Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om vejregler for afmærkning af vejarbejder


1. Indledning

Hermed udsendes vejregler for afmærkning af vejarbejder, udarbejdet af Vejdirektoratet, Vejregeludvalget, januar 1987.

Vejreglerne er udarbejdet i medfør af § 6 i lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 368 af 6. august 1985) og § 24, stk. 3, i lov om private fællesveje (lovbekendtgørelse nr. 370 af 6. august 1985) i samarbejde med Justitsministeriet i medfør af færdselslovens § 95, stk. 4. Regler, der angår arbejdsmiljøet for dem, der arbejder på eller ved vejen, er udarbejdet i medfør af arbejdsmiljøloven (lov nr. 681 af 23. december 1975) og i samarbejde med Arbejdsministeriet.

Reglerne gælder alle vejarbejder, hvad enten det er en vejbestyrelse eller andre, der i medfør af vejlovgivningen har eller får tilladelse til at udføre sådanne arbejder, og uanset om arbejdet udføres i eget regi eller af en entreprenør.

I vejreglerne indgår de bestemmelser, der er fastsat i Ministeriet for Offentlige Arbejders cirkulæreskrivelse af 30. januar 1979 om afmærkning af vejarbejder af hensyn til blinde og svagtseende, og denne skrivelse ophæves hermed.

De vejtekniske regler supplerer bestemmelserne i justitsministeriets bekendtgørelse om vejafmærkning af 22. april 1977 og Justitsministeriets cirkulære om vejafmærkning af 14. oktober 1977 for så vidt angår disses bestemmelser om afmærkning af vejarbejder.

De arbejdsmiljømæssige bestemmelser supplerer bestemmelserne i Arbejdsministeriets bekendtgørelser om virksomhedernes sikkerheds og sundhedsarbejde af 10. august 1978, bekendtgørelse om projekterendes og rådgivendes pligter m.v. af 5. oktober 1978 samt bekendtgørelse om arbejdstøj og personlige værnemidler af 29. januar 1979. De arbejdsmiljømæssige anvisninger opfylder kun arbejdsmiljølovgivningens krav for så vidt angår afmærkning af vejarbejder . Anvisningerne omhandler således ikke arbejdsmiljølovens krav til f.eks. arbejdets udførelse, herunder arbejdets udførelse inden for afmærkningen, eller arbejdsstedets indretning.

Vejreglerne indeholder regler for afmærkning af vejarbejder, herunder bl.a. omfang, opsætning, kontrol og nedtagning af afmærkning.

Der er i vejreglen beskrevet, hvilket materiel der skal anvendes samt dettes udformning og placering.

Endvidere gives bestemmelser om afmærkning af kontinuerligt kørende vejarbejde og vejarbejde af kortere varighed.

Endelig er vejreglens tekst om afmærkning af vejarbejder af længere varighed anskueliggjort i en række tegningseksempler.

For overskuelighedens skyld medtager vejreglen tekstafsnit fra færdselsloven, Justitsministeriets bekendtgørelse og cirkulære om vejafmærkning samt arbejdsmiljøloven.

Der er ved reglernes udarbejdelse lagt vægt på, at reglerne skal kunne danne grundlag for etablering af en ensartet og trafiksikker afmærkning af vejarbejder samt et sikkert arbejdsmiljø for dem, der arbejder på eller ved vejen.

Vejreglerne indeholder en række bestemmelser, der er bindende ved udførelse af vejarbejder på offentlige veje. Reglerne er dog først bindende for arbejder på kommuneveje fra 1. januar 1991, jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne i afsnit 5, stk. 3. De bindende regler kan kun fraviges efter forud indhentet tilladelse fra Ministeren for Offentlige Arbejder .

Endvidere indeholder reglerne anvisninger, der angiver, hvorledes arbejdsmiljølovens bestemmelser kan opfyldes. Andre fremgangsmåder kan anvendes, forudsat de efter Arbejdstilsynets skøn er lige så sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige.

Vejreglen indeholder endvidere retningslinier og vejledninger. Disse bestemmelser kan fraviges af vejbestyrelserne.

