Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel IXUnder søgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin
Bilag 1 Bestemmelser om mobilt genoplivningsudstyr og iltflasker
Bilag 2 Uddannelseskrav
Bilag 3 Hejsebåre
Bilag 4 Medicin og medicinsk udstyr til MOB-både: Supplementskategori M
Bilag 5 Beskyttelses- og førstehjælpsudstyr i visse skibe med mulighed for kontakt med krigsgas: Supplementstype G
Bilag 6 Supplement til lægemidler og medicinsk udstyr til Farvandsvæsnets kystredningsfartøjer: Supplementstype F
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A IX B, undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin, 1. september 2007

 

Kapitel IX

Under søgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin

Afsnit B Sygdomsbehandling og medicin om bord i skibe

Regel 1 Anvendelse

1 Forskriften finder anvendelse på alle skibe med undtagelse af:

.1 Åbne fartøjer.

.2 Skibe, der går i fart af ikke over ½ times varighed i søen.

.3 Fritidsfartøjer, som anvendes i ikke-erhvervsmæssigt øjemed og som ikke er bemandet med en professionel besætning.

.4 Bugserfartøjer og andre fartøjer, der sejler i havneområder.

.5 Krigsskibe.

2 Såfremt skibets operative anvendelse anses for at gøre det påkrævet, kan Søfartsstyrelsen uanset undtagelserne i stk. 1 fastsætte nærmere bestemmelser for et skib eller en bestemt skibstypes udrustning med

.1 lægemidler, medicinsk udstyr og uddannelse.

.2 behandlingsrum, herunder dettes indretning og tilhørende faciliteter.

3 Dette afsnit indeholder bestemmelser, som er udformet på baggrund af Rådets direktiv 92/29/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe, EF-Tidende 1992 L 113 s. 19.

Regel 2 Fortegnelser og bøger m.v.

1 Ethvert skib skal medbringe lægemidler og medicinsk udstyr, hvis omfang fastsættes ved kategorierne A, B og C, jf regel 3, samt supplementstype CR, P, M, F og G, jf. regel 4.

Ethvert skib godkendt til sejlads med farligt gods skal supplere lægemidler og medicinsk udstyr, jf. regel 4 »Farligt gods«.

2 Til den aktuelle kategori og supplementstype skal om bord findes en publikation benævnt »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning«, herefter benævnt » fortegnelsen«.

3 En fortegnelser over de i stk. 1 nævnte kategorier og supplementstyper udgives som særlige publikationer, som på titelbladet er benævnt »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemidler og medicinsk udstyr kategori A« respektive B, C og supplementstype CR og P. Herudover udgives en fællesfortegnelse over alle kategorier benævnt »Fællesfortegnelse over lægemidler og medicinsk udstyr om bord i skibe«. Supplement typerne M, F og G er indeholdt som bilag i denne forskrift.

4 I skibe, der skal være forsynet med enten fortegnelse kategori A eller B, skal der om bord findes et eksemplar af den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog samt et eksemplar af denne forskrift. Endvidere skal der om bord findes en af Søfartsstyrelsen autoriserede Radio Medical optegnelser til brug i skibe ved sygdomme og ulykker, inklusive temperaturskemaer og diagnosesedler.

Ovenstående gælder tillige for skibe med både fortegnelse kategori C og supplementstype P.

5 I skibe, der skal være forsynet med fortegnelse kategori A skal, såfremt der om bord er påmønstret ikke dansktalende besætningsmedlemmer, lægebog og fortegnelse kategori A (Brugervejledning) tillige foreligge på engelsk.

6 De i regel 2, stk. 2 nævnte publikationer udelukker ikke brug af elektronisk medium under forudsætning af, at publikationen kan læses om bord.

Regel 3 Mængden af lægemidler og medicinsk udstyr

1 Mængden af lægemidler og medicinsk udstyr, der skal findes om bord, afhænger af skibets fart og antallet af ombordværende, som angivet nedenfor:

Kategori A:

Skibe, der anvendes til sejlads eller fiskeri på havet, og som kan sejle på langfart.

Passagerskibe, der har tilladelse til at befordre flere end 100 passagerer, og som er i fart af over 4 timer i søen.

