Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland (Meldetjeneste i Grønland)

I medfør af § 1, stk. 2, § 6 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, således som denne lov er sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 607 af 25. juni 2001, fastsættes:

§ 1. Til betryggelse af skibsfarten i farvandene ved Grønland er der etableret to skibsrapporteringssystemer med det formål at overvåge skibes sejlads i disse farvande samt om nødvendigt at foranledige eftersøgnings- og redningsforanstaltninger iværksat.

Stk. 2. Der er etableret to systemer, et - benævnt GREENPOS - for skibe på rejse til og fra grønlandske farvande og et - benævnt KYSTKONTROL - for skibe i kystfart mellem grønlandske havne og anløbspladser.

Stk. 3. GREENPOS- og KYSTKONTROL-meldinger er afgiftsfrie for skibene.

Skibe på rejse til og fra grønlandske farvande

§ 2. Ethvert skib på rejse til eller fra grønlandske farvande, og som befinder sig inden for Grønlands kontinentale sokkel eller den eksklusive økonomiske zone skal afgive GREENPOS-meldinger til Grønlands Kommando i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 2. Såfremt et skibs melding udebliver, og det ikke er muligt at etablere forbindelse med skibet, påhviler det Grønlands Kommando at iværksætte eftersøgning af skibet efter de for eftersøgnings- og redningstjenesten gældende regler.

Skibe i kystfart mellem grønlandske havne og anløbspladser

§ 3. Ethvert skib på 20 BT og derover og fiskeskibe, på rejse mellem grønlandske havne og anløbspladser, skal afgive KYSTKONTROL-meldinger til bestemmelsesstedets skibskontrolstation i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 2.

Stk. 2. Skibe i atlantfart kan under sejlads mellem grønlandske pladser forblive i GREENPOS-systemet efter aftale med Grønlands Kommando.

Stk. 3. Kystradiostationerne fungerer som skibskontrolstationer under KYSTKONTROL.

Stk. 4. Det påhviler skibskontrolstationen for det område, hvor det påtænkte bestemmelsessted er beliggende, at holde kontrol med, om skibet afgiver melding som foreskrevet.

Stk. 5. Såfremt en melding udebliver, og det ikke er muligt at etablere forbindelse med skibet, underrettes politiet på bestemmelsesstedet. Det påhviler herefter politiet at iværksætte eftersøgning lokalt efter de for eftersøgnings- og redningstjenesten gældende regler.

§ 4. Ikke-rapporteringspligtige skibe vil ved afgivelse af en GREENPOS- eller KYSTKONTROL-melding blive omfattet af vedkommende skibsrapporteringssystem.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 5. Overtrædelse af § 2, stk. 1, eller § 3, stk. 1, medfører foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. Såfremt en straffesag pådømmes uden for Grønland, eller den vedrører en person eller virksomhed, der har bopæl eller er etableret uden for Grønland, kan der i stedet for foranstaltninger idømmes straf af bøde eller fængsel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. marts 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 797 af 24. august 2000 om skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 17. marts 2003

Ib Matthiesen

/ Michael Bager


Bilag 1

Grønlands positions rapporteringssystem (GREENPOS)

Bestemmelser for udfærdigelse af meldinger

1. Meldinger afgives af skibe, som er på rejse til eller fra grønlandske farvande og befinder sig inden for den Grønlandske kontinentale sokkel eller den eksklusive økonomiske zone . Meldingerne afgives fire gange i døgnet mellem 0000-0030, 0600-0630, 1200-1230 og 1800-1830 UTC.

2. Meldingerne sendes direkte til Grønlands Kommando, Flåderadio Grønnedal (GLK), der opretholder konstant lyttevagt på 2182 kHz, eller via en kystradiostation. Flåderadioradio Grønnedal kan kontaktes via alle moderne kommunikationsmidler herunder Inmarsat-C, telefax og e-mail.

Enhver melding indledes med ordet GREENPOS plus en 2-bogstavsforkortelse til identifikation af meldingen. Telegrammer, der indledes således, ekspederes afgiftsfrit som havende prioritet URGENT.

Meldingerne udfærdiges i overensstemmelse med nedenstående skema. De ikke-obligatoriske punkter medtages efter behov.

Designator
Obligatorisk for type melding
Oplysning
Tekst
 
Alle
Kodeord
”GREENPOS”
 
