Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr. (Lygter, reflekser m.v.)


§ 1

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 198 af 24. juni 1955 om køretøjers indretning og udstyr foretages følgende ændringer:

1. § 4 affattes således:

»§ 4. Motorvogn skal være forsynet med forlygter efter følgende regler:

1. Et lige antal lygter til fjernlys (langt lys) af hvid eller gullig farve, der kan belyse vejen tilstrækkeligt mindst 100 m foran køretøjet. Lygterne må ikke være anbragt nærmere ved køretøjets yderste kant end lygterne til nærlys.

2. 2 lygter til nærlys (kort lys) af hvid eller gullig farve, der uden at blænde kan belyse vejen tilstrækkeligt mindst 30 m foran køretøjet. Lygterne skal være anbragt højst 40 cm inden for køretøjets yderste kant og mellem 50 og 120 cm over vejbanen. Lygterne kan være af symmetrisk eller asymmetrisk type.

3. 2 lygter til positionslys (parkeringslys), der viser hvidt lys tydeligt synligt mindst 300 m fremad uden at blænde. Lygterne skal være anbragt højst 40 cm inden for køretøjets yderste kant og mellem 40 og 150 cm over vejbanen. De kan dog anbringes indtil 190 cm over denne, såfremt en lavere anbringelse under hensyn til køretøjets konstruktion vil medføre betydelige vanskeligheder.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte lygter skal være parvis ens, herunder af samme farve og lysstyrke, og anbragt symmetrisk. Lysene kan være indføjet i samme lygteanordning, hvis de i øvrigt opfylder de krav, der stilles for hver enkelt art lys. Er positionslyset sammenbygget med fjern- eller nærlys af gullig farve, kan også positionslysets farve være gullig.

Stk. 3. Motorvogn skal være forsynet med baglygter efter følgende regler:

1. Et lige antal baglygter, der viser rødt lys tydeligt synligt mindst 300 m bagud uden at blænde. Lygterne skal være anbragt højst 40 cm inden for køretøjets yderste kant og mellem 40 og 150 cm over vejbanen. De kan dog anbringes indtil 190 cm over denne, såfremt en lavere anbringelse under hensyn til køretøjets konstruktion vil medføre betydelige vanskeligheder.

2. Lygterne skal være parvis ens og anbragt symmetrisk. Anvendes flere end 2 baglygter, gælder kravene i nr. 1 om anbringelse og synlighed kun for det ene par lygter.

3. Motorvogn, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, skal være forsynet med mindst 4 baglygter. Lygterne skal være parvis ens, anbragt symmetrisk og synlige i mindst 300 m's afstand. Det ene par lygter skal tillige opfylde kravene om anbringelse i nr. 1.

Stk. 4. Motorvogn skal være forsynet med belysningsanordning, der tydeligt kan belyse den bageste nummerplade med hvidt lys, således at nummerpladen er læselig mindst 20 m bagfra.

Stk. 5. Motorvogn, hvis bredde overstiger 2,30 m, skal foruden positionslys være forsynet med 2 markeringslygter, der viser hvidt lys tydeligt synligt mindst 300 m fremad uden at blænde. Lygterne skal være ens og anbragt symmetrisk foran i hver side på den øverste del af køretøjet så tæt ved køretøjets yderste kant som muligt.

Stk. 6. Motorvogn skal bagpå være forsynet med mindst 2 refleksanordninger anbragt symmetrisk højst 40 cm inden for køretøjets yderste kant og mellem 40 og 90 cm over vejbanen.

Stk. 7. Motorvogn skal på hver side være forsynet med refleksanordninger efter følgende regler:

1. Er motorvognen mere end 8 m lang, skal der være mindst 3 refleksanordninger. Forreste refleksanordning skal være højst 100 cm fra køretøjets forreste punkt, bageste refleksanordning højst 40 cm fra køretøjets bageste punkt, medens den midterste refleksanordning skal være anbragt på køretøjets midterste trediedel.

2. Er motorvognen mere end 10 m lang, skal der være mindst 4 refleksanordninger. Forreste og bageste refleksanordning skal være anbragt som foreskrevet i nr. 1, medens de midterste refleksanordninger skal være anbragt på køretøjets midterste trediedel med en indbyrdes afstand på mindst 200 cm.