Kategori B:

Skibe, som sejler ud for EU landenes og Norges kyster i en afstand af mindre end 150 sømil fra den nærmeste havn, som har det fornødne medicinske udstyr. Kan udvides til at omfatte skibe, som sejler i en afstand af mindre end 175 sømil fra nærmeste havn, som har det fornødne medicinske udstyr, hvis skibet hele tiden befinder sig inden for redningshelikopteres aktionsradius.

Kategori C:

Skibe, der anvendes til sejlads i havområde A1, i en afstand af ikke over 25 sømil fra EU/EØS landenes kyster.

2. Mobilt genoplivningsudstyr, jf. bilag 1, indgår i kategori A og B. For kategori C gælder at mobilt genoplivningsudstyr indgår, hvis skibet:

.1 er klassificeret iht. IMDG koden og sejler med farligt gods.

.2 har krav om supplementstype P.

3. Lægemidlerne og det medicinske udstyr skal ved enhver rejses begyndelse være til stede i de foreskrevne mængder. Finder der under rejsen et forbrug sted, skal det forbrugte erstattes, så snart lejlighed dertil gives.

4. De foreskrevne mængder af lægemidler og medicinsk udstyr er minimumsmængder. Skibsføreren afgør i det enkelte tilfælde, om der skal medtages en større mængde end angivet i skibets fortegnelse

Regel 4 Supplement til kategori A, B og C

1 Redningsbåde og - flåder: Supplementstype CR

.1 Et skibs redningsbåde og -flåder skal være udrustet med lægemidler og medicinsk udstyr, som fastsat i publikation Supplementstype CR. For alle et skibs redningsbåde og -flåder, kan anvendes en samlet publikation Supplementstype CR. Publikation skal forefindes om bord på skibet.

.2 Lægemidler og medicinsk udstyr til redningsbåde og -flåder skal opbevares i vandtæt emballage, der skal være mærket på iøjefaldende måde med påskriften »Supplementstype CR«, samt udløbsdato for det lægemiddel med den korteste holdbarhed.

.3 Lægemidler, der indgår i Supplementstype CR, og som leveres i glasbeholdere, skal være coatede.

.4 I supplementstype CR skal findes en af Søfartsstyrelsen autoriseret vandbestandig vejledning, der udgives som en særlig publikation, benævnt »Lægemiddelfortegnelse til redningsbåde og -flåder«. Den vandbestandige vejledning skal være pakket i CR kisten.

.5 Eftersynet af lægemidler og medicinsk udstyr foretages ved de lovpligtige service eftersyn for redningsbåde og -flåder.

.6 Eftersynet kan undtagelsesvis udskydes i en periode på højest 5 måneder.

2 Passagerskibe: Supplementstype P

.1 Et passagerskib skal, som en del af skibets medicinske udrustning, medføre en førstehjælpstaske samt supplerende lægemidler, såfremt:

.1 Passagerskibet har tilladelse til at befordre flere end 100 passagerer, og går i en fart af over en halv times varighed i søen.

.2 Førstehjælpstaskens indhold og de supplerende lægemidler er fastsat i en særlig publikation benævnt »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemidler og udstyr i førstehjælpstaske, Supplementstype P. Indholdet i Supplementstype P tages så vidt muligt fra skibets øvrige beholdning af lægemidler og medicinsk udstyr.

.3 Den i stk. 2 nævnte publikation skal findes om bord i de af stk. 1.1 omfattede passagerskibe.

3 Skibe med krav om MOB-båd: Supplementstype M

.1 Skibets mand-overbord-både (MOB-både) skal være udrustet med medicinsk udstyr, som er fastsat i bilag 4 Supplementstype M.

.2 Udstyret tages så vidt muligt fra skibets øvrige beholdning.

.3 Dersom MOB-båden fungerer som redningsbåd, skal den tillige være udstyret med medicin og medicinsk udstyr svarende til en redningsbåd Supplementstype CR.

4 Skibe med mulighed for opfiskning eller kontakt med krigsgas: Supplementstype G

.1 Fiskefartøjer, der driver fiskeri med bundslæbende redskaber eller med garn fast placeret på havbunden, redningsfartøjer, fiskeriinspektionsskibe og miljøfartøjer, skal i de i bilag 5 definerede områder med mulighed for opfiskning af og/eller kontakt med krigsgas, være udrustet med beskyttelses- og førstehjælpsudstyr, således som det er fastsat i bilag 5.

