Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om pligtig Aflevering af Tryksager til offentlige Biblioteker. (* 1)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Af alt, som trykkes her i Landet af Bog- eller Kunsttrykkere, herunder Litografer, Nodetrykkere, Kobbertrykkere og andre Kunsttrykkere, skal der med de nedenfor nævnte Undtagelser afleveres 1 Frieksemplar til det kongelige Bibliotek, 1 til Statsbiblioteket i Aarhus og 1 til Universitetsbiblioteket. Afleveringen til Universitetsbiblioteket finder dog kun Sted efter Paakrav fra nævnte Biblioteks Side af de enkelte Tryksager.

Samme Forpligtelse gælder Kort, Portrætter, Kunstblade og deslige, som fremstilles her i Landet paa anden Maade end ved Trykning, f. Eks. ved Fotografering, naar de udgør Dele af et Værk, af hvilket Frieksemplarer skal afleveres, eller hører som Bilag til et saadant Værk.

Ligeledes skal der afleveres Frieksemplarer som nævnt af ethvert for en her i Landet boende Forlægger i Udlandet trykt eller paa anden Maade fremstillet Arbejde, som, hvis det havde været trykt eller fremstillet her i Landet, vilde have været underkastet Afleveringspligt ifølge foranstaaende Regler.

Ved Forlægger forstaas i denne Lov den, for hvis Regning Trykningen eller Fremstillingen finder Sted.

§ 2

Den i § 1 nævnte Afleveringspligt gælder alene færdige Arbejder og ikke de kun foreløbige Udkast, Korrekturer, Prøvetryk, Fortryk af Rigsdagstidende eller lignende. Naar der i Eksemplarer af et Oplag er Afvigelser i Indholdet, bliver de afvigende Eksemplarer med Hensyn til Afleveringspligten at betragte som forskellige Oplag. Er der til Eksemplarer af et Oplag anvendt forskelligt Udstyr, skal Frieksemplaret til det kongelige Bibliotek høre til de bedst udstyrede, medmindre disses Tal ikke naar 50.

Hvad der har en udpræget fortrolig privat Karakter og kun er beregnet paa en bestemt mindre Kreds af Personer, samt hvad der i Forretningslivet kun er beregnet paa en bestemt Kreds af Personer, der staar i Forhold til den paagældende Forretning, skal Bibliotekerne, naar saadant af den afleveringspligtige forlanges, holdes utilgængeligt i en nærmere angiven Tid, dog ikke over 100 Aar, og de er pligtige til ved Modtagelsen deraf paa Begæring at give Tilstaaelse for, at en saadan Fordring er stillet. Undervisningsministeren kan derhos paa vedkommendes Begæring undtage de heromhandlede Ting fra Afleveringspligten.

Undtagne fra Afleveringspligten er Pengerepræsentativer og Værdipapirer, samt hvad der har en fortrolig embedsmæssig Karakter og af den Grund af vedkommende Myndighed anses for ikke egnet til Aflevering.

§ 3

For Aviser gælder følgende Regler: Til det kongelige Bibliotek afleveres 1 Eksemplar af alle Aviser. Til Statens Avissamling i Aarhus afleveres 1 Eksemplar af alle Aviser. Til Universitetsbiblioteket afleveres, uanset Bestemmelsen i § 1, 1 Eksemplar af alle Aviser i København.

§ 4. Afleveringspligten paahviler vedkommende Bog- eller Kunsttrykker - hvem Forlæggeren er pligtig paa Begæring at opgive for Bibliotekerne (Statens Avissamling) -, medmindre Aflevering finder Sted efter Begæring i Henhold til § 1, Stk. 1, Pkt. 2, i hvilket Fald Afleveringspligten paahviler Forlæggeren.

Er Trykningen eller Fremstillingen sket i Udlandet, paahviler Afleveringspligten i alle Tilfælde Forlæggeren.

Afleveringen skal altid betragtes som foregaaende for Forlæggerens Regning, saaledes at Bog- eller Kunsttrykkeren, naar Forpligtelsen til Aflevering paahviler ham, har Ret til at tilbageholde de fornødne Eksemplarer i det Oplag, som Forlæggeren har bestilt og bekostet.

§ 5

I tilfælde af den afleveringspligtiges Fallit eller Død er Bibliotekerne (Statens Avissamling) berettiget til at faa Frieksemplarerne udleveret af Boet. Har en afleveringspligtig Bog~ eller Kunsttryker afgivet Oplaget til Forlæggeren uden at opfylde sin Afleveringspligt eller at tilbageholde de fornødne Eksemplarer til dens Opfyldelse, paahviler Afleveringspligten Forlæggeren (Udgiveren) eller hans Bo.

§ 6

Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere Bestemmelser, som maatte være nødvendige til Gennemførelsen af denne Lov, saaledes navnlig:

a. angaaende Øvrighedens Pligt til at gøre Indberetning om nyoprettede Trykkerier og til i det hele at yde Bistand til Lovens Haandhævelse,

b. angaaende Tiden for Afleveringen og dennes Udførelse,

c. angaaende de Tilfælde, i hvilke Afleveringspligten ikke vil blive gjort gældende,

d. angaaende, hvilke Tryksager der skal henregnes til Aviser,

e. angaaende, hvorledes der skal forholdes med de Rækker af Aviser, som for Tiden opbevares i Statens Avissamling i Aarhus, men som i Henhold til Lov nr. 142 af 18. April 1925 ikke er blevet fortsat efter 1. Januar 1925.

§ 7

Uanset Bestemmelserne i § 1 om Antallet af Frieksemplarer tillægges der det kongelige Bibliotek Ret til for endnu ikke afsluttede, sammenhængende Værker, hvoraf der efter de hidtil gældende Regler er paabegyndt Aflevering til Biblioteket i 2 Eksemplarer, at kræve Fortsættelsen af Dubleteksemplaret afleveret vederlagsfrit.

§ 8

Overtrædelser af denne Lov eller af de ministerielle Bestemmelser, der slutter sig til den, straffes med Bøder fra 10 til 1 000 Kr. Bøderne tilfalder Kommunekassen i den Kommune, hvor Overtrædelse er sket.

§ 9

Samtidig med denne Lovs Ikrafttræden ophæves Lov Nr. 66 af 2. Maj 1902 om offentlige Bibliotekers Ret til Frieksemplarer af Tryksager m.m. og Lov nr. 142 af 18. April 1925 om Pligtaflevering af Aviser til Statens Samlinger.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 1. Juli 1927.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

J. Byskov.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Undervisningsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1926-27: Landst. Tid. Sp. 731, 771, 1294, 1318; Folket. Tid. Sp. 5771, 5800, 5930; Till. A. Sp. 4865; Till. B. Sp. 1275; Till. C. Sp. 237, 365.