3. Reflekserne skal være anbragt mellem 40 og 150 cm over vejbanen.

4. I stedet for refleksanordninger kan anvendes lygter, der viser gult lys tydeligt synligt mindst 300 m til siden uden at blænde, anbragt mellen 40 og 150 cm over vejbanen. De kan dog anbringes indtil 190 cm over denne, såfremt en lavere anbringelse under hensyn til køretøjets konstruktion vil medføre betydelige vanskeligheder.

5. Motorvogn, der trækker påhængsvogn, sættevogn, blokvogn eller påhængsredskab, skal være forsynet med refleksanordninger eller lygter på siderne i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 3.

Stk 8 Baglygter og nummerpladebelysningen kan være indføjet i samme lygteanordning, hvis de i øvrigt opfylder de krav, der stilles for hver enkelt lygtetype. Refleksanordningerne kan være sammenbygget med baglygterne, hvis de opfylder kravene i stk. 6, jfr. afsnit XI.

Stk. 9. Motorvogn kan være forsynet med følgende ekstralygter (hjælpelygter):

1. Søgelygte eller arbejdslygte, der viser hvidt eller gulligt lys og indrettet således, at den kun kan tændes, når de påbudte lygter er tændt.

2. Een fjernprojektør til anvendelse sammen med nærlys. Lygten skal være godkendt af Statens biltilsyn.

3. 2 ens tågelygter, anbragt symmetrisk højst 40 cm fra køretøjets yderste kant og ikke højere end nærlyset. De må ikke kunne blænde og må ikke kunne virke enkeltvis. De må kun kunne tændes, når positionslyset er tændt. Tågelygter må kun anvendes, når udsynet er nedsat på grund af tåge eller lignende, og erstatter da brugen af nærlys.

4. Baklygter, der viser hvidt, gulligt eller gult lys uden at blænde og indrettet således, at de kun kan lyse, når køretøjets bakgear er indkoblet, og tændingskontakten er tilsluttet. På køretøjer, der ikke har tændingskontakt, skal der være en særlig afbryder.

5. Et lige antal lygter, der uden at blænde viser hvidt lys fremad og/eller rødt lys bagud til markering af køretøjets omfang. Lygterne skal være parvis ens og anbragt symmetrisk.

6. Lygter, der uden at blænde viser gult lys til siden.

Stk. 10. På omnibus kan anvendes fremadvendende kendingslys i anden farve end rød, gul og orange. På droske kan anvendes nummerlygte og fremadvendende frilygte, ligeledes i anden farve end rød, gul og orange. På anden motorvogn, der er godkendt til erhvervsmæssige personbefordring, kan anvendes fremadvendende frilygter i anden farve end rød, gul, orange eller grøn, samt lygter, der viser hvidt lys fremad uden at blænde, anbragt på siden af køretøjet ved forruden. Motorvogn, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, kan være forsynet med skilt med hvidt eller gult lys over forruden.

Stk. 11. Lysanlægget skal være således indrettet, at lygterne kan holdes tændt, uanset om motoren er i gang. Postitonslyset må ikke kunne slukkes, når fjern- eller nærlyset er tændt. Baglygter, nummerpladebelysning og de påbudte markeringslygter må ikke kunne slukkes, når vognens andre påbudte lygter er tændt.

Stk. 12. Lysanlægget kan være således indrettet, at fjern- eller nærlyset lyser, så længe en særlig fjederbelastet kontakt holdes trykket ind. Køretøjets øvrige lys må ikke tændes ved anvendelsen af kontakten.

Stk. 13. Statens biltilsyn fastsætter nærmere bestemmelser om lygterne og deres anbringelse på køretøjet.«.

2. § 6 affattes således:

»§ 6. Motorvogn skal være forsynet med retningsviserblinklys efter følgende regler:

1. Der skal såvel forpå som bagpå være et lige antal blinklys, anbragt højst 40 cm inden for køretøjets yderste kant med en indbyrdes afstand på mindst 60 cm. Der skal desuden være mindst eet blinklys på hver side anbragt således, at afstanden fra køretøjets forreste punkt til blinklyset ikke overstiger 180 cm. På lastmotorvogn må sideblinklyset dog ikke være anbragt længere tilbage end på ladets forkant. Sideblinklysene kan være sammenbygget med forblinklysene. Blinklysene skal være anbragt mellem 40 og 150 cm over vejbanen. De kan dog anbringes indtil 190 cm over denne, såfremt en lavere anbringelse under hensyn til køretøjets konstruktion vil medføre betydelige vanskeligheder.

