snart den person, der er udpeget af adressaten i henhold til artikel 18, § 5, har indløst fragtbrevet, modtaget godset eller gjort sit krav gældende i henhold til artikel 17, § 3.

§ 3 Søgsmål om tilbagebetaling af et i henhold til befordringskontrakten betalt beløb kan kun anlægges af den, der har betalt beløbet.

§ 4 Søgsmål vedrørende efterkravsbeløb kan kun anlægges af afsenderen.

§ 5 For at anlægge søgsmål skal afsenderen fremvise genparten af fragtbrevet. I mangel heraf skal adressatens samtykke tilvejebringes eller det skal godtgøres, at denne har nægtet at modtage godset. Om nødvendigt skal afsenderen bevise, at fragtbrevet mangler eller er gået tabt.

§ 6 For at anlægge søgsmål skal adressaten fremvise fragtbrevet, hvis dette er blevet overdraget til denne.

Artikel 45

Operatører, mod hvilke der kan anlægges søgsmål

§ 1 Med forbehold for §§ 3 og 4 kan søgsmål på grundlag af befordringskontrakten kun anlægges mod den første eller den sidste operatør eller mod den operatør, som udførte den del af befordringen under hvilken begivenheden fandt sted, der er årsag til søgsmålet.

§ 2 I tilfælde af at befordringen udføres af flere efterfølgende operatører, kan der i henhold til § 1 anlægges søgsmål mod den operatør, der skal udlevere godset og som med sit samtykke er indført i fragtbrevet, selv om denne hverken har modtaget godset eller fragtbrevet.

§ 3 Søgsmål om tilbagebetaling af et i henhold til befordringskontrakten betalt beløb kan ænlægges mod den operatør, der har opkrævet beløbet, eller mod den operatør, på hvis vegne det er opkrævet.

§ 4 Søgsmål vedrørende efterkravsbeløb kan kun anlægges mod den operatør, der har modtaget godset til befordring på afsendelsesstedet.

§ 5 Søgsmål kan anlægges mod en anden operatør end de i §§ 1 til 4 omtalte, når det fremkommer som kontrasøgsmål eller indsigelse i en sag vedrørende et hovedsøgsmål på grundlag af samme befordringskontrakt.

§ 6 I det omfang hvor nærværende fælles regler gælder for en stedfortrædende operatør, kan søgsmål ligeledes anlægges mod denne.

§ 7 Hvis sagsøgeren har valget mellem flere operatører, ophører retten til at vælge, så snart der er anlagt søgsmål mod en af disse; dette gælder ligeledes hvis sagsøgeren har valget mellem en eller flere operatører og en stedfortrædende operatør.

Artikel 46

Værneting

§ 1 Søgsmål på grundlag af nærværende fælles regler kan indbringes for domstole i medlemslandene udpeget af parterne efter fælles overenskomst eller for en domstol i den stat på hvis område:

a) den sagsøgte har ophold eller har sin normale adresse, har sit hovedsæde eller den filial eller afdeling, der har indgået befordringskontrakten, eller

b) stedet for overtagelsen af godset eller det sted, hvor det skal leveres, er beliggende.

Der kan ikke anlægges søgsmål ved andre domstole.

§ 2 Når et søgsmål på grundlag af nærværende fælles regler er til behandling ved en kompetent domstol i henhold til § 1, eller når der i en sådan sag er afsagt dom af en sådan domstol, kan der ikke anlægges nyt søgsmål i samme sag mellem de samme parter, medmindre den afgørelse, der er truffet af domstolen ved hvilken det første søgsmål blev anlagt, ikke kan gennemføres i den stat, hvor det ny søgsmål anlægges.

Artikel 47

Bortfald af søgsmål

§ 1 Ved rettighedshaverens modtagelse af godset bortfalder ethvert søgsmål, der stammer fra befordringskontrakten, mod operatøren for delvist tab, beskadigelse eller overskridelse af leveringsfristen.

§ 2 Søgsmålet bortfalder dog ikke:

a) ved delvist tab eller ved beskadigelse, hvis

 

1.

tabet eller beskadigelsen er fastslået efter artikel 42 inden rettighedshaverens modtagelse af godset;

 

2.

den vurdering, der skulle være sket efter artikel 42, alene på grund af operatørens fejl ikke er blevet foretaget;

b) ved ikke udvendigt synlig skade, som først fastslås efter rettighedshaverens modtagelse af godset, hvis denne

 

1.

forlanger vurdering af skaden i henhold til artikel 42, straks efter at skaden er opdaget og senest inden syv dage efter modtagelsen af godset, og

 

2.

herudover beviser, at skaden er sket i tiden mellem overtagelsen af godset og udleveringen;

c) ved overskridelse af leveringsfristen, når rettighedshaveren inden tres dage fremsætter sit krav over for en af de i artikel 45, § 1 nævnte operatører;

d) når rettighedshaveren beviser, at skaden skyldes en handling eller undladelse, begået enten for med forsæt at forvolde en sådan skade, eller uden omtanke og vel vidende, at en sådan skade sandsynligvis ville ske.

§ 3 Hvis godset er nyindleveret i henhold til artikel 28, bortfalder søgsmål ved delvist tab eller beskadigelse stammende fra en af de tidligere befordringskontrakter, som hvis det havde drejet sig om en enkelt befordringskontrakt.

Artikel 48

Forældelse

§ 1 Søgsmål stammende fra befordringskontrakten forældes efter et år. Forældelsesfristen er dog to år, når det drejer sig om søgsmål:

a) om udbetaling af et efterkrav, som operatøren har opkrævet hos adressaten;

b) om udbetaling af salgsoverskuddet ved et salg foretaget af operatøren;

c) på grund af en skade som skyldes en handling eller en undladelse, begået enten for med forsæt at forvolde en sådan skade, eller uden omtanke og vel vidende, at en sådan skade sandsynligvis ville ske;

d) på grundlag af en af befordringskontrakterne forud for nyindleveringen, i det tilfælde der er omtalt i artikel 28.

§ 2 Forældelsesfristen løber for søgsmål:

a) om erstatning for fuldstændigt tab: fra tredivte dag efter udløbet af leveringsfristen;

b) om erstatning for delvist tab, beskadigelse eller forsinket levering: fra den dag, da udleveringen har fundet sted;

c) i alle andre tilfælde: fra den dag, da kravet kan rejses.

Den dag, fra hvilken forældelsesfristen begynder, medregnes aldrig i fristen.

§ 3 Når skriftlig klage er fremsat i henhold til artikel 43, suspenderes forældelsesfristen indtil den dag, da operatøren skriftligt afviser klagen og tilbagesender de vedlagte bilag. Hvis klagen delvist bliver imødekommet, begynder forældelsesfristen igen at løbe for den omstridte del af klagen. Bevisbyrden for klagens indgivelse eller besvarelse og for tilbagesendelse af bilag har den, som påberåber sig disse forhold. Yderligere klager vedrørende samme sag suspenderer ikke forældelsesfristen.

§ 4 Et forældet søgsmål kan ikke længere gøres gældende, hverken som kontrasøgsmål eller indsigelse.

§ 5 I øvrigt gælder national ret for suspension og afbrydelse af forældelsesfristen.

Kapitel V

Operatørernes indbyrdes forhold

Artikel 49

Opgørelse

§ 1 Enhver operatør, som enten ved indlevering eller ved ankomst har opkrævet omkostninger eller andre fordringer i henhold til befordringskontrakten eller som skulle have opkrævet disse beløb, skal betale de andre operatører den del, der tilkommer disse. Afregningsmåden fastsættes efter aftale mellem operatørerne.

§ 2 Artikel 12 gælder ligeledes forholdet mellem efterfølgende operatører.

Artikel 50

Regresret

§ 1 Den operatør, der efter nærværende fælles regler har betalt en erstatning har ret til regres over for de operatører, der har deltaget i befordringen efter følgende bestemmelser:

a) den operatør, der har forårsaget skaden, er eneansvarlig for denne;

b) hvis flere operatører har forårsaget skaden, hæfter hver af dem for den skade, som denne har forårsaget; er det ikke muligt at skelne, fordeles erstatningen mellem dem i henhold til litra c);

c) hvis det ikke kan bevises hvem af operatørerne der har forårsaget skaden, fordeles erstatningen mellem samtlige operatører der har deltaget i befordringen, med undtagelse af dem som beviser, at skaden ikke er forvoldt af dem. Fordelingen sker i forhold til den del af befordringsprisen, der tilkommer hver enkelt operatør.

§ 2 Hvis en af disse operatører er insolvent, fordeles den ubetalte del, der påhviler denne, mellem alle de andre operatører, der har deltaget i befordringen i forhold til den del af befordringsprisen, der tilkommer hver enkelt.

Artikel 51

Fremgangsmåde ved regres

§ 1 Den operatør, hos hvem der søges regres efter artikel 50, kan ikke bestride retmæssigheden af den af den regressøgende operatør foretagne udbetaling, når erstatningen er retsligt fastsat, efter at retssagen er behørigt forkyndt og denne operatør har haft mulighed for at intervenere i sagen. Domstolen i hovedsagen fastsætter frister for forkyndelse og intervention.

§ 2 Den regressøgende operatør skal søge regres mod alle operatører, med hvilke der ikke er opnået en mindelig ordning, under én og samme retssag; ellers fortabes regresretten over for de ikke indstævnede operatører.

§ 3 Domstolen skal afgøre alle de forelagte regressager ved én og samme dom.

§ 4 Den operatør der ønsker at gøre sin regresret gældende, kan indbringe sagen for en domstol i den stat, hvor en af de operatører, der har deltaget i befordringen har sit hovedsæde eller den filial eller afdeling, der har indgået befordringskontrakten.

§ 5 Når søgsmålet skal anlægges mod flere operatører, kan den operatør der har regresret vælge, ved hvilken af de kompetente domstole i henhold til § 4 sagen skal indgives.

§ 6 Regressager kan ikke inddrages i erstatningssager, som er anlagt af rettighedshaver i henhold til befordringskontrakten.

Artikel 52

Aftaler om regres

Operatørerne kan frit aftale bestemmelser indbyrdes, der afviger fra artikel 49 og 50.


Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane

(RID - bilag C til konventionen)

Artikel 1

Anvendelsesområde

§ 1 Dette reglement gælder for:

a) international befordring af farligt gods med jernbane på medlemslandenes område,

b) befordring i tilslutning til jernbanebefordring, hvor de fælles Regler CIM gælder, med forbehold for internationale regler gældende for andre befordringsmåder,

og ligeledes for aktiviteter omtalt i tillæg til nærværende reglement.

§ 2 Farligt gods, som i tillægget udelukkes fra befordring, kan ikke være genstand for international befordring.

Artikel 2

Undtagelser

Nærværende reglement gælder ikke, hverken helt eller delvis, for befordring af farligt gods, som er undtaget i tillægget. Undtagelse kan kun ske, når mængden, arten af befordringen eller emballagen garanterer for sikkerheden under befordringen.

Artikel 3

Restriktioner

Det enkelte medlemsland bevarer retten til at udstede regler vedrørende eller forbyde international befordring af farligt gods på sit område af andre årsager end sikkerheden under befordringen.

Artikel 4

Andre regler

De befordringer, for hvilke nærværende reglement gælder, forbliver underlagt de nationale eller internationale regler, der gælder i almindelighed for befordring af gods med jernbane.

Artikel 5

Anerkendte togtyper. Befordring som håndbagage, rejsegods eller i motorkøretøjer

§ 1 Farligt gods kan kun befordres med godstog, med undtagelse af:

a) farligt gods, der tillades befordret i overensstemmelse med tillægget, hvis det gældende maksimumkvantum og de særlige betingelser for transport med andre tog end godstog, overholdes;

b) farligt gods, der befordres i henhold til de særlige betingelser i tillægget som håndbagage, rejsegods eller i eller oven på motorkøretøjer i overensstemmelse med artikel 12 i fælles regler (CIV).

§ 2 Den rejsende kan ikke medbringe farligt gods som håndbagage eller sende det som rejsegods eller med motorkøretøj, hvis det ikke opfylder de særlige betingelser i tillægget.

Artikel 6

Tillæg

Tillægget er en integreret del af nærværende reglement.

* * *

Tillægget vil have den ordlyd som ekspertudvalget vedrørende farligt gods har vedtaget i forbindelse med ikrafttræden af protokol af 3. juni 1999 vedrørende ændring af konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 9. maj 1980, i overensstemmelse med artikel 19, § 4 i omtalte konvention.


Fælles regler for kontrakten om anvendelse af vogne i international jernbanetrafik

(CUV – bilag D til konventionen)

Artikel 1

Anvendelsesområde

Nærværende fælles regler gælder for bi- eller multilaterale kontrakter vedrørende brug af jernbanevogne som transportmiddel ved udførelsen af befordring i overensstemmelse med fælles regler CIV og fælles regler CIM.

Artikel 2

Definitioner

I nærværende fælles regler betegner udtrykket:

a) “jernbanevirksomhed” enhver virksomhed, privat eller offentlig, som har opnået tilladelse til at befordre personer eller gods og som leverer trækkraft til befordringen;

b) “vogn” enhver vogn, der er i stand til at køre på egne hjul på jernbanespor, men som ikke er udstyret med trækkraft;

c) “ihændehaver” den, der varigt står for den økonomiske drift af en vogn til befordring, hvad enten denne person er ejer af vognen eller har brugsret over den;

d) “hjemsted” det sted, som er anført på vognen og til hvilket vognen kan eller skal tilbageleveres i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten om anvendelse.

Artikel 3

Kendetegn og betegnelser på vognene

§ 1 Uagtet de forskrifter der findes i medfør af teknisk godkendelse af vogne til international befordring, skal den der, i kraft af en kontrakt i henhold til artikel 1, overdrager en vogn, sikre sig at der på vognen findes påtegning med:

a) oplysning om ihændehaver;

b) i givet fald, oplysning om den jernbanevirksomhed, i hvis vognpark den pågældende vogn indgår;

c) i givet fald, oplysning om hjemsted;

d) andre kendetegn og betegnelser, som er aftalt i kontrakten om anvendelse.

§ 2 De kendetegn og betegnelser, der er omtalt i § 1 kan suppleres med elektroniske identifikationsmetoder.

Artikel 4

Ansvar for bortkomst eller beskadigelse af en vogn

§ 1 Jernbanevirksomheden, som har fået overdraget vognen til brug for befordring, er ansvarlig for skade som følge af bortkomst eller beskadigelse af vognen eller tilbehør til vognen, medmindre virksomheden kan bevise, at den ikke er skyld i skaden.

§ 2 Jernbanevirksomheden er ikke ansvarlig for skade som følge af bortkomst af tilbehør, som ikke er angivet på begge vognens sider eller som ikke er anført i det medfølgende fragtbrev.

§ 3 I tilfælde af bortkomst af vognen eller dens tilbehør begrænses erstatningen, uden nogen yderligere skadeserstatning, til den normale værdi af vognen eller dens tilbehør på stedet og tidspunktet for bortkomsten. Hvis det ikke er muligt at fastslå tidspunkt eller sted for bortkomsten, begrænses erstatningen til den normale værdi på det tidspunkt og det sted, vognen blev overdraget til anvendelse.

§ 4 I tilfælde af beskadigelse af vognen eller dens tilbehør begrænses erstatningen, uden nogen yderligere skadeserstatning, til udgifterne til istandsættelse. Erstatningen kan ikke overskride det beløb der betales ved bortkomst.

§ 5 Kontraktens parter kan aftale bestemmelser, der afviger fra §§ 1 – 4.

Artikel 5

Bortfald af ret til påberåbelse af begrænset ansvar

Den begrænsning af ansvaret, der er omtalt i artikel 4, §§ 3 og 4 gælder ikke, hvis det bevises, at skaden er resultatet af en handling eller en undladelse, som jernbanevirksomheden har begået, enten for med forsæt at forvolde en sådan skade, eller uden omtanke og vel vidende, at en sådan skade sandsynligvis ville ske.

Artikel 6

Formodning om bortkomst af vogn

§ 1 Rettighedshaver kan, uden at skulle fremlægge yderligere beviser, betragte en vogn som bortkommet, når rettighedshaver har bedt den jernbanevirksomhed, der har fået overdraget vognen til brug for befordring, efterlyse vognen og hvis vognen ikke er stillet til rettighedshavers disposition inden for tre måneder efter at anmodningen er modtaget, eller hvis rettighedshaver ikke har fået nogen oplysning om, hvilket sted vognen befinder sig. Denne frist kan forlænges med den tid vognen har stået stille af grunde, som ikke kan tillægges jernbanevirksomheden, eller på grund af beskadigelse.

§ 2 Hvis en vogn, der anses for bortkommet, kommer til veje efter udbetaling af erstatningen, kan rettighedshaver inden for en frist på seks måneder regnet fra modtagelsen af meddelelse om fundet, kræve af jernbanevirksomheden, der har fået overdraget vognen til brug for befordring, at vognen returneres til denne på hjemstedet eller et andet aftalt sted, uden omkostninger og mod tilbagebetaling af erstatningen.

§ 3 Hvis anmodningen omtalt i § 2 ikke fremsættes eller hvis vognen findes mere end et år efter udbetaling af erstatningen, disponerer jernbanevirksomheden, til hvilken rettighedshaver har overdraget vognen til brug for befordring, over vognen i overensstemmelse med love og regler gældende på det sted, hvor vognen befinder sig.

§ 4 Kontraktens parter kan aftale bestemmelser, der afviger fra §§ 1 – 3.

Artikel 7

Ansvar for skade forvoldt af en vogn

§ 1 Den der, i medfør af en kontrakt som omtalt i artikel 1, har overdraget en vogn til brug for befordring, er ansvarlig for en skade forvoldt af vognen, når skaden skyldes en fejl fra dennes side.

§ 2 Kontraktens parter kan aftale bestemmelser, der afviger fra § 1.

Artikel 8

Subrogation

Når det i kontrakten om anvendelse af vogne fremgår, at jernbanevirksomheden kan overdrage vognen til andre jernbanevirksomheder til brug for befordring, kan jernbanevirksomheden, med ihændehaverens samtykke, aftale med disse andre jernbanevirksomheder:

a) at, med forbehold for regresret, indtræder jernbanevirksomheden i deres sted med hensyn til ansvar over for ihændehaver i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af vognen eller dens tilbehør;

b) at alene ihændehaver er ansvarlig over for de andre jernbanevirksomheder for skader forvoldt af vognen, men alene jernbanevirksomheden, som er ihændehavers kontraktpartner, kan gøre krav gældende på vegne af de andre jernbanevirksomheder.

Artikel 9

Ansvar for ansatte og andre personer

§ 1 Kontraktens parter er ansvarlige for deres ansatte og andre personer, som de benytter for at udføre kontrakten, når disse ansatte eller disse andre personer udøver deres hverv.

§ 2 Medmindre der er aftalt andet mellem kontraktens parter, betragtes infrastrukturforvaltere, på hvis infrastruktur jernbanevirksomheden benytter vognen til befordring, som personer hvis tjenesteydelser jernbanevirksomheden benytter.

§ 3 § 1 og § 2 gælder ligeledes i tilfælde af subrogation i overensstemmelse med artikel 8.

Artikel 10

Andre søgsmål

§ 1 I alle de tilfælde hvor nærværende fælles regler gælder, kan erstatningssøgsmål for bortkomst eller beskadigelse af vognen eller dens tilbehør, af hvad art det end måtte være, kun anlægges mod den jernbanevirksomhed, som har fået overdraget vognen til brug for befordring, på de betingelser og med de begrænsninger som fremgår af disse fælles regler og af kontrakten om anvendelse.

§ 2 § 1 gælder ligeledes i tilfælde af subrogation i overensstemmelse med artikel 8.

§ 3 Det samme gør sig gældende med hensyn til ethvert søgsmål, der anlægges mod ansatte og andre personer, for hvilke den jernbanevirksomhed, til hvem vognen er overdraget til brug for befordring, er ansvarlig.

Artikel 11

Værneting

§ 1 Ethvert søgsmål, der er begrundet i en kontrakt indgået i henhold til nærværende fælles regler, kan blive indbragt for en domstol udpeget efter fælles overenskomst mellem kontraktens parter.

§ 2 Medmindre andet er aftalt mellem parterne er den kompetente domstol den i det medlemsland, hvor sagsøgte har sit hjemsted. Hvis sagsøgte ikke har hjemsted i et medlemsland, er den kompetente domstol den i det medlemsland, hvor skaden er sket.

Artikel 12

Forældelse

§ 1 Søgsmål der anlægges i henhold til artikel 4 og 7 skal anlægges inden for tre år.

§ 2 Forældelsesfristen løber:

a) for søgsmål i henhold til artikel 4, fra den dag hvor vognens bortkomst eller beskadigelse er konstateret eller fra den dag, hvor rettighedshaveren kunne betragte vognen som bortkommet i overensstemmelse med artikel 6, § 1 eller § 4;

b) for søgsmål i henhold til artikel 7, fra den dag hvor skaden er sket.


Fælles regler for kontrakten om anvendelse af infrastruktur i international jernbanetrafik

(CUI - bilag E til konventionen)

Kapitel 1

Generelle regler

Artikel 1

Anvendelsesområde

§ 1 Nærværende fælles regler gælder for enhver kontrakt om anvendelse af en jernbaneinfrastruktur i forbindelse med international transport i henhold til fælles regler CIV og fælles regler CIM. Dette gælder ligegyldigt hvilket hjemsted og hvilken nationalitet kontraktens parter har. Nærværende fælles regler gælder ligeledes i de tilfælde, hvor jernbaneinfrastrukturen forvaltes eller benyttes af stater eller af statslige institutioner eller organisationer.

§ 2 Med forbehold for artikel 21 gælder nærværende fælles regler ikke på andre retsforhold, som for eksempel:

a) operatørens eller infrastrukturforvalterens ansvar over for deres ansatte eller andre personer, som de benytter for at udføre deres opgaver;

b) ansvarsforhold mellem operatøren eller infrastrukturforvalteren på den ene side og tredjepart på den anden side.

Artikel 2

Erklæring vedrørende ansvar i tilfælde af personskade

§ 1 Hver stat kan til enhver tid erklære, at den over for ofre for ulykker på dens territorium ikke agter at anvende alle bestemmelser med hensyn til ansvar i tilfælde af personskade, når ofrene er borgere i eller har fast bopæl i denne stat.

§ 2 En stat, som har afgivet en erklæring i overensstemmelse med § 1, kan på ethvert tidspunkt trække sin erklæring tilbage ved at underrette depositaren. Denne tilbagekaldelse har virkning en måned efter at depositaren har underrettet medlemslandene herom.

Artikel 3

Definitioner

I nærværende fælles regler betegner udtrykket:

a) “jernbaneinfrastruktur” alle jernbanespor og faste installationer i den udstrækning disse er nødvendige for kørsel med rullende materiel og for trafiksikkerheden;

b) “infrastrukturforvalter” den, der stiller en jernbaneinfrastruktur til disposition;

c) “operatør” den, der pr. bane befordrer personer eller gods i international trafik, hvor fælles regler CIV eller fælles regler CIM gælder;

d) “medhjælp” ansatte eller andre personer, som operatøren eller infrastrukturforvalteren benytter for at udføre kontrakten, når disse ansatte eller disse andre personer udøver deres hverv;

e) “tredjepart” enhver anden person end infrastrukturforvalteren, operatøren ellers disses medhjælpere;

f) "licens" den tilladelse, der er givet i overensstemmelse med love og regler i den stat, hvor operatøren har hjemsted for sin hovedaktivitet, at udføre befordring med jernbane;

g) "sikkerhedscertifikat" det dokument, der i overensstemmelse med love og regler i den stat, hvor infrastrukturen benyttes, for så vidt angår operatøren attesterer, at

- virksomhedens interne organisation samt

- det personale og de vogne, der skal anvendes på den benyttede infrastruktur,

opfylder de pålagte sikkerhedskrav for at sikre en drift uden fare for sikkerheden på denne infrastruktur.

Artikel 4

Bindende retsregler

Medmindre der i nærværende fælles regler er taget forbehold, er enhver bestemmelse, som direkte eller indirekte ville afvige fra disse fælles regler, ugyldig. Sådanne bestemmelsers ugyldighed medfører ikke, at andre betingelser i kontrakten er ugyldige. Uagtet dette forhold kan kontraktens parter påtage sig et større ansvar eller større forpligtelser end de, der omtales i nærværende fælles regler, eller fastsætte et maksimumbeløb for erstatning for materiel skade.

Kapitel II

Kontrakt om anvendelse

Artikel 5

Indhold og form

§ 1 Forholdet mellem infrastrukturforvalter og operatør fastsættes i en kontrakt om anvendelse.

§ 2 Kontrakten fastsætter især forhold af administrativ, teknisk og økonomisk art vedrørende anvendelsen. Den skal mindst indeholde følgende punkter:

a) hvilken infrastruktur, der skal anvendes,

b) omfanget af anvendelsen,

c) ydelser fra infrastrukturforvalters side,

d) ydelser fra operatørs side,

e) hvilket personale, der skal anvendes,

f) hvilke vogne, der skal anvendes,

g) de økonomiske betingelser.

§ 3 Kontrakten bør foreligge skriftligt eller i tilsvarende form. En manglende eller ukorrekt skriftlig eller tilsvarende form for kontrakt, eller mangel af et af punkterne i § 2, berører hverken eksistensen eller gyldigheden af kontrakten, som forbliver underlagt nærværende fælles regler.

Artikel 6

Særlige forpligtelser for operatør og infrastrukturforvalter

§ 1 Operatøren skal have godkendelse til at udføre hvervet som jernbaneoperatør. Det personale og de vogne, der skal anvendes, skal opfylde sikkerhedskravene. Infrastrukturforvalteren kan kræve, at operatøren ved fremvisning af gyldig licens og gyldigt sikkerhedscertifikat eller bekræftede kopier eller på anden vis godtgør, at disse betingelser er opfyldt.

§ 2 Operatøren skal underrette infrastrukturforvalteren om enhver begivenhed, som kan berøre gyldigheden af licensen, sikkerhedscertifikaterne eller andre beviselementer.

§ 3 Infrastrukturforvalteren kan kræve at operatøren beviser, at der er tegnet en tilstrækkelig ansvarsforsikring eller at der er taget tilsvarende forholdsregler med henblik på at dække alle søgsmål, som er omtalt i artikel 9 til 21, af hvad art de end måtte være. Operatøren skal hvert år fremvise gyldig attestation for at ansvarsforsikringen eller de tilsvarende forholdsregler stadig er gældende; operatøren skal underrette infrastrukturforvalteren om enhver ændring heraf, inden den træder i kraft.

§ 4 Kontraktens parter skal gensidigt underrette hinanden om enhver begivenhed, som vil kunne forhindre gennemførelsen af den kontrakt de har indgået.

Artikel 7

Kontraktens varighed

§ 1 Kontrakten om anvendelse kan indgås for en begrænset eller for en ubegrænset periode.

§ 2 Infrastrukturforvalteren kan ophæve kontrakten om anvendelse uden varsel, hvis:

a) operatøren ikke længere er godkendt til at udføre hvervet som jernbaneoperatør;

b) det personale og de vogne, der skal anvendes, ikke længere opfylder sikkerhedskravne;

c) operatøren er bagud med sine betalinger, dvs.

 

1.

for to på hinanden følgende forfaldsfrister og med et beløb, der overstiger beløbet for én måneds benyttelse, eller

 

2.

for en periode, der omfatter mere end to forfaldfrister og med et beløb svarende til to måneders benyttelse;

d) operatøren på afgørende vis har tilsidesat en af de særlige forpligtelser, der er omtalt i artikel 6, §§ 2 og 3.

§ 3 Operatøren kan ophæve kontrakten om anvendelse uden varsel, hvis infrastrukturforvalteren mister sin ret til at forvalte infrastrukturen.

§ 4 Hver part kan ophæve kontrakten om anvendelse uden varsel, hvis den anden af kontraktens parter på afgørende vis tilsidesætter en af de særlige forpligtelser, når denne forpligtelse drejer sig om sikkerhed for personer eller gods; kontraktens parter kan aftale vilkårene for udøvelsen af denne ret.

§ 5 Den af kontraktens parter, der er årsag til kontraktens ophævelse, er ansvarlig over for den anden part for den skade, som derved forvoldes, medmindre det kan bevises, at parten er uden skyld i skaden.

§ 6 Kontraktens parter kan aftale betingelser, der afviger fra bestemmelserne i § 2, litra c) og d) og § 5.