Alle
Type melding:
Sejlplan
Positionsmelding
Sidste melding
Ændringsmelding
En af følgende 2-bogstavsbetegnelser:
”SP” (Sailing Plan)
”PR” (Position Report)
”FR” (Final Report)
”DR” (Deviation Report).
A.
Alle
Skib
Navn og kaldesignal. (Eks.: AGNETHE NIELSEN/OULH)
B.
Alle
Datotidsgruppe
Svarende til position i pkt. C. eller D. angivet i UTC (Coordinated Universal Time)
En 6-cifret gruppe, efterfulgt af et Z. De 2 første cifre angiver datoen i den pågældende måned, de 2 næste timer og de 2 sidste minutter. Z angiver, at tiden er opgivet i UTC (Eks.: 041330Z).
C.
C. eller D. for alle
Position opgivet i bredde/længde
En 4-cifret gruppe for breddegrader og minutter efterfulgt af N og en 5-cifret gruppe for længdegrader og minutter efterfulgt af W. (Eks.: 5710N 04112W).
D.
C. eller D. for alle
Position ved geografisk stednavn
Stednavn eller retvisende pejling (3-cifre) og afstand i sømil (ordet ”afstand” anføres) fra et utvetydigt kendt stednavn. (Eks.: 165 afstand 53 Kap Farvel).
E.
SP, PR
Retvisende kurs
3-cifret gruppe (Eks.: 083).
F.
SP, PR
Fart i knob
2-cifret gruppe (Eks.: 14).
I.
SP
Bestemmelsessted og ETA (UTC)
Navn på bestemmelsessted efterfulgt af forventet ankomsttidspunkt, udtrykt som under designator B. (Eks.: Nanortalik 181400Z).
L.
SP
Planlagt sejlads
Kortfattet beskrivelse af den planlagte rute efter skibsførerens skøn. (Eks.: Fra nuværende position storcirkel til 100 sm. S for Kap Farvel, derfra langs iskanten til QAQORTOQ).
Q.
 
Fejl og mangler ved skibet
Fejl og mangler, som har betydning for skibets sikkerhed. (Eks.: Radar og VHF havareret).
S.
Alle
Vejr – og isforhold
Kort information om vejrforholdene og udviklingen i is-situationen siden sidste rapport. (Eks. SV 5, iskanten observeret fra 6120N03905W.)
X.
SP
Det totale antal ombordværende personer.
Andre relevante oplysninger.
Antal personer om bord skal anføres. (Eks.: POB 16).
Eventuelle oplysninger af interesse for eget eller andre skibes sikkerhed. (Eks.: Holder af for vejret på grund af kraftig overisning).

5. Sejlplan (»SP«) sendes som første melding:

a.
Ved indpassage i meldeområdet.
b.
Ved sidste afgang fra grønlandsk havn.
c.
Når et ikke-rapporteringspligtigt skib ønsker at blive omfattet af GREENPOS-systemet.

Eksempel:

GLK GRØNNEDAL

GREENPOS - SP

A. NONAME/NKFG

B. 071310Z

C. 5720N04510W

E. 330

F. 15

I. QAQORTOQ 080200Z

L. UDENSKÆRS DIREKTE

S. OVERSKYET - SYDVEST 5 - INGEN IS.

X. POB 16.

6. Positionsmelding (PR) sendes fire gange i døgnet:

Kl. 0000-0030, 0600-0630, 1200-1230 og 1800-1830 UTC.

Eksempel:

GLK GRØNNEDAL

GREENPOS - PR

A. NONAME/NKFG

B. 122310Z

C. 6024N05005W

E. 125

F. 10

S. KLART - NORDVEST 5 - STORIS 1/10.

7. Sidste melding (FR) sendes:

a.
Ved udpassage af meldeområdet
b.
Ved ankomst til grønlandsk bestemmelsessted
c.
Når et ikke-rapporteringspligtigt skib ønsker at udgå af skibsrapporteringssystemet.

Eksempel:

GLK GRØNNEDAL

GREENPOS - FR

A. NONAME/NKFG

B. 131700Z

C. 5705N03840W

S. ØST 6 - INGEN IS.

8. Ændringsmelding (DR) sendes:

Når skibets position er eller vil blive ændret væsentligt i forhold til den position, hvor skibet på grundlag af tidligere afgivne meldinger må forventes at befinde sig.

Eksempel:

GLK GRØNNEDAL

GREENPOS - DR

A. NONAME/NKFG

B. 130800Z

C. 6005N04952W

L. MOD ARSUKFJORD I STEDET FOR NUUK PÅ GRUND AF MASKINSKADE.


Bilag 2

Grønlands positions rapporteringssystem (KYSTKONTROL)

Bestemmelser for udfærdigelse af meldinger

1. Meldinger afgives af skibe, som er på rejse mellem Grønlandske havne eller anløbspladser. Meldingerne sendes til en kystradiostation beliggende i det område hvor skibets planlagte destination findes (Aasiaat radio, Qaqortoq radio eller Ammassalik radio) jf. appendix A. Kystradiostationerne kan kontaktes via alle moderne kommunikationsmidler, herunder Inmarsat-C, telefax og e-mail. Kystradiostationen er er ansvarlig for at overvåge skibets rejse fra tidspunktet for modtagelse af sejlplanen (SP) til modtagelse af rejsens sidste melding (FR).

2. Meldingerne skal sendes til en kystradiostation beliggende i det område hvor skibets planlagte destination findes (Aasiaat radio, Qaqortoq radio eller Ammassalik radio) jf. appendix A. Kystradiostationerne kan kontaktes via alle moderne kommunikationsmidler, herunder Inmarsat-C, telefax og e-mail.

