Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1979.


I bekendtgørelse af 14. februar 1979 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr foretages ændringer i henhold til bilaget (7 sider).

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER:

Ændring er foretaget i 1) Afsnit 1.03 KØRETØJSARTER OG -ANVENDELSER 2) Afsnit 2.02 PÅSKRIFTER OM TILLADT TOTALVÆGT, LAST M.V. 3) Afsnit 2.04 PÅHÆNGSSKILT 4) Afsnit 3.01 VÆGT OG AKSELTRYK M.V. 5) Afsnit 3.02 HØJDE, BREDDE OG LÆNGDE 6) Afsnit 5.01 BREMSESYSTEMER 7) Afsnit 6.01 ELEKTRISKE ANLÆG 8) Afsnit 6.03 LYGTER TIL MARKERING 9) Afsnit 9.02 OPBYGNING MED LAD M.V.

 • 10) Afsnit 9.05 TILKOBLINGSANORDNINGER
 • 11) Afsnit 10.03 UDSYN, RUDER M.V.
 • 12) Bilag 1
 • 1) På side 13 tilføjes:

386 Køretøjer til synsfri sammenkobling

 • 2) På side 19 tilføjes:

2.02.386 KØRETØJER TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 • (1) Lastbil N2 og lastbil N3 med forskydelig sættevognsskammel skal tillige være forsynet med påskrift eller skilt, der skal være udformet som eksemplet i fig. c, hvor den anførte dimension angiver mindstemål.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Påskrift eller skilt skal være således anbragt, at pilen angiver placeringen af centerlinien for hovedbolt i sættevognsskamlen ved den skammelposition, der er benyttet ved udfærdigelsen af koblingsattest for lastbilen.

 • (2) Sættevogn skal være forsynet med påskrift eller skilt, der skal være udformet som eksemplet i fig. d, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 • 3) På side 20 tilføjes:

2.04.386 KØRETØJER TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 • (1) Personbil M1 og varebil N1 skal være således indrettet, at den kan forsynes med påhængsskilt.
 • 4) På side 23 ophæves:

3.01.141 CAMPINGVOGN

På side 23 ændres pkt. 3.01.200 (3) til:

 • (3) I vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, må påhænskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstige:
 • a) 90 % af den trækkende bils tjenestevægt, hvis påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse.
 • b) 50 % af den trækkende bils tjenestevægt, hvis påhængskøretøjet ikke er forsynet med driftsbremse.

På side 23 ændres pkt. 3.01.200 (5) til:

 • (5) I vogntog med registreringspligtigt påhængskøretøj, hvor det trækkende køretøj er en personbil M2, personbil M3, lastbil N2, lastbil N3 eller traktor, skal der ved tilladt totalvægt mindst 20 % heraf hvile på det trækkende køretøjs drivhjul.

På side 24 tilføjes:

3.01.386 KØRETØJER TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 • (1) Bestemmelserne i pkt. 3.01.200 (3) gælder ikke for påhængskøretøj, der er godkendt til og anvendes efter reglerne om synsfri sammenkobling med personbil M1 og varebil N1.

På side 25 tilføjes:

3.02.386 KØRETØJER TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 • (1) Bestemmelserne i pkt. 3.01.200 (3) gælder ikke for påhængskøretøj, der er godkendt til og anvendes efter reglerne om synsfri sammenkobling med personbil M1 og varebil N1.
 • 6) På side 36 tilføjes:

5.01.386 KØRETØJER TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 • (1) Personbil M1 og varebil N1 skal ved tilkoblingsanordningen være forsynet med beslag for tilslutning af påhængskøretøjets sikringskæde eller -wire.
 • (2) Lastbil N2 og lastbil N3 skal være forsynet med 2-leder trykluftbremseanlæg med automatisk lastafhængigbremsekraftregulering i det mindste på bagakslen (bagakslerne). Trykket i fødeledningen skal være mindst 6,5 bar og højst 8,0 bar. Største tryk i styreledningen skal være mindst 6,0 bar og højst 7,5 bar. Desuden skal der i styreledningen være monteret en manuel bremsekraftregulatror til regulerning af en udenlandsk sættevogns maksimale bremsekraft, hvis denne sættevogn ikke er forsynet med automatisk bremsekraftregulering.
 • (3) Er påhængskøretøj til synsfri sammenkobling med personbil M1 og varebil N1 forsynet med driftsbremse, skal denne være indrettet som mekanisk påløbsbremse.
 • (4) Sættevogn skal være forsynet med 2-leder trykluftbremseanlæg med automatisk lastafhængig bremsekraftregulering på alle aksler og et typegodkendt arbejdstryk på 6,1 - 7,2 bar, svarende til 6,2 - 7,3 ato.
 • 7) På side 44 tilføjes:

6.01.386 KØRETØJER TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 • (1) Personbil M1 og varebil N1 skal være forsynet med 12 volt strømforsyning til et tilkoblet påhængskøretøj.

Forbindelsen skal være et 7-polet stik beregnet til 12 volt (ø 36 mm) og med de elektriske ledninger forbundet på følgende måde (DIN Norm 72577):

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Pos. 1: Til følgende lygter til signalgivning på sættevognens venstre del:

 • a) bagblinklygte
 • b) sideblinklygte
 • c) forblinklygte

Pos. 2: Ledig.