Kapitel III

Ansvar

Artikel 8

Infrastrukturforvalterens ansvar

§ 1 Infrastrukturforvalteren er ansvarlig for:

a) personskade (død, legemsbeskadigelse eller enhver anden skade af fysisk eller psykisk art),

b) materiel skade (ødelæggelse eller beskadigelse af fast ejendom og løsøre),

c) økonomiske tab som følge af skadeserstatning, der skal betales af operatøren i medfør af fælles regler CIV og fælles regler CIM,

der påføres operatøren eller dennes medhjælpere under anvendelsen af infrastrukturen og som skyldes infrastrukturen.

§ 2 Infrastrukturforvalteren fritages for dette ansvar:

a) i tilfælde af personskade og økonomiske tab, som skyldes skadeserstatning, som skal betales af operatøren i medfør af fælles regler CIV

 

1.

hvis den begivenhed, der er årsag til skaden, skyldes omstændigheder, der ligger uden for selve driften og som infrastrukturforvalteren ikke kunne undgå, trods anvendelse af den omhu forholdene krævede, og hvis konsekvenser ikke kunne afværges,

 

2.

i det omfang hvor den begivenhed, der er årsag til skaden, skyldes en fejl fra den person, som har lidt skaden,

 

3.

hvis den begivenhed, der er årsag til skaden, skyldes tredjeparts handlinger, som infrastrukturforvalteren ikke kunne undgå, trods anvendelse af den omhu forholdene krævede og hvis konsekvenser ikke kunne afværges;

b) i tilfælde af materiel skade og økonomiske tab som følge af skadeserstatning, der skal betales af operatøren i medfør af fælles regler CIM, når skaden skyldes en fejl fra operatørens side eller en ordre fra operatøren, som ikke er foranlediget af infrastrukturforvalteren, eller på grund af omstændigheder, som infrastrukturforvalteren ikke kunne undgå og hvis konsekvenser ikke kunne afværges.

§ 3 Hvis den begivenhed, der er årsag til skaden, skyldes tredjeparts handlinger og hvis infrastrukturforvalteren på trods af dette ikke kan fritages fuldstændigt for sit ansvar i henhold til § 2, litra a ), bærer denne hele ansvaret inden for de rammerne af nærværende fælles regler og uden hensyn til eventuel regres mod tredjepart.

§ 4 Kontraktens parter kan aftale hvorvidt og i hvilket omfang infrastrukturforvalteren har ansvaret for skade der påføres operatøren på grund af forsinkelse eller driftsforstyrrelse.

Artikel 9

Operatørens ansvar

§ 1 Operatøren er ansvarlig for:

a) personskade (død, legemsbeskadigelse eller enhver anden skade af fysisk eller psykisk art),

b) materiel skade (ødelæggelse eller beskadigelse af fast ejendom og løsøre),

der påføres infrastrukturforvalteren eller dennes medhjælpere under anvendelsen af infrastrukturen af de anvendte befordringsmidler eller af personer eller gods, der befordres.

§ 2 Operatøren fritages for dette ansvar:

a) i tilfælde af legemsbeskadigelse

 

1.

hvis den begivenhed, der er årsag til skaden, skyldes omstændigheder der ligger uden for selve driften, som operatøren ikke kunne undgå, trods anvendelse af den omhu forholdene krævede, og hvis konsekvenser ikke kunne afværges,

 

2.

i det omfang hvor den begivenhed, der er årsag til skaden skyldes en fejl fra den person, som har lidt skaden,

 

3.

hvis den begivenhed, der er årsag til skaden skyldes tredjeparts handlinger, som operatøren ikke kunne undgå og hvis konsekvenser ikke kunne afværges;

b) i tilfælde af materiel skade, når skaden skyldes en fejl fra infrastrukturforvalterens side eller en ordre fra infrastrukturforvalteren, som ikke er foranlediget af operatøren, eller på grund af omstændigheder som operatøren ikke kunne undgå og hvis konsekvenser ikke kunne afværges.

§ 3 Hvis den begivenhed, der er årsag til skaden, skyldes tredjeparts handlinger og hvis operatøren, på trods af dette, ikke kan fritages fuldstændigt for sit ansvar i henhold til § 2, litra a ), bærer denne hele ansvaret inden for rammerne af nærværende fælles regler og uden hensyn til eventuel regres mod tredjepart.

§ 4 Kontraktens parter kan aftale hvorvidt og i hvilket omfang operatøren har ansvaret for skade der påføres infrastrukturforvalteren på grund af driftsforstyrrelse.

Artikel 10

Medvirkende årsager

§ 1 Når omstændigheder der skyldes infrastrukturforvalteren og omstændigheder der skyldes operatøren har medvirket til skaden, er hver part i kontrakten kun ansvarlig i det omfang omstændighederne, som skyldes denne i medfør af artikel 8 og 9, har medvirket til skaden. Hvis det ikke er muligt at afgøre i hvilket omfang de respektive omstændigheder har medvirket til skaden, bærer hver part den skade, denne har lidt.

§ 2 § 1 anvendes på tilsvarende vis, når omstændigheder der skyldes infrastrukturforvalteren og omstændigheder der skyldes flere operatører, der benytter samme infrastruktur, har medvirket til skaden.

§ 3 I tilfælde af skader som omtalt i artikel 9, anvendes § 1, første sætning på tilsvarende vis, når omstændigheder der skyldes flere operatører, der benytter samme infrastruktur, har medvirket til skaden. Hvis det ikke er muligt at afgøre i hvilket omfang de respektive omstændigheder har medvirket til skaden, deles ansvaret over for infrastrukturforvalteren ligeligt mellem operatørerne.

Artikel 11

Skadeserstatning i tilfælde af død

§ 1 I tilfælde af død omfatter skadeserstatning følgende:

a) nødvendige udgifter som følge af dødsfaldet, især udgifter til befordring af afdøde og til begravelse;

b) hvis døden ikke er indtruffet straks, skadeserstatning som omtalt i artikel 12.

§ 2 Hvis afdøde havde eller i fremtiden ville have haft lovmæssig forsørgerpligt over for personer, der ved dødsfaldet mister deres forsørger, skal disse ligeledes have erstatning for dette tab. Søgsmål vedrørende skadeserstatning fra personer som afdøde forsørgede, uden at være lovmæssig forpligtet, er underlagt national ret.

Artikel 12

Skadeserstatning i tilfælde af tilskadekomst

I tilfælde af tilskadekomst eller enhver anden fysisk eller psykisk skade omfatter skadeserstatning:

a) nødvendige udgifter, især til behandling og befordring;

b) erstatning for tab på grund af hel eller delvis uarbejdsdygtighed eller forøgede behov.

Artikel 13

Erstatning for andre former for legemsbeskadigelse

Det afgøres efter national ret om og i hvilket omfang infrastrukturforvalteren eller operatøren skal betale skadeserstatning for andre former for legemsbeskadigelse end de der er nævnt i artikel 11 og 12.

Artikel 14

Form og størrelse af skadeserstatning i tilfælde af dødsfald eller tilskadekomst

§ 1 Den skadeserstatning, der er omtalt i artikel 11, § 2 og i artikel 12, litra b ) skal udbetales som et samlet beløb. Hvis national ret tillader udbetaling af en løbende ydelse, udbetales erstatningen dog i denne form, når den skadelidte eller de berettigede personer ifølge artikel 11, § 2 anmoder om det.

§ 2 Størrelsen af skadeserstatningen der skal udbetales i medfør af § 1 fastsættes efter national ret. Ved anvendelsen af nærværende fælles regler er der dog fastsat en øvre grænse på 175.000 regningsenheder som et samlet beløb, eller en årlig ydelse svarende til dette beløb, for hver person, såfremt den øvre grænse ifølge national ret er et lavere beløb.

Artikel 15

Bortfald af ret til påberåbelse af begrænset ansvar

Begrænsning af ansvar som fastsat i nærværende fælles regler og bestemmelser i national lovgivning, der begrænser erstatningernes størrelse til et bestemt beløb, finder ikke anvendelse, hvis det bevises, at skaden skyldes en handling eller undladelse, som skadevolderen har begået, enten for med forsæt at forvolde en sådan skade, eller uden omtanke og vel vidende, at en sådan skade sandsynligvis ville ske.

Artikel 16

Omregning og renter

§ 1 Når beregningen af erstatningen medfører omregning af beløb udtrykt i fremmed valuta, foretages beregningen på grundlag af den kurs, der gælder på dagen og stedet for udbetalingen af erstatningen.

§ 2 Rettighedshaveren kan kræve renter af erstatningen i en størrelse af fem procent pr. år regnet fra den dag, hvor der indledes forligsprocedure, søges regres ved voldgiftsdomstolen omtalt i kapitel V i konventionen eller hvor der anlægges sag.

Artikel 17

Ansvar i tilfælde af atomuheld

Infrastrukturforvalteren og operatøren fritages for det ansvar, der påhviler dem i medfør af nærværende fælles regler, når skaden er foranlediget af et atomuheld og den, der driver atomanlægget eller en stedfortræder for denne, kan drages til ansvar for skaden ifølge en stats love og bestemmelser om ansvar på kerneenergiområdet.

Artikel 18

Ansvar for medhjælpere

Infrastrukturforvalteren og operatøren bærer ansvaret for deres medhjælpere.

Artikel 19

Andre søgsmål

§ 1 I alle tilfælde hvor nærværende fælles regler gælder, kan enhver form for erstatningssøgsmål mod infrastrukturforvalteren eller operatøren, af hvilken art det end måtte være, kun anlægges ifølge de bestemmelser og begrænsninger, der findes i disse fælles regler.

§ 2 Det samme gælder ethvert søgsmål mod medhjælpere, som infrastrukturforvalteren eller operatøren er ansvarlige for i medfør af artikel 18.

Artikel 20

Bilæggelse af tvist i mindelighed

Kontraktens parter kan aftale betingelser, efter hvilke de gør deres krav om skadeserstatning fra kontraktens anden part gældende eller frafalder at gøre deres krav gældende.

Kapitel IV

Søgsmål fra medhjælpere

Artikel 21

Søgsmål mod infrastrukturforvalter eller operatør

§ 1 Erstatningssøgsmål, der anlægges af medhjælpere hos operatøren mod infrastrukturforvalteren for skader forårsaget af denne, af hvilken art de end måtte være, kan kun anlægges ifølge de bestemmelser og begrænsninger, der findes i nærværende fælles regler.

§ 2 Erstatningssøgsmål, der anlægges af medhjælpere hos infrastrukturforvalteren mod operatøren for skader forårsaget af denne, af hvilken art de end måtte være, kan kun anlægges ifølge de bestemmelser og begrænsninger, der findes i nærværende fælles regler.

Kapitel V

Udøvelse af rettigheder

Artikel 22

Forligsprocedure

Kontraktens parter kan aftale forligsprocedurer eller gå til en voldgiftsdomstol som omtalt i kapitel V i konventionen.

Artikel 23

Regres

Der kan ikke gøres indsigelse mod det retmæssige i en betaling foretaget af operatøren på grundlag af fælles regler CIV eller fælles regler CIM, når erstatningen er blevet fastsat ad rettens vej og når infrastrukturforvalteren, behørigt indstævnet, har haft adgang til at udtale sig i sagen.

Artikel 24

Værneting

§ 1 Søgsmål på grundlag af nærværende fælles regler kan anlægges ved domstole i medlemslandene, som kontraktens parter efter fælles overenskomst har udpeget.

§ 2 Hvis der ikke er aftalt andet mellem parterne, er den kompetente domstol den i det medlemsland, hvor infrastrukturforvalteren har sit hjemsted.

Artikel 25

Forældelse

§ 1 Søgsmål på grundlag af nærværende fælles regler forældes efter tre år.

§ 2 Forældelsesfristen løber regnet fra den dag, hvor skaden er sket.

§ 3 I tilfælde af dødsfald er forældelsesfristen for søgsmål tre år, regnet fra dagen efter dødsfaldet, uden at fristen dog kan overskride fem år, regnet fra dagen efter den begivenhed, der var årsag til skaden.

§ 4 Et regressøgsmål mod en person, der gøres ansvarlig, kan gøres gældende selv efter udløbet af den forældelsesfrist, der er fastsat i § 1, hvis sagen anlægges inden for den frist, der er fastsat ved lov i den stat, hvor retssagen anlægges. Denne frist kan dog ikke være mindre end halvfems dage regnet fra den dato, hvor den person der søger regres har afgjort klagen eller selv har modtaget forkyndelse af stævning.

§ 5 Forældelsesfristen suspenderes, når tvistens parter aftaler en forligsprocedure eller når de overdrager sagen til den voldgiftsdomstol, der er omtalt i kapitel V i konventionen.

§ 6 I øvrige tilfælde gælder national lovgivning med hensyn til suspension eller afbrydelse af forældelsesfristen.


Fælles regler for godkendelse af tekniske standarder og vedtagelse af fælles tekniske forskrifter til brug for jernbanemateriel der skal anvendes i international trafik

(APTU – bilag F til konventionen)

Artikel 1

Anvendelsesområde

Nærværende fælles regler fastsætter procedure for godkendelse af tekniske standarder og vedtagelse af fælles tekniske forskrifter for jernbanemateriel, der skal anvendes i international trafik.

Artikel 2

Definitioner

I nærværende fælles regler og i tillæg hertil betegner udtrykket:

a) “deltagende stat” ethvert medlemsland af Organisationen som ikke, i overensstemmelse med konventionens artikel 42, § 1, første sætning, har afgivet nogen erklæring vedrørende disse fælles regler;

b) “international trafik” kørsel med rullende materiel på jernbanenettet i mindst to af de deltagende stater;

c) “jernbanevirksomhed” enhver virksomhed, privat eller offentlig, som har tilladelse til at befordre personer eller gods og som leverer trækkraft;

d) “infrastrukturforvalter” enhver virksomhed eller enhver myndighed, der forvalter jernbaneinfrastruktur;

e) “jernbanemateriel” enhver form for jernbanemateriel, der skal anvendes i international trafik, især rullende materiel og jernbaneinfrastruktur;

f) “rullende materiel” enhver vogn, der er i stand til at køre på egne hjul på jernbanespor med eller uden trækkraft;

g) “trækkraft” rullende materiel, der er forsynet med trækkraft;

h) “godsvogn” rullende materiel uden trækkraft, som er beregnet til godsbefordring;

i) “passagervogn” rullende materiel uden trækkraft, som er beregnet til passagerbefordring;

j) “jernbaneinfrastruktur” alle jernbanespor og faste installationer i den udstrækning disse er nødvendige for kørsel med rullende materiel og for trafiksikkerheden;

k) “teknisk standard” enhver teknisk specifikation vedtaget af en anerkendt national eller international standardiseringsorganisation efter gældende procedurer; enhver teknisk specifikation udarbejdet inden for rammerne af De europæiske Fællesskaber er at betragte som en teknisk standard;

l) “teknisk forskrift” enhver regel, ud over en teknisk standard, der vedrører bygning, drift, vedligeholdelse eller en procedure vedrørende jernbanemateriel;

m) “teknisk ekspertudvalg” det udvalg, der omtales i konventionens artikel 13, § 1, litra f).

Artikel 3

Formål

§ 1 Godkendelse af tekniske standarder i forbindelse med jernbanemateriel og vedtagelse af fælles tekniske forskrifter til brug for jernbanemateriel har til formål at:

a) fremme fri kørsel af vogne og fri benyttelse af andet jernbanemateriel i international trafik;

b) medvirke til at styrke sikkerhed, driftssikkerhed og tilgængelighed i international trafik;

c) tage hensyn til miljøbeskyttelse og den offentlige sundhed.

§ 2 Ved godkendelse af tekniske standarder eller ved vedtagelse af fælles tekniske forskrifter, tages udelukkende hensyn til de, der er udarbejdet på internationalt niveau.

§ 3 Så vidt det er muligt:

a) skal der sikres interoperabilitet mellem tekniske systemer og komponenter, der er nødvendige i international trafik;

b) skal tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter tage sigte på ydeevne; i givet fald indeholder de varianter.

Artikel 4

Udarbejdelse af tekniske standarder og forskrifter

§ 1 Udarbejdelse af tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter vedrørende jernbanemateriel henhører under de organer, der anderkendes som kompetente på området.

§ 2 Standardisering af industrielle produkter og procedurer henhører under anerkendte nationale og internationale standardiseringsorganisationer.

Artikel 5

Godkendelse af tekniske standarder

§ 1 En anmodning om godkendelse af en teknisk standard kan fremsættes af:

a) enhver deltagende stat;

b) enhver regional organisation for økonomisk integration, hvortil dens medlemslande har overdraget kompetencen til at lovgive på området vedrørende tekniske standarder for jernbanemateriel;

c) enhver national eller international standardiseringsorganisation der beskæftiger sig med standardisering på jernbaneområdet;

d) enhver repræsentativ international sammenslutning, for hvis medlemmer tekniske standarder for jernbanemateriel er nødvendige af sikkerhedsmæssige og økonomiske grunde i forbindelse med udførelsen af deres aktiviteter.

§ 2 Det tekniske ekspertudvalg træffer beslutning om godkendelse af en teknisk standard i overensstemmelse med proceduren omtalt i artikel 16, 20 og 33, § 6 i konventionen. Beslutningerne træder i kraft i henhold til konventionens artikel 35, §§ 3 og 4.

Artikel 6

Vedtagelse af fælles tekniske forskrifter

§ 1 En anmodning om vedtagelse af en fælles teknisk forskrift kan fremsættes af:

a) enhver deltagende stat;

b) enhver regional organisation for økonomisk integration, hvortil dens medlemslande har overdraget kompetencen til at lovgive på området vedrørende tekniske forskrifter for jernbanemateriel;

c) enhver repræsentativ international sammenslutning, for hvis medlemmer tekniske forskrifter for jernbanemateriel er nødvendige af sikkerhedsmæssige og økonomiske grunde i forbindelse med udførelsen af deres aktiviteter.

§ 2 Det tekniske ekspertudvalg træffer beslutning om vedtagelse af en fælles teknisk forskrift i overensstemmelse med proceduren omtalt i artikel 16, 20 og 33, § 6 i konventionen. Beslutningerne træder i kraft i henhold til konventionens artikel 35, §§ 3 og 4.

Artikel 7

Anmodningernes udformning

De anmodninger, der er omtalt i artikel 5 og 6 skal være fuldstændige, sammenhængende og motiverede. De skal stiles til generalsekretæren i Organisationen på et af arbejdssprogene.

Artikel 8

Tekniske tillæg

§ 1 Godkendte tekniske standarder og vedtagne fælles tekniske forskrifter findes i tillæg til nærværende fælles regler opført nedenfor:

a) Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for alt rullende materiel (tillæg 1);

b) Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for trækkraft (tillæg 2);

c) Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for godsvogne (tillæg 3);

d) Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for passagervogne (tillæg 4);

e) Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for alle dele af infrastrukturen, med undtagelse af de der er omtalt under litra f ) (tillæg 5);

f) Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for sikkerhedssystemer for drift og trafikstyring (tillæg 6);

g) Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter vedrørende IT-systemer (tillæg 7) ;

h) Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for alt andet jernbanemateriel (tillæg 8).

§ 2 Tillæggene er integrerede dele af nærværende fælles regler. Deres opbygning skal tage hensyn til særlige forhold med hensyn til sporvidde, fritrumsprofil, energiforsyningssystem, sikkerhedssystemer for drift og trafikstyring i de deltagende stater.

§ 3 Tillæggene vil indeholde den version, som bliver vedtaget, efter ikrafttræden af protokol af 3. juni 1999 vedrørende ændring af konventionen, af det tekniske ekspertudvalg, i overensstemmelse med samme procedure som omtalt i artikel 16, 29, og 33, § 6 i konventionen vedrørende ændringer i tillæg.

Artikel 9

Erklæringer

§ 1 Enhver deltagende stat kan, inden for en frist af fire måneder efter at generalsekretæren har bekendtgjort det tekniske ekspertudvalgs beslutning, komme med en motiveret erklæring over for denne, ifølge hvilken staten ikke vil overholde eller kun delvis overholde den godkendte tekniske standard eller vedtagne fælles tekniske forskrift for så vidt angår jernbaneinfrastrukturen beliggende på dens territorium og trafikken på denne infrastruktur.

§ 2 De deltagende stater, der har afgivet en erklæring i overensstemmelse med § 1, medregnes ikke ved fastsættelsen af det antal lande, der skal gøre indsigelse i overensstemmelse med konventionens artikel 35, § 4, for at en beslutning truffet af det tekniske ekspertudvalg ikke træder i kraft.

§ 3 Den stat, der har afgivet en erklæring i overensstemmelse med § 1, kan til enhver tid trække den tilbage ved at meddele generalsekretæren dette. Tilbagetrækningen træder i kraft den første dag i den anden måned efter meddelelsen.

Artikel 10

Ophævelse af Teknisk Enhed

Ikrafttrædelsen af tillæggene vedtaget af det tekniske ekspertudvalg i overensstemmelse med artikel 8, § 3 i alle de deltagende stater i den internationale konvention om teknisk enhed for jernbaner, undertegnet i Bern den 21. oktober 1882, i sin ordlyd fra 1938, medfører ophævelse af nævnte konvention.

Artikel 11

Tillæggenes forrang

§ 1 Efter ikrafttrædelsen af tillæggene vedtaget af det tekniske ekspertudvalg i overensstemmelse med artikel 8, § 3, har de tekniske standarder og de fælles tekniske forskrifter, indeholdt i disse tillæg forrang i forholdet mellem de deltagende stater frem for bestemmelserne i den internationale konvention om teknisk enhed for jernbaner, undertegnet i Bern den 21. oktober 1882, i sin ordlyd fra 1938.

§ 2 Efter ikrafttrædelsen af tillæggene vedtaget af det tekniske ekspertudvalg i overensstemmelse med artikel 8, § 3, har nærværende fælles regler samt de tekniske standarder og de fælles tekniske forskrifter, som indeholdes i deres tillæg, forrang i de deltagende stater frem for de tekniske bestemmelser i:

a) Reglement for gensidig anvendelse af passagervogne og rejsegodsvogne i international trafik (RIC),

b) Reglement for gensidig anvendelse af godsvogne i international trafik (RIV).


T illæg 1

Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for alt rullende materiel

A. Sporvidde

1. Jernbaner med normal sporvidde (1435 mm)

2. Jernbaner med bred sporvidde (russisk standard) (1520 mm)

3. Jernbaner med bred sporvidde (finsk standard) (1524 mm)

4. Jernbaner med bred sporvidde (irsk standard) (1600 mm)

5. Jernbaner med bred sporvidde (iberisk standard) (1688 mm)

6. Andre jernbaner

B. Fritrumsprofil

1. Jernbaner med normal sporvidde på det europæiske kontinent

2. Jernbaner med normal sporvidde i Storbritannien

3. ...

C. ...

Tillæg 2

Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for trækkraft

A. Strømforsyningssystem

1. 3000 V jævnstrøm

2. 1500 V eller lavere jævnstrøm

3. 25kV / 50 Hz vekselstrøm

4. 15 kV / 16 ⅔ Hz vekselstrøm

B. Sikkerhedssystemer for drift og trafikstyring ...

Tillæg 3

Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for godsvogne

Tillæg 4

Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for passagervogne

Tillæg 5

Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for alle dele af infrastrukturen

Tillæg 6

Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for sikkerhedssystemer for drift og trafikstyring

Tillæg 7

Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter vedrørende IT-systemer

Tillæg 8

Tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for alt andet jernbanemateriel

* * *

I en første fase vil allerede eksisterende og internationalt anerkendte tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter gældende for jernbanemateriel, således som de står beskrevet i Teknisk Enhed, i RIV og RIC og ligeledes på de tekniske UIC ficher, blive integreret i ovennævnte tillæg.


Fælles regler vedrørende teknisk godkendelse af jernbanemateriel, der skal anvendes i international trafik

(ATMF – bilag G til konventionen)

Artikel 1

Anvendelsesområde

Nærværende fælles regler fastlægger den procedure efter hvilken rullende materiel godkendes til kørsel og andet jernbanemateriel til anvendelse i international trafik.

Artikel 2

Definitioner

I nærværende fælles regler med tillæg betegner udtrykket:

a) “deltagende stat” ethvert medlemsland af Organisationen som ikke, i overensstemmelse med konventionens artikel 42, § 1, første sætning, har afgivet nogen erklæring vedrørende disse fælles regler;

b) “international trafik” kørsel med rullende materiel på jernbanenettet på mindst to deltagende staters område;

c) “jernbanevirksomhed” enhver virksomhed, privat eller offentlig, som har tilladelse til at befordre personer eller gods og som leverer trækkraft;

d) “infrastrukturforvalter” enhver virksomhed eller enhver myndighed, der forvalter jernbaneinfrastruktur;

e) “ihændehaver” den, der varigt står for den økonomiske drift af rullende materiel til befordring, hvad enten denne er ejer eller har brugsret herover;

f) “teknisk godkendelse” den procedure der anvendes af den kompetente myndighed for at godkende rullende materiel til kørsel og andet jernbanemateriel til anvendelse i international trafik;

g) “typegodkendelse” den procedure, der anvendes af den kompetente myndighed i forbindelse med en typekonstruktion af rullende materiel, hvorved der gives ret til, gennem en forenklet procedure, at udstede driftsgodkendelse til vogne, der svarer til denne typekonstruktion;

h) “driftsgodkendelse” den ret, der af den kompetente myndighed tildeles hver enkelt type rullende materiel til kørsel i international trafik;

i) “rullende materiel” enhver vogn, der er i stand til at køre på egne hjul på jernbanespor med eller uden trækkraft;

j) “andet jernbanemateriel” alt jernbanemateriel, der skal anvendes i international trafik og som ikke er rullende materiel;

k) “teknisk ekspertudvalg” det udvalg, der omtales i konventionens artikel 13, § 1, litra f).

Artikel 3

Godkendelse til international trafik

§ 1 For at køre i international trafik skal alt rullende materiel godkendes i overensstemmelse med nærværende fælles regler.

§ 2 Den tekniske godkendelse har til formål at sikre at det rullende materiel opfylder:

a) forskrifter vedrørende konstruktion indeholdt i tillæg til fælles regler APTU,

b) forskrifter vedrørende konstruktion og udstyr indeholdt i tillæg til RID,

c) særlige betingelser for godkendelse i medfør af artikel 7, § 2 eller § 3.

§ 3 Både §§ 1 og 2 og de følgende artikler gælder på tilsvarende vis for teknisk godkendelse af andet jernbanemateriel og for elementer, der indgår i konstruktionen dels af rullende materiel, dels andet jernbanemateriel.

Artikel 4

Procedure

§ 1 Teknisk godkendelse sker:

a) enten i én etape ved at give driftsgodkendelse til et givet enkelt stykke rullende materiel,

b) eller i to på hinanden følgende etaper ved tildeling af

 

1.

typegodkendelse til en given type rullende materiel,

 

2.

derefter driftsgodkendelse til de enkelte vogne svarende til denne typekonstruktion gennem en forenklet procedure til bekræftelse af, at de er af den pågældende type.

§ 2 Denne bestemmelse hindrer ikke gennemførelsen af artikel 10.

Artikel 5

Kompetent myndighed

§ 1 Teknisk godkendelse af rullende materiel til international trafik henhører under den kompetente nationale eller internationale myndighed i overensstemmelse med gældende love og forskrifter i hver deltagende stat.

§ 2 De i § 1 omtalte myndigheder kan til institutioner, der anses for egnede, overføre kompetencen til at bevilge den tekniske godkendelse på betingelse af at de fører tilsyn hermed. Overførelse af kompetencen til at bevilge teknisk godkendelse til en jernbanevirksomhed og dermed udelukke andre fra denne kompetence er ikke tilladt. Desuden er overførelse udelukket til en infrastrukturforvalter, som deltager direkte eller indirekte i konstruktionen af jernbanemateriel.

Artikel 6

Anerkendelse af tekniske godkendelser

Typegodkendelse og driftsgodkendelse samt tilhørende certifikater, som er udstedt i overensstemmelse med nærværende fælles regler af den kompetente myndighed i en deltagende stat, anerkendes af myndigheder, jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere i de andre deltagende stater, uden at en ny undersøgelse og en ny teknisk godkendelse er nødvendig med henblik på kørsel og brug på disse andre staters territorium.

Artikel 7

Forskrifter vedrørende bygning af rullende materiel

§ 1 For at kunne godkendes til kørsel i international trafik skal det rullende materiel opfylde:

a) de forskrifter vedrørende konstruktion, der er indholdt i tillæg til fælles regler APTU;

b) de forskrifter vedrørende konstruktion og udstyr, der er indholdt i tillæg til RID.