3. Enhver melding indledes med ordet KYSTKONTROL plus en 2-bogstavsforkortelse til identifikation af meldingen. Telegrammer, der indledes således, ekspederes afgiftsfrit som havende prioritet URGENT.

4. Meldingerne udfærdiges i overensstemmelse med nedenstående skema. De ikke-obligatoriske punkter medtages efter behov.

Designator
Obligatorisk for type melding
Oplysning
Tekst
 
Alle
Kodeord
”KYSTKONTROL”
 
Alle
Type melding:
Sejlplan
Positionsmelding
Ændringsmelding Sidste melding
En af følgende 2-bogstavsbetegnelser:
”SP” (Sailing Plan)
”PR” (Position Report)
”DR” (Deviation Report).
”FR” (Final Report).
A.
Alle
Skib
Navn og kaldesignal. (Eks.: AGNETHE NIELSEN/OULH)
B.
Alle
Dato-tids-gruppe
Svarende til position i pkt. C. eller D. angivet i UTC (Coordinated Universal Time)
En 6-cifret gruppe, efterfulgt af et Z. De 2 første cifre angiver datoen i den pågældende måned, de 2 næste timer og de 2 sidste minutter. Z angiver, at tiden er opgivet i UTC (Eks.: 041330Z).
C.
C. eller D. for alle
Position opgivet i bredde/længde
En 4-cifret gruppe for breddegrader og minutter efterfulgt af N og en 5-cifret gruppe for længdegrader og minutter efterfulgt af W. (Eks.: 5710N 04112W).
D.
C. eller D. for alle
Position ved geografisk stednavn
Stednavn eller retvisende pejling (3-cifre) og afstand i sømil (ordet ”afstand” anføres) fra et utvetydigt kendt stednavn. (Eks.: 165 afstand 53 Kap Farvel).
E.
SP, PR
Retvisende kurs
3-cifret gruppe (Eks.: 083).
F.
SP, PR
Fart i knob
2-cifret gruppe (Eks.: 14).
I.
SP
Bestemmelsessted og ETA (UTC)
Navn på bestemmelsessted efterfulgt af forventet ankomsttidspunkt, udtrykt som under designator B. (Eks.: Nanortalik 181400Z).
L.
SP
Planlagt sejlads
Kortfattet beskrivelse af den planlagte rute efter skibsførerens skøn. (Eks.: Fra nuværende position storcirkel til 100 sm. S for Kap Farvel, derfra langs iskanten til OAQORTOQ).
Q.
 
Fejl og mangler ved skibet
Fejl og mangler, som har betydning for skibets sikkerhed. (Eks.: Radar og VHF havareret).
X.
SP
Det totale antal ombordværende personer.
Andre relevante oplysninger.
Antal personer om bord skal anføres. (Eks.: POB 16).
Eventuelle oplysninger af interesse for eget eller andre skibes sikkerhed. (Eks.: Holder af for vejret på grund af kraftig overisning).

5. Sejlplan (»SP«) sendes som første melding ved afgang:

Eksempel:

Kystradiostation QAQORTOQ

KYSTKONTROL – SP

A. NONAME/NKFG

B. 071310

D. NARSSAQ

I. QAQORTOQ 080200

L. DIREKTE UDENSKÆRS

X. POB 16.

6. Position Report (“PR”) Såfremt en rejse er længere end 24 timer, og skibet er udstyret med radio, skal der sendes en position rapport mindst hver 24 time. Rapporten skal adresseres til samme kystradiostation som sejlplanen blev afgivet til.

Eksempel:

Kystradiostation QAQORTOQ

KYSTKONTROL – PR

A. NONAME/NKFG

B. 122310

D. VED ARSUK

E. 310

F. 8

7. Ændringsmelding (“DR”) Sendes såfremt der er ændringer til de oplysninger, der blev opgivet i sejlplanen, og såfremt det opgivne ankomsttidspunkt overskrides med mere end en time. Meldingen adresseres til samme kystradiostation som sejlplanen blev sendt til. En deviationsrapport skal også sendes hvis den tidligere fremsendte ankomst tid overskrides med mere end 1 time.

Eksempel:

Kystradiostation QAQORTOQ

KYSTKONTROL – DR

A. NONAME/NKFG

B. 130800

D. ANKOMMET IVITTUT KL 1500

L. AFVENTER VEJRBEDRING FØR DER FORTSÆTTES TIL PAAMIUT. NY SEJLPLAN AFSENDES

8. Sidste melding (“FR”) Sendes umiddelbart efter ankomst. Adresseres til samme kystradiostation som sejlplanen.

Eksempel:

Kystradiostation QAQORTOQ

KYSTKONTROL – FR

A. NONAME/NKFG

B. 131700

D ANKOMMET PAMIUT

Underbilag A / Appendix A

AU740_2_1.png