2. Hvert af blinklysene skal have eget lysfelt, der ikke tillige anvendes til andet lys.

3. Blinklysene skal vise tydeligt gult lys, som ikke kan forveksles med rødt lys eller med det til forlygter anvendte gullige lys. Lyset skal kunne ses tydeligt i sollys. Det må ikke genere førerens udsyn. Blinkfrekvensen bør være 90 pr. minut og må ikke være under 60 eller over 120 pr. minut. Der skal være tydeligt adskilte lys- og mørkeperioder.

4. Køretøjet skal være forsynet med kontrollys eller lydsignal, som viser, om blinklysene fungere korrekt.

Stk. 2. Statens biltilsyn fastsætter nærmere bestemmelser om blinklysene og deres anbringelse på køretøjet.«

3. § 7. affattes således:

»§ 7. Motorvogn skal være forsynet med stoplygter efter følgende regler:

1. Der skal bagpå være mindst 2 symmetrisk anbragte ens stoplygter, anbragt mellem 40 og 150 cm over vejbanen. De kan dog anbringes indtil 190 cm over denne, såfremt en lavere anbringelse under hensyn til køretøjets konstruktion vil medføre betydelige vanskeligheder.

2. Stoplyset skal være således indrettet, at det straks viser rødt lys bagud, når driftsbremsen benyttes.

3. Stoplyset skal være væsentligt stærkere end baglygternes lys og skal tydeligt kunne ses i sollys.

4. Såfremt samme lygte benyttes som baglygte og som stoplygte, skal stop- og baglys oplyse hver sit felt, eller lygten være af en konstruktion godkendt af Statens biltilsyn.

Stk. 2. Statens biltilsyn fastsætter nærmere bestemmelser om stoplygterne og deres anbringelse på køretøjet.«

4. § 16, nr. 1-3, affattes således:

1. § 4, stk. 1 og 2, om forlygter, når kørslen sker uden for lygtetændingstiden. Bestemmelserne om lygternes største afstand fra yderste kant kan dog fraviges uanset tidspunktet for kørslen.

2. § 4 stk. 3, stk. 4 og stk. 5, om baglygter, nummerpladebelysning og markeringslygter. Køretøjet skal dog under kørsel i lygtetændingstiden være forsynet med 2 baglygter.

3. § 4, stk. 6 og stk. 7, om refleksanordninger, når kørslen sker uden for lygtetændingstiden.'

5. § 17, stk. 1,1. pkt., affattes således:

» Motorcykel skal være forsynet med styreapparat, to bremseapparater, mindst een forlygte til fjernlys (langt lys), nærlys (kort lys) og positionslys (parkeringslys), mindst een baglygte, nummerpladebelysning, mindst een refleksanordning bagpå, mindst een stoplygte, lydsignalapparat samt skærme, alt i overensstemmelse med reglerne i §§ 2,3,4,5,7 og 9.«

6. § 17, stk. 2, affattes således:

»stk. 2. Motorcykel kan være forsynet med søgelygte og tågelygte i overensstemmelse med reglerne i § 4, stk. 9, nr. 1 og 3, samt med retningsviserblinklys efter nærmere bestemmelser fastsat af Statens biltilsyn.«

§ 17, stk. 5, ophæves.

7. § 18, stk. 1 og 2, affattes således:

»trehjulet motorcykel skal endvidere være forsynet med 2 positionslys, et lige antal baglygter og mindst 2 refleksanordninger bagpå i overensstemmelse med reglerne i § 4.

Stk. 2. Dersom ladet eller varekassen er anbragt bag føreren, eller motorcyklen har førerhus, skal motorcyklen være forsynet med retningsviserblinklys og stoplygter i overensstemmelsen med reglerne i §§ 6 og 7.«

8. § 20 affattes således:

»§ 20. Traktor skal være forsynet med styreapparat, der opfylder kravene i § 2.

Stk. 2. Traktor skal være forsynet med mindst eet bremseapparat (driftbremse), der opfylder kravene i § 3.

Stk. 3. Traktor skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler:

1. Et lige antal forlygter, der med hvidt eller gulligt lys kan belyse vejen tilstrækkeligt mindst 30 m foran køretøjet. Lygterne skal være anbragt mellem 50 og 150 cm over vejbanen. Såfremt lygterne kan blænde, skal de være indrettet således, at de hurtigt kan nedblændes.

2. 2 lygter til positionslys (parkeringslys), der viser hvidt lys tydeligt synligt mindst 300 m fremad uden at blænde. Lygterne skal være anbragt højst 60 cm inden for køretøjets yderste kant og mellem 40 og 150 cm over vejbanen. De kan dog anbringes indtil 190 cm over denne, såfremt en lavere anbringelse under hensyn til køretøjets konstruktion vil medføre betydelige vanskeligheder.

