Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere
og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til
folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven)

 

I medfør af § 52 i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 som ændret ved lov nr. 149 af 25. marts 2002, samt efter bemyndigelse fra Finansministeriet fastsættes:

Personkreds

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter pædagogisk-administrative ledere af undervisning, foredragsvirksomhed og studiekredse samt timelønnede lærere ved undervisning og studiekredse.

Ansættelse mv.

§ 2. Den enkelte forening træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af ledere og lærere, jf. § 9 i folkeoplysningsloven.

Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

Stk. 3. Lærere ansættes for en tidsbegrænset periode.

Stk. 4. Ledere og lærere modtager ved tiltrædelsen et ansættelsesbrev med angivelse af aflønning, ansættelsesperiode og beskæftigelsens omfang, jf. lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Stk. 5. Lønnen udbetales månedsvis bagud.

Løn til ledelse

§ 3. Den enkelte forening træffer beslutning om løn til ledelse, jf. dog stk. 2 og § 4.

Stk. 2. Ved foreningens aflæggelse af regnskab over for kommunen, jf. folkeoplysningslovens § 29 kan der fra året 2003 og fremefter dog højst medregnes et samlet beløb til ledelse svarende til 13% af foreningens samlede udgifter til løn til lærere i det pågældende regnskabsår. Et foredrag kan i regnskabet højst medregnes med 6 lærerløntimer, medmindre kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om andet.

§ 4. En leder, der ansættes som fuldtidsbeskæftiget, svarende til en årlig arbejdstidsnorm på 1924 timer inkl. ferie og søgne-helligdage, kan på årsbasis højst aflønnes med et beløb, der svarer til skalatrin 48 med et tillæg på 29.500 kr. (niveau 1. oktober 1997), og skal mindst aflønnes med et beløb svarende til skalatrin 36 i statens tjenestemandslønsystem.

Stk. 2. En deltidsbeskæftiget leder aflønnes forholdsmæssigt efter stk. 1.

Stk. 3. Timelønnede ledere kan højst aflønnes for 700 arbejdstimer i et kalenderår ekskl. feriegodtgørelse.

Stk. 4. Timelønnen for en arbejdstime på 60 minutter udgør 1/1924 af skalatrin 42 i statens tjenestemandslønsystem, 143,42 kr. (niveau 1. oktober 1997).

Stk. 5. Der kan ydes engangsvederlag som honorering for særlig indsats på indtil årligt 25.000 kr. (niveau 1.oktober 1997).

Stk. 6. Ledere, der ansættes til ledelsesopgaver, der forventes at have et omfang på mere end 8 timer ugentligt over en længere periode, ansættes som deltids- eller fuldtidsbeskæftiget.

Stk. 7. Ud over løn mv. til ledelse efter § 4 og §11 kan der afholdes udgifter til løn under sygdom mv., jf. § 5, samt øvrige lovpligtige ydelser vedrørende lønmodtagere.

Sygdom, graviditet, barsel, militærtjeneste

§ 5. Fuldtidsbeskæftigede ledere og deltidsbeskæftigede ledere, der er beskæftiget gennemsnitligt mindst 8 timer om ugen, er omfattet af bestemmelserne i Funktionærlovens §§ 5, 6 og 7.

Opsigelse af ledere ansat uden tidsbegrænsning

§ 6. I den enkelte leders ansættelsesbrev skal der indføjes en bestemmelse om opsigelsesvarsler. Opsigelsesvarslerne kan ikke overstige funktionærlovens opsigelsesvarsler.

Opsigelse i ansættelsesperioden af tidsbegrænset ansatte ledere og lærere

§ 7. Tidsbegrænset ansatte lederes og læreres ansættelsesforhold ophører uden særligt varsel ved den aftalte periodes udløb.

Stk. 2. Opsigelsesvarsler for tidsbegrænset ansatte ledere og lærere, der opsiges inden den aftalte ansættelsesperiodes udløb, skal fremgå af den enkelte leders og lærers ansættelsesbrev. Opsigelsesvarslerne kan ikke overstige funktionærlovens opsigelsesvarsler.

Løn til lærere

§ 8. Timelønnen for en arbejdstime på 60 minutter udgør 1/1924 af skalatrin 33, stedtillægsområde III, i statens tjenestemandslønsystem, 123,87 kr. (niveau 1. oktober 1997).

§ 9. En undervisningslektion er på 45 minutter.

Stk. 2. For hver undervisningslektion ydes betaling for 1,6 arbejdstime, 198,20 kr. (niveau 1. oktober 1997).

Stk. 3. Lønnen efter stk. 2 omfatter ud over selve undervisningen, fælles planlægning samt planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, medvirken ved visse pædagogisk-administrative funktioner i tilknytning til undervisningen som fx forløbsbeskrivelse, fremmødelister, pauser, o.l.

Stk. 4. Ud over løn mv. for undervisning kan der afholdes udgifter til øvrige lovpligtige ydelser vedr. lønmodtagere.

§ 10. Der lønnes kun for gennemført undervisning.

Stk. 2. Lærere har uanset bestemmelsen i stk. 1 krav på løn for undervisningslektioner, der aflyses med mindre end 1 uges varsel.

Feriegodtgørelse

§ 11. Ledere og lærere er omfattet af ferielovens regler.

Stk. 2. Fuldtidsbeskæftigede og deltidsbeskæftigede ledere, der holder ferie med løn, er berettigede til et ferietillæg på 1,5%, der træder i stedet for det i ferielovens § 14, stk. 1, nævnte tillæg.

Stk. 3. Til timelønnede ledere og lærere ydes feriegodtgørelse på 12,5%, jf. ferielovens § 12.

Lønregulering

§ 12. De i bekendtgørelsen angivne lønsatser reguleres i henhold til den for statens tjenestemænd gældende reguleringsordning.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. maj 2003 og har virkning fra 1. april 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 37 af 19. april 2002 om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysning.

Undervisningsministeriet, den 15. maj 2003

p.m.v.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/Søren B. Larsen