Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om udbetaling af forskud og refusion til de
anerkendte arbejdsløshedskasser

 

Reglerne om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte arbejdsløshedskasser fremgår af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 585 af 23. juni 2000.

Om bekendtgørelsens enkelte bestemmelser bemærkes:

1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde (§§ 1, 6 og 9)

Bekendtgørelsen gælder forskud og refusion, der ydes af direktoratet til

a udbetaling af løbende ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om seniorydelse

a udbetaling af den skattefri præmie under den fleksible efterlønsordning

a udbetaling af renter ved efterbetaling af dagpenge mv.

a tilbagebetaling eller overførsel af efterlønsbidrag til en pensionsordning i Danmark eller i udlandet

a udlæg til sikring af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag samt

a udbetaling af bidrag til a-kassens administration ved udbetaling af efterløn og overgangsydelse til personer bosat i et andet EØS-land.

2. Forskuddets størrelse (§ 1, stk. 5)

Forskudsbeløbet kan højst svare til a-kassens nettoanvisninger.

For de løbende udbetalinger er det bruttoydelserne eksklusive skat og bidrag til ATP. For modtagere af dagpenge i a-kasser for lønmodtagere er det endvidere eksklusive bidrag til Den Særlige Pensionsopsparing (SP).

For tilbagebetaling af efterlønsbidrag er det bidraget eksklusive enten skat eller den afgift, der efter pensionsbeskatningsloven skal modregnes ved udbetaling. Ved anvisning til en pensionsordning i Danmark skal der ikke beregnes afgift.

Nettoanvisninger er endelig a-kassernes (senere) anmodninger om afregning/overførsel af skat, ATP-bidrag og pensionsafgift, jf. afsnit 8 nedenfor. Forskud til disse overførsler ydes efter de særligt fastsatte regler herom.

3. Betingelser for ret til forskud (§ 2)

For at en a-kasse kan modtage forskud, skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Udbetalingsmaterialet skal være edb-behandlet. Det betyder, at materialet skal afleveres til BG Bank på et edb-læsbart medie, der er aftalt mellem banken og a-kassen.

Ved udbetaling til konti i et pengeinstitut i Danmark, skal a-kassen ved dannelse af overførselsmaterialet overholde beskrivelserne i BG Banks layout for »ErhvervsGiro-Udbetaling, A-kasse systemet«.

A-kasserne har adgang til at anvende følgende 3 transaktionstyper ved indenlandske konto-overførsler:

Type 610:

Kontooverførsel uden advisering. A-kassen sender selv advis til modtageren (udbetalingsspecifikation mv.)

Type 615:

Som type 610, men som hurtigoverførsel.

Type 420:

Kontooverførsel med advisering (41 linier). Anvendes ved alle overførsler, hvor a-kassen ikke sender advis direkte til modtageren.

Ved udbetaling af efterløn og overgangsydelse til konti i et andet EØS-land skal a-kassen ved dannelse af overførselsmaterialet overholde BG Banks layout for elektroniske overførsler til udlandet, »ErhvervsGiro-Udland, A-kasser«.

For alle udbetalinger gælder, at de skal finde sted via BG Bank til den enkelte modtagers konto i et pengeinstitut, der er valgt af modtageren selv.

Medlemmer, der ikke har mulighed for at få en konto i andre pengeinstitutter, kan med en skriftlig erklæring fra a-kassen få tildelt en konto i BG Bank. En mønstererklæring er optrykt som bilag til vejledningen.

2) A-kassens udbetalinger skal ske via ét centralt udbetalingssystem på a-kassens hovedkontor. Hvis a-kassen har decentrale udbetalingssystemer, kan den ikke få udbetalt forskud, men alene månedsvis refusion, jf. § 6.

Hvis a-kassen foretager enkelte udbetalinger decentralt, for eksempel i afdelingsregi, kan den ikke få udbetalt forskud til disse, men alene månedsvis refusion, jf. § 7.

3) A-kassens administration skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bestemmelserne i direktoratets bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen mv. Opmærksomheden henledes især på bekendtgørelsens §§ 7 og 18. A-kassen skal herunder sikre, at eventuelle forfaldne medlemsbidrag modregnes ved udbetaling af ydelser til medlemmet.