3. De i nr. 1 og 2 nævnte lygter skal være parvis ens, herunder af samme farve og lysstyrke, og anbragt symmetrisk. Lysene kan være indføjet i samme lygteanordning, hvis de i øvrigt opfylder de krav, der stilles for hver enkelt art lys. Er positionslyset sammenbygget med fjern- eller nærlys af gullig farve, kan også positionslysets farve være gullig.

4. Et lige antal baglygter, der er parvis ens og anbragt symmetrisk, og viser rødt lys tydeligt synligt mindst 300 m bagud uden at blænde. Lygterne skal være anbragt højst 60 cm inden for køretøjets yderste kant og mellem 40 og 150 cm over vejbanen. De kan dog anbringes indtil 190 cm over denne, såfremt en lavere anbringelse under hensyn til køretøjets konstruktion vil medføre betydelige vanskeligheder. Anvendes flere end 2 baglygter, gælder kravene om anbringelse og synlighed kun for det ene par lygter.

5. Belysningsanordning, der tydeligt kan belyse den bageste nummerplade med hvidt lys, således at nummerpladen er læselig mindst 20 m bagfra, såfremt traktoren er registreret.

6. Mindst 2 refleksanordninger bagpå, anbragt symmetrisk højst 60 cm inden for køretøjets yderste kant og mellem 40 og 150 cm over vejbanen.

7. Baglygter og nummerpladebelysning kan være indføjet i samme lygteanordning, hvis de i øvrigt opfylder de krav, der stilles for hver enkelt lygtetype. Refleksanordningerne kan være sammenbygget med baglygterne, hvis de opfylder kravene i nr. 6, jfr. afsnit XI.

Stk. 4. Traktor kan være forsynet med ekstralygter (hjælpelygter) i overensstemmelse med reglerne i § 4, stk. 9.

Stk. 5. Lysanlægget skal være således indrettet, at lygterne kan holdes tændt, uanset om motoren er i gang. Positionslyset må ikke kunne slukkes, når fjern- eller nærlyset er tændt. Baglygter og nummerpladebelysning må ikke kunne slukkes, når traktorens andre påbudte lygter er tændt.

Stk. 6. Statens biltilsyn fastsætter nærmere bestemmelser om lygterne og deres anbringelse på køretøjet.

Stk. 7. Traktor skal være forsynet med lydsignalapparat, der opfylder kravene i § 5.

Stk. 8. Traktor skal være forsynet med retningsviserblinklys, der opfylder kravene i § 6. Det er dog tilstrækkeligt, at traktoren enten er forsynet med et sideblinklys på hver side eller med for- og bagblinklys, anbragt foran og bagpå førerhuset så nær dettes yderkanter som muligt.

Stk. 9. Traktor skal være forsynet med mindst 2 stoplygter, der opfylder kravene i § 7.

Stk. 10. Har traktoren forrude, eller er førerpladsen dækket til siderne, finder bestemmelserne i § 8, stk. 1-4, tilsvarende anvendelse. Vindskærmsvisker skal dog ikke være automatisk, ligesom rudevasker ikke kræves. Har traktoren førerhus, og er dette forsynet med bagside, skal traktoren være forsynet med mindst eet førerspejl af tilstrækkelig størrelse anbragt således, at føreren fra sit sæde kan se vejen bagud for køretøjet.

Stk. 11. Traktor skal være forsynet med anordning for baglænskørsel, der opfylder kravene i § 10, samt forsvarlig koblingsanordning. Bestemmelserne i §§ 11 og 15 om motorens indretning og om mærkning af chasis finder tilsvarende anvendelse. Traktors hjulbeklædning skal opfylde kravene i afsnit VII.

Stk. 12. Benzindrevet traktor skal være forsynet med en let tilgængelig afspærringshane, der hurtigt kan afbryde brændstoftilførslen.«

9. § 21, stk. 1, affattes således:

»Traktor, der alene benytter vejene til den i færdselslovens § 12, stk. 1 og 2, omhandlede kørsel, kan foretage denne uden at være forsynet med hjulbeklædning, der opfylder kravene i afsnit VII.«

10. § 22 affattes således:

»§ 22. Motorredskab skal være således indrettet og læsset, at føreren kan se vejbanen i en afstand af ikke over 10 m fra førersædet. Det skal være udstyret med styreapparat, der opfylder kravene i § 2, og skal være således indrettet, at motorredskabet tilstrækkelig hurtigt kan bringes til standsning og kan holdes standset på hældende grund, selv om det forlades af føreren.