5 Supplement til skibe som transporterer farligt gods:

.1 Et skib, der har tilladelse til at transportere farligt gods, som er klassificeret iht. IMDG- koden (»International Maritime Dangerous Goods Code« ) skal supplerende til det i regel 2, stk. 1 nævnte medføre lægemidler og medicinsk udstyr i henhold til de enhver tid gældende supplementslister, der er indeholdt i »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemidler og medicinsk udstyr kategori A«, respektive, B og C.

.2 I skibe som transporterer farligt gods, jf. IMDG- koden og BC-koden, skal forefindes en udgave af den til enhver tid gældende MFAG (»Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods«).

6 Farvandsvæsenets redningsfartøjer: Supplementstype F

.1 De af Farvandsvæsenets kystredningsfartøjer, som er udrustet med lægemidler og medicinsk udstyr efter kategori C, skal suppleres med de lægemidler og medicinsk udstyr, som beskrevet i bilag 6.

Regel 5 Indkøb, forsendelse og levering af lægemidler og medicinsk udstyr

1 I medfør af Lægemiddelstyrelsens gældende bekendtgørelse »Bekendtgørelse om skibsførers og -rederes indførsel af lægemidler ved anløb af udenlandsk havn« , skal førstegangs indkøb af lægemidler til nybygninger og skibe der indflages, ske på et dansk apotek.

2 Komplettering (opfyldning) af skibets medicinkiste, kan foretages på apotek i andet EU/EØS-land eller tredjeland, under forudsætning af at den korrekte ettiketering foretages, jf. »Fortegnelsen« for den pågældende kategori A, B,C, samt supplementstype CR, P, og farligt Gods, og bilag 3, bilag 4, bilag 5 og bilag 6.

3 Lægemiddelstyrelsen kan påbyde at skibsførere og – redere fremlægger dokumentation for at indkøbet er til brug for sygdomsforebyggelse og – behandling af om bordværende personer.

4 Indkøb af lægemidler og medicinsk udstyr rekvireres skriftligt af rederen eller skibsføreren. I rekvisitionen oplyses, hvilken kategori og supplementstype anskaffelsen eller kompletteringen vedrører.

5 Apoteket skal på rederens eller skibsførerens begæring udlevere de i fortegnelserne og bilag opførte lægemidler.

6 Lægemidler skal leveres med trykt eller maskinskrevet oplysning i henhold til vejledningen i Fortegnelserne.

7 Over de til skibet leverede lægemidler og medicinsk udstyr udfærdiger apoteket en dokumentation, som medfølger ved leveringen.

8 Apoteket skal ved forsendelse sikre, at lægemidler og medicinsk udstyr er forsvarligt emballeret, herunder sikret forsvarligt mod kondensfugt og vejrlig.

9 Apoteket skal sikre, at lægemidler for hvilke der gælder særlige krav til opbevaringstemperatur, opbevares korrekt indtil skibet modtager lægemidlerne.

10 Lægemidler og sterilt medicinsk udstyr skal på udleveringstidspunktet altid have mindst 70 % af sin holdbarhedsperiode tilbage.

11 Lægemidler skal holde et kvalitetsniveau, som er forenelig med den til enhver tid gældende WHO udgave af »Certification Scheme on the Quality of Pharmaceutical Products Moving in International Commerce«.

12 Det medicinske udstyr skal være CE-mærket. Oplysningerne om det medicinske udstyr skal være affattet på dansk eller engelsk.

13 Fabrikanter af oppustelige redningsflåder samt ledere af servicestationer, som foretager eftersyn og ompakning af flåder, kan skriftligt og mod forevisning af tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvirere de for redningsflåder foreskrevne lægemidler.

14 For de skibe, hvor der er krav om båre, er kravene til denne beskrevet i bilag 3.

Regel 6 Opbevaring og kontrol af lægemidler og medicinsk udstyr om bord

1 Kun lægemidler og medicinsk udstyr, der udgør en del af skibets udrustning i henhold til gældende fortegnelse og gældende supplementsfortegnelser og de i regel 4 nævnte supplementstyper, må forefindes om bord.

2 Lægemidlerne og det medicinske udstyr skal organiseres og nummereres i henhold til vejledningerne i gældende fortegnelse og i den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog.

3 Lægemidler og sterilt medicinsk udstyr skal opbevares i originalemballagen.

4 Lægemidler og medicinsk udstyr skal anbringes på et mod fugt, stærk kulde og varme vel beskyttet sted. Opbevaringskrav, som er anført i fortegnelsernes brugervejledning, skal overholdes.

