Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om forsøg efter lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri

 

Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri giver bygherrer og brugere mulighed for at afprøve nye ideer om bebyggelser og boliger. Ny teknologi og nye måder at leve på kan tilgodese andre forbrugsmønstre og andre boligformer. Et forsøgsbyggeri kan give både bygherrer og brugere erfaringer med, hvordan de nye ideer vil fungere i virkeligheden.

Det er karakteristisk ved forsøgsbyggeri, at:

· Forsøget kan medføre ekstra omkostninger til planlægning, gennemførelse og opfølgning.

· Forsøget skal følges, måles og registreres og resultaterne skal samles i en rapport. Det skal ikke nødvendigvis være en omfattende rapportering, men erfaringer og resultater skal fastholdes og formidles videre til andre.

Bygherren skal sørge for, at der indgår sagkyndig bistand i form af teknisk rådgivning ved udarbejdelse af projektplanerne. Udgiften hertil kan indgå i de samlede byggeudgifter, som statsgarantien beregnes udfra.

Der skal lægges en plan for forsøgets gennemførelse og registrering. For at sikre, at forsøget gennemføres så vellykket som muligt, og at forhold, der er ikke er omfattet af forsøget, ikke får utilsigtet betydning, skal der derfor indhentes teknisk rådgivning hos arkitekt eller ingeniør i forbindelse med byggeriets planlægning, projektering og gennemførelse.

Efter byggeriets opførelse dokumenteres og beskrives forsøgets gennemførelse samtidig med indsendelse af det revisorattesterede byggeregnskab. Byggeregnskabet vil ikke kunne godkendes, før der foreligger en sådan dokumentation for, at det planlagte forsøgsindhold er gennemført. Såfremt forsøget omfatter en registrerings- og/eller måleperiode efter byggeriets ibrugtagning rapporteres resultatet af denne del af forsøget efter nærmere aftale med By- og Boligministeriet.

 

By- og Boligministeriet, den 1. juni 1999

Vibeke Køie

/Hanne Kristiansen