Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om ændringer i anordning om forholdsordre for det militære forsvar ved angreb på landet og under krig

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt:


I anordning nr. 63 af 6. marts 1952 om forholdsordre for det militære forsvar ved angreb på landet og under krig fastsættes herved følgende ændringer:

     Stk. 10 affattes således:

»Chefer for enheder m. fl. træffer, når angreb er erkendt, alle foranstaltninger til at forøge deres enheders fredsstyrke i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og søger snarest kampen vendt fra forsvar til angreb.«

     Stk. 13 affattes således:

»Militært personel - hvad enten det er tjenstgørende, afskediget (men endnu mødepligtigt ved mobilisering), hjemkommanderet eller hjemsendt - skal, når angreb på Danmark erfares, ufortøvet og uden at afvente ordre ved mobilisering give møde som befalet ved designeringsskrivelse eller på den i soldaterbogen (orlogsbogen) indklæbede røde eller gule mødebefaling.«

Civet på Christiansborg Slot, den 26. april 1961.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

    /Poul Hansen.

Officielle noter

Ingen