5 Midler til bekæmpelse af insekter og skadedyr samt antiseptiske stoffer med korrosive egenskaber må ikke opbevares sammen med lægemidler og medicinsk udstyr.

6 Et hvert besætningsmedlem skal ved påmønstringen oplyse skibsføreren eller sygdomsbehandleren om medbragte lægemidler.

7 Medbragt lægemiddel skal indføres i fortegnelsen og på sygdomsbehandlernes begæring deponeres sammen med skibets øvrige beholdning af lægemidler.

8 Lægemidler og medicinsk udstyr skal ved skibsførerens foranstaltning underkastes eftersyn mindst én gang årligt. Eftersynet skal dokumenteres. Dokumentationen attesteres af skibsføreren.

9 Eftersynet har til formål at komplettere beholdningen af lægemidler og medicinsk udstyr og at sikre, at holdbarhedstider ikke er overskredet, og at udstyr eller emballage ikke er skadet eller korroderet.

10 Hvor der er tvivl om lægemidlets eller udstyrets kvalitet, udskiftes dette.

11 Ved modtagelsen af lægemidler og udstyr fra et apotek skal skibsføreren eller sygdomsbehandleren kontrollere, at kompletteringen er i orden i henhold til gældende fortegnelse, at lægemidlerne er forsynet med tekst efter anvisningen i regel 5, stk. 6, at produktets holdbarhed opfylder bestemmelsen, jf. regel 5, stk. 9 og 10, og at emballagen er intakt og uden skader efter fugt, jf. regel 5, stk. 8.

Regel 7 Sygdomsbehandlere

1 Sygdomsbehandleren skal have mindst 24 måneders dokumenteret fartstid eller være i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis. I fiskeskibe med en længde under 9 meter skal sygdomsbehandleren opfylde betingelserne for at føre sådanne skibe.

2 Personer med dansk autorisation som sygeplejerske eller som læge kan uden den i stk. 1 krævede fartstid eller sønæringsbevis ansættes som sygdomsbehandler, såfremt de har gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt sygdomsbehandleruddannelse.

Regel 8 Radio Medical Danmark

1 Lægerne ved Radio Medical Danmark har det lægelige ansvar for den behandling, der er ydet på deres foranledning.

2 Lægelig rådgivning fra Radio Medical Danmark skal udover lægelovens bestemmelser følge retningslinierne fastsat i Søfartsstyrelsens Radio Medical Instruks, i den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog og i fortegnelsernes brugervejledning .

Regel 9 Sygdomsbehandling

1 Sygdomsbehandlingen om bord skal tilrettelægges og udføres efter anvisningerne i den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog.

2 I de tilfælde, der er beskrevet i den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog samt i Radio Medical optegnelsen, skal sygdomsbehandleren så vidt muligt søge lægeråd ved Radio Medical Danmark. Undladelse af at søge lægeråd ved Radio Medical må kun ske efter undersøgelse af patienten.

3 Sygdomsbehandleren er ansvarlig for, at der føres Radio Medical optegnelse over.

.1 enhver undersøgelse.

.2 enhver ordination fra Radio Medical.

.3 enhver behandling.

.4 enhver udlevering af lægemidler.

.5 de i den af Søfartsstyrelsen autoriserede lægebog beskrevne tilfælde.

4 Yderligere oplysninger, undersøgelser og behandling suppleres efter ordination af Radio Medical.

5 Sygdomsjournaler og Radio Medical optegnelser skal opbevares utilgængeligt for andre end skibsføreren eller sygdomsbehandleren.

6 Patienten har ret til indsigt i egne sygdomsjournaler og Radio Medical optegnelser.

7 De søfarende skal ved afmønstringen have udleveret egen sygdomsjournal og Radio Medical optegnelse. For passagerer skal sygdomsjournalen og Radio Medical optegnelsen udleveres ved rejsens slutning.

8 Efter henholdsvis afmønstringen eller rejsens slutning opbevares om bord i skibet en udskrift af sygdomsjournalen og Radio Medical optegnelsen i ét år eller indtil skibets salg el. lign., hvorefter dokumenterne destrueres.

Regel 10 Udlevering af lægemidler

1 Lægemidler må udelukkende udleveres af skibsføreren eller sygdomsbehandleren.

2 Udlevering må kun ske til ombordværende personer, for hvis pleje og sundhedstilstand skibsføreren er ansvarlig ifølge søfartslovgivningen.

