Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Det er betingelse for at få en klage behandlet af Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Klagen angik Danmarks Radio omtale af [K1]s overholdelse af deres egen kvalitetsstandard. Da [K1] indirekte var nævnt i denne sammenhæng, havde forvaltningen retlig interesse i, at klagen realitetsbehandledes.

Optagelser af [K2], der var beboer på Fælledgården, var vist på en sådan måde, at det ikke kunne udelukkes, at han ville kunne genkendes af personer, der kender ham. [K2] havde derfor også retlig interesse i, at klagen realitetsbehandledes.

Parterne havde over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt beboeren havde irriteret hud, eller der var tale om et sidde-/liggesår. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kunne Nævnet ikke tage stilling til, hvilken beskrivelse, der var den rigtige.

Pressenævnet finder det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser indhentet med skjult kamera, uden at efterfølende samtykke er tilvejebragt. En sådan fremgangsmåde kan endvidere kun være berettiget efter en nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse i hvert tilfælde. I dette tilfælde var hensynet til beskyttelsen af den enkeltes personlige anseelse så tungtvejende, at anvendelsen af skjult kamera som sket til optagelser af beboeren i forbindelse med gennemførelse af nedre toilette ikke var berettiget. Det påhvilede endvidere Danmarks Radio at sikre en effektiv anonymisering af beboeren, hvilket ikke var sket. Beboeren havde ikke givet samtykke til at bringe optagelserne, og havde heller ikke givet andre fuldmagt til at give samtykke på hans vegne. Der forelå derfor i forhold til beboeren en tilsidesættelse af god presseskik, og Nævnet udtalte sin kritik heraf.

Pressenævnet fandt, at Danmarks Radio i forhold til [K1] ikke havde tilsidesat god presseskik.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-361

 

[K1] og [K2], der er beboer på Omsorgscentret Fælledgården, har klaget til Pressenævnet over en udsendelse i Danmarks Radio den 21. maj 2006, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Danmarks Radio bragte den 21. maj 2006 programmet ”Magasinet Søndag”, der beskrev forholdene på Omsorgscentret Fælledgården i København. Danmarks Radios journalist havde under sin to måneders ansættelse på Fælledgården båret skjult kamera og mikrofon, uden at hverken [K1], Fælledgårdens medarbejdere eller beboere var bekendt hermed. I udsendelsen skifter programmet mellem interview af ældrechefen og skjulte optagelser fra plejehjemmet. Af udsendelsen fremgår følgende:

Studievært : Velkommen til en halv times magasin. I aften med rystende afsløringer af forholdene på et af Danmarks største plejehjem. I to måneder har vi haft en journalist ansat på et københavnsk plejehjem og filmet med skjult kamera.

Plejer (der vises billeder fra de skjulte optagelser af [K2]s nøgne bagdel) : Hov, jeg synes, du er helt hudløs bagpå. Hvorfor er du det? Er det fordi du sidder så meget?

Speak : På plejehjemmet ligger de ældre i den samme ble i op til 14 timer uden at blive skiftet og kan ikke blive hjulpet, når de beder om hjælp til at komme på toilettet. [A] har selv oplevet, hvordan det er at blive afvist, da han bad om hjælp.

[A], beboer : Så sagde jeg så, så skider og pisser jeg i sengen. ”Gør det”.

Studievært : Det hele begyndte med en henvendelse fra en pårørende, overlæge [B], hendes mor bor på Fælledgården i København, og [B] er rystet over forholdene.

[B], overlæge og pårørende : Rædselsfuldt. Mareridt i vågen tilstand...

I tv-studiet fortæller MJ, journalist, Bastard Film om, hvordan brugen af skjult kamera og mikrofon praktisk er foregået. Hun fortæller videre, at hun dagligt førte dagbog om sine oplevelser på plejehjemmet.

Studievært : I de næste 20 minutter kan I så se hvad Marike oplevede i de to måneder hun var ansat på Fælledgården i København. Skjulte optagelser, der afslører en hverdag med svigt, ydmygende adfærd og manglende omsorg for de ældre.

MJ (skriver i sin dagbog) : Det var en helt ny verden for mig at træde ind på plejehjemmet. Mine opgaver bestod fra nu af af daglige bleskift, skift af kateder, rengøring af tandproteser og toilethjælp til de ældre.

Speak : Marike Jensen har ingen erfaringer med ældre, men bliver med det samme sat i gang med arbejder, der blandt andet består i personlig pleje af de ældre.