4. Anmodning om forskud (§ 3)

A-kassen anmoder direktoratet om udbetaling af forskud til dækning af a-kassens anvisninger af ydelser via BG Bank. Anmodning om forskud skal ske centralt fra hovedkassen via telefax og skal være direktoratet i hænde senest kl. 12 på den af a-kassen angivne ekspeditionsdag i BG Bank, jf. a-kassens overførselsmateriale til BG Bank. Den originale anmodning skal opbevares i a-kassen og skal efter anmodning sendes til direktoratet. Anmodningen skal være underskrevet af mindst to bemyndigede personer, og indeholde følgende oplysninger:

1) Ekspeditionsdatoen i BG Bank.

2) Dispositionsdato for beløbsmodtager.

3) Det totale anvisningsbeløb.

4) Den del af det totale anvisningsbeløb, der anvises til konti i pengeinstituttter i andre EØS-lande.

En anmodning om dækning af overførsler med ekspeditionsdato 31. december i BG Bank, skal dog være direktoratet i hænde senest kl. 14.00 bankdagen før.

5. Girokonti og uanbringelige anvisninger (§ 4, stk. 1)

Udover en girokonto pr. udbetalingsart tildeles a-kassen en særskilt girokonto (ventekonto), hvor BG Bank indsætter beløb, der ikke har kunnet anbringes på grund af eksempelvis fejl i pengeinstituttets registreringsnummer eller lignende, mens a-kassen søger at rette fejlene.

Hvis det uanbringelige beløb har været overført til et pengeinstitut, indsættes det på den relevante ventekonto, når det kommer retur fra pengeinstituttet.

BG Bank fremsender kontoudtog og ekspeditionslister over de enkelte girokonti ved hver ekspedition. BG Bank og a-kassen aftaler selv leveringsformen, der kan være enten papir, microfiche eller edb-medie. For ventekontoen fremsender BG Bank tillige fejllister med bl.a. oplysninger om betaleridentifikation, fejlens karakter mv.

Hvis a-kassen direkte modtager uanbringelige beløb fra pengeinstitutterne, skal de indsættes på a-kassens ventekonto i BG Bank.

Ved genfremsendelse af uanbringelige beløb fremsender a-kassen rettelsesbilag til BG Bank med henblik på ny anvisning. Genfremsendelse kan også ske elektronisk. BG Bank debiterer beløbet på ventekontoen og ekspederer herefter udbetalingen som en ny transaktion. A-kassen kan ikke rekvirere nye beløb fra ventekontoen.

Beløb, der ikke genfremsendes, skal overføres fra ventekontoen til direktoratet ved brug af en standardblanket.

Beløb kan ikke stå på ventekontoen i mere end 90 dage.

6. Tilbageholdelser i udbetalingskørsler med forskud (§ 4, stk. 2)

Beløb, som a-kassen skal holde tilbage i dagpenge mv. med henblik på viderebetaling til Det Fælles Lønindeholdelsessystem eller til dækning af tilbagebetalingskrav for fejludbetalte ydelser overført til Finansstyrelsen, skal overføres direkte via girering til modtageren. Tilsvarende gælder for beløb, der tilbageholdes med henblik på viderebetaling til en anden a-kasse.

Beløb, som a-kassen tilbageholder i dagpenge mv. til dækning af medlemskontingent, jf. § 3 i bekendtgørelsen om betaling af medlemsbidrag til en arbejdsløshedskasse, eller til dækning af tidligere uberettiget modtagne dagpenge mv., jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 86, overføres direkte til a-kassen ved udbetalingskørslen.

Beløb, som a-kassen tilbageholder i udbetalingskørsler, uden at der samtidig anmodes om forskud, eksempelvis bidrag til SP, skal afregnes direkte til kreditor i forbindelse med anmodning om forskud.

Ved afregning via BG Bank af beløb, tilbageholdt i ydelser udbetalt inden 31. december, men som først forfalder til betaling i januar måned, skal særskilt indberetning herom tilgå direktoratet.

7. Dispensation (§ 4, stk. 3)

Der er ikke etableret en særskilt konto til udbetaling af seniorydelse, men der vil være mulighed for at udbetale seniorydelse via kontoen for efterløn. Hvis a-kassen ønsker at benytte denne mulighed, skal der rettes henvendelse til direktoratet inden udbetaling påbegyndes.