3 Før udlevering af lægemidler iagttages de særlige anvisninger efter regel 9, og anvisningerne i fortegnelsens brugervejledning samt på lægemidlets etiket.

4 Indtages lægemidlet ikke umiddelbart ved udleveringen, bør det udleveres i passende emballage mærket med lægemidlets navn samt doseringsangivelse.

5 Lægemidler anvendes så vidt muligt først efter rådgivning fra Radio Medical Danmark.

6 I akutte livstruende situationer o.l., hvor rådgivning fra Radio Medical Danmark ikke umiddelbart er mulig, bør den nødvendige medicinering og anden behandling foretages efter et samlet skøn over den syges tilstand. I sådanne tilfælde anføres årsagen hertil i skibsdagbogen eller, hvor en sådan ikke føres, i bilagsmappen. Årsagen må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

Regel 11 Uddannelse

1 Rederen skal sørge for, at skibsføreren og sygdomsbehandleren har gennemgået en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse i overensstemmelse med den udrustning af lægemidler og medicinsk udstyr, som skal findes om bord.

2 Uddannelsen efter stk. 1 skal genopfriskes mindst hvert femte år. For passagerskibe udrustet med kategori C og supplementstype P skal uddannelsen dog genopfriskes mindst hvert andet år.

3 Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler for efteruddannelse i overensstemmelse med den udrustning af lægemidler og medicinsk udstyr, som findes om bord, og under hensyntagen til de forekommende risici og skibenes særlige behov, jf. bilag 2.

4 Søfartsstyrelsen fastsætter krav til udstyr, lokaler og til uddannelse af undervisere ved institutioner, der udfører uddannelser af sygdomsbehandlere, samt til uddannelsernes indhold og omfang.

Regel 12 Pligter

1 Rederen skal sørge for, at skibsføreren og den, der varetager sygdomsbehandlingen om bord, er instrueret i og har mulighed for at opfylde de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til dette afsnit.

2 Skibsføreren, og den der er ansvarlig for sygdomsbehandlingen, påser, at skibet er forsynet med lægemidler og udstyr, som foreskrevet i regel 2, regel 3, og regel 4.

3 I de tilfælde Søfartsstyrelsen forestår eller gennemfører sundhedsfremmende eller oplysende kampagner skal rederen og skibsføreren sørge for at materiale, som udgives i forbindelse med en sådan kampagne, gøres let tilgængelig for besætningen.

Regel 13 Grønland

1 For Grønland gælder dette afsnit med følgende afvigelser:

.1 Om bord i skibe hjemmehørende i Grønland skal tillige på grønlandsk findes:

.1 De i regel 2, stk. 1-6 omhandlede fortegnelser til kategori A, B C.

.2 Den i regel 4 omhandlende supplementstype CR, inkl. vandbestandige vejledning

.3 Den i regel 4 omhandlede supplementstype P.

.4 Den i regel 2, omhandlede lægebog og blanket sæt af Radio Medical optegnelse til brug i skibe ved sygdomme og ulykker samt dette afsnit.

.5 Den i regel 5, stk. 6, omhandlede oplysning om lægemidlerne.

.2 I stedet for det i regel 3, stk. 1 fastsatte, skal skibe hjemmehørende i Grønland, afhængig af skibets fart og antallet af ombordværende, være forsynet med følgende lægemidler og medicinsk udstyr:

Kategori A:

Skibe, der anvendes til sejlads eller fiskeri ud over 200 sømil fra grønlandske kyster (basislinien).

Skibe der anvendes til sejlads eller fiskeri i fart nord for Thule og nord for Scoresbysund.

Kategori B:

Skibe, der anvendes til sejlads eller fiskeri i en afstand af mindre end 200 sømil fra grønlandske kyster (basislinien) syd for Thule og syd for Scoresbysund.

Skibe, der anvendes til sejlads eller fiskeri i farvandet mellem Island og Grønland (Danmarksstrædet).

Passagerskibe, der har tilladelse til at befordre færre end 100 passagerer, og som går i fart af over 4 timer i søen. Disse passagerskibe skal tillige være forsynet med en førstehjælpstaske. Supplementskategori P.

