Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri

 

 

I medfør af § 4 B i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998 som ændret ved lov nr. 484 af 9. juni 2004 fastsættes følgende:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygninger af eksisterende bebyggelse, som hører til følgende bygningskategorier:

1) Offentligt tilgængelige bygninger, forstået som bygninger, hvortil offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede har adgang.

2) Erhvervsbyggeri til service og administration.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygninger, hvor ombygningen ikke er væsentlig i henhold til byggelovens § 2, litra b, jf. dog §§ 4 og 5.

Kapitel 2

Tilgængelighedsforanstaltninger

§ 3. Der skal etableres mindst én niveaufri adgang til bygningen i henhold til bestemmelsen i bygningsreglement 1995, kapitel 4.2.1, stk. 2.

Stk. 2. Der skal etableres handicapparkeringspladser i henhold til bestemmelsen i bygningsreglement 1995, kapitel 2.6.2, stk. 3, jf. dog § 4, stk. 1.

Stk. 3. I offentligt tilgængeligt byggeri skal indrettes mindst et handicaptoilet i henhold til bestemmelsen i bygningsreglement 1995, kapitel 4.4.1, stk. 4, jf. dog § 4, stk. 1.

Stk. 4. I erhvervsbyggeri til service og administration skal indrettes mindst et handicaptoilet i henhold til bestemmelsen i bygningsreglement 1995, kapitel 4.4.4, stk. 5, jf. dog § 4, stk. 1.

Stk. 5. I offentligt tilgængeligt byggeri skal installeres elevator i henhold til bestemmelsen i bygningsreglement 1995, kapitel 4.2.1, stk. 3 og 4, jf. dog § 4, stk. 2.

Kapitel 3

Maksimalgrænse

§ 4. § 3, stk. 2, 3 og 4 finder kun anvendelse, såfremt udgifterne til etablering af disse tilgængelighedsforanstaltninger tilsammen ikke overstiger 9 % af de øvrige ombygningsomkostninger eksklusiv udgifterne til etablering af niveaufri adgang.

Stk. 2. § 3, stk. 5 finder anvendelse, såfremt udgifterne til etablering af denne og de i stk. 1 nævnte tilgængelighedsforanstaltninger tilsammen ikke overstiger 9 % af de øvrige ombygningsomkostninger eksklusiv udgifterne til etablering af niveaufri adgang.

Kapitel 4

Særlige bestemmelser

§ 5. Gennemføres flere ombygningsarbejder i samme bygning inden for en periode på 2 år, betragtes disse som én ombygningssag ved beregningen af, om § 4 finder anvendelse.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte periode på 2 år regnes som 2 år fra den dato, hvor den første ombygningssag er afsluttet.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger om byggetilladelse, som indgives efter den 1. januar 2005.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 13. december 2004

Jesper Rasmussen

/Mette Preisler