§ 2 I mangel af bestemmelser i tillæg til fælles regler APTU gælder almindelig anerkendte tekniske regler for teknisk godkendelse. Selv om en teknisk standard ikke er godkendt i overensstemmelse med den procedure, der nævnes i fælles regler APTU, er den bevis for, at den bagved liggende knowhow udgør en almindelig anerkendt teknisk regel.

§ 3 Med henblik på at give plads for teknisk udvikling, kan afvigelse fra almindelig anerkendte regler og fra konstruktionsforskrifter indeholdt i tillæg til fælles regler APTU tillades, forudsat at det kan bevises:

a) at et sikkerhedsniveau, der mindst svarer til det, der er resultatet af overholdelse af disse regler og forskrifter

b) samt interoperabilitet

kan garanteres.

§ 4 Når en deltagende stat påtænker at godkende rullende materiel i overensstemmelse med § 2 eller § 3, underretter denne stat omgående Organisationens generalsekretær. Denne viderebringer oplysningen til de andre deltagende stater. Inden for en frist på en måned efter modtagelsen af denne oplysning fra generalsekretæren kan en deltagende stat anmode om, at det tekniske ekspertudvalg indkaldes, for at dette udvalg kan undersøge, om betingelserne for anvendelsen af § 2 eller § 3 er opfyldt. Udvalget træffer afgørelse herom inden for en frist på tre måneder efter generalsekretærens modtagelse af anmodningen om indkaldelse.

Artikel 8

Forskrifter vedrørende konstruktion gældende for andet materiel

§ 1 For at kunne godkendes til anvendelse i international trafik skal andet jernbanemateriel opfylde de forskrifter for konstruktion, der er indeholdt i tillæg til fælles regler APTU.

§ 2 Artikel 7, §§ 2 til 4 gælder på tilsvarende vis.

§ 3 For de deltagende stater gælder fortsat de forpligtelser, der udspringer af europæisk aftale om de vigtigste internationale jernbanelinier (AGC) af 31. maj 1985 og europæisk aftale om de vigtigste internationale ruter for kombineret transport og tilhørende anlæg (AGTC) af 1. februar 1991, som staterne også deltager i.

Artikel 9

Regler vedrørende drift

§ 1 Jernbanevirksomheder, som benytter rullende materiel godkendt til kørsel i international trafik, skal overholde de regler vedrørende drift af en vogn i international trafik, der nævnes i tillæg til fælles regler APTU.

§ 2 De virksomheder og administrationer, som i de deltagende stater forvalter en infrastruktur, herunder sikkerhedssystemer for drift og trafikstyring, der er beregnet til og egnet til anvendelse i international trafik, skal overholde de tekniske forskrifter, der nævnes i tillæg til fælles regler APTU og konstant opfylde disse under bygning eller drift af denne infrastruktur.

Artikel 10

Teknisk godkendelse

§ 1 Teknisk godkendelse (typegodkendelse, driftsgodkendelse) gælder for typekonstruktion af rullende materiel eller for rullende materiel.

§ 2 Teknisk godkendelse kan kræves af:

a) konstruktøren,

b) en jernbanevirksomhed,

c) ihændehaveren af vognen,

d) ejeren af vognen.

Anmodningen kan stiles til enhver kompetent myndighed, der er omtalt i artikel 5, i en af de deltagende stater.

§ 3 Den der anmoder om driftsgodkendelse for rullende materiel i overensstemmelse med den forenklede procedure for teknisk godkendelse (artikel 4, § 1, litra b) ), skal vedlægge sin ansøgning et typegodkendelsescertifikat, udstedt i overensstemmelse med artikel 11, § 2 og på passende vis godtgøre, at de vogne, for hvilke der søges driftsgodkendelse, svarer til den pågældende typekonstruktion.

§ 4 Teknisk godkendelse skal gives uden hensyntagen til ansøgerens stilling.

§ 5 Teknisk godkendelse gives for en i princippet ubestemt periode; den kan være generel eller begrænset.

§ 6 En typegodkendelse kan trækkes tilbage, når hensyn til sikkerhed, den offentlige sundhed og miljøbeskyttelse ikke længere kan garanteres på grund af kørsel med rullende materiel, som er bygget eller skal bygges i overensstemmelse med den pågældende typekonstruktion.

§ 7 Driftsgodkendelse kan trækkes tilbage:

a) når det rullende materiel ikke længere lever op til de forskrifter for konstruktion, der findes i tillæg til fælles regler APTU, de særlige betingelser for godkendelse i medfør af artikel 7, § 2 eller § 3 eller de forskrifter for konstruktion og udstyr, der findes i tillæg til RID og når ihændehaveren ikke reagerer på anmodning fra den kompetente myndighed om at udbedre fejl inden for den foreskrevne frist;

b) når de forpligtelser eller betingelser, der fremgår af en begrænset godkendelse ifølge § 5, ikke opfyldes eller overholdes.

§ 8 Kun den myndighed, der har udstedt typegodkendelsen eller driftsgodkendelsen, kan trække dem tilbage.

§ 9 Driftsgodkendelsen kan suspenderes:

a) når der ikke længere foretages teknisk tilsyn, kontrol, vedligeholdelse og eftersyn af det rullende materiel som krævet i tillæg til fælles regler APTU, i de særlige betingelser for godkendelse i medfør af artikel 7, § 2 eller § 3 eller de forskrifter for konstruktion og udstyr, der findes i tillæg til RID;

b) når den kompetente myndigheds påbud om forevisning af vognen ikke efterkommes i tilfælde af alvorlig skade på rullende materiel;

c) hvis nærværende fælles regler og forskrifter i tillæg til fælles regler APTU ikke overholdes;

d) når den kompetente myndighed træffer beslutning herom.

§ 10 Driftsgodkendelsen bortfalder i tilfælde af, at det rullende materiel tages ud af drift. Udtagning af drift skal meddeles den kompetente myndighed, der har udstedt driftsgodkendelsen.

§ 11 I mangel af bestemmelser i nærværende fælles regler er proceduren for teknisk godkendelse underlagt national ret i den deltagende stat, hvor anmodningen om teknisk godkendelse er fremsat.

Artikel 11

Certifikater

§ 1 Typegodkendelse og driftsgodkendelse gives i form af særlige dokumenter benævnt: “Typegodkendelsescertifikat” og “Driftsgodkendelsescertifikat”.

§ 2 Typegodkendelsescertifikatet skal give oplysning om:

a) konstruktøren af typekonstruktionen af det rullende materiel;

b) alle nødvendige tekniske data til identifikation af typekonstruktionen af et stykke rullende materiel;

c) i givet fald, de særlige betingelser for kørsel for typekonstruktionen af rullende materiel og det rullende materiel, der svarer til typekonstruktionen.

§ 3 Driftsgodkendelsescertifikatet skal give oplysning om:

a) ihændehaveren af det rullende materiel;

b) alle nødvendige tekniske data til identifikation af det rullende materiel, hvilket også kan ske ved henvisning til typegodkendelsescertifikatet;

c) i givet fald, særlige betingelser for kørsel med det rullende materiel;

d) i givet fald, gyldighedsperiode;

e) eftersyn af det rullende materiel som foreskrevet i tillæg til fælles regler APTU, i de særlige betingelser for godkendelse i medfør af artikel 7, § 2 eller § 3 eller de forskrifter for konstruktion og udstyr, der findes i tillæg til RID samt de andre tekniske undersøgelser i forbindelse med dele af konstruktionen og tilbehør, der hører til vognen;

§ 4 Certifikaterne skal trykkes på mindst to sprog, hvoraf mindst det ene skal være et af Organisationens arbejdssprog.

Artikel 12

Fælles modeller

§ 1 Organisationen foreskriver fælles modeller for “Typegodkendelsescertifikat” og “Driftsgodkendelsescertifikat”. De udarbejdes og godkendes af det tekniske ekspertudvalg.

§ 2 Konventionens artikel 35, §§ 1 og 3 til 5 anvendes på tilsvarende vis.

Artikel 13

Database

§ 1 Organisationen har ansvaret for at der oprettes en database, som løbende ajourføres, med oplysninger om rullende materiel godkendt til kørsel i international trafik.

§ 2 De kompetente myndigheder, eller i givet fald de institutioner, der er godkendt af myndighederne til at godkende rullende materiel til drift, meddeler omgående Organisationen de nødvendige data i henhold til nærværende fælles regler vedrørende vogne godkendt til kørsel i international trafik. Det tekniske ekspertudvalg beslutter, hvilke data der er nødvendige. Kun disse data registreres i databasen. I alle tilfælde skal udrangering, officiel henstillen, tilbagekaldelse af driftsgodkendelse og ændringer af en vogn, så den afviger fra den godkendte typekonstruktion, meddeles Organisationen.

§ 3 De data, der registreres i databasen, skal kun betragtes som gendriveligt bevis for den tekniske godkendelse af rullende materiel.

§ 4 Databasens oplysninger kan benyttes af:

a) de deltagende stater;

b) jernbanevirksomheder, der deltager i international trafik og som har deres hjemsted i en deltagende stat;

c) infrastrukturforvaltere, der har deres hjemsted i en deltagende stat, på hvis infrastruktur der drives international trafik;

d) producenter af rullende materiel, for så vidt angår deres vogne;

e) ihændehavere af rullende materiel, for så vidt angår deres vogne.

§ 5 De data som rettighedshaverne i § 4 har adgang til, samt betingelserne for adgang til databasen, fastsættes i et tillæg til nærværende fælles regler. Dette tillæg er en integreret del af disse fælles regler. Det får den ordlyd som revisionsudvalget beslutter i overensstemmelse med den procedure, der er omtalt i artikel 16, 17 og 33, § 4 i konventionen.

Artikel 14

Betegnelser og kendetegn

§ 1 Det rullende materiel godkendt til kørsel skal være påført:

a) et kendetegn, der tydeligt angiver at de er godkendt til kørsel i international trafik i overensstemmelse med nærværende fælles regler, og

b) de andre betegnelser og kendetegn, der foreskrives i tillæg til fælles regler APTU.

§ 2 Det tekniske ekspertudvalg fastsætter det kendetegn, der omtales i § 1, litra a) samt den overgangsperiode, i hvilken rullende materiel godkendt til kørsel i international trafik kan være påført betegnelser og kendetegn, der afviger fra de i § 1 foreskrevne.

§ 3 Konventionens artikel 35, §§ 1 og 3 til 5 anvendes på tilsvarende vis.

Artikel 15

Vedligeholdelse

Rullende materiel og andet jernbanemateriel skal være i god vedligeholdelsestilstand, således at deres tilstand på ingen måde tilsidesætter driftsikkerheden eller er til skade for miljøet og den offentlige sundhed under kørsel eller brug i international trafik. Derfor skal rullende materiel underkastes eftersyn og vedligeholdelse som foreskrevet i tillæg til fælles regler APTU, i de særlige betingelser for godkendelse i medfør af artikel 7, § 2 eller § 3 eller i de forskrifter for konstruktion og udstyr, der findes i tillæg til RID.

Artikel 16

Ulykker og alvorlige beskadigelser

§ 1 I tilfælde af ulykke eller alvorlig skade på rullende materiel, påhviler det infrastrukturforvalteren, i givet fald sammen med ihændehaveren og de berørte jernbanevirksomheder:

a) omgående at tage alle nødvendige skridt for at garantere sikkerhed for jernbanetrafikken, miljøhensyn og den offentlige sundhed, samt

b) at fastlægge årsagerne til ulykken eller til den alvorlige skade.

§ 2 Man betragter en vogn som alvorligt beskadiget, når den ikke kan repareres ved en lille indsats, således at den kan indsættes i en togstamme og køre på egne hjul uden fare for driften.

§ 3 Ulykker og alvorlige skader skal omgående indberettes til den myndighed, der har godkendt vognen til kørsel. Denne myndighed kan kræve at få forevist den beskadigede vogn, der eventuelt allerede er blevet repareret, med henblik på at vurdere gyldigheden af den givne driftsgodkendelse. I givet fald, skal proceduren for tildeling af driftsgodkendelse gentages.

§ 4 De kompetente myndigheder i de deltagende stater underretter Organisationen om årsagerne til ulykker og alvorlige skader i international trafik. Det tekniske ekspertudvalg kan på forlangende fra en deltagende stat undersøge årsagerne til alvorlige ulykker i international trafik med henblik på eventuelt at vurdere konstruktions- og driftsforskrifter for rullende materiel og andet jernbanemateriel indeholdt i tillæg til fælles regler APTU.

Artikel 17

Henstillen og kassering af vogne

Den kompetente myndighed, der omtales i artikel 5, en anden jernbanevirksomhed eller en infrastrukturforvalter kan ikke henstille eller kassere rullende materiel, når nærværende fælles regler, forskrifterne i tillæg til fælles regler APTU, de særlige betingelser for godkendelse i medfør af artikel 7, § 2 eller § 3 samt de forskrifter for konstruktion og udstyr, der er indeholdt i tillæg til RID, overholdes.

Artikel 18

Brud på forskrifter

§ 1 Med forbehold for § 2 og artikel 10, § 9, litra c) afgøres juridiske konsekvenser af manglende overholdelse af nærværende fælles regler og forskrifter i tillæg til fælles regler APTU i henhold til national lovgivning i den deltagende stat, hvis kompetente myndighed har givet driftsgodkendelsen, herunder regler vedrørende lovkonflikter.

§ 2 Konsekvenser af civilretlig og strafferetlig art som skyldes manglende overholdelse af nærværende fælles regler og forskrifter i tillæg til fælles regler APTU afgøres, for så vidt angår infrastrukturen, i henhold til national lovgivning i den deltagende stat, i hvilken infrastrukturforvalteren har sit hjemsted, herunder regler vedrørende lovkonflikter.

Artikel 19

Tvister

To eller flere deltagende stater som har en tvist angående teknisk godkendelse af rullende materiel eller andet jernbanemateriel til brug i international trafik, kan indbringe den for det tekniske ekspertudvalg, hvis de ikke har kunnet afgøre den ved direkte forhandling. Sådanne tvister kan ligeledes forelægges en voldgiftsdomstol i overensstemmelse med den procedure der omtales i Kapitel V i konventionen.Fransk tekst

 

Protocole
du 3 juin 1999
portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
du 9 mai 1980
(Protocole 1999)

En application des articles 6 et 19, § 2 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980, ci-après appelée ”COTIF 1980”, la cinquième Assemblée générale de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s’est tenue à Vilnius du 26 mai au 3 juin 1999.

– Convaincue de la nécessité et de l’utilité d’une organisation intergouvernementale qui traite dans la mesure du possible de tous les aspects du transport international ferroviaire à l’échelon des Etats,

– considérant qu’à cet effet et compte tenu de l’application de la COTIF 1980 par 39 Etats en Europe, en Asie et en Afrique ainsi que par les entreprises ferroviaires dans ces Etats, l’OTIF est l’Organisation la plus appropriée,

– considérant la nécessité de développer la COTIF 1980, notamment les Règles uniformes CIV et les Règles uniformes CIM, pour l’adapter aux besoins nouveaux des transports internationaux ferroviaires,

– considérant que la sécurité lors du transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire nécessite de transformer le RID en un régime de droit public, dont l’application ne dépend plus de la conclusion d’un contrat de transport soumis aux Règles uniformes CIM,

– considérant que, depuis la signature de la Convention, le 9 mai 1980, les changements politiques, économiques et juridiques intervenus dans un grand nombre des Etats membres impliquent d’établir et de développer des prescriptions uniformes couvrant d’autres domaines de droit qui sont importants pour le trafic international ferroviaire,

– considérant que les Etats devraient prendre, en tenant compte d’intérêts publics particuliers, des mesures plus efficaces pour éliminer les obstacles qui persistent lors du franchissement des frontières en trafic international ferroviaire,

– considérant que dans l’intérêt des transports internationaux ferroviaires, il importe d’actualiser les conventions et les accords internationaux multilatéraux existants dans le domaine ferroviaire et, le cas échéant, de les intégrer dans la Convention,

l’Assemblée générale a décidé ce qui suit:

Article premier

Nouvelle teneur de la Convention

La COTIF 1980 est modifiée selon la teneur figurant en annexe qui fait partie intégrante du présent Protocole.

Article 2

Dépositaire provisoire

§ 1 Les fonctions du Gouvernement dépositaire, prévues aux articles 22 à 26 de la COTIF 1980, sont assumées par l’OTIF, comme Dépositaire provisoire, dès l’ouverture à la signature du présent Protocole et jusqu’à la date de son entrée en vigueur.

§ 2 Le Dépositaire provisoire avise les Etats membres

a) des signatures du présent Protocole, et du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,

b) de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur en application de son article 4,

et assume les autres fonctions de Dépositaire telles qu’elles sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

Article 3

Signature. Ratification. Acceptation. Approbation. Adhésion

§ 1 Le présent Protocole demeure ouvert à la signature des Etats membres jusqu’au 31 décembre 1999. Cette signature s’effectue à Berne, auprès du Dépositaire provisoire.

§ 2 Conformément à l’article 20, § 1 de la COTIF 1980, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Dépositaire provisoire.

§ 3 Les Etats membres qui n’ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu au § 1, ainsi que les Etats dont la demande d’adhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein droit conformément à son article 23, § 2, peuvent, avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, y adhérer en déposant un instrument d’adhésion auprès du Dépositaire provisoire.

§ 4 L’adhésion d’un Etat à la COTIF 1980 conformément à son article 23, dont la demande a été faite après l’ouverture à la signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur, vaut tant pour la COTIF 1980 que pour la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole.

Article 4

Entrée en vigueur

§ 1 Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le Dépositaire provisoire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l’instrument par lequel sont remplies les conditions de l’article 20, § 2 de la COTIF 1980. Sont considérés comme Etats membres au sens de cet article 20, § 2 les Etats, qui, au moment de la décision de la cinquième Assemblée générale, étaient des Etats membres et qui l’étaient encore au moment où les conditions pour l’entrée en vigueur du présent Protocole sont satisfaites.

§ 2 Toutefois, l’article 3 s’applique dès l’ouverture à la signature du présent Protocole.

Article 5

Déclarations et réserves

Les déclarations et réserves, prévues à l’article 42, § 1 de la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole, peuvent être faites ou émises à tout moment, même avant l’entrée en vigueur du présent Protocole. Elles prennent effet au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

Article 6

Dispositions transitoires

§ 1 Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’OTIF convoque l’Assemblée générale afin

a) de désigner les membres du Comité administratif pour la prochaine période (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole) et, le cas échéant, de décider de la fin du mandat du Comité administratif en fonction,

b) de fixer, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation durant chaque période budgétaire (article 14, § 2, lettre e) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole), et

c) de procéder, le cas échéant, à l’élection du Secrétaire général (article 14, § 2, lettre c) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole).

§ 2 Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’OTIF convoque la Commission d’experts techniques.

§ 3 Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le mandat du Comité administratif, déterminé conformément à l’article 6, § 2, lettre b) de la COTIF 1980, prend fin à la date fixée par l’Assemblée générale, laquelle doit coïncider avec le début du mandat des membres et membres suppléants du Comité administratif désignés par elle (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole).

§ 4 Le mandat du Directeur général de l’Office central, en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole, prend fin à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé conformément à l’article 7, § 2, lettre d) de la COTIF 1980. A partir du moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole, il exerce les fonctions de Secrétaire général.

§ 5 Même après l’entrée en vigueur du présent Protocole, les dispositions pertinentes des articles 6, 7 et 11 de la COTIF 1980 restent applicables en ce qui concerne

a) la vérification des comptes et l’approbation des comptes annuels de l’Organisation,

b) la fixation des contributions définitives des Etats membres aux dépenses de l’Organisation,

c) le paiement des contributions,

d) le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation au cours d’une période quinquennale, fixé avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.

Les lettres a) à c) se réfèrent à l’année au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu’à celle qui précède cette année.

§ 6 Les contributions définitives des Etats membres, dues pour l’année au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur, sont calculées sur la base de l’article 11, § 1 de la COTIF 1980.

§ 7 Sur demande de l’Etat membre dont la contribution calculée en vertu de l’article 26 de la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole est supérieure à celle due pour l’année 1999, l’Assemblée générale peut fixer la contribution de cet Etat pour les trois années qui suivent l’année de l’entrée en vigueur du présent Protocole, en tenant compte des principes suivants

a) la base de fixation de la contribution transitoire est la contribution minimale visée à l’article 26, § 3 susvisé ou la contribution due pour l’année 1999 si celle-ci est supérieure à la contribution minimale;

b) la contribution est adaptée progressivement en trois étapes au maximum pour arriver au montant de la contribution définitive calculée en vertu de l’article 26 susvisé.

Cette disposition ne s’applique pas aux Etats membres qui sont redevables de la contribution minimale qui, en tout état de cause, reste due.

§ 8 Les contrats de transport des voyageurs ou des marchandises en trafic international entre les Etats membres, conclus en vertu des Règles uniformes CIV 1980 ou des Règles uniformes CIM 1980, restent soumis aux Règles uniformes en vigueur au moment de la conclusion du contrat même après l’entrée en vigueur du présent Protocole.

§ 9 Les dispositions contraignantes des Règles uniformes CUV et des Règles uniformes CUI s’appliquent aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur du présent Protocole un an après son entrée en vigueur.

Article 7

Textes du Protocole

§ 1 Le présent Protocole est conclu et signé en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi.

§ 2 Sur proposition de l’un des Etats membres concernés, l’Organisation publie des traductions officielles du présent Protocole dans d’autres langues, dans la mesure où l’une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d’au moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait à Vilnius, le 3 juin 1999, en un seul exemplaire original dans chacune des langues française, allemande et anglaise; ces exemplaires restent déposés dans les archives de l’OTIF. Des copies certifiées conformes en seront remises à chacun des Etats membres.Convention relative aux transports internationaux ferroviaires
(COTIF)
du 9 mai 1980
dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999

Titre premier

Généralités

Article premier

Organisation intergouvernementale

§ 1 Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée »l'Organisation«.

§ 2 Le siège de l'Organisation est à Berne. L'Assemblée générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé dans l’un des Etats membres.

§ 3 L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

§ 4 L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation, annexé à la Convention.

§ 5 Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont réglées dans un accord de siège.

§ 6 Les langues de travail de l'Organisation sont le français, l'allemand et l'anglais. L’Assemblée générale peut introduire d’autres langues de travail.

Article 2

But de l'Organisation

§ 1 L'Organisation a pour but de favoriser, d'améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment

a) en établissant des régimes de droit uniforme dans les domaines juridiques suivants:

1.

contrat concernant le transport de voyageurs et de marchandises en trafic international ferroviaire direct, y compris des transports complémentaires utilisant d’autres moyens de transport et faisant l’objet d’un seul contrat

2.

contrat concernant l’utilisation de véhicules en tant que moyen de transport en trafic international ferroviaire

3.

contrat concernant l’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire

4.

transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire

b) en contribuant, en tenant compte des intérêts publics particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des entraves au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour autant que les causes de ces entraves relèvent de la compétence des Etats;

c) en contribuant à l ’ interopérabilité et à l’harmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes;

d) en établissant une procédure uniforme pour l’admission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;

e) en veillant à l ’ application de toutes les règles et recommandations arrêtées au sein de l’Organisation;

f) en développant les régimes de droit uniforme, règles et procédures visés aux lettres a) à e) compte tenu des évolutions juridique, économique et technique.

§ 2 L’Organisation peut

a) dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer d’autres régimes de droit uniforme;

b) constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent élaborer d’autres conventions internationales ayant pour but de favoriser, d’améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire.

Article 3

Coopération internationale

§ 1 Les Etats membres s'engagent à concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le domaine ferroviaire au sein de l'Organisation pour autant qu’il existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre cet objectif les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires et utiles pour que soient adaptés les conventions et les accords internationaux multilatéraux dont ils sont parties contractantes, pour autant que ces conventions et accords concernent la coopération internationale dans le domaine ferroviaire et transfèrent, à d’autres organisations intergouvernementales ou non-gouvernementales, des compéten ces qui se recoupent avec les tâches attribuées à l’Organisation.

§ 2 Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen.

Article 4

Reprise et transfert d'attributions

§ 1 Sur décision de l'Assemblée générale, l'Organisation est autorisée à reprendre, en conformité avec les buts définis à l’article 2, les attributions, ressources et obligations qui lui seraient transférées par d’autres organisations intergouvernementales en vertu d'accords conclus avec ces organisations.

§ 2 L’Organisation peut, sur décision de l’Assemblée générale, transférer à d’autres organisations intergouvernementales des attributions, ressources et obligations en vertu d’accords conclus avec ces organisations.

§ 3 L'Organisation peut, avec l’approbation du Comité administratif, prendre en charge des fonctions administratives ayant un lien avec ses buts et qui lui sont confiées par un Etat membre. Les dépenses de l'Organisation affectées à ces fonctions sont à la charge de l’Etat membre concerné.

Article 5

Obligations particulières des Etats membres

§ 1 Les Etats membres conviennent d’adopter toutes mesures appropriées afin de faciliter et d’accélérer le trafic international ferroviaire. A cet effet, chaque Etat membre s’engage, dans la mesure du possible, à:

a) éliminer toute procédure inutile,

b) simplifier et normaliser les formalités encore exigées,

c) simplifier les contrôles frontaliers.

§ 2 Afin de faciliter et d’améliorer le trafic international ferroviaire, les Etats membres conviennent de prêter leur concours pour rechercher la plus grande uniformité possible dans les règlements, standards, procédures et méthodes d’organisation relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à l’infrastructure ferroviaire et aux services auxiliaires.

§ 3 Les Etats membres conviennent de faciliter la conclusion d’accords entre gestionnaires d’infrastructure visant à optimiser le trafic international ferroviaire.

Article 6

Règles uniformes

§ 1 Le trafic international ferroviaire et l’admission de matériel ferroviaire à l’utilisation en trafic international sont régis, pour autant que des déclarations ou réserves n’aient pas été faites ou émises conformément à l’article 42, § 1, première phrase, par :

a) les »Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)«, formant l'Appendice A à la Convention,

b) les »Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)«, formant l'Appendice B à la Convention,

c) le »Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)«, formant l'Appendice C à la Convention,

d) les »Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)«, formant l'Appendice D à la Convention,

e) les »Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)«, formant l'Appendice E à la Convention,

f) les “Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU)”, formant l’Appendice F à la Convention,

g) les “Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)”, formant l’Appendice G à la Convention,

h) d’autres régimes de droit uniforme élaborés par l’Organisation en vertu de l’article 2, § 2, lettre a) formant également des Appendices à la Convention.

§ 2 Les Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés au § 1 y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention.

Article 7

Définition de la notion »Convention«

Dans les dispositions qui suivent, l'expression »Convention« couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 4, et les Appendices visés à l’article 6, y compris leurs Annexes.

Titre II

Dispositions communes

Article 8

Droit national

§ 1 Dans l’interprétation et l’application de la Convention, il sera tenu compte de son caractère de droit international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité.

§ 2 A défaut de stipulations dans la Convention, le droit national est applicable.

§ 3 On entend par droit national le droit de l’Etat où l’ayant droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives aux conflits de lois.

Article 9

Unité de compte

§ 1 L'unité de compte prévue par les Appendices est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.

§ 2 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui est aussi Membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions.

§ 3 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui n’est pas Membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 2.

§ 4 Pour un Etat Membre qui n’est pas Membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas d'appliquer le § 2 ou le § 3, l'unité de compte prévue par les Appendices est considérée comme étant égale à trois francs or. Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900. La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 2.

§ 5 Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3 ou les résultats de la conversion conformément au § 4. Ce dernier notifie ces informations aux autres Etats membres.

§ 6 Un montant exprimé en unités de compte est converti dans la monnaie nationale de l’Etat du tribunal saisi. La conversion est effectuée conformément à la valeur de la monnaie correspondante le jour de la décision judiciaire ou le jour convenu par les parties.

Article 10

Dispositions complémentaires

§ 1 Deux ou plusieurs Etats membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de dispositions complémentaires pour l’exécution des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir déroger à ces Règles uniformes.

§ 2 Les dispositions complémentaires visées au § 1 sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des Etats et leur mise en vigueur sont communiquées au Secrétaire général de l’Organisation. Il notifie ces informations aux autres Etats membres.

Article 11

Caution judiciaire

La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion des actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes CIV, les Règles uniformes CIM, les Règles uniformes CUV ou les Règles uniformes CUI.