Kategori C:

Fartøjer der anvendes til sejlads eller fiskeri i en afstand af mindre end 30 sømil fra grønlandske kyster (basislinien) syd for Thule og syd for Scoresbysund.

.3 I stedet for regel 5, stk. 2, gælder, at indkøb af lægemidler skal ske på de af Hjemmestyret udpegede sygehuse. Indkøb af apotekerforbeholdte lægemidler kan også ske på et apotek i EU/EØS-lande eller tredje lande.

.4 Den i regel 5, stk. 3 omhandlede tilladelse til at rekvirere de for redningsflåder foreskrevne lægemidler indhentes hos det i Grønland ansvarlige direktorat.

.5 I stedet for regel 10, stk. 5, gælder, at lægemidler, der normalt kun udleveres ved læge eller sygehus i Grønland, må så vidt muligt først anvendes efter rådgivning fra Radio Medical Danmark eller fra lægefaglig bistand fra det grønlandske sundhedssystem. Lægemidler, der normalt kræver rådgivning fra læger, er oplyst i fortegnelsens brugervejledning under anmærkninger.

.6 I stedet for regel 10, stk. 6, gælder, at i akutte livstruende situationer o.l., hvor rådgivning fra Radio Medical Danmark eller fra lægefaglig bistand fra det grønlandske sundhedssystem ikke umiddelbart er mulig, kan den nødvendige medicinering foretages efter et samlet skøn over den syges tilstand. Årsagen til at rådgivning fra Radio Medical Danmark eller det Grønlandske sundhedssystem ikke umiddelbart er muligt, anføres i skibsdagbogen eller, hvor en sådan ikke føres i tilsynsbogen.

.7 Den i regel 11 krævede uddannelse gælder ikke for skibe med fortegnelse type C.

 

Søfartsstyrelsen, den 16. august 2007

Steen Nielsen

/Finn TikjøbBilag 1

Bestemmelser om mobilt genoplivningsudstyr og iltflasker

1.1 Det mobile genoplivningsudstyr består af en iltflaske monteret med reduktionsventil, flowregulator, ventilationspose med voksenmaske og tilhørende slanger.

1.2 Flowregulatoren skal som minimum kunne dosere iltmængden i intervallet fra 0-1-2-3-6-9-12 og15 liter ilt per minut.

1.3 Der skal forefindes pakninger i reserve til forbindelsen mellem reduktionsventil og iltflaske.

1.4 Endvidere skal der være en tungeholder og et mekanisk sug med tilhørende sugekateter og et reservoir. Suget skal kunne fungere uden anvendelse af iltflasken.

1.5 I udstyret skal der forefindes en overskuelig betjeningsvejledning og en behandlingsvejledning for førstehjælp ved hjertestop.

2 Det mobile genoplivningsudstyr skal være samlet og klart til brug i en enhed, der let kan transporteres.

3 Skibsmedicinkistens ilt er medicinsk ilt. Når der i medicinkistefortegnelsen er anført en bestemt mængde ilt – f.eks. 4 liter i en B-kiste – betyder dette 4 liter ilt under mindst 200 bars tryk, svarende til 800 liter »brugsilt«.

4 I det mobile genoplivningsudstyr skal iltflaskernes størrelse være mellem 2 og 4 liter. Med et tryk på 200 bar svarer det til følgende indhold ved atmosfæretryk

2 liters flaske 2 x 200 = 400 liter

4 liters flaske 4 x 200 = 800 liter

5 Ilten i det mobile genoplivningsudstyr skal være fordelt på to flasker af 2- 4 liter. Den ene skal befinde sig klar til brug i genoplivningsudstyret.

6 Det mobile genoplivningsudstyr skal afprøves og underkastes eftersyn mindst hver tredje måned. Eftersynet skal dokumenteres og attesteres af skibsføreren.

7 Iltflasker skal trykprøves senest hver tiende år.Bilag 2

Uddannelseskrav

Skibets godkendte fartsområde

Kategori

 

Uddannelses-bevis kategori

 

Efteruddannelse

Fart på alle have

A

A

Adgang til efteruddannelse kategori A kræver uddannelsesbevis kategori A, og skal gentages senest hvert 5 år jf. Søfartsstyrelsens gældende regler.

Op til 150 sømil

(op til 175 sømil ved helikopter dækning) fra EU kyster

B

A eller B

Adgang til efteruddannelse medicinkiste kategori B kræver uddannelsesbevis kategori A eller B, og skal gentages senest hvert 5 år jf. Søfartsstyrelsens gældende regler.