Pos. 3: Stel.

Pos. 4: Tilfølgende lygter til signalgivning på sættevognens højre del:

 • a) bagblinklygte
 • b) sideblinklygte
 • c) forblinklygte

Pos. 5: Til følgende lygter markering på sættevognens højre del:

 • a) baglygter
 • b) positionslygte
 • c) markeringslygte
 • d) nummerpladelygte

Pos. 6: Stoplygter

Pos. 7: Til følgende lygter til markering på sættevognens venstre del:

 • a) baglygter
 • b) positionslygte
 • c) markeringslygte
 • d) nummerpladelygte
 • (2) Lastbil N2 og lastbil N3 skal være forsynet med såvel 12 volt som 24 volt strømforsyning til en tilkoblet sættevogns el-anlæg efter følgende regler:
 • a) Forbindelserne skal være 7-polede stik forsynet med mærkning, der angiver spændingen, henholdsvis 12 volt og 24 volt.
 • b) Forbindelsen til 12 volt strømforsyning følger reglerne i pkt. (1).
 • c) Forbindelsen til 24 volt strømforsyning (stik ø 39 mm) skal have de elektriske ledninger forbundet på følgende måde (DIN Norm 72579):

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Pos. 1: Stel

Pos. 2: Til følgende lygter til markering på sættevognens venstre del:

 • a) baglygter
 • b) Positionslygte
 • c) Markeringslygte
 • d) nummerpladelygte

Pos. 3: Til følgende lygter til signalgivning på sættevognens venstre del:

 • a) baglygte
 • b) sideblinklygte
 • c) forblinklygte

Pos. 5: Til følgende lygter til signalgivning på sættevognens højre del:

 • a) bagblinklygte
 • b) sideblinklygte
 • c) forblinklygte

Pos. 6: Til følgende lygter til markering på sættevognens højre del:

 • a) Baglygter
 • b) positionslygte
 • c) markeringslygte
 • d) nummerpladelygte

Pos. 7: Ledig

 • (3) Påhængskøretøj til synsfri sammenkobling med personbil M1 og varebil N1 skal være forsynet med 12 volt el-anlæg. Forbindelsen til strømforsyning fra den trækkende bil til påhængskøretøjets lygter til markering og signalgivning skal være et 7-polet stik med de elektriske ledninger forbundet svarende til det i pkt. (1) anførte.
 • (4) Sættevogn skal være forsynet med 12 volt eller 24 volt el-anlæg. Forbindelsen til strømforsyning fra den trækkende bil til sættevognens lygter til markering og signalgivning skal være et 7-polet stik forsynet med mærkning, der angiver spændingen (12 volt eller 24 volt).
 • a) Ved 12 volt el-anlæg skal ledningerne være forbundet svarende til det i pkt. (1) anførte.
 • b) Ved 24 volt el-anlæg skal ledningerne være forbundet svarende til det i pkt. (2) c) anførte.
 • 8) På side 58 tilføjes:

6.03.386 KØRETØJER TIL SYNDFRI SAMMENKOBLING

 • (1) Påhængskøretøj til synsfri sammenkobling med personbil M1 og varebil N1, og med en bredde på mere end 1,6 m skal være forsynet med to fremadrettede markeringslygter.
 • 9) På side 94 tilføjes:

9.02.386 KØRETØJER TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 • (1) Påhængskøretøj med en bredde på mere end 1,6 m til synsfri sammenkobling med personbil M1 og varebil N1 skal være således opbygget, at det - set lige forfra - i hver side har et areal på mindst 250 x 400 mm2 ( b x h) målt i et lodret plan.

Arealernes yderste kant må ikke ligge inden for køretøjets yderste kant, og deres øverste kant skal være beliggende mindst 600 mm over vejbanen målt ved ubelastet køretøj i vandret stilling.

 • 10) På side 99 tilføjes:

9.05.386 KØRETØJER TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 • (1) Personbil M1 og varebil N1 skal være forsynet med 50 mm koblingskugle.
 • (2) Lastbil skal være forsynet med sættevognsskammel til 2'» hovedbolt.
 • (3) Påhængskøretøj til synsfri sammenkobling med personbil M1 og varebil N1 skal være forsynet med 50 mm kuglekobling.
 • (4) Sættevogn skal være forsynet med 2«» hovedbolt.
 • 11) På side 108 tilføjes:

10.03.386 KØRETØJER TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 • (1) Personbil M1 og varebil N1 skal være således indrettet, at den kan forsynes med udvendigt førerspejl i begge sider.

Spejlene skal kunne indstilles således, at der ved tilkobling af almindelig campingvogn med største tilladte bredde opnås tilstrækkeligt udsyn bagud.

 • 12) På side 117 tilføjes:

386 Køretøjer til synsfri sammenkobling 2.02.386 Påskrifter 2.04.386 Påhængsskilt 3.01.386 Vægtforhold 3.02.386 Breddeforhold 5.01.386 Bremsesystem 6.01.386 Elektriske forbindelser 6.03.386 Markeringslygter 9.02.386 Opbygning 9.05.386 Tilkoblingsanordninger

10.03.386 Udv. førerspejle

IKRAFTTRÆDEN:

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1979

Justitsministeriet, d. 31. august 1979

Nathalie Lind

/ Per Frederiksen

Officielle noter

Ingen