Speak : Her er brochuren fra Fælledgården. Altså det officielle billede ud ad til. Hjemmet vægter den personlige pleje og omsorg højt, og hjemmets målsætning er at være blandt et af Københavns bedste plejehjem. Og her er ældrechef i kommunen. Hun ved ikke på dette tidspunkt af interviewet, at vi har haft en ansat inde på plejehjemmet med skjult kamera, men vi har på forhånd fortalt hende, at der bliver rejst en barsk kritik af forholdene af en af de pårørende. Ældrechefen skal forholde sig til kritikken og fortælle, hvad hun som ansvarlig mener om forholdene på plejehjemmet.

Interviewer : Oplever du at der er liggesår på Fælledgården?

Dorte Svendsen-Tune : Nej, det er der ikke. Det er også noget af det, vi jævnligt tager op og drøfter i ledergruppen. Det ved jeg - at vi har ikke liggesår hos vores beboere.

MJ (skriver i dagbogen) : Den 18. januar 2006. Jeg skulle hjælpe en plejer med at skifte en mandlig beboer. Plejeren fortalte, at manden havde fået et ubehageligt sår på balden.

Plejer (skjulte optagelser) : Det er på grund af det du så [navnet angiveligt taget ud af lydsporet] har et lille bitte sår på størrelse med en femkrone. Øverst på låret, lige under balden, ikke? Det gør vi alt muligt for at få helet op.

MJ : Er det, fordi han har ligget for meget.

Plejer : Det er i forbindelse med. Han har simpelthen haft nogle dage med tyndskid, og det har så ætset hul.

MJ (skriver i dagbogen) : 7. januar 2006. Jeg var inde ved en yngre spastisk mand. Han havde et sår på ballen, som han sagde, var et siddesår.

MJ (skjulte optagelser) : Hov, jeg synes, du er helt hudløs bagpå.

[K2] : Ja, det skal smøres.

MJ : Det skal smøres. Men du er lidt hudløs. Hvorfor får du det? Er det, fordi du sidder for meget?

[K2] : Ja.

MJ (skriver i dagbogen) : 23. januar 2006. Jeg skulle tage en kvinde op. Hun havde nogle grimme sår på ballerne. De var meget åbne. Det svinger lidt, hvordan det går med dem, men hun har haft sår, lige siden jeg startede. Jeg checkede hendes journal, og det viste sig, at hun allerede i maj 2005 havde sår. De er åbenbart aldrig rigtig gået væk.

Interviewer : Hvad med når det bliver åbne liggesår, når huden sådan helt åbner sig?

Dorte Svendsen-Tune : Ja, men det har vi ikke, fordi de er beboere på vores plejehjem. Og heller ikke på Fælledgården.

Interviewer : Ja, men det handler selvfølgelig om, at det kan skabes ved, at man ikke skifter dem efter det behov, som den enkelte nu har.

Dorte Svendsen-Tune : Ja, men jeg synes ikke, at det er det, vi kender. At vi har liggesår.

Speak : Så vidt altså ældrechefen, der stadig ikke ved, at vi har haft Marike Jensen ansat. Ifølge [K1]s eget reglement skal en beboer på et plejehjem have hjælp, når behovet opstår.

Interviewer : Nu har du jo et par gange sagt, at du synes, at rengøringen er god, og at det med liggesår heller ikke forekommer. Hvis jeg nu fortæller dig, at der rent faktisk har været en ansat på plejehjemmet, som er en journalist, der har været ansat i to måneder med skjult kamera. Hvad vil du så sige til det?

Dorte Svendsen-Tune : Så vil jeg sige, så tror jeg han har fået et meget nuanceret billede af det at være på et plejehjem.

Interviewer : Jeg vil faktisk gerne vise dig et par stykker. Jeg har nogle her.

Plejer (skjulte optagelser uden personer, kun stemmen høres) : Så hjælper du lidt til selv nu, ellers kommer du til at sidde her, ikk'?

Beboer : Jo.

Interviewer : Og så kommer der et enkelt klip til.

MJ (billede af badeværelse, skjulte optagelser) : Der er godt nok lidt beskidt her.

Interviewer : Det er afføring, der er på billedet her.

MJ : Det ser ikke pænt ud.

Interviewer : Hvad siger du til, når du ser sådan nogle klip som de her?