Stk. 2. Motorredskab, der føres af gående; skal være således indrettet, at det automatisk bringes til standsning, når føreren slipper grebet.

Stk. 3. Motorredskab skal være forsynet med refleksanordninger bagpå i overensstemmelse med reglerne i § 20, stk. 3, nr.6, og med refleksanordninger på siderne i overensstemmelse med reglerne i § 4, stk. 7.

Under kørsel i lygtetændingstiden skal motorredskab endvidere være forsynet med forlygter, herunder positionslys, og baglygter i overensstemmelse med reglerne i § 20, stk. 3, 5 og 6. Kravene til lygternes og refleksernes placering kan dog lempes i det omfang, køretøjets konstruktion gør det påkrævet. På motorredskab, som føres af gående, er anvendelse af en lygte med hvidt eller gulligt lys, anbragt foran i venstre side, og en rød baglygte, anbragt bagpå i venstre side, dog tilstrækkelig. Lygterne skal være tydeligt synlige i mindst 300 m afstand uden at blænde.

Stk. 4. Motorredskab kan være forsynet med ekstralygter (hjælpelygter) i overensstemmelse med reglerne i § 4, stk. 9.

Stk. 5. Såfremt motorredskabets indretning eller belæsning er til hinder for, at føreren tilstrækkelig tydeligt kan give tegn om retningsændring, skal det være forsynet med retningsviserblinklys og stoplygter i overemnsstemmelse med reglerne i § 20, stk. 8 og 9.

Stk. 6. Har føreren ikke frit udsyn bagud, skal motorredskabet være forsynet med mindst et førerspejl af tilstrækkelig størrelse anbragt således, at føreren fra sit sæde kan se vejen bagud for køretøjet.

Stk. 7. Udragende dele såsom kranbjælker og lignende skal være hensigtsmæssigt afmærket. I lygtetændingstiden skal afmærkningen ske med en eller flere lygter. Fremadvendende lys skal være hvidt eller gulligt, bagudvendende lys skal være rødt og lys, der vender til siden, gult.

Stk. 8. Bestemmelserne i § 21, stk. 2, for traktorer med hjulringe m.v. af metal finder tilsvarende anvendelse, dog at forskrifterne i sidste punktum ikke gælder for tromler med jævne valser.«

11. § 23, stk. 4, affattes således:

»stk. 4. Påhængsvogns eller sættevogns største bredde må ikke overstige den trækkende motorvogns største bredde med mere end 10 cm på hver side. Dette gælder dog ikke påhængsvogn til beboelse, hvis bredde ikke overstiger 210 cm. Sådan påhængsvogn skal, såfremt bredden overstiger motorvognens største bredde med mere end 10 cm på hver side, være forsynet med 2 lygter, der viser hvidt lys tydeligt synligt mindst 300 m fremad uden at blænde. Lygterne skal være ens og anbragt symmetrisk foran i hver side så tæt ved køretøjets yderste kant som muligt og mellem 40 og 150 cm over vejbanen. De kan dog anbringes indtil 190 cm over denne, såfremt en lavere anbringelse under hensyn til køretøjets konstruktion vil medføre betydelige vanskeligheder.«

12. § 26 affattes således:

»§ 26. Påhængsvogn og sættevogn skal bagpå være forsynet med baglygter, nummerpladebelysning og stoplygter i overensstemmelse med reglerne i § 4, stk. 3, 4, 8 og 11, samt § 7.

Stk. 2. Påhængsvogn og sættevogn skal såvel forpå som bagpå være forsynet med mindst 2 refleksanordninger anbragt symmetrisk højst 40 cm inden for køretøjets yderste kant. Refleksanordningerne skal forpå være anbragt mellem 40 og 150 cm over vejbanen, bagpå mellem 40 og 90 cm over vejbanen.

Stk. 3. Vogntog skal på hver side være forsynet med refleksanordninger efter følgende regler:

1. Ethvert køretøj, der er godkendt til at være en del af et vogntog, skal være forsynet med mindst en refleksanordning. På det trækkende køretøj skal denne være anbragrt højst 100 cm fra køretøjets forreste punkt, på det trukne køretøj højst 40 cm fra køretøjets bageste punkt.