Op til 20 sømil fra kysten

C

A, B eller C

Adgang til efteruddannelse medicinkiste kategori C kræver uddannelsesbevis kategori A, B eller C, og skal gentages senest hvert 5 år jf. Søfartsstyrelsens gældende regler.

 

Færger og Passagerskibe

Skibets godkendte fartsområde

Kategori og supplements-type

Efteruddannelse.

Op til 20 sømil fra kysten og med flere end 100 passagerer

og går i fart af over en halv times varighed i søen

C + P

Adgang til efteruddannelse medicinkiste kategori

C + P kræver uddannelsesbevis kategori A, B eller C.

Skal gentages senest hvert 2 år jf. Søfartsstyrelsens gældende regler.

 Bilag 3

Hejsebåre

1 Der skal på skibe med krav om hejsebåre, forefindes langt rygbræt (Spinal board) og egnet hejsebåre til transport af langt rygbræt.

2 Langt rygbræt skal have følgende specifikationer :

.1 Mål:

Nyttelængde skal være mindst 1830 mm og højst 1980mm

Bredde: mindst 400mm og højst 500mm

Dybde: højst 70 mm (opklappet og sammenklappet)

.2 Egenvægt:

Egenvægt på ikke mere end 8 kg. Egenvægt bør være så lille som muligt.

.3 Bæreevne:

Bæreevnen skal være mindst 150 kg.

.4 Konstruktion:

Det lange rygbræt skal være en robust letvægtskonstruktion. Det skal være forsynet med mindst 3 greb på hver langside og mindst 1 greb i fod- og hovedende.

Håndtagene skal være let tilgængelige og give et sikkert greb til at løfte, sænke og bærer.

.5 Liggeflade:

Liggefladen skal være udformet således, at den giver maksimal støtte til hovedet, ryg, nakke og mave. Liggefladen skal være udformet således, at indtrængen af væsker forhindres. Materialet skal være let at rengøre, være vaskbart og mineraloliebestandigt. Det skal kunne modstå temperaturer i området +70ºC til -30°C.

.6 Fastspændingssystem:

Der skal være mindst fire patientfastgørelsesmuligheder med hurtigudløsning.

.7 Brændbarhed – giftige brændende gasser:

Der må ikke være tiltagende ulmen eller antændelse med flamme ved prøvning i overensstemmelse med EN 1021-1.

.8 Deformation af liggearealet:

Det lange rygbræt må ikke blive permanent bøjet eller knække ved prøvning i overensstemmelse med EN 1865:2000, kap.5.7.1.

.9 Vridbestandighed:

Der må ikke være blivende deformation ved prøvning i overensstemmelse med EN 1865:2000, kap.5.7.2.

3 Krav til egnet hejsebåre for langt rygbræt

.1 Båren skal være forsynet med mindst 3 greb på hver langside og mindst 1 greb i fod- og hovedende.

.2 Håndtagene skal være let tilgængelige og give et sikkert greb til at løfte eller sænke og bære båren.

.3 Liggefladen skal være udformet således, at indtrængen af væsker forhindres. Materialet skal være let at rengøre, være vaskbart og mineraloliebestandigt samt kunne tåle foreløbig røntgendiagnostik. Det skal kunne modstå temperaturer i området +70ºC til - 30ºC.

.4 Båren skal være forsynet med løfteseler, til hejsning horisontalt og vertikalt.

.5 Mindst fire patientfastgørelsesmulighed med hurtigudløsning.

.6 Fodplade til støtte ved hejsning vertikalt.

.7 Egenvægten skal være så lav som muligt.

.8 Bærerevne mindst 150 kg.Bilag 4

Medicin og medicinsk udstyr til MOB-både: Supplementskategori M

1. Ifølge bestemmelser i SOLAS, LSA-code kapitel III skal visse større skibe medføre en mand-overbord-båd (MOB-båd). Disse både skal være udrustet med et førstehjælpsudstyr med et relativt begrænset indhold, som udgør en del af bådens samlede udrustning.