Yderligere eksemplarer af vejreglerne kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, Havnegade 27, postboks 2169, 1016 København K, tlf. 01 18 62 66.

De efterfølgende bestemmelser er bindende vejregler ved arbejder på offentlige veje. Bestemmelserne i pkt. 2.1, stk. 1, 2.7, 3.2.3, stk. 2, 3.3, stk. 2, 3.4.9 og 4.2.5, stk. 4, er anvisninger i medfør af arbejdsmiljøloven.

2. Almindelige bestemmelser

2.0 Definition

Ved vejarbejde forstås her alle arbejder, som foregår på vejarealet, samt arbejder under, over eller uden for vejarealet, som medfører større eller mindre indskrænkning i trafikkens normale bevægelsesfrihed, eller som nødvendiggør større agtpågivenhed eller hensyntagen fra trafikanternes side. Vejarbejde kan være stationært eller bevægeligt.

Ved stationært vejarbejde forstås vejarbejder af længere varighed på samme sted (normalt mere end 1 arbejdsdag). Stationært vejarbejde afmærkes i henhold til bestemmelserne i afsnit 2 og 3.

Ved bevægeligt vejarbejde forstås såvel kontinuerligt kørende vejarbejde som vejarbejde af kortere varighed (maksimalt 1 arbejdsdag) på samme sted.

Kontinuerligt kørende vejarbejde omfatter græsslåning, fejning, snerydning med maskine, saltning samt arbejder der kan sidestilles hermed. Kontinuerligt kørende vejarbejde afmærkes i henhold til bestemmelserne i afsnit 4.1.

Arbejder af kortere varighed afmærkes i henhold til bestemmelserne i afsnit 2.1, stk. 1, 2.7, 3.2.4, 3.3, 3.4 og 4.2, medmindre særlige forhold gør det påkrævet, at arbejdet Afmærkes som stationært vejarbejde.

2.1. Afmærkningsplan

Et arbejdsområde skal afmærkes effektivt langs de trafikerede sider. Valg og placering af kant- og baggrundsafmærkning og supplerende anlægsmæssige foranstaltninger skal i hvert tilfælde foretages under hensyn til arbejdets art og varighed samt plads- og trafikforhold, dvs. trafikkens art, intensitet og hastighed, fri kørebanebredde m.v.

Stk. 2. Inden et vejarbejde igangsættes, skal der foreligge en plan for afmærkningen af vejarealet. Denne plan skal være godkendt af vejbestyrelsen.

Ved pludselig opstået skade på vej og ved uopsættelige ledningsreparationer, jf. lov om offentlige veje, § 106, stk. 4, og lov om private fællesveje, § 50, stk. 2, kan den fornødne afmærkning foretages uden forud godkendelse. Vejbestyrelsen underretter snarest om forholdet.

Stk. 3. for visse mindre arbejder kan der indgås en aftale een gang for alle mellem vejmyndigheden og ledningsejer/entreprenør om afmærkning efter nærværende bestemmelser. Vejmyndigheden bør ved jævnlige tilsyn kontrollere, at aftalen overholdes.

2.2 Fri bredde

Er den fri bredde forbi et stationært vejarbejde mindre end 3 m, for mindre betydende veje 2,5 m, skal vejen lukkes (eventuelt kun for visse trafikanter), og omkørsel etableres.

2.3 Fri højde

Begrænsning af den fri højde bør kun anvendes i de tilfælde, hvor en total lukning af vejen vil medføre urimelige gener for trafikanterne, eller andre løsninger vil medføre urimelige merudgifter for bygherren.

2.4 Forvarsling

Hvor afmærkningen på grund af vejens tracee ikke giver den nødvendige varsling, skal der foretages supplerende forvarsling, således at trafikanterne i rimelig afstand bliver opmærksom på vejarbejdet.

Stk. 2. Ved rimelig afstand regnes normalt 2 gange længden af stopsigt forud for begrænsningen af kørebane (jf. vejregler for afmærkning på kørebanen).