2. Er et køretøj i et vogntog over 6 m langt (incl. koblingsanordning), skal dette være forsynet med mindst 2 refleksanordninger. På det trækkende køretøj skal forreeste refleksanordning være anbragt højst 100 cm fra køretøjets forreste punkt, bageste refleksanordning højst 40 cm fra køretøjets bageste punkt. På det trukne køretøj skal forreste refleksanordning være anbragt højst 40 cm fra chassisets forkant, bageste refleksanordning højst 40 cm fra køretøjets bageste punkt.

3. Er et køretøj i et vogntog over 8 m langt skal dette være forsynet med mindst 3 refleksanordninger. Forreste og bageste refleksanordning skal være anbragt som forskrevet i nr. 2, medens den midterste refleksanordning skal være anbragt på køretøjets midterste trediedel.

4. Er et køretøj i et vogntog over 10 m langt, skal dette være forsynet med mindst 4 refleksanordninger. Forreste og bageste refleksanordning skal være anbragt som foreskrevet i nr. 2, medens de midterste refleksanordninger skal være anbragt på køretøjets midterste trediedel med en indbyrdes afstand på mindst 200 cm.

5. Reflekserne skal være anbragt mellem 40 og 150 cm over vejbanen.

6. I stedet for refleksanordninger kan anvendes lygter, der opfylder kravene i § 4, stk. 7, nr. 4.

7. Foranstående bestemmelser for det trækkende køretøj gælder dog ikke for personmotorvogne indrettet til højst 9 personer incl. føreren.

Stk. 4. Påhængsvogn og sættevogn skal bagpå være forsynet med retningsviser blinklys i overensstemmelse med reglerne i § 6. Sådant køretøj skal endvidere være forsynet med sideblinklys, medmindre blinklyset på det trækkende køretøj er tilstrækkelig synligt bagfra. Nærmere bestemmelser herom fastsættes af Statens biltilsyn. Blinklysene skal betjenes med samme kontakt som mototvognens blinklys.

Stk. 5. Påhængsvogn og sættevogn kan være forsynet med ekstralygter (hjælpelygter) i overensstemmelse med reglerne i § 4, stk. 9, nr. 1, 4, 5 og 6. Påhængsvogn og sættevogn kan foran på den øverste del være forsynet med skilt med hvidt eller gult lys.

Stk. 6. Frakoblet påhængsvogn eller sættevogn skal, når den i lygtetændingstiden er standset eller parkeret på kørebane, der ikke er tilstrækkelig oplyst, være afmærket med mindst 2 røde lys bagud og 2 hvide lys fremad. Lygterne skal opfylde kravene i § 4, stk. 1, nr. 3, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3.«

13. I § 29, stk. 3, ændres » i 150 m's afstand« til »i mindst 300 m's afstand«.

14. § 30, nr, 6, affattes således:

6. Påhængsvogn skal forpå, bagpå og på siderne være forsynet med refleksanordninger i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 2 og 3. Traktoren kræves ikke forsynet med refleksanordninger på siden. Påhængsvogn kan være forsynet med ekstralygter (hjælpelygter) i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 5. Den bageste påhængsvogn skal endvidere være forsynet med baglygter, nummerpladebelysning, retsningsviserblinklys og stoplygter i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 1 og 4.'

15. § 30, nr. 7, affattes således:

7. Frakoblet påhængsvogn skal, når den i lygtetændingstiden er standset eller parkeret på kørebane, der ikke er tilstrækkelig oplyst, være afmærket i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk.6..'

16. § 31, nr. 6, affattes således:

6. Påhængsvogn skal forpå, bagpå og på siderne være forsynet med refleksanordninger i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 2 og 3. Traktoren kræves ikke forsynet med refleksanordninger på siden. Påhængsvogn kan være forsynet med ekstralygter (hjælpelygter) i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 5. Den bageste påhængsvogn skal endvidere under kørsel i lygtetændingstiden være forsynet med 2 baglygter i overensstemmelse med reglerne i 26, stk. 1. Batterilygter kan anvendes som baglygter, såfremt de i øvrigt opfylder kravene til baglygter.'

17. § 31, nr. 7, affattes således:

» 7. Frakoblet påhængsvogn skal, når den i lygtetændingstiden er standset eller parkeret på kørebane, der ikke er tilstrækkelig oplyst, være afmærket i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 6.«

18. § 32 affattes således:

»§ 32. For påhængsvogn til motorredskab gælder følgende:

1. Påhængsvogn, der trækkes af motorredskab, må alene benyttes til transport af sædvanligt arbejdstilbehør og tilbehør til motorredskabet.