Udlæg til sikring af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag udbetales via kontoen for dagpenge. Beløb udlagt til dagpengegodtgørelse skal registreres særskilt i a-kassens regnskab.

Overførsel af efterlønsbidrag til en udenlandsk pensionsordning sker via direktoratet. Efter, at a-kassen har modtaget bekræftelse på, at pensionsordningen opfylder betingelserne i direktoratets bekendtgørelse om betaling af medlemsbidrag til en a-kasse, og har opgjort beløbet, sender a-kassen en anmodning til direktoratet.

Anmodningen skal indeholde oplysning om

a det udenlandske pensionsselskabs navn og adresse

a selskabets bankforbindelse, kontonr., reg.nr. og adresse

a forsikringspolicenr. eller tilsvarende identifikation

a medlemmets cpr.nr. og størrelsen af det beløb, der skal overføres i danske kroner.

Anmodning om overførsel af 60 pct. afgiften af efterlønsbidraget sendes samtidig til direktoratet.

8. Overførsel af A-skat og pensionsafgift (§ 5)

A-skat overføres fra direktoratets konto i Danmarks Nationalbank til kontoen for den told- og skatteregion, hvorunder a-kassen hører.

Overførslen sker på baggrund af en skriftlig anmodning fra a-kassen. Anmodningen skal være underskrevet af 2 personer, som a-kassen har bemyndiget hertil.

A-kasserne er omfattet af ordningen om fremrykket afregning af indeholdt a-skat af dagpenge mv. Det betyder, at indeholdt a-skat skal angives og afregnes i samme måned ydelserne er udbetalt og er til disposition for medlemmerne. Rettidig betaling er senest den sidste hverdag (bankdag) i måneden.

Angivelse skal afgives til told- og skatteregionen senest 2 hverdage (bankdage) før sidste hverdag i måneden på de fra told- og skatteregionen modtagne blanketter.

A-kasserne kan dog også vælge at indsende angivelserne via internettet. Her er fristen kl. 15.50 den sidste hverdag i måneden. Læs nærmere om denne ordning på internetadressen www.toldskat.dk. Vælg »Tast-Selv Erhverv« og læs nyhedsbrevet. Ved tilmelding vælges »HomeBanking/OfficeBanking « som betalingsform. Denne betalingsform skal dog ikke anvendes af a-kasserne, idet betalingen sker på anden måde, jf. nedenfor.

Anmodning om betaling af den angivne a-skat skal via telefax være direktoratet i hænde senest kl. 12 dagen før sidste frist for betaling.

Ved udbetaling af efterløn eller overgangsydelse til personer bosat i et andet EØS-land skal der som udgangspunkt tilbageholdes a-skat. Kun i de tilfælde, hvor modtageren kan fremlægge en erklæring om fritagelse for skattetræk (trækfritagelse), kan a-kassen undlade at trække skat. Det er skatteforvaltningen i skatteyderens danske fraflytningskommune eller den seneste forskudsregistreringskommune, der udsteder trækfritagelsen.

En trækfritagelse kan udstedes, hvor tilflytningslandet er tillagt beskatningsretten til efterlønen/overgangsydelsen efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst. Udstedelsen sker på baggrund af en bekræftelse fra det pågældende EØS-lands skattemyndighed om bopæl i det pågældende land. Blanket til brug herfor kan fås ved henvendelse til kommunens skatteforvaltning.

En trækfritagelse gælder kun for ét kalenderår ad gangen.

Uanset, at ydelsesmodtagere har bopæl i et andet EØS-land og er fritaget for skattetræk, skal oplysning om udbetalte ydelser indberettes til Told & Skat via den årlige oplysningsseddel på samme måde som for a-kassens øvrige udbetalinger.

Afgift af tilbageholdte efterlønsbidrag overføres fra direktoratets konto i Danmarks Nationalbank til Told- og Skatteregion Maribo s konto. Overførslen sker på baggrund af en skriftlig anmodning fra a-kassen, underskrevet af 2 af a-kassen bemyndigede personer.

Beregning og betaling af afgiften følger reglerne for øvrige afgiftsområder i pensionsbeskatningsloven. Rettidig betaling er senest en måned efter, at afgiftspligten er indtrådt, eller en måned efter kendskabet til afgiftspligtens indtræden (f.eks. kendskab til dødsfald).