Dorte Svendsen-Tune : Jeg synes ikke, de er i orden, men jeg synes, at nu bliver jeg præsenteret for dem på sådan en måde, der ikke er aftalt. Jeg synes ikke, de er i orden. Jeg ved ikke, hvordan de er løsrevet fra en eller anden sammenhæng, eller hvordan de er der. Men sådan som jeg lige umiddelbar ser dem, så er det klart, så synes jeg da, det er da ikke rart at se. Det er ikke i orden. Det vil vi da selvfølgelig tage fat i.

Studievært: God aften og velkommen Mogens Lønborg, Sundhedsborgmester i [K1], og Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen. Lad mig begynde med dig Bjarne Hastrup. Hvordan vil du beskrive forholdene som vi lige har set i de her indslag?

Udsendelsen fortsætter med en længere debat om forholdene på de københavnske plejehjem med Mogens Lønborg og Bjarne Hastrup som aktører.

2. Parternes synspunkter

[K1] har gjort gældende, at de har retlig interesse i sagen, idet [K2] er visiteret af [K1] til at bo på Fælledgården. [K1] har videre anført, at optagelserne er sket som følge af et ønske fra Danmarks Radio om at påvise mangler ved plejen og omsorgen på Fælledgården, hvorfor [K1] også har retlig interesse i sagen. Klagen er indbragt i samarbejde med [K2] og hans familie.

[K2] er filmet med skjult kamera, og vil trods sløringen kunne genkendes af pårørende og bekendte. Det fremgår endvidere af speaken at ”her er en spastiker på Fælledgården”, hvilket gør det muligt for besøgende på plejehjemmet at genkende ham ud fra omtalen, ligesom han er genkendelig på sit indbo, der fremgår af klippet.

[K2] har anført, at de presseetiske regler for anvendelsen af skjult kamera er overtrådt, idet han er filmet i færd med at få nedre toilette. Han finder det grænseoverskridende, at familie, venner og bekendte – herunder gæster i det dagcenter, han besøger – har set ham i den situation.

[K1] har anført, at en plejehjemsbolig skal respekteres på samme måde som andre private boliger. [K1] har videre anført, at [K2] er myndig, og at der ikke var noget til hinder for, at Danmarks Radio kunne have rettet henvendelse til ham for at få hans samtykke til at vise optagelsen. [K1] har herudover anført, at klippet ikke påviser den divergens i ældreplejen, som Danmarks Radio ønsker at påvise.

[K1] har anført, at muligheden for at gennemse udsendelsen ikke blev fremlagt som en mulighed for at udtage klip eller på anden måde redigere i udsendelsen, men mere som en mulighed for at forberede beboere og ansatte på udsendelsen.

[K1] har videre anført, at det er uden betydning, at [C] har nævnt sin fætters navn i et læserbrev andetsteds.

[K1] har oplyst, at de tre beboere, der er vist/nævnt, ikke havde sår opstået som følge af tryk, og at [K2] ikke har et liggesår. [K1] har endelig oplyst, at [K2] har spastiske lammelser og derfor sidder ned i døgnets 24 timer, hvorfor han har irriteret hud, som personalet er i færd med at pleje.

Danmarks Radio har bemærket, at hensigten med reportagen var at påvise den manglende overensstemmelse mellem [K1]s officielle retningslinier for ældrepleje, som beskrevet af kommunens ældrechef, Dorte Svendsen-Tune – og de konkrete vilkår for beboerne på Fælledgården, herunder at ældrechefen benægter, at der forefindes ligge- og siddesår på Fælledgården. Danmarks Radio har anført, at optagelserne viser, at [K2] har mere end ”irriteret hud”.

Danmarks Radio har videre anført, at vilkårene i ældreplejen er et væsentligt samfundsanliggende, der fortjener en mediemæssig omtale, og at indslaget medførte en omfattende samfundsdebat.

Danmarks Radio har afvist, at det var muligt at fremskaffe dokumentationen for divergensen mellem de faktiske forhold og [K1]s ældrechefs udmeldinger uden brug af optagelser foretaget med skjult kamera, og at optagelser på et plejehjem ikke fuldt ud kan sidestilles med optagelser i et privat hjem.

Danmarks Radio har videre oplyst, at [K1]s ældrechef og en informationsmedarbejder så udsendelsen den 17. maj 2006, ligesom udsendelsen blev vist for sundhedsborgmesteren, sundhedsdirektøren, ældrechefen, Fælledgårdens bestyrelsesformand og informationsmedarbejderen den 21. maj 2006. Danmarks Radio har anført, at bestyrelsesformand Esben Lunde tilkendegav, at han personligt ville tage sig af information til de ansatte og beboere på Fælledgården, hvorfor Danmarks Radio ikke fik adgang til at informere [K2] om optagelserne om ham.