2. Der må kobles 2 påhængsvogne eller een påhængsvogn og eet påhængsredskab efter motorredskab.

3. Er påhængsvognen ikke forsynet med tilstrækkelig virksom bremse; der kan betjenes under kørslen (eventuelt automatisk virkende bremse), må dens faktiske totalvægt ikke overstige 2 gange det trækkende motorredskabs faktiske totalvægt.

4. Påhængsvogn skal være koblet til motorredskabet på sikker måde og således, at dens hjul under svingning følger motorredskabets hjulspor så nær som muligt og ikke slingrer. Tilkoblingen skal enten være en stiv stangforbindelse eller en triangelforbindelse, der giver fri bevægelighed til siderne og op og ned, og som er sikret på en sådan måde, at påhængsvognen ikke kan løsrive sig under kørslen. Afstanden mellem køretøjerne må ikke overstige 4 m. Overstiger den 2 m, skal koblingsanordningen være tydeligt afmærket.

5. Påhængsvogn skal være forsynet med baglygter og refleksanordninger og kan være forsynet med ekstralygter (hjælpelygter), alt i overensstemmelse med reglerne i § 31, nr. 6. Motorredskabet kræves kun forsynet med refleksanordninger på siden, hvis dets længde overstiger 8 m.

6. Frakoblet påhængsvogn skal, når den i lygtetændingstiden er standset eller parkeret på kørebane, der ikke er tilstrækkelig oplyst, være afmærket i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 6.«

19. § 33, stk. 4-7, affattes således:

»stk. 4. Påhængsredskab skal i lygtetændingstiden forpå, bagpå og på siderne være forsynet med refleksanordninger i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 2 og 3. Motorvogn, der trækker påhængsredskab, skal være forsynet med refleksanordninger på siderne i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 3. Er det trækkende køretøj en traktor, kræves denne ikke forsynet med refleksanordninger på siderne, er det et motorredskab, kræves dette kun forsynet med refleksanordninger på siderne, hvis dets længde overstiger 8 m. Under kørsel i lygtetændingstiden skal påhængsredskab endvidere være forsynet med 2 baglygter i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 1. Baglygter og bagudvendende refleksanordninger kræves dog ikke, såfremt der bag påhængsredskabet trækkes en påhængsvogn. Batterilygter kan anvendes som baglygter, såfremt de i øvrigt opfylder kravene til baglygter. Påhængsredskab kan være forsynet med ekstralygter (hjælpelygter) i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 5. Frakoblet påhængsredskab skal, når det i lygtetændingstiden er standset eller parkeret på kørebane, der ikke er tilstrækkelig oplyst, være afmærket med de foreskrevne refleksanordninger og med lygter i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 6.

Stk. 5. Påhængsredskab, der trækkes af motorvogn eller registreret, traktor, skal være forsynet med retningsviserblinklys i overensstemmelse med reglerne i § 26, stk. 4. Dette gælder dog ikke, såfremt det trækkende køretøjs bag- og sideblinklys er tydeligt synlig bagfra, eller redskabets konstruktion ikke muliggør montering af blinklys.

Stk. 6. Bestemmelserne om placeringe af baglygterne, refleksanordninger og retningsviserblinklys kan lempes i det omfang, køretøjets konstruktion gør det påkrævet.

Stk. 7. Påhængsredskab, hvis bredde overstiger det trækkende køretøjs bredde med mere end 10 cm på hver side, skal i lygtetændingstiden være forsynet med 2 lygter, der viser hvidt lys tydeligt synligt mindst 300 m fremad uden at blænde. Lygterne skal være ens og anbragt symmetrisk foran i hver side så tæt ved køretøjets yderste kant som muligt og mellem 40 og 150 cm over vejbanen. De kan dog anbringes indtil 190 cm over denne, såfremt en lavere anbringelse under hensyn til køretøjets konstruktion vil medføre betydelige vanskeligheder. Er den mod vejmidten vendende del af køretøjet ikke mindst 100 cm høj, skal det også uden for lygtetændingstiden være hensigtsmæssigt afmærket op til denne højde.«

20. § 33, stk. 9,litra b, affattes således:

»b. Campingvogns største bredde kan overstige det trækkende køretøjs største bredde med mere end 10 cm på hver side , såfremt campingvognens største bredde ikke overstiger 210 cm. Campingvogn, hvis største bredde overstiger det trækkende køretøjs største bredde med mere end 10 cm på hver side, skal være forsynet med lygter i overensstemmelse med reglerne i § 23, stk. 4.«

21. § 34, affattes således:

»§ 34. For blokvogn, der kan køre ved egen kraft, gælder bestemmelserne om motorvogn.