Article 12

Exécution de jugements. Saisies

§ 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise. Ces dispositions s'appliquent également aux transactions judiciaires.

§ 2 Le § 1 ne s'applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.

§ 3 Les créances nées d'un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d'une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 4 Les créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme “détenteur” désigne celui qui exploite économi quement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition.

Titre III

Structure et fonctionnement

Article 13

Organes

§ 1 Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes ci-après :

a) l’Assemblée générale,

b) le Comité administratif,

c) la Commission de révision,

d) la Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses (Commission d’experts du RID),

e) la Commission de la facilitation ferroviaire,

f) la Commission d'experts techniques,

g) le Secrétaire général.

§ 2 L’Assemblée générale peut décider la création à titre temporaire d’autres commissions pour des tâches spécifiques.

§ 3 Lors de la détermination du quorum à l’Assemblée générale et aux Commissions visées au § 1, lettres c) à f), les Etats membres qui n’ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4) ne sont pas pris en compte.

§ 4 La présidence à l’Assemblée générale, la présidence au Comité administratif ainsi que la fonction de Secrétaire général doivent, en principe, être attribuées à des ressortissants d’Etats membres différents.

Article 14

Assemblée générale

§ 1 L’Assemblée générale se compose de tous les Etats membres.

§ 2 L'Assemblée générale :

a) établit son règlement intérieur;

b) désigne les membres du Comité administratif ainsi qu’un membre suppléant pour chacun d’eux et élit l’Etat membre qui en assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);

c) élit le Secrétaire général (article 21, § 2);

d) émet des directives concernant l'activité du Comité administratif et du Secrétaire général;

e) fixe, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des directives relatives à la limitation de ces dépenses;

f) décide si le siège de l’Organisation est fixé à un autre endroit (article premier, § 2);

g) décide de l’introduction d’autres langues de travail (article premier, § 6);

h) décide de la reprise d’autres attributions par l’Organisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert d’attributions de l’Organisation à une autre organisation intergouvernementale (article 4, § 2);

i) décide, le cas échéant, la création à titre temporaire d’autres commissions pour des tâches spécifiques (article 13, § 2);

j) examine si l’attitude d’un Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite (article 26, § 7);

k) décide de confier l’exécution de la vérification des comptes à un autre Etat membre que l’Etat de siège (article 27, § 1);

l) décide des propositions tendant à modifier la Convention (article 33, §§ 2 et 3);

m) décide des demandes d'adhésion qui lui sont soumises (article 37, § 4);

n) décide des conditions d’adhésion d’une organisation régionale d’intégration économique (article 38, § 1);

o) décide des demandes d’association qui lui sont soumises (article 39, § 1);

p) décide de la dissolution de l’Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale (article 43);

q) décide des autres questions inscrites à l'ordre du jour.

§ 3 Le Secrétaire général convoque l’Assemblée générale une fois tous les trois ans ou à la demande soit d'un tiers des Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas visés à l’article 33, §§ 2 et 3 et à l’article 37, § 4. Il adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session, dans les conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a).

§ 4 A l'Assemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus d’un autre Etat.

§ 5 En cas de vote de l’Assemblée générale concernant des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, une déclaration à l’Appendice concerné n’ont pas le droit de vote.

§ 6 L’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de l’article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité des deux tiers n’est requise que lorsqu'il s'agit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l’exception des articles 9 et 27, §§ 2 à 10, ainsi que le Protocole visé à l’article premier, § 4.

§ 7 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,

a) des Etats non membres de l’Organisation,

b) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l’Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l’ordre du jour,

peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de l’Assemblée générale.

Article 15

Comité administratif

§ 1 Le Comité administratif se compose d'un tiers des Etats membres.

§ 2 Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun d’eux ainsi que l’Etat membre qui préside sont désignés pour trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité au cours d’une période, doit être désigné comme membre du Comité pour la période qui suit.

§ 3 En cas de vacance, de suspension du droit de vote d’un membre ou en cas d’absence d’un membre lors de deux sessions consécutives du Comité, sans qu’il se fasse représenter par un autre membre conformément au § 6, le membre suppléant désigné par l’Assemblée générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste de la période.

§ 4 Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives et entières.

§ 5 Le Comité

a) établit son règlement intérieur;

b) conclut l'accord de siège;

c) établit le statut du personnel de l'Organisation;

d) nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique, les hauts fonctionnaires de l’Organisation;

e) établit un règlement concernant les finances et la comptabilité de l’Organisation;

f) approuve le programme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de l’Organisation;

g) fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément à l’article 26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de l’avance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à l’article 26, § 5 pour l’année en cours et pour l’année civile suivante;

h) détermine les attributions de l’Organisation qui concernent tous les Etats membres ou seulement quelques-uns des Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats membres (article 26, § 4);

i) fixe le montant des rémunérations spécifiques (article 26, § 11);

j) donne des directives spéciales concernant la vérification des comptes (article 27, § 1);

k) approuve la prise en charge de fonctions administratives par l’Organisation (article 4, § 3) et fixe les contributions spécifiques dues par l’Etat membre concerné;

l) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que ses décisions et recommandations;

m) établit et communique aux Etats membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité ainsi que des propositions relatives à son renouvellement (article 14, § 2, lettre b));

n) contrôle la gestion du Secrétaire général;

o) veille à la bonne application, par le Secrétaire général, de la Convention ainsi qu’à l’exécution, par le Secrétaire général, des décisions prises par les autres organes; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à améliorer l’application de la Convention et des décisions précitées;

p) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Organisation et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le Secrétaire général;

q) tranche les différends entre un Etat membre et le Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire (article 36, § 2);

r) décide de demandes de suspension de la qualité de membre (article 40).

§ 6 Au Comité, le quorum est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un membre peut se faire représenter par un autre membre; toutefois, un membre ne peut représenter plus d’un autre membre.

§ 7 Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres représentés lors du vote.

§ 8 Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de l’Organisation. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.

§ 9 Le président du Comité:

a) convoque le Comité au moins une fois par an ainsi qu’à la demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire général;

b) adresse aux membres du Comité le projet de l’ordre du jour;

c) traite, dans les limites et conditions définies au règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées dans l’intervalle des sessions;

d) signe l’accord de siège prévu au § 5, lettre b).

§ 10 Le Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger le président d’exécuter certaines tâches spécifiques.

Article 16

Commissions

§ 1 Les Commissions visées à l’article 13, § 1, lettres c) à f) et § 2 se composent en principe de tous les Etats membres. Lorsque la Commission de révision, la Commission d’experts du RID ou la Commission d’experts techniques délibèrent et décident, dans le cadre de leurs compétences, des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur les Appendices concernés ne sont pas membres de la Commission y relative.

§ 2 Le Secrétaire général convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres, soit à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session.

§ 3 Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.

§ 4 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:

a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote et

b) supérieur au nombre des voix négatives.

§ 5 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,

a) des Etats non membres de l’Organisation,

b) des Etats membres qui ne sont cependant pas membres des Commissions concernées,

c) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l’Organisation ou s’occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour,

peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions.

§ 6 Les Commissions élisent pour chaque session ou pour une période déterminée un président et un ou plusieurs vice-présidents.

§ 7 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans les autres langues de travail, les propositions et les décisions sont traduites intégralement.

§ 8 Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats membres.

§ 9 Les Commissions peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.

§ 10 Les Commissions se dotent d'un règlement intérieur.

Article 17

Commission de révision

§ 1 La Commission de révision :

a) décide, conformément à l'article 33, § 4, des propositions tendant à modifier la Convention;

b) examine les propositions à soumettre pour décision, conformément à l’article 33, § 2, à l’Assemblée générale.

§ 2 A la Commission de révision, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.

Article 18

Commission d'experts du RID

§ 1 La Commission d'experts du RID décide, conformément à l'article 33, § 5, des propositions tendant à modifier la Convention.

§ 2 A la Commission d'experts du RID, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés.

Article 19

Commission de la facilitation ferroviaire

§ 1 La Commission de la facilitation ferroviaire:

a) se prononce sur toutes les questions visant à faciliter le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire;

b) recommande des standards, des méthodes, des procédures et des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire.

§ 2 A la Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsqu’un tiers des Etats membres y sont représentés.

Article 20

Commission d'experts techniques

§ 1 La Commission d’experts techniques

a) décide, conformément à l’article 5 des Règles uniformes APTU, de la validation d’une norme technique relative au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;

b) décide, conformément à l’article 6 des Règles uniformes APTU, de l’adoption d’une prescription technique uniforme relative à la construction, à l’exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;

c) veille à l’application des normes techniques et des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur développement en vue de leur validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU;

d) décide, conformément à l’article 33, § 6, des propositions tendant à modifier la Convention;

e) traite de toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles uniformes ATMF.

§ 2 A la Commission d’experts techniques, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres au sens de l’article 16, § 1 y sont représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des Annexes des Règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection, conformément à l’article 35, § 4, à l’égard des dispositions concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l’article 9, § 1 des Règles uniformes APTU, n’ont pas le droit de vote.

§ 3 La Commission d’experts techniques peut, soit valider des normes techniques ou adopter des prescriptions techniques uniformes, soit refuser de les valider ou de les adopter; elle ne peut en aucun cas les modifier.

Article 21

Secrétaire général

§ 1 Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l’Organisation.

§ 2 Le Secrétaire général est élu par l’Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux fois.

§ 3 Le Secrétaire général doit notamment :

a) assumer les fonctions de dépositaire (article 36);

b) représenter l'Organisation vers l’extérieur;

c) communiquer les décisions prises par l’Assemblée générale et par les Commissions aux Etats membres (article 34, § 1; article 35, § 1);

d) exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l’Organisation;

e) instruire les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts;

f) convoquer l’Assemblée générale et les Commissions (article 14, § 3; article 16, § 2);

g) adresser, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;

h) élaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l'Organisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (article 25);

i) gérer les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuvé;

j) essayer, à la demande de l’une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;

k) émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;

l) assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre V;

m) recevoir les communications faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées à l’article 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires d’infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, s’il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations internationales ainsi qu’aux entreprises;

n) exercer la direction du personnel de l’Organisation;

o) informer, en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de l’Organisation;

p) tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l’article 24.

§ 4 Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.

Article 22

Personnel de l’Organisation

Les droits et les obligations du personnel de l’Organisation sont fixés par le statut du personnel établi par le Comité administratif conformément à l’article 15, § 5, lettre c).

Article 23

Bulletin

§ 1 L’Organisation édite un bulletin qui contient les communications officielles ainsi que celles nécessaires et utiles en vue de l’application de la Convention.

§ 2 Les communications incombant au Secrétaire général en vertu de la Convention peuvent, le cas échéant, être effectuées sous forme d’une publication dans le bulletin.

Article 24

Listes des lignes

§ 1 Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées aux articles premiers des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, sur lesquelles s'effectuent des transports, faisant l'objet d'un seul contrat de transport, en sus d'un transport ferroviaire, sont inscrites sur deux listes :

a) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIV,

b) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIM.

§ 2 Les lignes ferroviaires d'un Etat membre ayant émis une réserve conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIM sont inscrites sur deux listes conformément à cette réserve :

a) la liste des lignes ferroviaires CIV,

b) la liste des lignes ferroviaires CIM.

§ 3 Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs communications concernant l'inscription ou la radiation de lignes visées aux §§ 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats; pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit.

§ 4 Le Secrétaire général notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne à tous les Etats membres.

§ 5 Les transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de l’inscription par le Secrétaire général. Une telle ligne cesse d'être soumise aux dispositions de la Convention à l'expiration de trois mois à compter de la date de la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.

Titre IV

Finances

Article 25

Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion

§ 1 Le programme de travail, le budget et les comptes de l’Organisation couvrent une période de deux années civiles.

§ 2 L’Organisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion.

§ 3 Le montant des dépenses de l’Organisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général.

Article 26

Financement des dépenses

§ 1 Sous réserve des §§ 2 à 4, les dépenses de l'Organisation, non couvertes par d’autres recettes, sont supportées par les Etats membres pour deux cinquièmes sur la base de la clef de répartition des contributions du système des Nations Unies, et pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale des infrastructures ferroviaires ainsi que des lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites conformément à l'article 24, § 1. Toutefois, les lignes maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs.

§ 2 Lorsqu’un Etat membre a émis une réserve conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIM, la formule de contribution visée au § 1 s’applique comme suit :

a) au lieu de la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre n’est prise en compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites conformément à l’article 24, § 2;

b) la part de la contribution selon le système des Nations Unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites conformément à l’article 24, §§ 1 et 2 par rapport à la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre et celle des lignes inscrites conformément à l’article 24, § 1; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 0,01 pour cent.

§ 3 Chaque Etat membre supporte au moins 0,25 pour cent et au plus 15 pour cent des contributions.

§ 4 Le Comité administratif détermine les attributions de l’Organisation qui concernent :

a) tous les Etats membres d’une manière égale et les dépenses qui sont supportées par tous les Etats membres selon la formule visée au § 1;

b) seulement quelques-uns des Etats membres et les dépenses qui sont supportées par ces Etats membres selon la même formule.

Le § 3 s’applique par analogie. Ces dispositions ne portent pas atteinte à l’article 4, § 3.

§ 5 Les contributions des Etats membres aux dépenses de l’Organisation sont dues, sous forme d'avance de trésorerie payable en deux acomptes au plus tard jusqu’au 31 octobre de chacune des deux années que couvre le budget. L'avance de trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux années précédentes définitivement dues.

§ 6 Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le Secrétaire général communique le montant définitif de la contribution des deux années civiles écoulées ainsi que le montant pour l'avance de trésorerie pour les deux années civiles à venir.

§ 7 Après le 31 décembre de l’année de la communication du Secrétaire général conformément au § 6, les sommes dues pour les deux années civiles écoulées portent intérêt à raison de cinq pour cent l'an. Si, un an après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation de paiement. A l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, l'Assemblée générale examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date d'effet.

§ 8 Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation en vertu du § 7 ou de l'article 41 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote visé à l’article 40, § 4, lettre b).

§ 9 Les montants non recouvrés sont couverts par des ressources de l’Organisation.

§ 10 L'Etat membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur.

§ 11 L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l'article 21, § 3, lettres j) à l). Dans les cas prévus à l'article 21, § 3, lettres j) et k), cette rémunération est fixée par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général; dans le cas prévu à l'article 21, § 3, lettre l), l'article 31, § 3 est applicable.

Article 27

Vérification des comptes

§ 1 Sauf décision contraire de l’Assemblée générale prise en vertu de l’article 14, § 2, lettre k), la vérification des comptes est effectuée par l'Etat de siège selon les règles du présent article et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec le règlement concernant les finances et la comptabilité de l'Organisation (article 15, § 5, lettre e)).

§ 2 Le Vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer :

a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;

b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation;

c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires, soit effectivement comptés;

d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;

e) que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.

§ 3 Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le Secrétaire général. S'il le juge opportun, il peut procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.

§ 4 Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.

§ 5 Le Vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du Secrétaire général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.

§ 6 Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: »J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour la période budgétaire qui s'est terminée le 31 décembre L’examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d'autres justificatifs que j’ai jugé nécessaire dans la circonstance.« Cette attestation indique, selon le cas, que

a) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s'est achevée à cette date;

b) les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;

c) les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant la période budgétaire précédente;

d) les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation.

§ 7 Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne :

a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;

b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant :

 

 

1.

les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appréciation correctes des comptes;

 

 

2.

toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;

 

 

3.

toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;

 

 

4.

les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;

 

 

5.

la tenue des livres de comptes en bonne et due forme; il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués;

c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple :

 

 

1.

les cas de fraude ou de présomption de fraude;

 

 

2.

le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organi sation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);

 

 

3.

les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;

 

 

4.

tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;

 

 

5.

les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;

 

 

6.

les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;

 

 

7.

les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;

d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres.

En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'une période budgétaire antérieure et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'une période budgétaire ultérieure et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.

§ 8 Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer des critiques dans son rapport sans donner préalablement au Secrétaire général la possibilité de s'expliquer.

§ 9 Le Vérificateur communique au Comité administratif et au Secrétaire général les constatations faites lors de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire général.

§ 10 Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pas obtenu de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.

Titre V

Arbitrage

Article 28

Compétence

§ 1 Les litiges entre Etats membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l'Organisation, nés de l'interprétation ou de l'application du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande d'une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

§ 2 Les autres litiges nés de l’interprétation ou de l'application de la Convention et des autres conventions élaborées par l’Organisation conformément à l’article 2, § 2, s'ils n'ont pas été réglés à l'amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 29 à 32 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

§ 3 Chaque Etat peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des §§ 1 et 2.

§ 4 L’Etat qui a émis une réserve en vertu du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.

Article 29

Compromis. Greffe

Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier :

a) l'objet du différend,

b) la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres,

c) le lieu convenu comme siège du tribunal.

Le compromis doit être communiqué au Secrétaire général qui assume les fonctions de greffe.

Article 30

Arbitres

§ 1 Une liste d'arbitres est établie et tenue à jour par le Secrétaire général. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses ressortissants.

§ 2 Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d'un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral. En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le Secrétaire général.

§ 3 L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d'une nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de même nationalité.

§ 4 L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.

Article 31

Procédure. Frais

§ 1 Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après :

a) il instruit et juge les causes d'après les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;

b) il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;

c) la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par le Secrétaire général;

d) sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive.

§ 2 Les honoraires des arbitres sont fixés par le Secrétaire général.

§ 3 La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que celle des honoraires des arbitres.

Article 32

Prescription. Force exécutoire

§ 1 La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour l'introduction de l'action devant le juge ordinaire.

§ 2 La sentence du tribunal arbitral acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.

Titre VI

Modification de la Convention

Article 33

Compétence

§ 1 Le Secrétaire général porte immédiatement à la connaissance des Etats membres les propositions tendant à modifier la Convention qui lui ont été adressées par les Etats membres ou qu’il a lui-même élaborées.

§ 2 L’Assemblée générale décide des propositions tendant à modifier la Convention pour autant que les §§ 4 à 6 ne prévoient pas une autre compétence.

§ 3 Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblée générale peut décider, à la majorité, prévue à l'article 14, § 6, qu'une telle proposition présente un caractère d'étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions des Appendices à la Convention. Dans ce cas ainsi que dans les cas visés aux §§ 4 à 6, deuxièmes phrases, l'Assemblée générale est également habilitée à décider de la modification de cette ou de ces dispositions des Appendices.

§ 4 Sous réserve des décisions de l'Assemblée générale prises selon le § 3, première phrase, la Commission de révision décide des propositions tendant à modifier les

a) articles 9 et 27, §§ 2 à 10;

b) Règles uniformes CIV, à l’exception des articles 1er, 2, 5, 6, 16, 26 à 39, 41 à 53 et 56 à 60;

c) Règles uniformes CIM, à l’exception des articles 1er, 5, 6, §§ 1 et 2, des articles 8, 12, 13, § 2, des articles 14, 15, §§ 2 et 3, de l’article 19, §§ 6 et 7, ainsi que des articles 23 à 27, 30 à 33, 36 à 41 et 44 à 48;

d) Règles uniformes CUV, à l’exception des articles 1er, 4, 5 et 7 à 12;

e) Règles uniformes CUI, à l’exception des articles 1er, 2, 4, 8 à 15, 17 à 19, 21, 23 à 25;

f) Règles uniformes APTU, à l’exception des articles 1er, 3 et 9 à 11 ainsi que des Annexes de ces Règles uniformes;

g) Règles uniformes ATMF, à l’exception des articles 1er, 3 et 9.

Lorsque des propositions de modification sont soumises à la Commission de révision conformément aux lettres a) à g), un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.

§ 5 La Commission d'experts du RID décide des propositions tendant à modifier le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d’experts du RID, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.

§ 6 La Commission d’experts techniques décide des propositions tendant à modifier les Annexes des Règles uniformes APTU. Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d’experts techniques, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.

Article 34

Décisions de l’Assemblée générale

§ 1 Les modifications de la Convention décidées par l’Assemblée générale sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres.

§ 2 Les modifications de la Convention proprement dite, décidées par l’Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par les deux tiers des Etats membres, pour tous les Etats membres à l’exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas lesdites modifications.

§ 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par l’Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par la moitié des Etats n’ayant pas fait une déclaration conformément à l’article 42, § 1, première phrase, pour tous les Etats membres à l’exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas lesdites modifications et de ceux qui ont fait une déclaration conformément à l’article 42, § 1, première phrase.

§ 4 Les Etats membres adressent, au Secrétaire général, leurs notifications concernant l’ap probation des modifications de la Convention décidées par l’Assemblée générale ainsi que leurs déclarations aux termes desquelles ils n’approuvent pas ces modifications. Le Secrétaire général en informe les autres Etats membres.

§ 5 Le délai visé aux §§ 2 et 3 court à compter du jour de la notification du Secrétaire général que les conditions pour l’entrée en vigueur des modifications sont remplies.

§ 6 L’Assemblée générale peut spécifier, au moment de l’adoption d’une modification que celle-ci est d’une portée telle que tout Etat membre qui aura fait une déclaration visée au § 2 ou au § 3 et qui n’aura pas approuvé la modification dans le délai de dix-huit mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être Etat membre de l’Organisation.

§ 7 Lorsque les décisions de l’Assemblée générale concernent les Appendices à la Convention, l'application de l’Appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, dès l'entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui se sont opposés, conformément au § 3, aux décisions dans les délais impartis. Le Secrétaire général notifie aux Etats membres cette suspension; elle prend fin à l'expiration d'un mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres la levée de l’opposition.

Article 35

Décisions des Commissions

§ 1 Les modifications de la Convention, décidées par les Commissions, sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres.

§ 2 Les modifications de la Convention elle-même, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les Etats membres peuvent formuler une objection dans les quatre mois à compter de la date de la notification. En cas d’objection d’un quart des Etats membres, la modification n’entre pas en vigueur. Si un Etat membre formule une objection contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu’il dénonce la Convention, la dénonciation prend effet à la date prévue pour l’entrée en vigueur de cette décision.

§ 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres, le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les modifications décidées par la Commission d’experts du RID ou par la Commission d’experts techniques entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres.

§ 4 Les Etats membres peuvent formuler une objection dans un délai de quatre mois à compter du jour de la notification visée au § 3. En cas d’objection formulée par un quart des Etats membres, la modification n’entre pas en vigueur. Dans les Etats membres qui ont formulé une objection contre une décision dans les délais impartis, l’application de l’Appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, pour le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet. Toutefois, en cas d’objection contre la validation d’une norme technique ou contre l’adoption d’une prescription technique uniforme, seules celles-ci sont suspendues en ce qui concerne le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet; il en est de même en cas d’objection partielle.

§ 5 Le Secrétaire général informe les Etats membres des suspensions visées au § 4; les suspensions sont levées à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres le retrait d’une telle objection.

§ 6 Pour la détermination du nombre d’objections prévues aux §§ 2 et 4, ne sont pas pris en compte les Etats membres qui :

a) n’ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4);

b) ne sont pas membres de la Commission concernée (article 16, § 1, deuxième phrase);

c) ont fait une déclaration conformément à l’article 9, § 1 des Règles uniformes APTU.

Titre VII

Dispositions finales

Article 36

Dépositaire

§ 1 Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention. Ses fonctions en tant que dépositaire sont celles qui sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

§ 2 Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat membre et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou l’Etat membre concerné doit porter la question à l’attention des autres Etats membres ou, le cas échéant, la soumettre à la décision du Comité administratif.

Article 37

Adhésion à la Convention

§ 1 L’adhésion à la Convention est ouverte à chaque Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire.

§ 2 Un Etat qui désire adhérer à la Convention adresse une demande au dépositaire. Le dépositaire la communique aux Etats membres.

§ 3 La demande est admise de plein droit trois mois après la communication visée au § 2, sauf opposition formulée auprès du dépositaire par cinq Etats membres. Le dépositaire en avise sans délai l'Etat demandeur ainsi que les Etats membres. L’adhésion prend effet le premier jour du troisième mois suivant cet avis.

§ 4 En cas d’opposition d’au moins cinq Etats membres dans le délai prévu au § 3, la demande d'adhésion est soumise à l'Assemblée générale qui en décide.

§ 5 Sous réserve de l’article 42, toute adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention dans sa version en vigueur au moment de la prise d’effet de l’adhésion.

Article 38

Adhésion d’organisations régionales d’intégration économique

§ 1 L’adhésion à la Convention est ouverte aux organisations régionales d’intégration économique ayant compétence pour adopter leur législation qui est obligatoire pour leurs membres, dans les matières couvertes par cette Convention et dont un ou plusieurs Etats membres sont membres. Les conditions de cette adhésion sont définies dans un accord conclu entre l’Organisation et l’organisation régionale.

§ 2 L’organisation régionale peut exercer les droits dont disposent ses membres en vertu de la Convention dans la mesure où ils couvrent des matières relevant de sa compétence. Ceci vaut de même pour les obligations incombant aux Etats membres en vertu de la Convention, abstraction faite des obligations financières visées à l’article 26.

§ 3 En vue de l’exercice du droit de vote et du droit d’objection prévu à l’article 35, §§ 2 et 4, l’organisation régionale dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses membres qui sont également Etats membres de l’Organisation. Ces derniers ne peuvent exercer leurs droits, notamment de vote, que dans la mesure admise au § 2. L’organisation régionale ne dispose pas de droit de vote en ce qui concerne le Titre IV.

§ 4 Pour mettre fin à la qualité de membre, l’article 41 s’applique par analogie.

Article 39

Membres associés

§ 1 Tout Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire peut devenir membre associé de l’Organisation. L’article 37, §§ 2 à 5 s’applique par analogie.

§ 2 Un membre associé peut participer aux travaux des organes mentionnés à l’article 13, § 1, lettres a) et c) à f) uniquement avec voix consultative. Un membre associé ne peut pas être désigné comme membre du Comité administratif. Il contribue aux dépenses de l’Organisation avec 0,25 pour cent des contributions (article 26, § 3).

§ 3 Pour mettre fin à la qualité de membre associé, l’article 41 s’applique par analogie.

Article 40

Suspension de la qualité de membre

§ 1 Un Etat membre peut demander, sans dénoncer la Convention, une suspension de sa qualité de membre de l’Organisation, lorsque plus aucun trafic international ferroviaire n’est effectué sur son territoire pour des raisons non imputables à cet Etat membre.

§ 2 Le Comité administratif décide d’une demande de suspension de la qualité de membre. La demande doit être formulée auprès du Secrétaire général au plus tard trois mois avant une session du Comité.

§ 3 La suspension de la qualité de membre entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de la notification du Secrétaire général aux Etats membres de la décision du Comité administratif. La suspension de la qualité de membre prend fin avec la notification par l’Etat membre de la reprise du trafic international ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire général le notifie, sans délai, aux autres Etats membres.

§ 4 La suspension de la qualité de membre a pour conséquence :

a) d’exonérer l’Etat membre de son obligation de contribuer au financement des dépenses de l’Organisation;

b) de suspendre le droit de vote dans les organes de l’Organisation;

c) de suspendre le droit d’objection en vertu de l’article 34, §§ 2 et 3, et de l’article 35, §§ 2 et 4.

Article 41

Dénonciatio n de la Convention

§ 1 La Convention peut, à tout moment, être dénoncée.

§ 2 Tout Etat membre qui désire procéder à une dénonciation en avise le dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre de l'année suivante.

Article 42

Déclarations et réserves à la Convention

§ 1 Chaque Etat membre peut déclarer, à tout moment, qu’il n’appliquera pas dans leur intégralité certains Appendices à la Convention. En outre, des réserves ainsi que des déclarations de ne pas appliquer certaines dispositions de la Convention proprement dite ou de ses Appendices ne sont admises que si de telles réserves et déclarations sont expressément prévues par les dispositions elles-mêmes.

§ 2 Les réserves ou les déclarations sont adressées au dépositaire. Elles prennent effet au moment où la Convention entre en vigueur pour l’Etat concerné. Toute déclaration faite après cette entrée en vigueur prend effet le 31 décembre de l’année qui suit cette déclaration. Le dépositaire en informe les Etats membres.

Article 43

Dissolution de l’Organisation

§ 1 L’Assemblée générale peut décider de la dissolution de l’Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale en fixant, le cas échéant, les conditions de ce transfert avec cette organisation.

§ 2 En cas de dissolution de l’Organisation, ses biens et avoirs sont attribués aux Etats membres ayant été membres de l’Organisation, sans interruption, durant les cinq dernières années civiles précédant celle de la décision en vertu du § 1, ceci proportionnel lement au taux moyen du pourcentage auquel ils ont contribué aux dépenses de l’Organisation durant ces cinq années précédentes.