Afgiftsindberetningen sendes til Told- og Skatteregion Maribo, Postboks 129, 4930 Maribo. Anmodning om betaling af den indberettede afgift skal være direktoratet i hænde senest kl. 12 dagen før sidste frist for betaling. Kopi af indberetningen skal være vedlagt anmodningen.

9. Refusion (§§ 6, 7, 8 og 9)

Refusion efter bekendtgørelsens §§ 6 og 7 kan kun rekvireres som nettobeløb.

Anmodning om refusion efter bekendtgørelsens § 7, stk. 2, skal ske ved benyttelse af en standardblanket, som skal være underskrevet af 2 af a-kassen befuldmægtigede personer. Refusion udbetales en gang om måneden. Anmodninger modtaget i direktoratet senest den 20. i måneden vil blive anvist til udbetaling inden for samme måned.

Refusion modtaget til dækning af dagpenge, efterløn eller overgangsydelse udbetalt som lån, jf. bekendtgørelsens § 8, skal tilbagebetales fuldt ud til direktoratet, når udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond har fundet sted.

Hvis udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker lånet, fordi udbetalingen dækker en kortere periode, end der er ydet lån for, eller udbetalingen i øvrigt udgør et mindre beløb end det ydede lån, skal den udækkede del af lånet omkonteres til henholdsvis dagpenge, efterløn eller overgangsydelse, hvoraf der afregnes sædvanlig a-skat og bidrag til ATP, jf. reglerne i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser. For dagpenge afregnes tillige SP-bidrag, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om indbetaling af Den Særlige Pensionsopsparing for medlemmer af arbejdsløshedskasser for lønmodtagere ved udbetaling af dagpenge m.v.

Tilbagebetaling sker efter reglerne for afregning af tilbagebetalingskrav, jf. direktoratets bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen mv.

Refusion af procesrenter kan udbetales i tilfælde, hvor en afgørelse om ret til dagpenge mv. ændres ved domstolene, og hvor kravet bliver tillagt rente. Refusion af procesrenter udbetales månedsvis via direktoratet. Anmodning om refusion skal være vedlagt dokumentation for kravet.

Anmodning om udbetaling af bidrag til a-kassens administration, jf. bekendtgørelsens § 9, skal ske ved benyttelse af en standardblanket, som skal være underskrevet af 2 af a-kassen befuldmægtigede personer. Udbetaling sker én gang om året. Anmodninger, der er direktoratet i hænde senest den 20. januar i det nye år, vil blive anvist til udbetaling i samme måned. Eventuelle senere anmodninger vil blive behandlet sammen med a-kassens årsregnskab for det år anmodningen vedrører.

Det årlige bidrag til a-kassens administration ved udbetaling af efterløn eller overgangsydelse til personer med bopæl i et andet EØS-land er fastsat til 1,5 gange højeste dagpengesats. Bidraget ydes for summen af det antal modtagere af efterløn eller overgangsydelse, som ved hver måneds begyndelse har haft bopæl i et andet EØS-land.

Det samlede bidrag opgøres som summen af det antal personer, som ved hver måneds begyndelse har haft bopæl i et andet EØS-land x 1,5 x højeste dagpengesats x 1/12.

10. Udbetalingsperioder og dispositionsdatoer (§ 10)

En a-kasse, der udbetaler efterløn bagud for en måned ad gangen, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 75f, skal sikre, at efterlønnen er til disposition for medlemmet på månedens sidste bankdag. Sker udbetaling før dette tidspunkt, vil forskudsbeløbene være omfattet af bekendtgørelsens § 11, stk. 2.

For øvrige udbetalinger gælder, at a-kassen selv fastsætter tidspunktet for, hvornår dagpenge mv. skal være til disposition for medlemmet efter periodens udløb. Ved en korrekt anmodning om overførsel hos BG Bank, vil indenlandske betalinger være til disposition bankdagen efter ekspeditionsdatoen angivet på a-kassens overførselsmateriale til BG Bank. Ved en korrekt SWIFT-overførsel vil en betaling til et andet EØS-land være til disposition 3 bankdage efter den ekspeditionsdato, der er angivet på a-kassens overførselsmateriale til BG Bank.