2.5 Færdselsregulering

2.5.1 Præference

Præference B 18 og B 19 »Hold tilbage for modkørende« og »Modkørende færdsel skal holde tilbage« må kun anvendes, når arbejdsområdet er kortere end 100 m, og den fri bredde er mellem 3 og 4,5 m, ved mindre betydende veje mellem 2,5 og 3,5 m, og når der fra det sted, hvor tavlen er opsat, er fri oversigt inden for en afstand, der er dobbelt så stor som længden af den smalle strækning.

2.5.2 Signalregulering

2.5.2.1 Generelt

Signalregulering (gadesignaler eller tegngivning) skal benyttes, når kravene til præference ikke er opfyldt.

2.5.2.2 Gadesignaler

Regulering med gadesignaler etableres ved hjælp af mindst 2 gadesignaler (et ved hver ende af arbejdsområdet). Signalerne skal fungere efter principperne for almindelige gadesignaler, jf. vejregler for signalanlæg.

Stk. 2. Gadesignalerne skal være i drift hele døgnet med undtagelse af det tidsrum, hvori en eventuel regulering med tegngivning benyttes. Når dette er tilfældet, skal signalerne tildækkes eller fjernes.

2.5.2.3 Tegngivning

Regulering med tegngivning udføres af 2 personer (en i hver ende af arbejdsområdet), som ud over den personlige afmærkning, jf. afsnit 3.4.15, skal udstyres med et signalflag, signalskilt eller signallygte, fig. 1 a og 1 b. Hvis de ikke kan se hinanden, skal de også forsynes med telefon- eller radioforbindelse.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Stk. 2. Der skal vises rødt flag, skilt eller lygte med rødt lys mod den trafikant, som skal stoppe, og der kan vises grønt mod den, som må køre.

Stk. 3. I lygtetændingstiden skal signalet gives med rødt henholdsvis grønt lys.

2.6 Forhold til eksisterende afmærkning

Den del af den eksisterende afmærkning (især hastighedsbegrænsninger), som ikke skal gælde under vejarbejdet, skal fjernes eller tildækkes effektivt for at undgå at vildlede eller forvirre trafikanterne. Det er dog ikke nødvendigt at fjerne hvid længde- og pilafmærkning, når denne klart annulleres med gul afmærkning på kørebanen. Vejvisningen skal bringes i overensstemmelse med den midlertidige situation.

2.7 Forhold før arbejdet påbegyndes

Afmærknings- og afspærringsmateriel skal være placeret i fuldt omfang, før arbejdet påbegyndes.

2.8. Arbejdstids ophør

I perioder, hvor der ikke arbejdes i arbejdsområdet (bortset fra frokostpauser og lignende), skal den del af afmærkningen, som ikke er nødvendig, fjernes (tildækkes, drejes) for at mindske generne for trafikken og for at opretholde respekten for den øvrige afmærkning.

2.9. Kontrol og vedligeholdelse af afmærkning

Afmærkningen skal kontrolleres og vedligeholdes mindst 2 gange pr. arbejdsdag og mindst 1 gang på øvrige dage.

2.10 Nedtagning

Al vejarbejdsafmærkning skal fjernes umiddelbart efter vejarbejdets afslutning.

3. Anvendelse af afmærknings- og afspærringsmateriel

3.1 Oversigt over den anvendte afmærkning m.v.

Vejarbejder afmærkes med

  • 1) færdselstavler, jf. Justitsministeriets afmærkningsbekendtgørelse, kapitel 1 og dettes afmærkningscirkulære.
  • 2) Vejvisningstavler, jf. Justitsministeriets afmærkningsbekendtgørelse, kapitel 2, samt Ministeriet for Offentlige Arbejders vejregler om vejvisning.
  • 3) Kant- og baggrundsafmærkning m.m., jf. Justitsministeriets afmærkningsbekendtgørelse, kapitel 3, og dettes afmærkningscirkulære samt nedenstående regler.
  • 4) Afmærkning på kørebanen, jf. Justitsministeriets afmærkningsbekendtgørelse, kapitel 4, dettes afmærkningscirkulære og Ministeriet for Offentlige Arbejders vejregler om afmærkning på kørebanen.
  • 5) Signalanlæg, jf. Justitsministeriets afmærkningsbekendtgørelse, kapitel 5, dettes afmærkningscirkulære samt Ministeriet for Offentlige Arbejders vejregler om signalanlæg.