Article 44

Disposition transitoire

Dans les cas prévus à l’article 34, § 7, à l’article 35, § 4, à l’article 41, § 1 et à l’article 42, le droit en vigueur au moment de la conclusion des contrats soumis aux Règles uniformes CIV, aux Règles uniformes CIM, aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI reste applicable aux contrats existants.

Article 45

Textes de la Convention

§ 1 La Convention est rédigée en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi.

§ 2 Sur proposition de l’un des Etats concernés, l’Organisation publie des traductions officielles de la Convention dans d’autres langues, dans la mesure où l’une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d’au moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés.


Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

Article premier

Immunité de juridiction, d’exécution et de saisie

§ 1 Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf :

a) dans la mesure où l’Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;

b) en cas d’action civile intentée par un tiers;

c) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l’Organisation;

d) en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l’Organisation à un membre de son personnel.

§ 2 Les avoirs et les autres biens de l’Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l’immunité à l’égard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l’Organisation ou circulant pour son compte et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

Article 2

Protection contre l’expropriation

Si une expropriation est nécessaire à des fins d’utilité publique, toutes dispositions appropriées doivent être prises afin d’empêcher que l’expropriation ne constitue un obstacle à l’exercice des activités de l’Organisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit être versée.

Article 3

Exonération d’impôts

§ 1 Chaque Etat membre exonère des impôts directs l’Organisation, ses biens et revenus, pour l’exercice de ses activités officielles. Lorsque des achats ou services d’un montant important qui sont strictement nécessaires pour l’exercice des activités officielles de l’Organisation sont effectués ou utilisés par l’Organisation et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu’il est possible, en vue de l’exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.

§ 2 Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus.

§ 3 Les biens acquis conformément au § 1 ne peuvent être vendus ni cédés, ni utilisés autrement qu’aux conditions fixées par l’Etat membre qui a accordé les exonérations.

Article 4

Exonération de droits et taxes

§ 1 Les produits importés ou exportés par l’Organisation et strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles, sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation.

§ 2 Aucune exonération n’est accordée, au titre de cet article, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de l’Organisation.

§ 3 L’article 3, § 3 s’applique, par analogie, aux biens importés conformément au § 1.

Article 5

Activités officielles

Les activités officielles de l’Organisation visées par le présent Protocole sont les activités répondant aux buts définis à l’article 2 de la Convention.

Article 6

Transactions monétaires

L’Organisation peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières. Elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

Article 7

Communications

Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation bénéficie d’un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales comparables.

Article 8

Privilèges et immunités des représentants des Etats

Les représentants des Etats membres jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et pour la durée de leurs voyages de services, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre :

a) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un représentant d’un Etat ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport;

b) immunité d’arrestation et de détention préventive, sauf en cas de flagrant délit;

c) immunité de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;

d) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

e) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l’entrée et de toutes formalités d’enregistrement des étrangers;

f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 9

Privilèges et immunités des membres du personnel de l’Organisation

Les membres du personnel de l’Organisation jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre :

a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un membre du personnel de l’Organisation ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport; les membres du personnel continuent de bénéficier de cette immunité même après avoir cessé d’être au service de l’Organisation;

b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

c) mêmes exceptions aux dispositions limitant l’immigration et réglant l’enregistrement des étrangers que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités;

d) exonération de l’impôt national sur le revenu, sous réserve de l’introduction, au profit de l’Organisation, d’une imposition interne des traitements, salaires et autres émoluments versés par l’Organisation; cependant, les Etats membres ont la possibilité de tenir compte de ces traitements, salaires et émoluments pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources; les Etats membres ne sont pas tenus d’appliquer cette exonération fiscale aux indemnités et pensions de retraite et rentes de survie versées par l’Organisation aux anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit;

e) en ce qui concerne les réglementations de change, mêmes privilèges que ceux généralement accordés aux membres du personnel des organisations internationales;

f) en période de crise internationale, mêmes facilités de rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales.

Article 10

Privilèges et immunités des experts

Les experts auxquels l’Organisation fait appel, lorsqu’ils exercent des fonctions auprès de l’Organisation ou accomplissent des missions pour cette dernière, y compris durant les voyages effectués dans l’exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions :

a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un expert ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport; les experts continuent de bénéficier de cette immunité même après la cessation de leurs fonctions auprès de l’Organisation;

b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

c) facilités de change nécessaires au transfert de leur rémunération;

d) mêmes facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux agents des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 11

But des privilèges et immunités accordés

§ 1 Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole sont institués uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l’Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. Les autorités compétentes lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle a été accordée.

§ 2 Les autorités compétentes aux fins du § 1 sont :

a) les Etats membres, pour leurs représentants;

b) le Comité administratif pour le Secrétaire général;

c) le Secrétaire général pour les autres agents de l’Organisation ainsi que pour les experts auxquels l’Organisation fait appel.

Article 12

Prévention d’abus

§ 1 Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de sa sécurité publique.

§ 2 L’Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer le respect des lois et prescriptions des Etats membres concernés et d’empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole.

Article 13

Traitement des propres ressortissants

Aucun Etat membre n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités mentionnés :

a) à l’article 8, à l’exception de la lettre d),

b) à l’article 9, à l’exception des lettres a), b) et d),

c) à l’article 10, à l’exception des lettres a) et b)

à ses propres ressortissants ou aux personnes qui ont leur résidence permanente dans cet Etat.

Article 14

Accords complémentaires

L’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l’application du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats membres, ainsi que d’autres accords en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation.


Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs

(Appendice A à la Convention)

Titre premier

Généralités

Article premier

Champ d'application

§ 1 Les présentes Règles uniformes s'appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de voyageurs à titre onéreux ou gratuit, lorsque le lieu de départ et de destination sont situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels que soient le domicile ou le siège et la nationalité des parties au contrat de transport.

§ 2 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur d’un Etat membre, les présentes Règles uniformes s’appliquent.

§ 3 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les présentes Règles uniformes s’appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à l’article 24, § 1 de la Convention.

§ 4 Les présentes Règles uniformes s’appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes CIM.

§ 5 Les présentes Règles uniformes ne s’appliquent pas aux transports effectués entre gares situées sur le territoire d’Etats limitrophes, lorsque l’infrastructure de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires d’infrastructure relevant d’un seul et même de ces Etats.

§ 6 Chaque Etat, Partie à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de voyageurs et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, déclarer qu’il n’appliquera ces Règles uniformes qu’aux transports effectués sur une partie de l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de l’infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à l’infrastructure ferroviaire d’un Etat membre. Lorsqu’un Etat a fait la déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s’appliquent qu’à la condition :

a) que le lieu de départ ou de destination ainsi que l’itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés sur l’infrastructure désignée ou

b) que l’infrastructure désignée relie l’infrastructure de deux Etats membres et qu’elle a été prévue dans le contrat de transport comme itinéraire pour un transport de transit.

§ 7 L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première phrase, cesse d’être en vigueur pour cet Etat.

Article 2

Déclaration relative à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

§ 1 Chaque Etat peut, à tout moment, déclarer qu’il n’appliquera pas aux voyageurs, victimes d'accidents survenus sur son territoire, l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.

§ 2 L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.

Article 3

Définitions

Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme :

a) “transporteur” désigne le transporteur contractuel, avec lequel le voyageur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat;

b) “transporteur substitué” désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec le voyageur, mais à qui le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire;

c) “Conditions générales de transport” désigne les conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;

d) “véhicule” désigne un véhicule automobile ou une remorque transportés à l’occasion d’un transport de voyageurs.

Article 4

Dérogations

§ 1 Les Etats membres peuvent conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement entre deux gares situées de part et d’autre de la frontière, lorsqu’il n’y a pas d’autre gare entre elles.

§ 2 Pour les transports effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles uniformes.

§ 3 Sous réserve d’autres dispositions de droit international public, deux ou plusieurs Etats membres peuvent fixer entre eux les conditions sous lesquelles les transporteurs sont soumis à l’obligation de transporter des voyageurs, des bagages, des animaux et des véhicules en trafic entre ces Etats.

§ 4 Les accords visés aux §§ 1 à 3 de même que leur mise en vigueur sont communiqués à l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire général de l’Organisation en informe les Etats membres et les entreprises intéressées.

Article 5

Droit contraignant

Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.

Titre II

Conclusion et exécution du contrat de transport

Article 6

Contrat de transport

§ 1 Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.

§ 2 Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l'irrégularité ou la perte du titre de transport n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.

§ 3 Le titre de transport fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport.

Article 7

Titre de transport

§ 1 Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu des titres de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.

§ 2 Doivent au moins être inscrits sur le titre de transport :

a) le transporteur ou les transporteurs;

b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

c) toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.

§ 3 Le voyageur doit s’assurer, à la réception du titre de transport, que celui-ci a été établi selon ses indications.

§ 4 Le titre de transport est cessible s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’a pas commencé.

§ 5 Le titre de transport peut être établi sous forme d’enregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en signes d’écriture lisibles. Les procédés employés pour l’enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionne l, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de transport représenté par ces données.

Article 8

Paiement et remboursement du prix de transport

§ 1 Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est payable à l’avance.

§ 2 Les Conditions générales de transport déterminent dans quelles conditions un remboursement du prix de transport a lieu.

Article 9

Droit au transport. Exclusion du transport

§ 1 Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d'un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir :

a) qu'un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;

b) qu'un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;

c) si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.

§ 2 Les Conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport ou peuvent être exclus du transport en cours de route, les voyageurs qui :

a) présentent un danger pour la sécurité et le bon fonctionnement de l’exploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs,

b) incommodent de manière intolérable les autres voyageurs,

et que ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix qu’elles ont payé pour le transport de leurs bagages.

Article 10

Accomplissement des formalités administratives

Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.

Article 11

Suppression et retard d’un train. Correspondance manquée

Le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.

Titre III

Transport de colis à main, d’animaux, de bagages et de véhicules

Chapitre I

Dispositions communes

Article 12

Objets et animaux admis

§ 1 Le voyageur peut prendre avec lui des objets faciles à porter (colis à main) ainsi que des animaux vivants, conformément aux Conditions générales de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des objets encombrants conformément aux dispositions particulières, contenue s dans les Conditions générales de transport. Sont exclus du transport, les objets ou animaux de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.

§ 2 Le voyageur peut expédier, en tant que bagages, des objets et des animaux conformément aux Conditions générales de transport.

§ 3 Le transporteur peut admettre le transport de véhicules à l’occasion d’un transport de voyageurs conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport.

§ 4 Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages ainsi que dans ou sur des véhicules qui, conformément à ce Titre sont transportées par rail, doit être conforme au Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).

Article 13

Vérification

§ 1 Le transporteur a le droit, en cas de présomption grave de non respect des conditions de transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et animaux transportés répondent aux conditions de transport lorsque les lois et prescriptions de l'Etat où la vérification doit avoir lieu ne l'interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la vérification. S'il ne se présente pas ou s'il ne peut être atteint, le transporteu r doit faire appel à deux témoins indépendants.

§ 2 Lorsqu’il est constaté que les conditions de transport n’ont pas été respectées, le transporteur peut exiger du voyageur le paiement des frais occasionnés par la vérification.

Article 14

Accomplissement des formalités administratives

Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives lors du transport, à l’occasion de son transport, d’objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et d’animaux. Il doit assister à la visite de ces objets, sauf exception prévue par les lois et prescriptions de chaque Etat.

Chapitre II

Colis à main et animaux

Article 15

Surveillance

La surveillance des colis à main et des animaux, qu’il prend avec lui, incombe au voyageur.

Chapitre III

Bagages

Article 16

Expédition des bagages

§ 1 Les obligations contractuelles relatives à l'acheminement des bagages doivent être constatées par un bulletin de bagages remis au voyageur.

§ 2 Sans préjudice de l’article 22, l'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin de bagages n'affecte ni l'existence ni la validité des conventions concernant l’acheminement des bagages, qui restent soumis aux présentes Règles uniformes.

§ 3 Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions de leur transport.

§ 4 Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé que lors de la prise en charge par le transporteur, les bagages étaient en bon état apparent et que le nombre et la masse des colis correspondaient aux mentions portées sur le bulletin de bagages.

Article 17

Bulletin de bagages

§ 1 Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de bagages ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, § 5 s’applique par analogie.

§ 2 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de bagages :

a) le transporteur ou les transporteurs;

b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

c) toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.

§ 3 Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été émis selon ses indications.

Article 18

Enregistrement et transport

§ 1 Sauf exception prévue par les Conditions générales de transport, l’enregistrement des bagages n’a lieu que sur la présentation d’un titre de transport valable au moins jusqu’au lieu de destination des bagages. Par ailleurs, l’enregistrement s’effectue d’après les prescriptions en vigueur au lieu d’expédition.

§ 2 Lorsque les Conditions générales de transport prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation d’un titre de transport, les dispositions des présentes Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s’appliquent par analogie à l’expéditeur de bagages.

§ 3 Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre train ou un autre moyen de transport et par un autre itinéraire que ceux empruntés par le voyageur.

Article 19

Paiement du prix pour le transport des bagages

Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des bagages est payable lors de l'enregistrement.

Article 20

Marquage des bagages

Le voyageur doit indiquer sur chaque colis en un endroit bien visible et d’une manière suffisamment fixe et claire :

a) son nom et son adresse,

b) le lieu de destination.

Article 21

Droit de disposer des bagages

§ 1 Si les circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives ne s’y opposent pas, le voyageur peut demander la restitution des bagages au lieu d’expédition, contre remise du bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions générales de transport, sur présentation du titre de transport.

§ 2 Les Conditions générales de transport peuvent prévoir d’autres dispositions concernant le droit de disposer des bagages, notamment des modifications du lieu de destination et les éventuelles conséquences financières à supporter par le voyageur.

Article 22

Livraison

§ 1 La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l'envoi. Le transporteur a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.

§ 2 Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de bagages, lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination :

a) la remise des bagages aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;

b) le fait de confier des animaux vivants à un tiers.

§ 3 Le détenteur du bulletin de bagages peut demander la livraison des bagages au lieu de destination aussitôt que s'est écoulé le temps convenu ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour les opérations effectuées par les douanes ou par d'autres autorités administratives.

§ 4 A défaut de remise du bulletin de bagages, le transporteur n'est tenu de livrer les bagages qu'à celui qui justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une caution.

§ 5 Les bagages sont livrés au lieu de destination pour lequel ils ont été enregistrés.

§ 6 Le détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne sont pas livrés peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l'heure auxquels il a demandé la livraison conformément au § 3.

§ 7 L'ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le transporteur ne donne pas suite à sa demande de procéder à la vérification des bagages en vue de constater un dommage allégué.

§ 8 Par ailleurs, la livraison des bagages est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination.

Chapitre IV

Véhicules

Article 23

Conditions de transport

Les dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, déterminent notamment les conditions d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur.

Article 24

Bulletin de transport

§ 1 Les obligations contractuelles relatives au transport de véhicules doivent être constatées par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de transport peut être intégré dans le titre de transport du voyageur.

§ 2 Les dispositions particulières pour le transport de véhicules contenues dans les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, § 5 s’applique par analogie.

§ 3 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de transport :

a) le transporteur ou les transporteurs;

b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

c) toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives aux transports des véhicules et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.

§ 4 Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de transport, que celui-ci a été émis selon ses indications.

Article 25

Droit applicable

Sous réserve des dispositions du présent Chapitre, les dispositions du Chapitre III relatives au transport des bagages s’appliquent aux véhicules.

Titre IV

Responsabilité du transporteur

Chapitre I

Responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

Article 26

Fondement de la responsabilité

§ 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sort quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.

§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité :

a) si l'accident a été causé par des circonstances extérieures à l'exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

b) dans la mesure où l'accident est dû à une faute du voyageur;

c) si l'accident est dû au comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.

§ 3 Si l’accident est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n’est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2, lettre c), il répond pour le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.

§ 4 Les présentes Règles uniformes n'affectent pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les cas non prévus au § 1.

§ 5 Lorsqu'un transport faisant l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle l'accident s'est produit. Lorsque cette prestation n’a pas été réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué, les deux transporteurs sont responsables solidairement, conformément aux présentes Règles uniformes.

Article 27

Dommages-intérêts en cas de mort

§ 1 En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent :

a) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;

b) si la mort n'est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l'article 28.

§ 2 Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à l'avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'action en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait l'entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national.

Article 28

Dommages-intérêts en cas de blessures

En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur, les dommages-intérêts comprennent :

a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;

b) la réparation du préjudice causé, soit par l'incapacité de travail totale ou partielle, soit par l'accroissement des besoins.

Article 29

Réparation d'autres préjudices corporels

Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28.

Article 30

Forme et montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures

§ 1 Les dommages-intérêts prévus à l’article 27, § 2 et à l’article 28, lettre b) doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à l'article 27, § 2, le demandent.

§ 2 Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l'application des présentes Règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d'un montant inférieur.

Article 31

Autres moyens de transport

§ 1 Sous réserve du § 2, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs ne s’appliquent pas aux dommages survenus pendant le transport qui, conformément au contrat de transport, n’était pas un transport ferroviaire.

§ 2 Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs s’appliquent aux dommages visés à l’article 26, § 1 et à l’article 33, § 1, causés par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans ledit véhicule, qu’il y entre ou qu’il en sorte.

§ 3 Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, l'exploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et que les voyageurs sont transportés par un autre moyen de transport, le transporteur est responsable en vertu des présentes Règles uniformes.

Chapitre II

Responsabilité en cas d’inobservation de l’horaire

Article 32

Responsabilité en cas de suppression, retard ou correspondance manquée

§ 1 Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur.

§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité, lorsque la suppression, le retard ou le manquement d’une correspondance sont imputables à l’une des causes suivantes :

a) des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,

b) une faute du voyageur ou

c) le comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.

§ 3 Le droit national détermine, si et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus au § 1. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’article 44.

Chapitre III

Responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules

Section 1

Colis à main et animaux

Article 33

Responsabilité

§ 1 En cas de mort et de blessures de voyageurs le transporteur est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main; ceci vaut également pour les animaux que le voyageur avait pris avec lui. L’article 26 s’applique par analogie.

§ 2 Par ailleurs, le transporteur n’est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets, des colis à main ou des animaux dont la surveillance incombe au voyageur conformément à l’article 15 que si ce dommage est causé par une faute du transporteur. Les autres articles du Titre IV, à l’exception de l’article 51, et le Titre VI ne sont pas applicables dans ce cas.

Article 34

Limitation des dommages-intérêts en cas de perte ou d'avarie d'objets

Lorsque le transporteur est responsable en vertu de l’article 33, § 1, il doit réparer le dommage jusqu’à concurrence de 1 400 unités de compte pour chaque voyageur.

Article 35

Exonération de responsabilité

Le transporteur n’est pas responsable, à l’égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives.

Section 2

Bagages

Article 36

Fondement de la responsabilité

§ 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie des bagages survenues à partir de la prise en charge par le transporteur jusqu'à la livraison ainsi que du retard à la livraison.

§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l'avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre des bagages ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

§ 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après :

a) absence ou défectuosité de l'emballage;

b) nature spéciale des bagages;

c) expédition comme bagages d'objets exclus du transport.

Article 37

Charge de la preuve

§ 1 La preuve que la perte, l'avarie ou le retard à la livraison, a eu pour cause un des faits prévus à l'article 36, § 2, incombe au transporteur.

§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou l'avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 36, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.

Article 38

Transporteurs subséquents

Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule avec le bulletin de transport, participe, quant à l’acheminement des bagages ou au transport des véhicules, au contrat de transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou du bulletin de transport et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.

Article 39

Transporteur substitué

§ 1 Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en demeure pas moins responsable de la totalité du transport.

§ 2 Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes régissant la responsabilité du transporteur s’appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 48 et 52 s’appliquent lorsqu’une action est intentée contre les agents et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour l’exécution du transport.

§ 3 Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes Règles uniformes, ou renonce à des droits qui lui sont conférés par ces Règles uniformes, est sans effet à l’égard du transporteur substitué qui ne l’a pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention particulière.

§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.

§ 5 Le montant total de l’indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour l’exécution du transport, n’excède pas les limites prévues aux présentes Règles uniformes.

§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.

Article 40

Présomption de perte

§ 1 L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer un colis comme perdu quand il n'a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à l'article 22, § 3.

§ 2 Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de l'année qui suit la demande de livraison, le transporteur doit aviser l'ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut être découverte.

§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que le colis lui soit livré. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis depuis le lieu d’expédition jusqu'à celui où a lieu la livraison et restituer l'indemnité reçue, déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour retard à la livraison prévus à l'article 43.

§ 4 Si le colis retrouvé n'a pas été réclamé dans le délai prévu au § 3 ou si le colis est retrouvé plus d'un an après la demande de livraison, le transporteur en dispose conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le colis.

Article 41

Indemnité en cas de perte

§ 1 En cas de perte totale ou partielle des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts :

a) si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu'elle excède toutefois 80 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 unités de compte par colis;

b) si le montant du dommage n'est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 300 unités de compte par colis.

Le mode d'indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.

§ 2 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le transport des bagages et les autres sommes déboursées en relation avec le transport du colis perdu ainsi que les droits de douane et les droits d’accise déjà acquittés.

Article 42

Indemnité en cas d'avarie

§ 1 En cas d'avarie des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation des bagages.

§ 2 L'indemnité n’excède pas :

a) si la totalité des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

b) si une partie seulement des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

Article 43

Indemnité en cas de retard à la livraison

§ 1 En cas de retard à la livraison des bagages, le transporteur doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours :

a) si l'ayant droit prouve qu'un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage jusqu'à un maximum de 0,80 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 unités de compte par colis, livrés en retard;

b) si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est résulté, une indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de compte par colis, livrés en retard.

Le mode d'indemnisation, par kilogramme ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.

§ 2 En cas de perte totale des bagages, l'indemnité prévue au § 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 41.

§ 3 En cas de perte partielle des bagages, l'indemnité prévue au § 1 est payée pour la partie non perdue.

§ 4 En cas d'avarie des bagages ne résultant pas du retard à la livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle prévue à l'article 42.

§ 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec celles prévues aux articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.

Section 3

Véhicules

Article 44

Indemnité en cas de retard

§ 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard à la livraison d'un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport.

§ 2 Si l'ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur, le prix du transport est remboursé à l'ayant droit. En outre, celui-ci peut réclamer, lorsqu'il prouve qu'un dommage est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport.

Article 45

Indemnité en cas de perte

En cas de perte totale ou partielle d'un véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule. Elle n’excède pas 8 000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule indépendant.

Article 46

Responsabilité en ce qui concerne d’autres objets

§ 1 En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (p. ex. coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer n’excède pas 1 400 unités de compte.

§ 2 En ce qui concerne les objets arrimés à l’extérieur du véhicule y compris les coffres visés au § 1, le transporteur n'est responsable que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.

Article 47

Droit applicable

Sous réserve des dispositions de la présente Section, les dispositions de la Section 2 relatives à la responsabilité pour les bagages s’appliquent aux véhicules.

Chapitre IV

Dispositions communes

Article 48

Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

Les limites de responsabilité prévues aux présentes Règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national qui limitent les indemnités à un montant déterminé, ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

Article 49

Conversion et intérêts

§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.

§ 2 L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de la réclamation prévue à l'article 55 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

§ 3 Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles 27 et 28, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi à la détermination du montant de l’indemnité se sont produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou de la demande en justice.

§ 4 En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l'indemnité excède 16 unités de compte par bulletin de bagages.

§ 5 En ce qui concerne les bagages, si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.

Article 50

Responsabilité en cas d'accident nucléaire

Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

Article 51

Personnes dont répond le transporteur

Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l’exécution du transport.

Article 52

Autres actions

§ 1 Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.

§ 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l'article 51.

Titre V

Responsabilité du voyageur

Article 53

Principes particuliers de responsabilité

Le voyageur est responsable envers le transporteur pour tout dommage :

a) résultant du non respect de ses obligations en vertu

1. des articles 10, 14 et 20,

2. des dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, ou

3. du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID),

ou

b) causé par les objet s ou les animaux qu’il prend avec lui,

à moins qu’il ne prouve que le dommage a été causé par des circonstances qu’il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, en dépit du fait qu’il a fait preuve de la diligence exigée d’un voyageur consciencieux. Cette disposition n’affecte pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur en vertu des articles 26 et 33, § 1.

Titre VI

Exercice des droits

Article 54

Constatation de perte partielle ou d'avarie

§ 1 Lorsqu'une perte partielle ou une avarie d’un objet transporté sous la garde du transporteur (bagages, véhicules) est découverte ou présumée par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de l’objet, et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.

§ 2 Une copie du procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement à l'ayant droit.

§ 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l'état des bagages ou du véhicule ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.

Article 55

Réclamations

§ 1 Les réclamations relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l'action judiciaire peut être exercée. Dans le cas d'un transport faisant l'objet d'un contrat unique et effectué par des transporteurs subséquents, les réclamations peuvent également être adressées au premier ou au dernier transporteur ainsi qu'au transporteur ayant dans l'Etat de domicile ou de résidence habituelle du voyageur son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport.

§ 2 Les autres réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur désigné à l'article 56, §§ 2 et 3.

§ 3 Les pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentées soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes si le transporteur le demande. Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la restitution du titre de transport, du bulletin de bagages et du bulletin de transport.

Article 56

Transporteurs qui peuvent être actionnés

§ 1 L'action judiciaire fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut être exercée que contre un transporteur responsable au sens de l'article 26, § 5.

§ 2 Sous réserve du § 4, les autres actions judiciaires des voyageurs fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de l’action.

§ 3 Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer le bagage ou le véhicule est inscrit avec son consentement sur le bulletin de bagages ou sur le bulletin de transport, celui-ci peut être actionné conformément au § 2, même s’il n’a pas reçu le bagage ou le véhicule.

§ 4 L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.

§ 5 L'action judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux §§ 2 et 4, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.

§ 6 Dans la mesure où les présentes Règles uniformes s’appliquent au transporteur substitué, celui-ci peut également être actionné.

§ 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d'option s'éteint dès que l'action judiciaire est intentée contre l’un d’eux; cela vaut également si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.

Article 57

For

§ 1 Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport. D’autres juridictions ne peuvent être saisies.

§ 2 Lorsqu’une action fondée sur les présentes Règles uniformes est en instance devant une juridiction compétente aux termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans l’Etat où la nouvelle action est intentée.

Article 58

Extinction de l'action en cas de mort et de blessures

§ 1 Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les douze mois à compter de la connaissance du dommage, à l'un des transporteurs auxquels une réclamation peut être présentée selon l'article 55, § 1. Lorsque l'ayant droit signale verbalement l'accident au transporteur, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet avis verbal.

§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte si :

a) dans le délai prévu au § 1, l'ayant droit a présenté une réclamation auprès de l'un des transporteurs désignés à l'article 55, § 1;

b) dans le délai prévu au § 1, le transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de l'accident survenu au voyageur;

c) l'accident n'a pas été signalé ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l'ayant droit;

d) l'ayant droit prouve que l'accident a eu pour cause une faute du transporteur.

Article 59

Extinction de l'action née du transport des bagages

§ 1 L’acceptation des bagages par l'ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard à la livraison.

§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte :

a) en cas de perte partielle ou d'avarie, si

 

 

1.

la perte ou l'avarie a été constatée conformément à l'article 54 avant la réception des bagages par l'ayant droit;

 

 

2.

la constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 54 n'a été omise que par la faute du transporteur;

b) en cas de dommage non apparent dont l'existence est constatée après l’acceptation des bagages par l'ayant droit, si celui-ci

 

 

1.

demande la constatation conformément à l'article 54 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages, et

 

 

2.

prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la prise en charge par le transporteur et la livraison;

c) en cas de retard à la livraison, si l'ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l'un des transporteurs désignés à l'article 56, § 3;

d) si l'ayant droit prouve que le dommage a pour cause une faute du transporteur.

Article 60

Prescription

§ 1 Les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites :

a) pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de l'accident;

b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l'accident.

§ 2 Les autres actions nées du contrat de transport sont prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d’une action en raison d'un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

§ 3 La prescription prévue au § 2 court pour l'action :

a) en indemnité pour perte totale : du quatorzième jour qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 22, § 3;

b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison : du jour où la livraison a eu lieu;

c) dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs : du jour de l'expiration de la validité du titre de transport.

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.