2. Indholdet er som minimum følgende:

2 stk. Kompres forbinding, ca. 8 cm

2 stk. Absorberende forbinding, ca. 20 x 30 cm

2 stk. Usteril elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4 m

2 stk. Trekant tørklæder ( Mitella)

1 stk. Kraftig klædesaks

2 par Engangshandsker usterile, X-large

1 stk. Pocket mask

3. Det medicinske udstyr skal pakkes i en egnet og vandtæt beholder/pose, som forsynes med udløbsdato.

4. Det medicinske udstyr skal minimum en gang årligt underkastes et eftersyn. Eftersynet skal dokumenteres. Dokumentationen skal være tilgængelig for Søfartsstyrelsen.

5. Søfartsstyrelsen accepterer, at førstehjælpsudstyret udgøres af en på markedet værende førstehjælpskasse eller en kasse som skibet evt. selv har pakket, men med ovennævnte indhold.Bilag 5

Beskyttelses- og førstehjælpsudstyr i visse skibe med mulighed for kontakt med krigsgas: Supplementstype G

1. Områder som er omfattet af supplement, jf. Regel 4.4

Område A

Begrænset af:

Meridianerne 18° 30' øst og 20° 00' øst, samt breddeparallellerne 55° 50' nord og 56° 40' nord.

Område B

Begrænset af:

Meridianerne14° 30' øst og 16° 30' øst, samt breddeparallellerne 54° 50' nord og 55° 30' nord.

Område C

Begrænset af:

Meridianerne 10° 00' øst og 10° 20' øst, samt breddeparallellerne 54° 45' nord og 54° 52' nord.

2. Beskyttelses- og førstehjælpsudstyr

2.1 Fartøjer, der er omfattet af regel 4.4, skal være forsynet med følgende beskyttelsesudstyr pr. påbegyndt 3 besætningsmedlemmer:

.1 En helmaske som lever op til Europæisk standard EN 136:, klasse 3 med påskruet filter. Filter skal leve op til Europæisk standard EN 141: F ilterne skal være klassificeret A2B2E2K2-P3.

2.2 Et par butylgummihandsker af mindst 36 cm længde til hvert besætningsmedlem. Tykkelsen af handskerne skal være 0,30 – 0,50 mm

2.3 Førstehjælpsudstyr bestående af:

En pakke tungespatler

Flydende sæbe, 0,5 liter

Engangsvaskesvampe, 100 stk.

Instruks »Førstehjælp ved krigsgasser«

Yderligere førstehjælpsudstyr i område C

3 Når der i område C forefindes fartøjer som beskrevet i regel 4,4 skal førstehjælpsudstyret yderligere pr. påbegyndt antal af 3 besætningsmedlemmer bestå af 10 injektionssprøjter med påmonteret kanyle (autoinjector) indeholdende injektionsvæske svarende til 2,0 mg atropinsulfat og 220 mg obidoximklorid pr. sprøjte. Injektionssprøjterne skal være forsynet med brugsanvisning.

4 Udstyrets opbevaring:

Åndedrætsværn og filter skal opbevares i en egnet beholder, og førstehjælpsudstyret skal opbevares i en kasse mærket »gas førstehjælpsudstyr«. Det samlede udstyr skal anbringes på et let tilgængeligt sted i skibet, som er tilstrækkeligt beskyttet mod fugt, kulde og varme.

5 Skibsførerens pligter

Skibsføreren skal sørge for, at udstyret ved indkøb er mærket med udløbsdato, og udskiftes senest på den udløbsdato, som er påmærket de enkelte udstyrsdeleBilag 6

Supplement til lægemidler og medicinsk udstyr til Farvandsvæsnets kystredningsfartøjer: Supplementstype F

1. Farvandsvæsnets kystredningsfartøjer som udrustet med lægemidler og medicinsk udstyr efter kategori C, skal yderligere supplere med følgende:

1 stk. mobilt genoplivningsudstyr i henhold til Søfartsstyrelsens gældende bestemmelser om mobile genoplivningsudstyr og iltflasker, jf. bilag 1.

2 stk. intersurgical masker, model nr.1115.

1 stk. tungeholder, størrelse 2.

1 stk. tungeholder, størrelse 3.

1 stk. tungeholder, størrelse 4.

1 stk. kraftig klædesaks.

1 stk. oppustelig frakturskinne, senior, hel ben.

1 stk. oppustelig frakturskinne, senior, hel arm.

1 stk. stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner.

4 stk. hypotermitæppe.

Redaktionel note
  • Meddelser fra Søfartsstyrelsen A består af en kort forskrift og et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning : i feltet "populærtitel" skrives "meddelelser a"