Danmark Radio har anført, at ingen under dette gennemsyn fremførte noget om, at der ikke var tale om liggesår. Danmarks Radio har videre anført, at begrebet ”liggesår” i daglig tale omfatter mere, end hvad en læge måtte omtale medicinsk som liggesår.

Danmarks Radio har herudover anført, at det kun er personer med et indgående kendskab til [K2] og hans omgivelser, der kan genkende ham, hvorfor man anser sløringen tilstrækkelig. Ansigtet er sløret og navnet taget ud af lydsporet. Danmarks Radio har herudover anført, at en yderligere sløring ville have forringet formidlingen af den dokumentation, optagelserne giver.

Danmarks Radio gør opmærksom på, at [K2]s kusine i et læserbrev af 27. maj 2006 i Berlingske Tidende afslørede hans identitet, hvilket kan have bidraget til genkendelse af [K2].

Danmarks Radio har endelig anført, at det er en følge af den journalistiske vinkling, at der vises klip, der understøtter og dokumenterer påstanden om, at der er divergens mellem kommunens retningslinier og den reelle pleje af beboerne.

3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Niels Grubbe, Bo Maltesen, Lene Sarup og Ole Askvig.

Det er betingelse for at få en klage behandlet af Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Klagen angår Danmarks Radio omtale af [K1]s overholdelse af deres egen kvalitetsstandard. Da [K1] indirekte er nævnt i denne sammenhæng, har forvaltningen retlig interesse i, at klagen realitetsbehandles.

Optagelser af [K2], der er beboer på Fælledgården, er vist på en sådan måde, at det ikke kan udelukkes, at han vil kunne genkendes af personer, der kender ham. [K2] har derfor også retlig interesse i, at klagen realitetsbehandles.

Parterne har over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt beboeren har irriteret hud, eller der er tale om et sidde-/liggesår. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan Nævnet ikke tage stilling til, hvilken beskrivelse, der er den rigtige.

Pressenævnet finder det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser indhentet med skjult kamera, uden at efterfølende samtykke er tilvejebragt. En sådan fremgangsmåde kan endvidere kun være berettiget efter en nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse i hvert tilfælde. I dette tilfælde er hensynet til beskyttelsen af den enkeltes personlige anseelse så tungtvejende, at anvendelsen af skjult kamera som sket til optagelser af beboeren i forbindelse med gennemførelse af nedre toilette ikke er berettiget. Det påhvilede endvidere Danmarks Radio at sikre en effektiv anonymisering af beboeren, hvilket ikke er sket. Beboeren har ikke givet samtykke til at bringe optagelserne, og har heller ikke givet andre fuldmagt til at give samtykke på hans vegne. Der foreligger derfor i forhold til beboeren en tilsidesættelse af god presseskik, og Nævnet udtaler sin kritik heraf.

Pressenævnet finder, at Danmarks Radio i forhold til [K1] ikke har tilsidesat god presseskik.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Danmarks Radio at offentliggøre følgende:

”Kendelse fra Pressenævnet :

Danmarks Radio bragte den 21. maj 2006 programmet ”Magasinet Søndag”. I udsendelsen blev der fokuseret på forskellen mellem [K1]s officielle retningslinier for ældrepleje og forholdene på Omsorgscentret Fælledgården. I den forbindelse blev der vist optagelser foretaget med skjult kamera af en beboer i færd med at få hjælp til nedre toilette. [K1] og beboeren klagede til Pressenævnet, idet man mente, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

Pressenævnet finder det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser indhentet med skjult kamera, uden at efterfølende samtykke er tilvejebragt. En sådan fremgangsmåde kan endvidere kun være berettiget efter en nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse i hvert tilfælde. I dette tilfælde er hensynet til beskyttelsen af den enkeltes personlige anseelse så tungtvejende, at anvendelsen af skjult kamera som sket til optagelser af beboeren i forbindelse med gennemførelse af nedre toilette ikke er berettiget. Det påhvilede endvidere Danmarks Radio at sikre en effektiv anonymisering af beboeren, hvilket ikke er sket. Beboeren har ikke givet samtykke til at bringe optagelserne, og har heller ikke givet andre fuldmagt til at give samtykke på hans vegne. Der foreligger derfor i forhold til beboeren en tilsidesættelse af god presseskik, og Nævnet udtaler sin kritik heraf.

København, den 31. oktober 2006

Niels Grubbe, Bo Maltesen, Lene Sarup og Ole Askvig.”

Afgjort den 31. oktober 2006