§ 4 En cas de réclamation écrite conformément à l'article 55 avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

§ 5 L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.

§ 6 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.

Titre VII

Rapports des transporteurs entre eux

Article 61

Partage du prix de transport

§ 1 Tout transporteur doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait dû encaisser. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.

§ 2 L’article 6, § 3, l’article 16, § 3 et l’article 25 s’appliquent également aux relations entre les transporteurs subséquents.

Article 62

Droit de recours

§ 1 Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes Règles uniformes, a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes :

a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul responsable;

b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);

c) s'il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas été causé par eux; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.

§ 2 Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun d'eux.

Article 63

Procédure de recours

§ 1 Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de l'article 62 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action principale, fixe les délais impartis pour la signification de l'assignation et pour l'intervention.

§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.

§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.

§ 4 Le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport.

§ 5 Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes selon le § 4, celle devant laquelle il introduira son recours.

§ 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans l’instance relative à la demande en indemnité exercée par l’ayant droit au contrat de transport.

Article 64

Accords au sujet des recours

Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et 62.


Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises

(Appendice B à la Convention)

Titre premier

Généralités

Article premier

Champ d’application

§ 1 Les présentes Règles uniformes s’appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels que soient le siège et la nationalité des parties au contrat de transport.

§ 2 Les présentes Règles uniformes s’appliquent également aux contrats de transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats différents dont l’un au moins est un Etat membre et lorsque les parties au contrat conviennent que le contrat est soumis à ces Règles uniformes.

§ 3 Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur d’un Etat membre, les présentes Règles uniformes s’appliquent.

§ 4 Lorsqu’un transport international faisant l’objet d’un contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les présentes Règles uniformes s’appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à l’article 24, § 1 de la Convention.

§ 5 Les présentes Règles uniformes ne s’appliquent pas aux transports effectués entre gares situées sur le territoire d’Etats limitrophes, lorsque l’infrastructure de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires d’infrastructure relevant d’un seul et même de ces Etats.

§ 6 Chaque Etat, Partie à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de marchandises et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, déclarer qu’il n’appliquera ces Règles uniformes qu’aux transports effectués sur une partie de l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de l’infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à l’infrastructure ferroviaire d’un Etat membre. Lorsqu’un Etat a fait la déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s’appliquent qu’à la condition :

a) que le lieu de la prise en charge de la marchandise ou le lieu pour la livraison ainsi que l’itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés sur l’infrastructure désignée ou

b) que l’infrastructure désignée relie l’infrastructure de deux Etats membres et qu’elle a été prévue dans le contrat de transport comme itinéraire pour un transport de transit.

§ 7 L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6, peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première phrase, cesse d’être en vigueur pour cet Etat.

Article 2

Prescriptions de droit public

Les transports auxquels s’appliquent les présentes Règles uniformes restent soumis aux prescriptions de droit public, notamment aux prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi qu’aux prescriptions du droit douanier et à celles relatives à la protection des animaux.

Article 3

Définitions

Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme :

a) “transporteur” désigne le transporteur contractuel, avec lequel l’expéditeur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat;

b) “transporteur substitué” désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec l’expéditeur, mais à qui le transporteur visé à la lettre a) a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire;

c) “Conditions générales de transport” désigne les conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;

d) “unité de transport intermodal” désigne les conteneurs, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.

Article 4

Dérogations

§ 1 Les Etats membres peuvent conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement entre deux gares situées de part et d’autre de la frontière, lorsqu’il n’y a pas d’autre gare entre elles.

§ 2 Pour les transports effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles uniformes.

§ 3 Les accords visés aux §§ 1 et 2 de même que leur mise en vigueur sont communiqués à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire général de l’Organisation en informe les Etats membres et les entreprises intéressées.

Article 5

Droit contraignant

Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.

Titre II

Conclusion et exécution du contrat de transport

Article 6

Contrat de transport

§ 1 Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter la marchandise à titre onéreux au lieu de destination et à l’y remettre au destinataire.

§ 2 Le contrat de transport doit être constaté par une lettre de voiture selon un modèle uniforme. Toutefois, l’absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affectent ni l’existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.

§ 3 La lettre de voiture est signée par l’expéditeur et le transporteur. La signature peut être remplacée par un timbre, une indication de la machine comptable ou toute autre mode approprié.

§ 4 Le transporteur doit certifier sur le duplicata de la lettre de voiture de manière appropriée la prise en charge de la marchandise et doit remettre le duplicata à l’expéditeur.

§ 5 La lettre de voiture n’a pas la valeur d’un connaissement.

§ 6 Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le transporteur, une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d’un seul wagon.

§ 7 En cas d’un transport empruntant le territoire douanier de la Communauté européenne ou le territoire, sur lequel est appliquée la procédure de transit commun, chaque envoi doit être accompagné d’une lettre de voiture répondant aux exigences de l’article 7.

§ 8 Les associations internationales des transporteurs établissent les modèles uniformes de lettre de voiture en accord avec les associations internationales de la clientèle et les organismes compétents en matière douanière dans les Etats membres ainsi qu’avec toute organisation intergouvernementale d’intégration économique régionale ayant compétence pour sa propre législation douanière.

§ 9 La lettre de voiture, y compris son duplicata, peut être établie sous forme d’enregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en signes d’écriture lisibles. Les procédés employés pour l’enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante de la lettre de voiture représentée par ces données.

Article 7

Teneur de la lettre de voiture

§ 1 La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :

a) le lieu et la date de son établissement;

b) le nom et l’adresse de l’expéditeur;

c) le nom et l’adresse du transporteur qui a conclu le contrat de transport;

d) le nom et l’adresse de celui auquel la marchandise est remise effectivement s’il n’est pas le transporteur visé à la lettre c);

e) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise;

f) le lieu de livraison;

g) le nom et l’adresse du destinataire;

h) la dénomination de la nature de la marchandise et du mode d’emballage, et, pour les marchandises dangereuses, la dénomination prévue par le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID);

i) le nombre de colis et les signes et numéros particuliers nécessaires à l’identification des envois de détail;

j) le numéro du wagon, dans le cas de transport par wagons complets;

k) le numéro du véhicule ferroviaire roulant sur ses propres roues, s’il est remis au transport en tant que marchandise;

l) en outre, dans le cas d’unités de transport intermodal, la catégorie, le numéro ou d’autres caractéristiques nécessaires à leur identification;

m) la masse brute de la marchandise ou la quantité de la marchandise exprimée sous d’autres formes;

n) une énumération détaillée des documents requis par les douanes ou d’autres autorités administratives, joints à la lettre de voiture ou tenus à la disposition du transporteur auprès d’une autorité dûment désignée ou auprès d’un organe désigné dans le contrat;

o) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison), dans la mesure où ils doivent être payés par le destinataire ou toute autre indication que les frais sont dus par le destinataire;

p) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes.

§ 2 Le cas échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications suivantes :

a) en cas de transport par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise, alors que celui-ci a donné son consentement à l’inscription sur la lettre de voiture;

b) les frais que l’expéditeur prend à sa charge;

c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise;

d) la valeur déclarée de la marchandise et le montant représentant l’intérêt spécial à la livraison;

e) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué;

f) l’itinéraire convenu;

g) une liste des documents non cités au § 1, lettre n) remis au transporteur;

h) les inscriptions de l’expéditeur concernant le nombre et la désignation des sceaux qu’il a apposés sur le wagon.

§ 3 Les parties au contrat de transport peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu’elles jugent utile.

Article 8

Responsabilité pour les inscriptions portées sur la lettre de voiture

§ 1 L’expéditeur répond de tous les frais et dommages supportés par le transporteur du fait :

a) d’inscriptions par l’expéditeur, sur la lettre de voiture, de mentions irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles ou

b) de l’omission par l’expéditeur d’inscriptions prescrites par le RID.

§ 2 Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur inscrit des mentions sur la lettre de voiture, il est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l’expéditeur.

§ 3 Si la lettre de voiture ne contient pas l’indication prévue à l’article 7, § 1, lettre p), le transporteur est responsable de tous les frais et dommages subis par l’ayant droit en raison de cette omission.

Article 9

Marchandises dangereuses

Lorsque l’expéditeur a omis les inscriptions prescrites par le RID, le transporteur peut, à tout moment, selon les circonstances, décharger ou détruire la marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu’il y ait matière à indemnisation, sauf s’il a eu connaissance du caractère dangereux de la marchandise lors de sa prise en charge.

Article 10

Paiement des frais

§ 1 Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le transporteur, les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison) sont payés par l’expéditeur.

§ 2 Lorsque, en vertu d’une convention entre l’expéditeur et le transporteur, les frais sont mis à la charge du destinataire et que le destinataire n’a pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits conformément à l’article 17, § 3, ni modifié le contrat de transport conformément à l’article 18, l’expéditeur reste tenu au paiement des frais.

Article 11

Vérification

§ 1 Le transporteur a le droit de vérifier, à tout moment, si les conditions de transport ont été respectées et si l’envoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture par l’expéditeur. Lorsque la vérification porte sur le contenu de l’envoi, celle-ci se fait dans la mesure du possible en présence de l’ayant droit; dans les cas où cela n’est pas possible, le transporteur fait appel à deux témoins indépendants, à défaut d’autres dispositions dans les lois et prescriptions de l’Etat où la vérification a lieu.

§ 2 Si l’envoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la lettre de voiture ou si les dispositions relatives au transport des marchandises admises sous condition n’ont pas été respectées, le résultat de la vérification doit être mentionné sur le feuillet de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, et, si le transporteur détient encore le duplicata de la lettre de voiture, également sur celui-ci. Dans ce cas, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu’ils n’aient été payés immédiatement.

§ 3 Lorsque l’expéditeur effectue le chargement, il a le droit d’exiger la vérification par le transporteur de l’état de la marchandise et de son emballage ainsi que de l’exactitude des énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée. Le transporteur n’est obligé de procéder à la vérification que s’il a les moyens appropriés pour le faire. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.

Article 12

Force probante de la lettre de voiture

§ 1 La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur.

§ 2 Lorsque le transporteur a effectué le chargement, la lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’état de la marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture, ou à défaut de telles indications, du bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et de l’exactitude des énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée.

§ 3 Lorsque l’expéditeur a effectué le chargement, la lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’état de la marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture ou à défaut de telles indications du bon état apparent et de l’exactitude des mentions énoncées au § 2 uniquement dans le cas où le transporteur les a vérifiées et a inscrit le résultat concordant de sa vérification sur la lettre de voiture.

§ 4 Cependant, la lettre de voiture ne fait pas foi dans le cas où elle comporte une réserve motivée. Une réserve peut être motivée notamment par le fait que le transporteur n’a pas les moyens appropriés de vérifier si l’envoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture.

Article 13

Chargement et déchargement de la marchandise

§ 1 L’expéditeur et le transporteur conviennent à qui incombe le chargement et le déchargement de la marchandise. A défaut d’une telle convention, le chargement et le déchargement incombent au transporteur pour les colis alors que pour l es wagons complets, le chargement incombe à l’expéditeur et le déchargement, après la livraison, au destinataire.

§ 2 L’expéditeur est responsable de toutes les conséquences d’un chargement défectueux effectué par lui et doit notamment réparer le dommage subi de ce fait par le transporteur. La preuve du chargement défectueux incombe au transporteur.

Article 14

Emballage

L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous les dommages et des frais qui auraient pou r origine l’absence ou la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n’ait pas fait de réserves à son sujet.

Article 15

Accomplissement des formalités administratives

§ 1 En vue de l'accomplissement des formalités, exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives, avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous les renseignements voulus.

§ 2 Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous les dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.

§ 3 Le transporteur est responsable des conséquences de la perte ou de l’utilisation irrégulière des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui lui ont été confiés, à moins que la perte ou le dommage occasionné par l’utilisation irrégulière de ces documents a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Toutefois, l’éventuelle indemnité n’excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.

§ 4 L'expéditeur, par une inscription portée sur la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre conformément à l'article 18, § 3, peut demander :

a) d'assister lui-même à l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou de s'y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous les renseignements et formuler toutes les observations utiles;

b) d'accomplir lui-même les formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou de les faire accomplir par un mandataire, dans la mesure où les lois et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent;

c) de procéder au paiement des droits de douane et autres frais, lorsque lui-même ou son mandataire assiste à l’accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives ou les accomplit, dans la mesure où les lois et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le permettent.

Dans ces cas, ni l'expéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent prendre possession de la marchandise.

§ 5 Si, pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives, l'expéditeur a désigné un lieu où les prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou bien s'il a prescrit, pour ces formalités, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le transporteur opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit, et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises.

§ 6 Si l'expéditeur a pris en charge le paiement des droits de douane, le transporteur peut accomplir les formalités douanières à son choix, soit en cours de route, soit au lieu de destination.

§ 7 Toutefois, le transporteur peut procéder conformément au § 5 si le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture dans le délai prévu par les prescriptions en vigueur au lieu de destination.

§ 8 L’expéditeur doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives au sujet de l’emballage et du bâchage des marchandises. Si l’expéditeur n’a pas emballé ou bâché les marchandises conformément à ces prescriptions, le transporteur peut y pourvoir; les frais en résultant grèvent la marchandise.

Article 16

Délais de livraison

§ 1 L'expéditeur et le transporteur conviennent du délai de livraison. A défaut d'une convention, ce délai ne peut être supérieur à celui résultant des §§ 2 à 4.

§ 2 Sous réserve des §§ 3 et 4, les délais maxima de livraison sont les suivants :

a) pour les wagons complets

 

 

délai d'expédition

12 heures,

 

 

délai de transport, par fraction indivisible de 400 km

24 heures;

b) pour les envois de détail

 

 

délai d'expédition

24 heures,

 

 

délai de transport, par fraction indivisible de 200 km

24 heures.

Les distances se rapportent à l’itinéraire convenu, à défaut, à l’itinéraire le plus court possible.

§ 3 Le transporteur peut fixer des délais supplémentaires d'une durée déterminée dans les cas suivants :

a) envois empruntant

 

 

des lignes dont l'écartement des rails est différent,

 

 

la mer ou une voie de navigation intérieure,

 

 

une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire;

b) circonstances extraordinaires entraînant un développement anormal du trafic ou des difficultés anormales d'exploitation.

La durée des délais supplémentaires doit figurer dans les Conditions générales de transport.

§ 4 Le délai de livraison commence à courir après la prise en charge de la marchandise; il est prolongé de la durée du séjour occasionné sans faute de la part du transporteur. Le délai de livraison est suspendu les dimanches et jours fériés légaux.

Article 17

Livraison

§ 1 Le transporteur doit remettre la lettre de voiture et livrer la marchandise au destinataire, au lieu de livraison prévu, contre décharge et paiement des créances résultant du contrat de transport.

§ 2 Sont assimilés à la livraison au destinataire, lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison:

a) la remise de la marchandise aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;

b) l'entreposage auprès du transporteur de la marchandise ou son dépôt chez un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt public.

§ 3 Après l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire peut demander au transporteur de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la marchandise est constatée ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 29, § 1, le destinataire peut faire valoir en son propre nom, à l'encontre du transporteur, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.

§ 4 L'ayant droit peut refuser l'acceptation de la marchandise, même après réception de la lettre de voiture et paiement des créances résultant du contrat de transport, tant qu'il n'a pas été procédé aux vérifications qu'il a requises en vue de constater un dommage allégué.

§ 5 Pour le surplus, la livraison de la marchandise est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de livraison.

§ 6 Si la marchandise a été livrée sans encaissement préalable d'un remboursement grevant la marchandise, le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.

Article 18

Droit de disposer de la marchandise

§ 1 L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise et de modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport. Il peut notamment demander au transporteur :

a) d’arrêter le transport de la marchandise;

b) d'ajourner la livraison de la marchandise;

c) de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui inscrit sur la lettre de voiture;

d) de livrer la marchandise à un lieu différent de celui inscrit sur la lettre de voiture.

§ 2 Le droit pour l'expéditeur, même en possession du duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de transport s'éteint dans les cas où le destinataire :

a) a retiré la lettre de voiture;

b) a accepté la marchandise;

c) a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3;

d) est autorisé, conformément au § 3, à donner des ordres; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer aux ordres et aux instructions du destinataire.

§ 3 Le droit de modifier le contrat de transport appartient au destinataire dès l'établissement de la lettre de voiture, sauf mention contraire inscrite sur cette lettre par l’expéditeur.

§ 4 Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport s'éteint lorsqu’il :

a) a retiré la lettre de voiture;

b) a accepté la marchandise;

c) a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3;

d) a prescrit conformément au § 5 de livrer la marchandise à un tiers et lorsque celui-ci a fait valoir ses droits conformément à l'article 17, § 3.

§ 5 Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise à un tiers, celui-ci n'est pas autorisé à modifier le contrat de transport.

Article 19

Exercice du droit de disposition

§ 1 Lorsque l'expéditeur ou, dans le cas de l'article 18, § 3, le destinataire, veut modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de transport, celui-ci doit présenter au transporteur le duplicata de la lettre de voiture sur lequel doivent être portées les modifications.

§ 2 L'expéditeur, ou dans le cas de l'article 18, § 3, le destinataire, doit dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications ultérieures.

§ 3 L’exécution des modifications ultérieures doit être possible, licite et raisonnablement exigible au moment où les ordres parviennent à celui qui doit les exécuter et elle ne doit notamment ni entraver l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois.

§ 4 Les modifications ultérieures ne doivent pas avoir pour effet de diviser l'envoi.

§ 5 Lorsque, en raison des conditions prévues au § 3, le transporteur ne peut exécuter les ordres qu'il reçoit, il doit en aviser immédiatement celui dont émanent les ordres.

§ 6 En cas de faute du transporteur, celui-ci est responsable des conséquences de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse d'une modification ultérieure. Toutefois, l'éventuelle indemnité n’excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.

§ 7 Le transporteur, qui donne suite aux modifications ultérieures demandées par l'expéditeur sans exiger la présentation du duplicata de la lettre de voiture, est responsable du dommage en résultant envers le destinataire si le duplicata de la lettre de voiture a été transmis à ce dernier. Toutefois, l'éventuelle indemnité n’excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.

Article 20

Empêchements au transport

§ 1 En cas d'empêchement au transport, le transporteur décide s'il est préférable de transporter d'office la marchandise en modifiant l'itinéraire ou s'il convient, dans l'intérêt de l'ayant droit, de lui demander des instructions en lui fournissant toutes les informations utiles dont il dispose.

§ 2 Si la continuation du transport n'est pas possible, le transporteur demande des instructions à celui qui a le droit de disposer de la marchandise. Si le transporteur ne peut obtenir des instructions en temps utile, il doit prendre les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de celui qui a le droit de disposer de la marchandise.

Article 21

Empêchements à la livraison

§ 1 En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur doit prévenir sans délai l'expéditeur et lui demander des instructions, sauf si par une inscription sur la lettre de voiture l’expéditeur a demandé que la marchandise lui soit renvoyée d’office s’il survient un empêchement à la livraison.

§ 2 Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant que les instructions de l'expéditeur soient parvenues au transporteur, la marchandise est livrée au destinataire. L'expéditeur doit en être avisé sans délai.

§ 3 En cas de refus de la marchandise par le destinataire, l'expéditeur a le droit de donner des instructions, même s'il ne peut produire le duplicata de la lettre de voiture.

§ 4 Lorsque l'empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport conformément à l'article 18, §§ 3 à 5, le transporteur doit aviser ce destinataire.

Article 22

Conséquences des empêchements au transport et à la livraison

§ 1 Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause :

a) sa demande d'instructions,

b) l'exécution des instructions reçues,

c) le fait que les instructions demandées ne lui parviennent pas ou pas à temps,

d) le fait qu’il a pris une décision conformément à l’article 20, § 1, sans avoir demandé des instructions,

à moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Il peut notamment percevoir le prix de transport applicable par l'itinéraire emprunté et dispose des délais correspondants à ce dernier.

§ 2 Dans les cas visés à l'article 20, § 2 et à l'article 21, § 1, le transporteur peut décharger immédiatement la marchandise aux frais de l'ayant droit. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la garde de la marchandise pour le compte de l’ayant droit. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers et n'est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant du contrat de transport et de tous autres frais.

§ 3 Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque la nature périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont disproportionnés par rapport à la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de l'ayant droit des instructions contraires dont l'exécution puisse équitablement être exigée.

§ 4 Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être mis à la disposition de l'ayant droit. Si le produit est inférieur à ces frais, l'expéditeur doit payer la différence.

§ 5 La façon de procéder en cas de vente est déterminée par les lois et les prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise, ou par les usages de ce lieu.

§ 6 Si, en cas d’empêchement au transport ou à la livraison, l’expéditeur ne donne pas d’instructions en temps utile et si l’empêchement au transport ou à la livraison ne peut être supprimé conformément aux §§ 2 et 3, le transporteur peut renvoyer la marchandise à l’expéditeur ou, si justifié, la détruire, aux frais de ce dernier.

Titre III

Responsabilité

Article 23

Fondement de la responsabilité

§ 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie de la marchandise survenues à partir de la prise en charge de la marchandise jusqu'à la livraison, ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.

§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet de route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

§ 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après :

a) transport effectué en wagon découvert en vertu des Conditions générales de transport ou lorsque cela a été expressément convenu et inscrit sur la lettre de voiture; sous réserve des dommages subis par les marchandises à la suite d'influences atmosphériques, les marchandises chargées en unités de transport intermodal et dans des véhicules routiers fermés acheminés par des wagons ne sont pas considérées comme étant transportées en wagon découvert; si, pour le transport des marchandises en wagons découverts, l’expéditeur utilise des bâches, le transporteur assume la même responsabilité que celle qui lui incombe pour le transport en wagons découverts non bâchés, même s’il s’agit des marchandises qui, selon les Conditions générales de transport, ne sont pas transportées en wagons découverts;

b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des pertes ou des avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;

c) chargement des marchandises par l'expéditeur ou déchargement par le destinataire;

d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à celle-ci même, à la perte totale ou partielle ou à l'avarie notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, dessiccation, déperdition;

e) désignation ou numérotation irrégulière, inexacte ou incomplète de colis;

f) transport d'animaux vivants;

g) transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre l'expéditeur et le transporteur et indiquées sur la lettre de voiture, doit être effectué sous escorte, si la perte ou l'avarie résulte d'un risque que l'escorte avait pour but d'éviter.

Article 24

Responsabilité en cas de transport de
véhicules ferroviaires
en tant que marchandise

§ 1 Dans le cas de transport de véhicules ferroviaires roulant sur leurs propres roues et remis au transport en tant que marchandise, le transporteur répond du dommage résultant de la perte ou de l’avarie du véhicule ou de ses pièces survenue à partir de la prise en charge jusqu’à la livraison ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, à moins qu’il ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute.

§ 2 Le transporteur ne répond pas du dommage résultant de la perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés du véhicule ou non mentionnés sur l’inventaire qui l’accompagne.

Article 25

Charge de la preuve

§ 1 La preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause un des faits prévus à l'article 23, § 2 incombe au transporteur.

§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou l'avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 23, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.

§ 3 La présomption selon le § 2 n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 23, § 3, lettre a) s'il y a perte d'une importance anormale ou perte de colis.

Article 26

Transporteurs subséquents

Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur prenant en charge la marchandise avec la lettre de voiture participe au contrat de transport conformément aux stipulations de la lettre de voiture et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.

Article 27

Transporteur substitué

§ 1 Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie, l'exécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du transport.

§ 2 Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 36 et 41 s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre les agents et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour l’exécution du transport.

§ 3 Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes Règles uniformes ou renonce à des droits qui lui sont conférés par ces Règles uniformes est sans effet à l'égard du transporteur substitué qui ne l'a pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention particulière.

§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.

§ 5 Le montant total de l’indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour l’exécution du transport, n’excède pas les limites prévues aux présentes Règles uniformes.

§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.

Article 28

Présomption de dommage en cas de réexpédition

§ 1 Lorsqu'un envoi expédié conformément aux présentes Règles uniformes a fait l'objet d'une réexpédition soumise à ces mêmes Règles et qu'une perte partielle ou une avarie est constatée après cette réexpédition, il y a présomption qu'elle s'est produite sous l'empire du dernier contrat de transport, si l'envoi est resté sous la garde du transporteur et a été réexpédié tel qu'il est arrivé au lieu de réexpédition.

§ 2 Cette présomption est également applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition n'était pas soumis aux présentes Règles uniformes, si celles-ci avaient été applicables en cas d'expédition directe entre le premier lieu d'expédition et le dernier lieu de destination.

§ 3 Cette présomption est en outre applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition était soumis à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de marchandises et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, et lorsque cette convention contient une même présomption de droit en faveur des envois expédiés conformément à ces Règles uniformes.

Article 29

Présomption de perte de la marchandise

§ 1 L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l'expiration des délais de livraison.

§ 2 L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut demander par écrit à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Le transporteur donne acte par écrit de cette demande.

§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances résultant du contrat de transport et contre restitution de l'indemnité reçue, déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour dépassement du délai de livraison prévu aux articles 33 et 35.

§ 4 A défaut soit de la demande visée au § 2, soit d'instructions données dans le délai prévu au § 3, ou encore si la marchandise est retrouvée plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le transporteur en dispose conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la marchandise.

Article 30

Indemnité en cas de perte

§ 1 En cas de perte totale ou partielle de la marchandise, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité calculée d'après le cours à la bourse, à défaut d'après le prix courant sur le marché et, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de mêmes nature et qualité, aux jour et lieu où la marchandise a été prise en charge.

§ 2 L'indemnité n’excède pas 17 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute.

§ 3 En cas de perte d’un véhicule ferroviaire, roulant sur ses propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou d’une unité de transport intermodal, ou de leurs pièces, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de l’unité de transport intermodal ou de leurs pièces, aux jour et lieu de la perte. S’il est impossible de constater le jour ou le lieu de la perte, l’indemnité est limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu de la prise en charge.

§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix de transport, les droits de douane acquittés et les autres sommes déboursées en relation avec le transport de la marchandise perdue, à l’exception des droits d’accises portant sur des marchandises circulant en suspension de tels droits.

Article 31

Responsabilité en cas de déchet de route

§ 1 En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent généralement un déchet de route par le seul fait du transport, le transporteur ne répond que de la partie du déchet qui dépasse, quel que soit le parcours effectué, les tolérances ci-dessous :

a) deux pour cent de la masse pour les marchandises liquides ou remises au transport à l'état humide;

b) un pour cent de la masse pour les marchandises sèches.

§ 2 La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut être invoquée s'il est prouvé, étant donné les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.

§ 3 Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis lorsque sa masse au départ est indiquée séparément sur la lettre de voiture ou peut être constatée d'une autre manière.

§ 4 En cas de perte totale de la marchandise ou en cas de perte de colis, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de l'indemnité.

§ 5 Cet article ne déroge pas aux articles 23 et 25.

Article 32

Indemnité en cas d'avarie

§ 1 En cas d'avarie de la marchandise, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation de la marchandise. Son montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie conformément à l'article 30, le pourcentage de dépréciation constaté au lieu de destination.

§ 2 L'indemnité n’excède pas :

a) le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de l'envoi est dépréciée par l'avarie;

b) le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une partie seulement de l'envoi est dépréciée par l'avarie.

§ 3 En cas d’avarie d’un véhicule ferroviaire, roulant sur ses propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou d’une unité de transport intermodal, ou de leurs pièces, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, au coût de la remise en état. L’indemnité n’excède pas le montant dû en cas de perte.

§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, dans la proportion déterminée au § 1, les frais prévus à l'article 30, § 4.

Article 33

Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison

§ 1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le transporteur doit payer une indemnité qui n’excède pas le quadruple du prix de transport.

§ 2 En cas de perte totale de la marchandise, l'indemnité prévue au § 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 30.

§ 3 En cas de perte partielle de la marchandise, l'indemnité prévue au § 1 n’excède pas le quadruple du prix de transport de la partie non perdue de l'envoi.

§ 4 En cas d'avarie de la marchandise ne résultant pas du dépassement du délai de livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle prévue à l'article 32.

§ 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec celles prévues aux articles 30 et 32 ne donne lieu au paiement d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.

§ 6 Lorsque, conformément à l'article 16, § 1, le délai de livraison est établi par convention, celle-ci peut prévoir d'autres modalités d'indemnisation que celles prévues au § 1. Si, dans ce cas, les délais de livraison prévus à l'article 16, §§ 2 à 4 sont dépassés, l'ayant droit peut demander soit l'indemnité prévue par la convention précitée, soit celle prévue aux §§ 1 à 5.