Stk. 2. Afmærkningen kan suppleres med forskellige anlægsmæssige foranstaltninger, herunder trafikværn, harmonikabomme samt færdselssøm, ligesom den kan anbringes på en tavlevogn (mobil afspærring).

3.2 Materiel til afgrænsning af arbejdsområdet

3.2.1 Begrænsningslinie

Begrænsningslinie anvendes til gradvis indsnævring af kørebanen. Linien etableres ved hjælp af »Kantafmærkningsplader« N 42 eller »Markeringskegler« N 44.

Stk. 2. Hvis der anvendes markeringskegler, skal der suppleres med en »Påbudt passage« D 15.

Stk. 3. Mindst på hveranden kantafmærkningsplade/markeringskegle opsættes et gult blinksignal.

3.2.2 Tværafspærring

Tværafspærring på kørebanen anvendes, hvor der ikke anvendes begrænsningslinie. Tværafspærring etableres ved hjælp af »Spærrebom« O 43 forsynet med mindst 2 gule blinksignaler.

Gult blinksignal anvendes dog ikke på tværafspærring, når der samtidig anvendes midlertidigt gadesignal til regulering af trafikken.

Stk. 2. På veje med ringe og langsom trafik (boligveje og lignende) kan der anvendes »Spærrebom« O 45 forsynet med mindst 2 markeringslygter.

Stk. 3. Retningspil O 41 anvendes kun som tværafspærring, hvor trafikanterne skal foretage en væsentlig retningsændring.

Stk. 4. Tværafspærring på cykelsti og fortov etableres ved hjælp af »Spærrebom« O 45 eller harmonikabom forsynet med mindst 2 markeringslygter, medmindre afmærkningen er tilstrækkelig belyst.

3.2.3 Længdeafspærring

Længdeafspærring anvendes til adskillelse mellem færdselsareal og arbejdsområde. Længdeafspærring mellem motorkørende og arbejdsområde etableres ved hjælp af »Kantafmærkningsplader« N 42 eller »Markeringskegler« N 44. Hvis afmærkningen er tilstrækkelig belyst, kan længdeafspærringen etableres ved hjælp af »Spærrebom« O 45.

Stk. 2. Denne længdeafspærring skal placeres således, at der er en fri afstand på normalt mindst 1 m fra det egentlige arbejdssted til afspærringen. Materialer, redskaber m.v. må ikke placeres på dette friområde.

Stk. 3. Længdeafspærring mellem cykelsti/fortov og arbejdsområde etableres ved hjælp af »Markeringskegler« N 44 eller »Spærrebom« O 45 og forsynes med en »Markeringslygte« N 46 for hver 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkelig belyst.

3.2.4 Særlig afmærkning for blinde og svagtseende

På steder, hvor blinde og svagtseende sædvanligvis færdes, skal der foretages en særlig afmærkning af vejarbejde på fortove og gangstier samt på de færdselsarealer, som fodfængerne midlertidigt bliver henvist til at benytte.

Stk. 2. På de sider af arbejdsstedet, der er beliggende ind mod arealer, hvor fodgængere færdes, samt ved enderne af arbejdsstedet opsættes 2 stk. »Spærrebom« O 45 parallelt med underkanterne henholdsvis 10-20 og 70-80 cm over gangniveau.

Stk. 3. Spærrebommene opsættes således, at de kan tåle mindre stød uden at ændre stilling. Hvor der er udgravninger, skal de være anbragt således, at de forhindrer, at fodgængerne falder i udgravningerne.

3.3 Generelle krav til det anvendte afmærknings- og afspærringsmateriel

Afmærknings- og afspærringsmateriel, der anvendes ved vejarbejder, skal være udført hensigtsmæssigt og have den til anvendelsen nødvendige styrke, holdbarhed og standsikkerhed.

Stk. 2. Stabiliserende fod og eventuel ballast skal være udført sådan, at den ikke medfører yderligere fare ved påkørsel.

Stk. 3. Belysning af afmærkning må ikke opstilles, så den blænder trafikanterne.