Anmodning om overførsel af beløb til dækning af en ydelse kan tidligst ske med ekspeditionsdato efter udbetalingsperiodens udløb.

11. Uretmæssig udbetaling af forskud (§ 11)

Forskud eller refusionsbeløb, der udbetales uretmæssigt, tilskrives en rente på 1/12 af den på hævetidspunktet gældende morarente pr. påbegyndt måned, indtil tilbagebetaling er foretaget. Tilbagebetaling skal ske ved bankoverførsel til direktoratets konto i Danmarks Nationalbank med særskilt meddelelse til direktoratet. Meddelelsen skal indeholde oplysning om dato og årsag for den uretmæssige udbetaling, samt hvilken ydelsesart den vedrører.

Forskud, der udbetales før det retmæssige tidspunkt, jf. bekendtgørelsens §§ 3, 10 og 11, stk. 4, tilskrives en rente svarende til den aktuelt gældende morarente på tidspunktet for hævningen og frem til det retmæssige hævetidspunkt, eller indtil tilbagebetaling til staten.

BG Bank vil, uanset om der ikke er overført midler til banken til dækning af a-kassens udbetalingskørsel, ekspedere denne i henhold til den af a-kassen angivne ekspeditionsdato til BG Bank. Skyldes den manglende inddækning, at a-kassens anmodning modtages for sent, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, eller ikke er fremsendt til direktoratet, vil a-kassen blive pålagt en rente svarende til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte rente for indskud på folio, indtil a-kassens udbetalinger er blevet dækket ind.

12. Krav til sikkerhed ved levering af data (§ 12)

Det er a-kassens ansvar at administrere udbetalingen af dagpenge mv. under fornøden hensyntagen til sikkerheden ved aflevering af data til BG Bank.

Det betyder, at a-kassen har ansvar for, at transaktionerne på datamediet er ægte og korrekte. Det er endvidere a-kassens ansvar, at kun a-kassens eget udbetalingsmateriale danner grundlag for overførslerne og a-kassens anmodninger om udbetaling af forskud/refusion. Dette er ikke til hinder for, at a-kassen kan bemyndige et servicebureau til at udføre opgaver for a-kassen.

Ved konstatering eller mistanke om uregelmæssigheder skal a-kassen straks rette henvendelse til direktoratet.

13. Fuldmagtsforhold mv. (§ 12)

Standarblanketter til brug for anmodninger efter §§ 3, 5, 6, 7 og 9 samt blanketter vedrørende fuldmagtsforhold udsendes af direktoratet. Ved afgivelse af fuldmagt bør der tages hensyn til en hensigtsmæssig dækning i forbindelse med afholdelse af ferie og lignende.

Fuldmagter og anmodninger om forskud/refusion skal være udfærdiget med egenhændige underskrifter, det betyder at der ikke kan anvendes faksimilestempler.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, den 22. januar 2001

Ole Poul Pedersen

/Tove Bartels


Bilag

MØNSTERERKLÆRING TIL BRUG VED OPRETTELSE AF
KONTO I
BG BANK A/S
FOR MEDLEMMER, SOM IKKE KAN FÅ KONTI I ANDRE
PENGEINSTITUTTER

Arbejdsløshedskassen

Arbejdsløshedskassen skal udfærdige en erklæring til medlemmet, der bekræfter, at pågældende medlem er berettiget til at modtage ydelser fra a-kassen. Erklæringen stiles til:

BG Bank A/S
Nye konti
B-1
Girostrøget 1
0800 Høje Taastrup

og udformes således:

»Benyttelse af PrivatGiro Lønkonto

Arbejdsløshedskassen bekræfter herved, at nedenstående er medlem af arbejdsløshedskassen og ønsker at oprette en PrivatGiro Lønkonto til brug ved udbetaling af ydelser fra a-kassen:

Navn og cpr.nr.:

Dato og a-kassens stempel:

Underskrift:

A-kassens telefonnummer:

«

Medlemmet

Medlemmet skal med erklæringen rette henvendelse til BG Bank A/S og udfylde de nødvendige oprettelsespapirer.

BG Bank A/S

BG Bank A/S fremsender på baggrund af a-kassens erklæring direkte oplysning om medlemmets girokontonummer til arbejdsløshedskassen.