Article 34

Dédommagement en cas de déclaration de valeur

L’expéditeur et le transporteur peuvent convenir que l’expéditeur déclare, sur la lettre de voiture, une valeur de la marchandise excédant la limite prévue à l'article 30, § 2. Dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.

Article 35

Dédommagement en cas de déclaration d'intérêt à la livraison

L’expéditeur et le transporteur peuvent convenir que l’expéditeur inscrive, sur la lettre de voiture, le montant en chiffres d’un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui du dépassement du délai de livraison. En cas de déclaration d’intérêt à la livraison, il peut être demandé outre les indemnités prévues aux articles 30, 32 et 33, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu'à concurrence du montant déclaré.

Article 36

Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

Les limites de responsabilité prévues à l’article 15, § 3, à l’article 19, §§ 6 et 7 et aux articles 30, 32 à 35 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

Article 37

Conversion et intérêts

§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.

§ 2 L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de la réclamation prévue à l'article 43 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

§ 3 Si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.

Article 38

Responsabilité en trafic fer-mer

§ 1 Dans les transports fer-mer empruntant les lignes maritimes visées à l'article 24, § 1 de la Convention, chaque Etat membre peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises aux présentes Règles uniformes, ajouter l'ensemble des causes d'exonération ci-après mentionnées à celles prévues à l'article 23:

a) incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, des marins, du pilote ou de ses préposés;

b) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;

c) chargement de la marchandise sur le pont du navire, à condition qu'elle ait été chargée sur le pont avec le consentement de l'expéditeur donné sur la lettre de voiture et qu'elle ne soit pas sur wagon;

d) périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables.

§ 2 Le transporteur ne peut se prévaloir des causes d’exonération visées au § 1 que s'il fait la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à bord du navire jusqu'à son déchargement du navire.

§ 3 Lorsque le transporteur se prévaut des causes d'exonération visées au § 1, il reste néanmoins responsable si l'ayant droit fait la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est dû à une faute du transporteur, du capitaine, des marins, du pilote ou des préposés du transporteur.

§ 4 Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste des lignes conformément à l'article 24, § 1 de la Convention, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises. En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats membres l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un accord entre ces Etats.

§ 5 Les mesures prises en conformité des §§ 1 et 4 sont communiquées au Secrétaire général. Elles entrent en vigueur, au plus tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours à partir du jour auquel le Secrétaire général les notifie aux autres Etats membres. Les envois en cours de route ne sont pas affectés par lesdites mesures.

Article 39

Responsabilité en cas d'accident nucléaire

Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

Article 40

Personnes dont répond le transporteur

Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l’exécution du transport.

Article 41

Autres actions

§ 1 Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.

§ 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l'article 40.

Titre IV

Exercice des droits

Article 42

Procès-verbal de constatation

§ 1 Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant droit un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de la marchandise, sa masse et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.

§ 2 Une copie du procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement à l'ayant droit.

§ 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l'état et la masse de la marchandise ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.

Article 43

Réclamations

§ 1 Les réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l'action judiciaire peut être exercée.

§ 2 Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le transporteur.

§ 3 L'expéditeur, pour présenter la réclamation, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise.

§ 4 Le destinataire, pour présenter la réclamation, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.

§ 5 La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes si le transporteur le demande.

§ 6 Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation du règlement.

Article 44

Personnes qui peuvent actionner le transporteur

§ 1 Sous réserve des §§ 3 et 4, les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport appartiennent :

a) à l'expéditeur jusqu'au moment où le destinataire a

 

 

1.

retiré la lettre de voiture,

 

 

2.

accepté la marchandise ou

 

 

3.

fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3 ou de l'article 18, § 3;

b) au destinataire à partir du moment où il a

 

 

1.

retiré la lettre de voiture,

 

 

2.

accepté la marchandise ou

 

 

3.

fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3 ou de l'article 18, § 3.

§ 2 Le droit du destinataire d'exercer une action judiciaire est éteint dès que la personne désignée par le destinataire conformément à l'article 18, § 5 a retiré la lettre de voiture, accepté la marchandise ou fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3.

§ 3 L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement.

§ 4 L'action judiciaire relative aux remboursements n'appartient qu'à l'expéditeur.

§ 5 L'expéditeur, pour exercer les actions judiciaires, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise. Au besoin, l'expéditeur doit prouver l'absence ou la perte de la lettre de voiture.

§ 6 Le destinataire, pour exercer les actions judiciaires, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.

Article 45

Transporteurs qui peuvent être actionnés

§ 1 Les actions judiciaires fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées, sous réserve des §§ 3 et 4, uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait générateur de l'action.

§ 2 Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise est inscrit avec son consentement sur la lettre de voiture, celui-ci peut être actionné conformément au § 1, même s'il n'a reçu ni la marchandise, ni la lettre de voiture.

§ 3 L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.

§ 4 L'action judiciaire relative aux remboursements peut être exercée uniquement contre le transporteur qui a pris en charge la marchandise au lieu d'expédition.

§ 5 L'action judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux §§ 1 à 4, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.

§ 6 Dans la mesure où les présentes Règles uniformes s’appliquent au transporteur substitué, celui-ci peut également être actionné.

§ 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d'option s'éteint dès que l'action judiciaire est intentée contre l'un d’eux; cela vaut également si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.

Article 46

For

§ 1 Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l’Etat sur le territoire duquel :

a) le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport, ou

b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé.

D’autres juridictions ne peuvent être saisies.

§ 2 Lorsqu’une action fondée sur les présentes Règles uniformes est en instance devant une juridiction compétente aux termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action judiciaire pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans l’Etat où la nouvelle action est intentée.

Article 47

Extinction de l'action

§ 1 L'acceptation de la marchandise par l'ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de dépassement du délai de livraison.

§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte :

a) en cas de perte partielle ou d'avarie, si

 

 

1.

la perte ou l'avarie a été constatée conformément à l'article 42 avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit;

 

 

2.

la constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 42 n'a été omise que par la faute du transporteur;

b) en cas de dommage non apparent dont l'existence est constatée après l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit, si celui-ci

 

 

1.

demande la constatation conformément à l'article 42 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise, et

 

 

2.

prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la prise en charge de la marchandise et la livraison;

c) en cas de dépassement du délai de livraison, si l'ayant droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses droits auprès de l'un des transporteurs visés à l'article 45, § 1;

d) si l'ayant droit prouve que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

§ 3 Si la marchandise a été réexpédiée conformément à l'article 28, les actions en cas de perte partielle ou d'avarie nées de l'un des contrats de transport antérieurs s'éteignent comme s'il s'agissait d'un contrat unique.

Article 48

Prescription

§ 1 L'action née du contrat de transport est prescrite par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit de l'action :

a) en versement d'un remboursement perçu du destinataire par le transporteur;

b) en versement du produit d'une vente effectuée par le transporteur;

c) en raison d'un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement;

d) fondée sur l'un des contrats de transport antérieurs à la réexpédition, dans le cas prévu à l'article 28.

§ 2 La prescription court pour l'action :

a) en indemnité pour perte totale : du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison;

b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du délai de livraison : du jour où la livraison a eu lieu;

c) dans tous les autres cas : du jour où le droit peut être exercé.

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le délai.

§ 3 La prescription est suspendue par une réclamation écrite conformément à l'article 43, jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui res te litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

§ 4 L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.

§ 5 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.

Titre V

Rapports des transporteurs entre eux

Article 49

Décompte

§ 1 Tout transporteur qui a encaissé soit au départ, soit à l'arrivée, les frais ou autres créances résultant du contrat de transport ou qui aurait dû encaisser ces frais ou autres créances, doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.

§ 2 L’article 12 s'applique également aux relations entre transporteurs subséquents.

Article 50

Droit de recours

§ 1 Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes Règles uniformes, a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes :

a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul responsable;

b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);

c) s'il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas été causé par eux; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.

§ 2 Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun d'eux.

Article 51

Procédure de recours

§ 1 Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de l'article 50 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action principale, fixe les délais impartis pour la signification de l'assignation et pour l'intervention.

§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.

§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.

§ 4 Le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport.

§ 5 Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes selon le § 4, celle devant laquelle il introduira son recours.

§ 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans l’instance relative à la demande en indemnité exercée par l’ayant droit au contrat de transport.

Article 52

Conventions au sujet des recours

Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 49 et 50.


Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
(Appendice C à la Convention )

Article premier

Champ d’application

§ 1 Le présent Règlement s’applique :

a) aux transports internationaux ferroviaires des marchandises dangereuses sur le territoire des Etats membres,

b) aux transports en complément du transport ferroviaire auxquels les Règles uniformes CIM sont applicables, sous réserve des prescriptions internationales régissant les transports par un autre mode de transport,

ainsi qu’aux activités visées par l’Annexe du présent Règlement.

§ 2 Les marchandises dangereuses, dont l’Annexe exclut le transport, ne doivent pas faire l’objet d’un transport international.

Article 2

Exemptions

Le présent Règlement ne s’applique pas, en tout ou en partie, aux transports de marchandises dangereuses dont l’exemption est prévue à l’Annexe. Des exemptions peuvent uniquement être prévues lorsque la quantité, la nature des transports exemptés ou l’emballage garantissent la sécurité du transport.

Article 3

Restrictions

Chaque Etat membre conserve le droit de réglementer ou d’interdire le transport international des marchandises dangereuses sur son territoire pour des raisons autres que la sécurité durant le transport.

Article 4

Autres prescriptions

Les transports auxquels s’applique le présent Règlement restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales applicables de façon générale au transport ferroviaire de marchandises.

Article 5

Type de trains admis. Transport comme colis à main, bagages ou à bord des véhicules automobiles

§ 1 Les marchandises dangereuses ne peuvent être transportées que dans des trains marchandises, à l’exemption :

a) des marchandises dangereuses admises au transport conformément à l’Annexe en respectant les quantités maximales pertinentes et les conditions particulières de transport dans des trains autres que des trains marchandises;

b) des marchandises dangereuses transportées aux conditions particulières de l’Annexe comme colis à main, bagages ou dans ou sur des véhicules automobiles conformément à l’article 12 des Règles uniformes CIV.

§ 2 Le voyageur ne peut pas prendre avec lui des marchandises dangereuses comme colis à main ou les expédier en tant que bagages ou à bord des véhicules automobiles si elles ne répondent pas aux conditions particulières de l’Annexe.

Article 6

Annexe

L’Annexe fait partie intégrante du présent Règlement.

* * *

L’Annexe recevra la teneur que la Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses aura arrêtée, au moment de l’entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant modification à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, selon l’article 19, § 4 de cette Convention.


Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire

(Appendice D à la Convention)

Article premier

Champ d’application

Les présentes Règles uniformes s’appliquent aux contrats bi- ou multilatéraux concernant l’utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport pour effectuer des transports selon les Règles uniformes CIV et selon les Règles uniformes CIM.

Article 2

Définitions

Aux fins des présentes Règles uniformes le terme :

a) “entreprise de transport ferroviaire” désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personne ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci;

b) “véhicule” désigne tout véhicule, apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées, non pourvu de moyen de traction;

c) “détenteur” désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition;

d) “gare d’attache” désigne le lieu qui est inscrit sur le véhicule et auquel ce véhicule peut ou doit être renvoyé conformément aux conditions du contrat d’utilisation.

Article 3

Signes et inscriptions sur les véhicules

§ 1 Nonobstant les prescriptions relatives à l’admission technique des véhicules à la circulation en trafic international, celui qui, en vertu d’un contrat visé à l’article premier, confie un véhicule doit s’assurer que sont inscrits sur le véhicule :

a) l’indication du détenteur;

b) le cas échéant, l’indication de l’entreprise de transport ferroviaire au parc de véhicules de laquelle le véhicule est incorporé;

c) le cas échéant, l’indication de la gare d’attache;

d) d’autres signes et inscriptions convenus dans le contrat d’utilisation.

§ 2 Les signes et les inscriptions prévus au § 1 peuvent être complétés par des moyens d’identification électronique.

Article 4

Responsabilité en cas de perte ou d’avarie d’un véhicule

§ 1 A moins qu’elle ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute, l’entreprise de transport ferroviaire à qui le véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de transport répond du dommage résultant de la perte ou de l’avarie du véhicule ou de ses accessoires.

§ 2 L’entreprise de transport ferroviaire ne répond pas du dommage résultant de la perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés du véhicule ou qui ne sont pas mentionnés sur l’inventaire qui l’accompagne.

§ 3 En cas de perte du véhicule ou de ses accessoires, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de ses accessoires au lieu et au moment de la perte. S’il est impossible de constater le jour ou le lieu de la perte, l’indemnité est limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu où le véhicule a été confié pour utilisation.

§ 4 En cas d’avarie du véhicule ou de ses accessoires, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, aux frais de mise en état. L’indemnité n’excède pas le montant dû en cas de perte.

§ 5 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant aux §§ 1 à 4.

Article 5

Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité

Les limites de responsabilité prévues à l’article 4, §§ 3 et 4 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que l’entreprise de transport ferroviaire a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

Article 6

Présomption de perte d’un véhicule

§ 1 L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer un véhicule comme perdu lorsqu’il a demandé à l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle il a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport, de faire rechercher ce véhicule et si ce véhicule n’a pas été mis à sa disposition dans les trois mois qui suivent le jour de l’arrivée de sa demande ou bien lorsqu’il n’a reçu aucune indication sur le lieu où se trouve le véhicule. Ce délai est augmenté de la durée d’immobilisation du véhicule pour toute cause non imputable à l’entreprise de transport ferroviaire ou pour avarie.

§ 2 Si le véhicule considéré comme perdu est retrouvé après le paiement de l’indemnité, l’ayant droit peut, dans un délai de six mois à compter de la réception de l’avis l’en informant, exiger de l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle il a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport, que le véhicule lui soit remis, sans frais et contre restitution de l’indemnité, à la gare d’attache ou à un autre lieu convenu.

§ 3 Si la demande visée au § 2 n’est pas formulée ou si le véhicule est retrouvé plus d’un an après le paiement de l’indemnité, l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle l’ayant droit a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport en dispose conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le véhicule.

§ 4 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant aux §§ 1 à 3.

Article 7

Responsabilité des dommages causés par un véhicule

§ 1 Celui qui, en vertu d’un contrat visé à l’article premier, a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport répond du dommage causé par le véhicule lorsqu’une faute lui est imputable.

§ 2 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant au § 1.

Article 8

Subrogation

Lorsque le contrat d’utilisation de véhicules prévoit que l’entreprise de transport ferroviaire peut confier le véhicule à d’autres entreprises de transport ferroviaire pour utilisation en tant que moyen de transport, l’entreprise de transport ferroviaire peut, avec l’accord du détenteur, convenir avec les autres entreprises de transport ferroviaire :

a) que, sous réserve de son droit de recours, elle leur est subrogée en ce qui concerne leur responsabilité, envers le détenteur, en cas de perte ou d’avarie du véhicule ou de ses accessoires;

b) que seul le détenteur est responsable, envers les autres entreprises de transport ferroviaire, des dommages causés par le véhicule, mais que seule l’entreprise de transport ferroviaire qui est le partenaire contractuel du détenteur est autorisée à faire valoir les droits des autres entreprises de transport ferroviaire.

Article 9

Responsabilité pour les agents et autres personnes

§ 1 Les parties au contrat sont responsables de leurs agents et des autres personnes au service desquelles elles recourent pour l’exécution du contrat, lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions.

§ 2 Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les gestionnaires de l’infrastructure, sur laquelle l’entreprise de transport ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de transport, sont considérés comme des personnes au service desquelles l’entreprise de transport ferroviaire recourt.

§ 3 Les §§ 1 et 2 s’appliquent également en cas de subrogation conformément à l’article 8.

Article 10

Autres actions

§ 1 Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s’appliquent, toute action en responsabilité pour perte ou avarie du véhicule ou de ses accessoires, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle le véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de transport que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes et de celles du contrat d’utilisation.

§ 2 Le § 1 s’applique également en cas de subrogation conformément à l’article 8.

§ 3 Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont répond l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle le véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de transport.

Article 11

For

§ 1 Les actions judiciaires nées d’un contrat conclu en vertu des présentes Règles uniformes peuvent être exercées devant la juridiction désignée d’un commun accord entre les parties au contrat.

§ 2 Sauf convention contraire entre les parties, la juridiction compétente est celle de l’Etat membre où le défendeur a son siège. Si le défendeur n’a pas de siège dans un Etat membre, la juridiction compétente est celle de l’Etat membre où le dommage s’est produit.

Article 12

Prescription

§ 1 Les actions fondées sur les articles 4 et 7 sont prescrites par trois ans.

§ 2 La prescription court :

a) pour les actions fondées sur l’article 4, du jour où la perte ou l’avarie du véhicule a été constatée ou du jour où l’ayant droit pouvait considérer le véhicule comme perdu conformément à l’article 6, § 1 ou § 4;

b) pour les actions fondées sur l’article 7, du jour où le dommage s’est produit.


Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure en trafic international ferroviaire

(Appendice E à la Convention)

Titre premier

Généralités

Article premier

Champ d’application

§ 1 Les présentes Règles uniformes s’appliquent à tout contrat d’utilisation d’une infrastructure ferroviaire aux fins de transports internationaux au sens des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM. Il en est ainsi quels que soient le siège et la nationalité des parties au contrat. Les présentes Règles uniformes s’appliquent même lorsque l’infrastructure ferroviaire est gérée ou utilisée par des Etats ou par des institutions ou organisations gouvernementales.

§ 2 Sous réserve de l’article 21, les présentes Règles uniformes ne s’appliquent pas à d’autres relations de droit, comme notamment :

a) la responsabilité du transporteur ou du gestionnaire envers leurs agents ou d’autres personnes au service desquelles ils recourent pour l’exécution de leurs tâches;

b) la responsabilité entre le transporteur ou le gestionnaire d’une part et des tiers d’autre part.

Article 2

Déclaration relative à la responsabilité en cas de dommages corporels

§ 1 Chaque Etat peut, à tout moment, déclarer qu’il n’appliquera pas aux victimes d'accidents survenus sur son territoire l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité en cas de dommages corporels, lorsque les victimes sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.

§ 2 L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.

Article 3

Définitions

Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme :

a) “infrastructure ferroviaire” désigne toutes les voies ferrées et installations fixes dans la mesure où elles sont nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité du trafic;

b) “gestionnaire” désigne celui qui met à disposition une infrastructure ferroviaire;

c) “transporteur” désigne celui qui transporte par rail des personnes ou des marchandises en trafic international sous le régime des Règles uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM;

d) “auxiliaire” désigne les agents ou les autres personnes au service desquelles le transporteur ou le gestionnaire recourent pour l’exécution du contrat lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions;

e) “tiers” désigne toute autre personne que le gestionnaire, le transporteur et leurs auxiliaires;

f) “licence” désigne l’autorisation établie conformément aux lois et prescriptions de l’Etat dans lequel le transporteur a le siège de son activité principale d’exercer l’activité de transporteur ferroviaire;

g) “certificat de sécurité” désigne le document attestant, conformément aux lois et prescriptions de l'Etat où se trouve l'infrastructure empruntée, qu’en ce qui concerne le transporteur,

– l'organisation interne de l'entreprise ainsi que

– le personnel à employer et les véhicules à utiliser sur l’infrastructure empruntée,

répondent aux exigences imposées en matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur cette infrastructure.

Article 4

Droit contraignant

Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat. Nonobstant cela, les parties au contrat peuvent assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes ou fixer un montant maximal d’indemnité pour les dommages matériels.

Titre II

Contrat d’utilisation

Article 5

Contenu et forme

§ 1 Les relations entre le gestionnaire et le transporteur sont réglées dans un contrat d’utilisation.

§ 2 Le contrat règle notamment les conditions administratives, techniques et financières de l’utilisation. Il comporte au moins les indications suivantes :

a) l’infrastructure à utiliser,

b) l’étendue de l’utilisation,

c) les prestations du gestionnaire,

d) les prestations du transporteur,

e) le personnel à employer,

f) les véhicules à utiliser,

g) les conditions financières.

§ 3 Le contrat doit être constaté par écrit ou sous une forme équivalente. L’absence ou l’irrégularité d’une constatation par écrit ou sous une forme équivalente ou l’absence d’une des indications prévues au § 2 n’affectent ni l’existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.

Article 6

Obligations particulières du transporteur et du gestionnaire

§ 1 Le transporteur doit être autorisé à exercer l’activité de transporteur ferroviaire. Le personnel à employer et les véhicules à utiliser doivent répondre aux exigences de sécurité. Le gestionnaire peut exiger que le transporteur prouve, par la présentation d’une licence et d’un certificat de sécurité valables ou de copies certifiées conformes ou de toute autre manière, que ces conditions sont remplies.

§ 2 Le transporteur doit faire connaître au gestionnaire tout événement susceptible d’affecter la validité de sa licence, de ses certificats de sécurité, ou des autres éléments de preuve.

§ 3 Le gestionnaire peut exiger que le transporteur prouve qu’il a conclu une assuranceresponsabilité suffisante ou qu’il a pris des dispositions équivalentes pour couvrir toutes les actions, à quelque titre que ce soit, visées aux articles 9 à 21. Le transporteur doit prouver annuellement par une attestation en bonne et due forme que l’assuranceresponsabilité ou les dispositions équivalentes existent toujours; il doit notifier au gestionnaire toute modification y relative avant que celle-ci ne produise ses effets.

§ 4 Les parties au contrat doivent s’informer réciproquement de tout événement susceptible d’empêcher l’exécution du contrat qu’elles ont conclu.

Article 7

Durée du contrat

§ 1 Le contrat d’utilisation peut être conclu pour une période déterminée ou indéterminée.

§ 2 Le gestionnaire peut dénoncer le contrat d’utilisation sans délai lorsque :

a) le transporteur n’est plus autorisé à exercer l’activité de transporteur ferroviaire;

b) le personnel à employer et les véhicules à utiliser ne répondent plus aux exigences de sécurité;

c) le transporteur est en retard de paiement, à savoir

 

 

1.

pour deux échéances successives et avec un montant qui dépasse une contre-valeur d’usage pour un mois ou

 

 

2.

pour un délai couvrant plus de deux échéances et avec un montant égal à la contre-valeur d’usage pour deux mois;

d) le transporteur a violé d’une manière caractérisée l’une des obligations particulières prévues à l’article 6, §§ 2 et 3.

§ 3 Le transporteur peut dénoncer le contrat d’utilisation sans délai lorsque le gestionnaire perd son droit de gérer l’infrastructure.

§ 4 Chaque partie au contrat d’utilisation peut le dénoncer sans délai en cas de violation caractérisée d’une des obligations essentielles par l’autre partie au contrat, lorsque cette obligation concerne la sécurité des personnes et des biens; les parties au contrat peuvent convenir des modalités de l’exercice de ce droit.

§ 5 La partie au contrat qui est à l’origine de sa dénonciation répond envers l’autre partie du dommage qui en résulte, à moins qu’elle ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute.

§ 6 Les parties au contrat peuvent convenir de conditions dérogeant aux dispositions du § 2, lettres c) et d) et du § 5.

Titre III

Responsabilité

Article 8

Responsabilité du gestionnaire

§ 1 Le gestionnaire est responsable :

a) des dommages corporels (mort, blessures ou toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique),

b) des dommages matériels (destruction ou avarie des biens mobiliers et immobiliers),

c) des dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM,

causés au transporteur ou à ses auxiliaires durant l’utilisation de l’infrastructure et ayant leur origine dans l infrastructure.

§ 2 Le gestionnaire est déchargé de cette responsabilité :

a) en cas de dommages corporels et de dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV

 

 

1.

si l’événement dommageable a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation que le gestionnaire, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,

 

 

2.

dans la mesure où l’événement dommageable est dû à une faute de la personne ayant subi le dommage,

 

 

3.

si l’événement dommageable est dû au comportement d’un tiers que le gestionnaire, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier;

b) en cas de dommages matériels et de dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIM, lorsque le dommage est causé par la faute du transporteur ou par un ordre du transporteur qui n’est pas imputable au gestionnaire ou en raison de circonstances que le gestionnaire ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

§ 3 Si l’événement dommageable est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de cela, le gestionnaire n’est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2, lettre a), il répond pour le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.

§ 4 Les parties au contrat peuvent convenir si, et dans quelle mesure, le gestionnaire est responsable des dommages causés au transporteur par un retard ou par une perturbation dans l’exploitation.

Article 9

Responsabilité du transporteur

§ 1 Le transporteur est responsable :

a) des dommages corporels (mort, blessures ou toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique),

b) des dommages matériels (destruction ou avarie des biens mobiliers et immobiliers),

causés au gestionnaire ou à ses auxiliaires, durant l’utilisation de l’infrastructure, par les moyens de transport utilisés ou par les personnes ou par les marchandises transportées.

§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité :

a) en cas de dommages corporels

 

 

1.

si l’événement dommageable a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,

 

 

2.

dans la mesure où l’événement dommageable est dû à une faute de la personne ayant subi le dommage,

 

 

3.

si l’événement dommageable est dû au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier;

b) en cas de dommages matériels lorsque le dommage est causé par la faute du gestionnaire ou par un ordre du gestionnaire qui n’est pas imputable au transporteur ou en raison de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

§ 3 Si l’événement dommageable est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n’est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2, lettre a), il répond pour le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.

§ 4 Les parties au contrat peuvent convenir si, et dans quelle mesure, le transporteur est responsable des dommages causés au gestionnaire par une perturbation dans l’exploitation.

Article 10

Causes concomitantes

§ 1 Lorsque des causes imputables au gestionnaire et des causes imputables au transporteur ont contribué au dommage, chaque partie au contrat ne répond que dans la mesure où les causes qui lui sont imputables en vertu des articles 8 et 9 ont contribué au dommage. S’il est impossible de constater dans quelle mesure les causes respectives ont contribué au dommage, chaque partie supporte le dommage qu’elle a subi.

§ 2 Le § 1 est applicable par analogie lorsque des causes imputables au gestionnaire et des causes imputables à plusieurs transporteurs empruntant la même infrastructure ferroviaire ont contribué au dommage.

§ 3 En cas de dommages visés à l’article 9, le § 1, première phrase, est applicable par analogie lorsque des causes imputables à plusieurs transporteurs utilisant la même infrastructure ont contribué au dommage. S’il est impossible de constater dans quelle mesure les causes respectives ont contribué au dommage, les transporteurs sont responsables à parts égales envers le gestionnaire.

Article 11

Dommages-intérêts en cas de mort

§ 1 En cas de mort, les dommages-intérêts comprennent :

a) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;

b) si la mort n’est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l’article 12.

§ 2 Si, par la mort, des personnes envers lesquelles la personne décédée avait ou aurait eu à l’avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L’action en dommages-intérêts des personnes dont la personne décédée assumait l’entretien sans y être tenue par la loi reste soumise au droit national.

Article 12

Dommages-intérêts en cas de blessures

En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique, les dommages-intérêts comprennent :

a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;

b) la réparation du préjudice causé, soit par l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par l’accroissement des besoins.

Article 13

Réparation d’autres préjudices corporels

Le droit national détermine, si et dans quelle mesure le gestionnaire ou le transporteur doivent verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 11 et 12.

Article 14

Forme et montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures

§ 1 Les dommages-intérêts prévus à l’article 11, § 2 et à l’article 12, lettre b) doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l’allocation d’une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque la personne lésée ou les ayants droit visés à l’article 11, § 2, le demandent.

§ 2 Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l’application des présentes Règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque personne, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d’un montant inférieur.

Article 15

Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité

Les limites de responsabilité prévues dans les présentes Règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé, ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que l’auteur du dommage a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

Article 16

Conversion et intérêts

§ 1 Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours aux jour et lieu du paiement de l’indemnité.

§ 2 L’ayant droit peut demander des intérêts de l’indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l’an, à partir du jour de l’ouverture d’une procédure de conciliation, du recours au tribunal arbitral prévu au Titre V de la Convention ou de la demande en justice.

Article 17

Responsabilité en cas d’accident nucléaire

Le gestionnaire et le transporteur sont déchargés de la responsabilité qui leur incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu’en application des lois et prescriptions d’un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

Article 18

Responsabilité pour les auxiliaires

Le gestionnaire et le transporteur répondent de leurs auxiliaires.

Article 19

Autres actions

§ 1 Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s’appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le gestionnaire ou contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.

