Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om tildeling af fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve (* 1) (godkendt af Dronningen den 16. april 1978).

§ 1. Fortjensttegnet skal kaldes FORTJENSTTEGNET FOR GOD TJENESTE I

FORSVARETS RESERVE og fremstiller præget i sølv på den ene side: Den

kongelige stifter, Hendes Majestæt Dronning Margrethe den IIs

kronede navnetræk med omskrift: 16 APRIL 1978 samt FOR GOD TJENESTE,

og på den anden side: En egekrans med indskrift 25 ÅR.

Stk. 2. Enhver, der tildeles fortjensttegnet, og som er uniformeret, bærer fortjensttegnet som angivet i det til enhver tid gældende uniformsreglement. Det bæres i rødt bånd med 2 smalle hvide midterstriber, og det er tilladt også at bære det til civil påklædning. Til denne påklædning bør fortjensttegnet bæres ved højtidelige lejligheder.

§ 2. Tildeling af fortjensttegnet foretages af Forsvarskommandoen og foregår årligt den 16. april.

§ 3. Adgang til at erholde fortjensttegnet har enhver, der ved siden af sin civile beskæftigelse har stået til rådighed i forsvarets reserve i 25 år efter det fyldte 20. år, når pågældende i øvrigt opfylder de i det følgende anførte betingelser.

Stk. 2. Betingelsen om det fulde åremål er opfyldt, når de perioder, hvor den pågældende har påtaget sig rådighedspligt tillige med tidligere tjeneste i forsvaret efter det fyldte 20. år, sammenlagt udgør 25 års tjenestetid. Det er dog yderligere en betingelse, at der i den samlede tjenestetid indgår en uafbrudt periode med rådighedspligt på mindst 8 år.

§ 4. For at kunne få fortjensttegnet tildelt må den pågældende være kendt som en person, der gennem god tjeneste i forsvarets reserve og ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære dette tegn.

§ 5. Den, hvem fortjensttegnet er tildelt, beholder det til sin død, medmindre den pågældende gør sig skyldig i et sådant forhold, som ville have udelukket tildeling af fortjensttegnet, i hvilket tilfælde det vil være at tilbagelevere.

Stk. 2. Når nogen, hvem fortjensttegnet er tildelt, afgår ved døden, indsendes det tildelte fortjensttegn til Forsvarskommandoen.

§ 6. Skulle forsvarets myndigheder få kundskab om, at nogen, hvem fortjensttegnet er tildelt, skulle have udvist et forhold, der kunne gøre den pågældende uværdig til at beholde fortjensttegnet, skal der straks afgives indberetning herom til Forsvarskommandoen.

§ 7. I øvrigt overdrages de nærmere forhold denne sag vedrørende til Forsvarskommandoen.

§ 8. Cirkulæret træder i kraft ved udsendelsen.

P.M.V.

E.B.

Else K. Sørensen

Officielle noter

(* 1) Ovenstående cirkulære er identisk med KFF B.12-1978.