Stk. 2. For blokvogn, der trækkes af motordrevet køretøj, gælder bestemmelserne om påhængsvogn til motorvogn bortset fra §§ 23, stk. 2-4, 28, stk. 2 og bestemmelserne om hjulbeklædning i § 28, stk. 1.

Stk. 3. Det trækkende køretøj og blokvognen skal være således indrettet, at mindst 20 pct. af vogntogets faktiske totalvægt falder på drivhjulene.

Stk. 4. Blokvogn, hvis bredde overstiger det trækkende køretøjs bredde med mere end 10 cm på hver side, skal i lygtetændingstiden være forsynet med 2 lygter, der viser hvidtlys tydeligt synligt mindst 300 m fremad uden at blænde. Lygterne skal være ens og anbragt symmetrisk foran i hver side så tæt ved køretøjets yderste kant som muligt og mellem 40 og 150 cm over vejbanen. De kan dog anbringes indtil 190 cm over denne, såfremt en lavere anbringelse under hensyn til køretøjets konstruktion vil medføre betydelige vanskeligheder.

Stk. 5. Blokvognen eller det trækkende køretøj kan være forsynet med en eller flere lygter, der tydeligt synligt fra alle retninger og uden at blænde føreren viser gult blinkende lys. Lygten, der skal være godkendt at Statens biltilsyn, skal være tilsluttet køretøjets lysanlæg og skal kunne lyse, uanset om køretøjets øvrige lygter er tændt. lygten kan anvendes under kørsel og under standsning eller parkering på kørebanen når det på grund af læssets omfang, blokvognens lave hastighed eller af andre grunde anses for nødvendigt til advarsel for andre vejfarende.«

22. I § 41, stk. 5, insættes som 6. pkt.:

»Statens biltilsyn fastsætter nærmere bestemmelser om lygterne og deres anbringelse på køretøjet.«

23. § 44, stk. 3, affattes således:

» stk. 3. Påbudte refleksanordninger skal hver have et reflekterende areal på mindst 15 kvcm. På køretøjer, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, skal arealet dog være mindst 40 kvcm. På cykel, påhængsvogn og sidevogn hertil, samt på knallert skal arealet være mindst 7 kvcm. Som påbudt siderefleks kan anvendes refleksfolie, men i så fald skal det reflekterende areal være mindst 100 kvcm.«

24. I § 44, stk. 4. 1. pkt., ændres »refleksanordninger« til »røde refleksanordninger«.

25. § 45, stk. 1, affattes således:

»Påbudte refleksordninger skal enten være godkendt af Statens biltilsyn eller E-mærkede i overensstemmelse med konventionen af 20. marts 1958 om godkendelse af udstyr og dele til motorkøretøjer.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1971 og finder anvendelse på køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug første gang her i landet efter dette tidspunkt.

Stk. 2. For køretøjer, der er registreret, godkendt eller taget i brug før 1. januar 1971, gælder de hidtidige bestemmelser med følgende ændringer:

1. Anvendelse af retningsviservinger er ikke tilladt.

2. Køretøjet kan være forsynet med een fjernprojektør til anvendelse sammen med nærlys.

3. Er køretøjet forsynet med tågelygter, skal bestemmelserne i § 4, stk. 9, nr. 3, følges, borset fra reglen om, at lygterne skal være anbragt højst 40 cm fra køretøjets yderste kant og ikke højere end nærlyset.

4. Bestemmelserne om sidereflekser skal være opfyldt ved det første syn efter den 1. januar 1971. De skal dog for alle køretøjer senest være opfyldt den 1. januar 1972.

Stk. 3. Ethvert køretøj kan straks indrettes i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Stk.4. Bekendtgørelse nr. 199 af 24. juni 1955 om benyttelse af påhængsvogn ( påhængsredskab) efter motorredskab, bekendtgørelse nr. 271 af 30. juni 1965 om retningsviserblinklys og stoplygter på motorvogne samt påhængs- og sættevogne hertil og bekendtgørelse nr 118 af 9. april 1968 om retningsviserblinklys på motorvogne samt påhængs- og sættevogne hertil ophæves.

Justitsministeriet, den 5. maj 1970.

Knud Thestrup

/Eefsen.

Officielle noter

Ingen