3.4 Specielle krav til det anvendte afmærknings- og afspærringsmateriel

3.4.1 Færdselstavler

Ved stationære vejarbejder skal højden til underkant af nederste færdseltavle/undertavle være mindst 1 m.

Stk. 2. På motorveje anvendes C 55 »lokal hastighedsbegrænsning« (90 km/t) og alle tavler før denne i overstørrelse.

Stk. 3. Tavle C 42 »Vognhøjde« skal vise den frie højde minus 50 cm, f.eks.: fri højde = 4,1 m medfører tavle C 42 = 3,6 m).

3.4.2 Kantafmærkningsplader

»Kantafmærkningsplade« N 42 opsættes på standere, således at højden fra terræn til underkant af tavle er 0,5 m.

Stk. 2. » Kantafmærkningsplade« skal være udført som angivet i figur 2.

Stk. 3. Kantafmærkningspladernes røde og hvide felter skal enten være retroreflekterende eller have retroreflekterende refleksplader i felternes farve. Reflekspladerne skal, hvor intet andet er anført, have et areal på mindst 100 cm2.

Figur 2. Kantafmærkningsplade N 42 (standard og reduceret.)

3.4.3 Markeringskegler

»Markeringskegler« skal have rød, fluorescerende overflade og være forsynet med rød og hvid refleks som vist på figur 3.

Stk. 2. Afstanden mellem keglerne må ikke overstige 6 m ved stationære vejarbejder.

Stk. 3. » Markeringskegle« i reduceret størrelse må kun anvendes ved bevægelige vejarbejder og i gader med ringe trafik samt i forbindelse med udførelse og vedligeholdelse af længdeafmærkning på kørebanen m.m.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Figur 3. Markeringskegle (standard og reduceret).

3.4.4 Markeringsbrikker

»Markeringsbrikker« på snor skal fremtræde med både rød og hvid refleks set fra begge trafikretninger. Brikkernes indbyrdes afstand må ikke overstige 0,6 m og refleksbrikkerne må hver især ikke være mindre end 50 cm2.

Stk. 2. » Markeringsbrikker« på snor må kun anvendes som supplement til en længdeafspærring af kantafmærkningsplader eller markeringskegler.

3.4.5 Markeringslygter

»Markeringslygter« har fast eller blinkende hvidt lys og ophænges på afmærkningen.

Stk. 2. » Markeringslygter« skal anvendes, hvor cyklister og/eller fodgængere færdes på cykelsti eller fortov ved arbejdsstedet, medmindre afmærkningen er tilstrækkelig belyst.

Stk. 3. Lygterne skal være placeret således, at afmærkningen markeres tydeligt, uden at lyset virker blændende eller hindrer trafikanternes opfattelse af færdselstavlernes oplysninger.

3.4.6 Retningspile

Retningspile fastgøres i begge ender på standere, stativer eller »Markeringskegler«, således at afstanden fra terræn til overkant af afmærkningen er 1,0 m.

Stk. 2. Retningspilenes røde og hvide felter skal udføres som kantafmærkningspladerne, jf. afsnit 3.4.2, stk. 3.

3.4.7 Spærrebomme

Striberne på spærrebom O 43 skal pege ned imod den side, afmærkningen skal passeres af motorkørende.

Stk. 2. Spærrebomme O 43 og O 45 fastgøres som retningspile, jf. afsnit 3.4.6, stk. 1.

Stk. 3. Retningspilenes røde og hvide felter skal udføres som kantafmærkninspladerne, jf. afsnit 3.4.2, stk. 3.

3.4.8 Harmonikabom

Harmonikabom anvendes til afspærring af cykelsti eller fortov.

3.4.9 Trafikværn

Trafikværn er en kraftig afspærring, enten et stålautoværn eller en 0,4 m høj ubrudt barriere. Trafikværn anvendes som tvær- og/eller længdeafspærring ved arbejder på stærkt trafikerede veje, når særlige faremomenter foreligger, eller når pladsen er så begrænset, at den fornødne friafstand på 1 m fra arbejdsstedet til markeringen ikke kan opnås.

3.4.10 Mobil afspærring

En mobil afspærring skal, når den er i funktion, være mindst 1,5 m bred og forsynet med en »Spærrebom« O 45 (højde 0,5 m) med overkant 1,0 m over terræn. Den mobile afspærring skal dog have mindst samme bredde som køretøjet, den er monteret på, og lygter, nummerplade m.v. må ikke være skjult.