§ 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les auxiliaires dont le gestionnaire ou le transporteur répondent en vertu de l’article 18.

Article 20

Accords-litiges

Les parties au contrat peuvent convenir des conditions dans lesquelles elles font valoir ou renoncent à faire valoir leurs droits aux dommages-intérêts à l’égard de l’autre partie au contrat.

Titre IV

Actions des auxiliaires

Article 21

Actions contre le gestionnaire ou contre le transporteur

§ 1 Toute action en responsabilité des auxiliaires du transporteur contre le gestionnaire pour des dommages causés par celui-ci, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limitations des présentes Règles uniformes.

§ 2 Toute action en responsabilité des auxiliaires du gestionnaire contre le transporteur pour des dommages causés par celui-ci, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limitations des présentes Règles uniformes.

Titre V

Exercice des droits

Article 22

Procédure de conciliation

Les parties au contrat peuvent convenir de procédures de conciliation ou faire appel au tribunal arbitral prévu au Titre V de la Convention.

Article 23

Recours

Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur sur la base des Règles uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM ne peut être contesté, lorsque l’indemnité a été fixée judiciairement et que le gestionnaire, dûment assigné, a été mis à même d’intervenir au procès.

Article 24

For

§ 1 Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d’un commun accord par les parties au contrat.

§ 2 Sauf convention contraire entre les parties, la juridiction compétente est celle de l’Etat membre où le gestionnaire a son siège.

Article 25

Prescription

§ 1 Les actions fondées sur les présentes Règles uniformes sont prescrites par trois ans.

§ 2 La prescription court à compter du jour où le dommage s’est produit.

§ 3 En cas de mort de personnes, les actions sont prescrites par trois ans à compter du lendemain du décès, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’événement dommageable.

§ 4 Une action récursoire d’une personne tenue responsable pourra être exercée même après l’expiration du délai de prescription prévu au § 1, si elle l’est dans le délai déterminé par la loi de l’Etat où les poursuites sont engagées. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la personne qui exerce l’action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l’assignation.

§ 5 La prescription est suspendue lorsque les parties au litige conviennent d’une procédure de conciliation ou lorsqu’elles saisissent le tribunal arbitral prévu au Titre V de la Convention.

§ 6 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.


Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international

(Appendice F à la Convention)

Article premier

Champ d’application

Les présentes Règles uniformes fixent la procédure de validation de normes techniques et d’adoption de prescriptions techniques uniformes pour le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international.

Article 2

Définitions

Aux fins des présentes Règles uniformes et de leurs Annexes, le terme :

a) “Etat partie” désigne tout Etat membre de l’Organisation n’ayant pas fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles uniformes;

b) “trafic international” désigne la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire d’au moins deux Etats parties;

c) “entreprise de transport ferroviaire” désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci;

d) “gestionnaire d’infrastructure” désigne toute entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire;

e) “matériel ferroviaire” désigne tout matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international, notamment les véhicules et l’infrastructure ferroviaires;

f) “véhicule ferroviaire” désigne tout véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans traction;

g) “véhicule de traction” désigne un véhicule ferroviaire pourvu de moyen de traction;

h) “wagon” désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des marchandises;

i) “voiture” désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction, qui est destiné à transporter des voyageurs;

j) “infrastructure ferroviaire” désigne toutes les voies ferrées et installations fixes, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité du trafic;

k) “norme technique” désigne toute spécification technique adoptée par un organisme de normalisation national ou international reconnu selon les procédures qui lui sont propres; toute spécification technique élaborée dans le cadre des Communautés européennes est assimilée à une norme technique;

l) “prescription technique” désigne toute règle, autre qu’une norme technique, relative à la construction, à l’exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire;

m) “Commission d’experts techniques” désigne la Commission prévue à l’article 13, § 1, lettre f) de la Convention.

Article 3

But

§ 1 La validation de normes techniques relatives au matériel ferroviaire et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire ont pour but de :

a) faciliter la libre circulation de véhicules et la libre utilisation d’autres matériels ferroviaires en trafic international;

b) contribuer à assurer la sécurité, la fiabilité et la disponibilité en trafic international;

c) tenir compte de la protection de l’environnement et de la santé publique.

§ 2 Lors de la validation de normes techniques ou de l’adoption de prescriptions techniques uniformes, seules sont prises en compte celles qui ont été élaborées au niveau international.

§ 3 Dans la mesure du possible :

a) il convient d’assurer une interopérabilité des systèmes et composants techniques nécessaires en trafic international;

b) les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes sont axées sur les performances; le cas échéant, elles comportent des variantes.

Article 4

Elaboration de normes et prescriptions techniques

§ 1 L’élaboration de normes techniques et de prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire est du ressort des organismes reconnus compétents en la matière.

§ 2 La normalisation des produits et des procédures industriels est du ressort des organismes de normalisation nationaux et internationaux reconnus.

Article 5

Validation de normes techniques

§ 1 Peut déposer une demande de validation d’une norme technique :

a) tout Etat partie;

b) toute organisation d’intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour légiférer dans le domaine des normes techniques relatives au matériel ferroviaire;

c) tout organisme de normalisation national ou international chargé de la normalisation dans le domaine ferroviaire;

d) toute association internationale représentative, pour les membres de laquelle l’existence des normes techniques relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de sécurité et d’économie dans l’exercice de leur activité.

§ 2 La Commission d’experts techniques décide de la validation d’une norme technique selon la procédure prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention. Les décisions entrent en vigueur selon l’article 35, §§ 3 et 4 de la Convention.

Article 6

Adoption de prescriptions techniques uniformes

§ 1 Peut déposer une demande d’adoption d’une prescription technique uniforme :

a) tout Etat partie;

b) toute organisation d’intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences pour légiférer dans le domaine des prescriptions techniques relatives au matériel ferroviaire;

c) toute association internationale représentative, pour les membres de laquelle l’existence des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire est indispensable pour des raisons de sécurité et d’économie dans l’exercice de leur activité.

§ 2 La Commission d’experts techniques décide de l’adoption d’une prescription technique uniforme selon la procédure prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention. Les décisions entrent en vigueur selon l’article 35, §§ 3 et 4 de la Convention.

Article 7

Forme des demandes

Les demandes visées aux articles 5 et 6 doivent être complètes, cohérentes et motivées. Elles doivent être adressées au Secrétaire général de l’Organisation dans une des langues de travail de celle-ci.

Article 8

Annexes techniques

§ 1 Les normes techniques validées et les prescriptions techniques uniformes adoptées figurent dans les Annexes des présentes Règles uniformes énumérées ci-après :

a) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à l’ensemble des véhicules ferroviaires (Annexe 1);

b) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux véhicules de traction (Annexe 2);

c) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux wagons (Annexe 3);

d) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux voitures (Annexe 4);

e) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux installations d’infrastructure autres que celles visées à la lettre f) (Annexe 5);

f) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux systèmes de sécurité des circulations et de régulation (Annexe 6);

g) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes en matière de systèmes de technologie de l’information (Annexe 7);

h) Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à tout autre matériel ferroviaire (Annexe 8).

§ 2 Les Annexes font partie intégrante des présentes Règles uniformes. Leur structure doit tenir compte des particularités de l’écartement, du gabarit, des systèmes d’alimentation en énergie et des systèmes de sécurité des circulations et de régulation dans les Etats parties.

§ 3 Les Annexes contiendront la version telle qu’elle sera adoptée, après l’entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention, par la Commission d’experts techniques selon la même procédure que celle prévue aux articles 16, 20 et 33, § 6 de la Convention pour les modifications des Annexes.

Article 9

Déclarations

§ 1 Tout Etat partie peut, dans un délai de quatre mois à dater du jour de la notification par le Secrétaire général de la décision de la Commission d’experts techniques, faire une déclaration motivée auprès de celui-ci, selon laquelle il n’appliquera pas ou que partiellement la norme technique validée ou la prescription technique uniforme adoptée en ce qui concerne l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire et le trafic sur cette infrastructure.

§ 2 Les Etats parties ayant fait une déclaration conformément au § 1 ne sont pas pris en compte dans la fixation du nombre des Etats qui doivent formuler une objection conformément à l’article 35, § 4 de la Convention, afin qu’une décision de la Commission d’experts techniques n’entre pas en vigueur.

§ 3 L’Etat qui à fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout moment en informant le Secrétaire général. Cette renonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant l’information.

Article 10

Abrogation de l’Unité Technique

L’entrée en vigueur, dans tous les Etats parties à la Convention internationale sur l’Unité Technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882, dans sa teneur de 1938, des Annexes adoptées par la Commission d’experts techniques conformément à l’article 8, § 3 entraîne l’abrogation de ladite convention.

Article 11

Primauté des Annexes

§ 1 Après l’entrée en vigueur des Annexes, adoptées par la Commission d’experts techniques conformément à l’article 8, § 3, les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes, contenues dans ces Annexes, priment, dans les relations entre les Etats parties, sur les dispositions de la Convention internationale sur l’Unité Technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882, dans sa teneur de 1938.

§ 2 Après l’entrée en vigueur des Annexes, adoptées par la Commission d’experts techniques conformément à l’article 8, § 3, les présentes Règles uniformes ainsi que les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes, contenues dans leurs Annexes, priment, dans les Etats parties, sur les dispositions techniques :

a) du Règlement pour l’emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international (RIC),

b) du Règlement pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international (RIV).

Annexe 1

Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à l’ensemble des véhicules ferroviaires

A. Ecartement

1. Chemins de fer à écartement normal (1435 mm)

2. Chemins de fer à écartement large (russe) (1520 mm)

3. Chemins de fer à écartement large (finlandais) (1524 mm)

4. Chemins de fer à écartement large (irlandais) (1600 mm)

5. Chemins de fer à écartement large (ibérique) (1688 mm)

6. Autres chemins de fer

B. Gabarit

1. Chemins de fer à écartement normal sur le continent européen

2. Chemins de fer à écartement normal en Grande-Bretagne

3. ...

C. ...

Annexe 2

Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux véhicules de traction

A. Systèmes d’alimentation en énergie

1. Courant continu 3000 V

2. Courant continu 1500 V et moins

3. Courant alternatif 25 kV / 50 Hz

4. Courant alternatif 15 kV / 16 b Hz

B. Systèmes de sécurité des circulations et de régulation ...

Annexe 3

Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux wagons

Annexe 4

Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux voitures

Annexe 5

Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux installations d’infrastructure

Annexe 6

Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux systèmes de sécurité des circulations et de régulation

Annexe 7

Normes techniques et prescriptions techniques uniformes en matière de système de technologie de l’information

Annexe 8

Normes techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à tout autre matériel ferroviaire

* * *

Dans une première étape, les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire déjà existantes et reconnues au niveau international telles qu’elles figurent dans l’Unité Technique, dans le RIV et le RIC ainsi que dans les fiches techniques de l’UIC, seront intégrées dans les Annexes précitées.


Règles uniformes concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international

(Appendice G à la Convention)

Article premier

Champ d’application

Les présentes Règles uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis à circuler et d’autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic international.

Article 2

Définitions

Aux fins des présentes Règles uniformes et de leur Annexe, le terme :

a) “Etat partie” désigne tout Etat membre de l’Organisation n’ayant pas fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, de la Convention, de déclaration relative à ces Règles uniformes;

b) “trafic international” désigne la circulation des véhicules ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire d’au moins deux Etats parties;

c) “entreprise de transport ferroviaire” désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci;

d) “gestionnaire d’infrastructure” désigne toute entreprise ou toute autorité qui gère une infrastructure ferroviaire;

e) “détenteur” désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition;

f) “admission technique” désigne la procédure menée par l’autorité compétente pour admettre un véhicule ferroviaire à circuler et d’autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic international;

g) “admission de type de construction” désigne la procédure relative à un type de construction d’un véhicule ferroviaire, menée par l’autorité compétente, à l’issue de laquelle celle-ci accorde le droit de délivrer, par une procédure simplifiée, l’admission à l’exploitation pour des véhicules qui répondent à ce type de construction;

h) “admission à l’exploitation” désigne le droit octroyé par l’autorité compétente pour chaque véhicule ferroviaire de circuler en trafic international;

i) “véhicule ferroviaire” désigne tout véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans traction;

j) “autre matériel ferroviaire” désigne tout matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international qui n’est pas un véhicule ferroviaire;

k) “Commission d’experts techniques” désigne la Commission prévue à l’article 13, § 1, lettre f) de la Convention.

Article 3

Admission au trafic international

§ 1 Pour circuler en trafic international, chaque véhicule ferroviaire doit être admis conformément aux présentes Règles uniformes.

§ 2 L’admission technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires répondent aux:

a) prescriptions de construction contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU,

b) prescriptions de construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID,

c) conditions particulières d’une admission en application de l’article 7, § 2 ou § 3.

§ 3 Les §§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s’appliquent par analogie à l’admission technique d’autres matériels ferroviaires et aux éléments de construction soit de véhicules soit d’autres matériels ferroviaires.

Article 4

Procédure

§ 1 L’admission technique s’effectue :

a) soit, en une seule étape, en octroyant l’admission à l’exploitation à un véhicule ferroviaire individuel donné,

b) soit, en deux étapes successives, en octroyant

 

 

1.

l’admission de type de construction à un type donné de véhicules ferroviaires,

 

 

2.

puis l’admission à l’exploitation aux véhicules individuels répondant à ce type de construction par une procédure simplifiée de confirmation de l’appartenance à ce type.

§ 2 Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article 10.

Article 5

Autorité compétente

§ 1 L’admission technique de véhicules ferroviaires à la circulation en trafic international relève de l’autorité nationale ou internationale compétente en la matière conformément aux lois et prescriptions en vigueur dans chaque Etat partie.

§ 2 Les autorités visées au § 1 peuvent transférer à des organismes reconnus aptes la compétence d’octroyer l’admission technique à condition qu’elles en assurent la surveillance. Le transfert de la compétence d’octroyer l’admission technique à une entreprise de transport ferroviaire excluant d’autres de cette compétence n’est pas permis. En outre, est exclu le transfert à un gestionnaire d’infrastructure qui participe directement ou indirectement à la construction de matériel ferroviaire.

Article 6

Reconnaissance de l’admission technique

L’admission d’un type de construction et l’admission à l’exploitation, accordées conformément aux présentes Règles uniformes par l’autorité compétente d’un Etat partie, ainsi que les certificats correspondants sont reconnus par les autorités, les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires d’infrastructure dans les autres Etats parties, sans qu’il y ait besoin d’un nouvel examen et d’une nouvelle admission technique en vue de la circulation et de l’utilisation sur le territoire de ces autres Etats.

Article 7

Prescriptions de construction applicables aux véhicules

§ 1 Pour être admis à la circulation en trafic international, les véhicules ferroviaires doivent répondre :

a) aux prescriptions de construction contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU;

b) aux prescriptions de construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID.

§ 2 A défaut de dispositions dans les Annexes des Règles uniformes APTU, les règles techniques généralement reconnues s’appliquent à l’admission technique. Une norme technique, même si elle n’est pas validée conformément à la procédure prévue aux Règles uniformes APTU, constitue la preuve que le savoir-faire contenu dans cette norme représente une règle technique généralement reconnue.

§ 3 Afin de permettre des développements techniques, il peut être dérogé aux règles techniques généralement reconnues et aux prescriptions de construction contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU, à condition qu’il soit prouvé :

a) qu’une sécurité au moins égale à celle qui résulte du respect de ces règles et de ces prescriptions

b) ainsi que l’interopérabilité

restent garanties.

§ 4 Lorsqu’un Etat partie a l’intention d’admettre, conformément au § 2 ou au § 3, un véhicule ferroviaire, il en informe sans délai le Secrétaire général de l’Organisation. Celui-ci communique cette information aux autres Etats parties. Dans un délai d’un mois après réception de la communication du Secrétaire général, un Etat partie peut demander la convocation de la Commission d’experts techniques pour que celle-ci vérifie si les conditions pour l’application du § 2 ou du § 3 sont remplies. La Commission en décide dans un délai de trois mois à compter de la réception par le Secrétaire général de la demande de convocation.

Article 8

Prescriptions de construction applicables à d’autres matériels

§ 1 Pour être admis à l’utilisation en trafic international les autres matériels ferroviaires doivent répondre aux prescriptions de construction contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU.

§ 2 L’article 7, §§ 2 à 4 s’applique par analogie.

§ 3 Les obligations des Etats parties résultant pour eux de l’Accord européen sur les grandes lignes ferroviaires internationales (AGC) du 31 mai 1985 et de l’Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) du 1er février 1991 auxquels ils sont également parties, restent applicables.

Article 9

Prescriptions d’exploitation

§ 1 Les entreprises de transport ferroviaire qui exploitent un véhicule ferroviaire admis à la circulation en trafic international sont tenues de respecter les prescriptions relatives à l’exploitation d’un véhicule en trafic international, figurant dans les Annexes des Règles uniformes APTU.

§ 2 Les entreprises ou les administrations, qui gèrent dans les Etats parties une infrastructure, y inclus les systèmes de sécurité des circulations et de régulation, destinée et apte à être exploitée en trafic international, sont tenues de respecter les prescriptions techniques figurant dans les Annexes des Règles uniformes APTU et d’y satisfaire en permanence lors de la construction ou de la gestion de cette infrastructure.

Article 10

Admission technique

§ 1 L’admission technique (admission de type de construction, admission à l’exploitation) est attachée au type de construction d’un véhicule ferroviaire ou au véhicule ferroviaire.

§ 2 L’admission technique peut être demandée par :

a) le constructeur,

b) une entreprise de transport ferroviaire,

c) le détenteur du véhicule,

d) le propriétaire du véhicule.

La demande peut être faite auprès de toute autorité compétente, visée à l’article 5, de l’un des Etats parties.

§ 3 Celui qui demande une admission à l’exploitation pour des véhicules ferroviaires selon la procédure simplifiée d’admission technique (article 4, § 1, lettre b)), doit joindre à sa demande le certificat d’admission de type de construction, établi conformément à l’article 11, § 2, et prouver, d’une manière appropriée, que les véhicules pour lesquels il demande l’admission à l’exploitation, correspondent à ce type de construction.

§ 4 L’admission technique doit être accordée sans égard à la qualité du demandeur.

§ 5 L’admission technique est accordée pour une durée en principe illimitée; elle peut être générale ou restreinte.

§ 6 Une admission de type de construction peut être retirée lorsque la sécurité, la santé publique ou le respect de l’environnement ne sont plus garantis du fait de la circulation de véhicules ferroviaires qui ont été ou doivent être construits d’après le type de construction concerné.

§ 7 L’admission à l’exploitation peut être retirée:

a) lorsque le véhicule ferroviaire ne répond plus aux prescriptions de construction contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU, aux conditions particulières de son admission en application de l’article 7, § 2 ou § 3 ou aux prescriptions de construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID et lorsque le détenteur ne donne pas suite à la demande de l’autorité compétente de remédier aux défauts dans le délai prescrit;

b) lorsque des charges ou des conditions, résultant d’une admission restreinte selon le § 5, ne sont pas remplies ou respectées.

§ 8 Seule l’autorité qui a accordé l’admission de type de construction ou l’admission à l’exploitation peut les retirer.

§ 9 L’admission à l’exploitation est suspendue :

a) lorsque ne sont pas effectués le suivi technique, les visites, la maintenance et les révisions du véhicule ferroviaire prescrits dans les Annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d’une admission en application de l’article 7, § 2 ou § 3 ou dans les prescriptions de construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID;

b) lorsque en cas d’avarie grave d’un véhicule ferroviaire, l’injonction de l’autorité compétente à présenter le véhicule n’est pas respectée;

c) en cas de non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU;

d) lorsque l’autorité compétente en décide ainsi.

§ 10 L’admission à l’exploitation devient caduque en cas de mise hors service du véhicule ferroviaire. La mise hors service doit être communiquée à l’autorité compétente qui a accordé l’admission à l’exploitation.

§ 11 A défaut de dispositions dans les présentes Règles uniformes, la procédure de l’admission technique est régie par le droit national de l’Etat partie dans lequel une demande d’admission technique est faite.

Article 11

Certificats

§ 1 L ’admission de type de construction et l’admission à l’exploitation sont constatées par des documents distincts dénommés : “Certificat d’admission de type de construction” et “Certificat d’admission à l’exploitation”.

§ 2 Le certificat d’admission de type de construction doit préciser :

a) le constructeur du type de construction d’un véhicule ferroviaire;

b) toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour identifier le type de construction d’un véhicule ferroviaire;

c) le cas échéant, les conditions particulières de circulation pour le type de construction d’un véhicule ferroviaire et les véhicules ferroviaires répondant à ce type de construction.

§ 3 Le certificat d’admission à l’exploitation doit préciser :

a) le détenteur du véhicule ferroviaire;

b) toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour identifier le véhicule ferroviaire, ce qui peut être également fait par un renvoi au certificat d’admission de type de construction;

c) le cas échéant, les conditions particulières de circulation du véhicule ferroviaire;

d) le cas échéant, sa durée de validité;

e) les révisions du véhicule ferroviaire prescrites dans les Annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d’une admission en application de l’article 7, § 2 ou § 3 ou dans les prescriptions de construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID ainsi que les autres examens techniques relatifs à des éléments de construction et à des agrès déterminés du véhicule.

§ 4 Les certificats doivent être imprimés au minimum en deux langues dont l’une au moins doit être choisie parmi les langues de travail de l’Organisation.

Article 12

Modèles uniformes

§ 1 L’Organisation prescrit des modèles uniformes de “Certificat d’admission de type de construction” et de “Certificat d’admission à l’exploitation”. Ils sont élaborés et adoptés par la Commission d’experts techniques.

§ 2 L’article 35, §§ 1 et 3 à 5 de la Convention s’applique par analogie.

Article 13

Banque de données

§ 1 Une banque de données concernant les véhicules ferroviaires admis à la circulation en trafic international est établie et mise à jour sous la responsabilité de l’Organisation.

§ 2 Les autorités compétentes, ou le cas échéant les organismes autorisés par celles-ci à admettre un véhicule ferroviaire à l’exploitation, transmettent à l’Organisation, sans délai, les données nécessaires aux fins des présentes Règles uniformes relatives aux véhicules admis à la circulation en trafic international. La Commission d’experts techniques établit quelles sont les données nécessaires. Seules ces données sont enregistrées dans la banque de données. Dans tous les cas, les mises hors service, les immobilisations officielles, les retraits d’admission à l’exploitation et les modifications d’un véhicule dérogeant au type de construction admis sont communiqués à l’Organisation.

§ 3 Les données enregistrées dans la banque de données ne sont considérées que comme preuve réfutable de l’admission technique d’un véhicule ferroviaire.

§ 4 Les données enregistrées peuvent être consultées par :

a) les Etats parties;

b) les entreprises de transport ferroviaire participant au trafic international ayant leur siège dans un Etat partie;

c) les gestionnaires d’infrastructure ayant leur siège dans un Etat partie sur l’infrastructure desquels un trafic international est effectué;

d) les constructeurs de véhicules ferroviaires, en ce qui concerne leurs véhicules;

e) les détenteurs de véhicules ferroviaires, en ce qui concerne leurs véhicules.

§ 5 Les données auxquelles les ayants droit visés au § 4 ont accès ainsi que les conditions de cet accès sont définies dans une Annexe aux présentes Règles uniformes. Cette Annexe fait partie intégrante de ces Règles uniformes. Elle reçoit la teneur que la Commission de révision décide selon l a procédure prévue aux articles 16, 17 et 33, § 4 de la Convention.

Article 14

Inscriptions et signes

§ 1 Les véhicules ferroviaires admis à la circulation doivent porter :

a) un signe, qui établit clairement qu’ils ont été admis à la circulation en trafic international conformément aux présentes Règles uniformes, et

b) les autres inscriptions et signes prescrits dans les Annexes des Règles uniformes APTU.

§ 2 La Commission d’experts techniques fixe le signe prévu au § 1, lettre a) ainsi que les délais de transition pendant lesquels les véhicules ferroviaires admis à la circulation en trafic international peuvent porter des inscriptions et signes dérogeant à ceux prescrits selon le § 1.

§ 3 L’article 35, §§ 1 et 3 à 5 de la Convention s’applique par analogie.

Article 15

Maintenance

Les véhicules ferroviaires et les autres matériels ferroviaires doivent être en bon état d’entretien de façon à ce que leur état ne compromette en aucune manière la sécurité d’exploitation et ne nuise pas à l’environnement et à la santé publique lors de leur circulation ou de leur utilisation en trafic international. A cet effet, les véhicules ferroviaires doivent être soumis aux révisions et aux opérations de maintenance prescrites dans les Annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d’une admission en application de l’article 7, § 2 ou § 3 ou dans les prescriptions de construction et d’équipement contenues dans l’Annexe du RID.

Article 16

Accidents et avaries graves

§ 1 En cas d’accident ou d’avarie grave de véhicules ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure, le cas échéant en commun avec les détenteurs et les entreprises de transport ferroviaire concernées, sont tenus :

a) de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du trafic ferroviaire, le respect de l’environnement et la santé publique, et

b) d’établir les causes de l’accident ou de l’avarie grave.

§ 2 Est considéré comme gravement avarié un véhicule qui ne peut plus être réparé par une opération de peu d’importance qui lui permettrait d’être intégré dans un train et de circuler sur ses propres roues sans danger pour l’exploitation.

§ 3 Les accidents et les avaries graves sont communiqués, sans délai, à l’autorité qui a admis le véhicule à la circulation. Cette autorité peut demander une présentation du véhicule avarié, éventuellement déjà réparé, pour examen de la validité de l’admission à l’exploitation octroyée. Le cas échéant, la procédure concernant l’octroi de l’admission à l’exploitation doit être renouvelée.

§ 4 Les autorités compétentes des Etats parties informent l’Organisation des causes d’accidents et d’avaries graves en trafic international. La Commission d’experts techniques peut, sur demande d’un Etat partie, examiner les causes d’accidents graves en trafic international en vue de faire évoluer éventuellement les prescriptions de construction et d’exploitation pour les véhicules et les autres matériels ferroviaires contenues dans les Annexes des Règles uniformes APTU.

Article 17

Immobilisation et refus des véhicules

L’autorité compétente visée à l’article 5, une autre entreprise de transport ferroviaire ou un gestionnaire d’infrastructure ne peuvent pas refuser ou immobiliser des véhicules ferroviaires lorsque sont respectées les présentes Règles uniformes, les prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU, les conditions particulières d’une admission en application de l’article 7, § 2 ou § 3 ainsi que les prescriptions de construction et d’équipement contenues dans l’annexe au RID.

Article 18

Non-respect des prescriptions

§ 1 Sous réserve du § 2 et de l’article 10, § 9, lettre c), les conséquences juridiques résultant du non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU sont réglées par le droit national de l’Etat partie dont l’autorité compétente a accordé l’admission à l’exploitation, y compris les règles relatives aux conflits de lois.

§ 2 Les conséquences en droit civil et pénal résultant du non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions des Annexes des Règles uniformes APTU sont réglées, en ce qui concerne l’infrastructure, par le droit national de l’Etat partie dans lequel le gestionnaire de l’infrastructure à son siège, y compris les règles relatives aux conflits de lois.

Article 19

Différends

Deux ou plusieurs Etats parties, qui connaissent un différend relatif à l’admission technique de véhicules et d’autres matériels ferroviaires destinés à être utilisés en trafic international, peuvent le porter devant la Commission d’experts techniques s’ils n’ont pas réussi à le régler par voie de négociation directe. De tels différends peuvent également être soumis, conformément à la procédure visée au Titre V de la Convention, au tribunal arbitral.

Danmarks ratifikationsinstrument blev deponeret hos den mellemstatslige organisation for internationale jernbanebefordringer, OTIF, den 29. september 2004.

Protokollen trådte i medfør af artikel 4, § 1, i kraft den 1. juli 2006 efter at være blevet ratificeret af Danmark og 26 andre lande.

Forud for protokollens ikrafttræden er i henhold til artikel 42 (1) i Konvention om Internationale Jernbanebefordringer (COTIF) afgivet en erklæring til OTIF, hvori Danmark indtil videre fraskriver sig anvendelsen af anneks CUI (bilag E), anneks APTU (bilag F) og anneks ATMF (bilag G) til COTIF.

Oplysning om andre landes tiltrædelse m.v. kan fås hos OTIF på adressen: http://www.otif.org/

Udenrigsministeriet, den 1. februar 2007

Per Stig Møller