Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undervisningsplaner for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) og til store køretøjer (kategori C, D og E)


§ 1. Justitsministeriet har i henhold til § 56, stk. 5, og § 64,

stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 16.

november 1990 udstedt bekendtgørelser om undervisningsplaner for

køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj

(kategori B/E) og til store køretøjer (kategori C, D og E).

§ 2. Undervisningsplanerne træder i kraft den 1. maj 1992, jf. dog § 3, stk. 2.

§ 3. Undervisning af elever, der påbegynder køreuddannelsen den 1. maj 1992 eller senere med henblik på erhvervelse af kørekort til kategori B/E eller kategori C, D og E, skal foregå i overensstemmelse med undervisningsplanerne.

Stk. 2. Elever, der har påbegyndt køreuddannelsen før den 1. maj 1992, kan afslutte uddannelsen og aflægge køreprøve efter de hidtil gældende regler frem til udgangen af juni 1992 for så vidt angår kategori C, D og E og frem til udgangen af august 1992 for så vidt angår kategori B/E.

§ 4. Ifølge anordning nr. 512 af 27. november 1985 indføres bekendtgørelser om undervisningsplaner for køreuddannelse ikke i Lovtidende, men kan købes i boghandelen og ligger til gennemsyn på kørekortkontoret.

Justitsministeriet, den 28. april 1992

Hans Engell

/ Henrik Waaben

Officielle noter

Ingen