Stk. 2. En mobil afspærring skal endvidere have mindst eet gult blinksignal over hver ende af spærrebommen og i mindst 3,0 m højde over terræn, A 39 »Vejarbejde« i mindst standardstørrelse og efter behov D 15 »Påbudt passage«, eventuelt i reduceret størrelse.

Stk. 3. Under den mobile afspærrings gule blinksignaler og med underkant i mindst 2,5 m højde placeres en »Spærrebom« O 45 (højde 0,5 m). Denne spærrebom kan erstattes af A 39-tavle »Vejarbejde« placeret med underkant mindst 2,5 m over terræn.

Stk. 4. Ved brug på motorveje skal anvendes både øverste vandrette spærrebom, lodrette spærrebomme samt A 39 »Vejarbejde«. Højden til overkant af øverste spærrebom øges til 4,0 m, og bredden af den mobile afspærring øges til 2,0 m. Såvel A 39 »Vejarbejde« som D 15 »Påbudt passage« skal være i overstørrelse.

Stk. 5. Mobil afspærring må kun være synlig for andre trafikanter, når den anvendes ved arbejdsstedet.

3.4.11 Midlertidig gul afmærkning på kørebanen

Afstanden mellem en linie og en sideforhindring må ikke være mindre end 3,0 m.

3.4.12 Færdselssøm

Færdselssøm skal være gule og forsynet med en gul refleks mod kørselsretningen (dele- og kantlinier) eller to gule reflekser mod kørselsretningerne (midtlinier).

Færdselssømmene placeres med en indbyrdes afstand på 0,5-1,0 m i eller i stedet for en streg.

3.4.13 Signallygte

Signallygten er en lygte med rødt eller grønt konstant lys. Lygten må kun kunne vise lys i een retning og skal være indrettet således, at den kun kan vise en af farverne ad gangen.

Stk. 2. Lyset skal have samme farve som tilsvarende gadesignaler.

Stk. 3. Lygternes lys skal være af en sådan styrke, at det ses tydeligt på en afstand af mindst 100 m.

3.4.14 Gult blinksignal

Gule blinksignalers størrelse og lysstyrke skal være således, at de umiddelbart kan opfattes af trafikanterne inden for en tilstrækkelig afstand.

Stk. 2. » Gult blinksignal« Z 93 anvendes ikke på afmærkning, der kun henvender sig til cyklister og fodgængere på cykelsti, fortov eller andre stier. Her anvendes i stedet hvidt markeringslys.

Stk. 3. På blinksignaler skal der være den nødvendige brugsanvisning, der mindst skal omfatte oplysning om batteritype og pæretype.

Stk. 4. » Gult blinksignal« opsættes mindst 1 m over terræn.

Stk. 5. Hvor blinksignal anvendes, skal det være tændt hele døgnet.

Stk. 6. Lyset må kun rettes mod den kørselsretning, det henvender sig til.

Stk. 7. Ved opsætning på »Kantafmærkningsplader« N 42, som er anvendt til begrænsningslinie, jf. afsnit 3.2.1, skal der monteres et blinksignal på den første kantafmærkningsplade og derefter på hver anden, dog mindst 3 i hver begrænsningslinie og således, at alle knæk i begrænsningslinien er markeret med blinksignal.

Stk. 8. På en tværafspærring, jf. afsnit 3.2.2, opsættes et blinksignal i hver ende. Er bredden større end 3 m opsættes yderligere blinksignaler, således at afstanden mellem de enkelte blinksignaler højst er 3 m.

3.4.15 Afmærkning af personer

Personer, der ved vejarbejde befinder sig uden for det afmærkede arbejdsområde, skal bære vejvest, bandoler, overtrækstøj, arbejdstøj eller regntøj i orange eller gul farve. Alle nævnte beklædningsstykker skal være forsynet med hvide reflekser.

4. Bevægelige vejarbejder

4.1 Kontinuerligt kørende vejarbejder

Ved anvendelse af tallerkenspredere skal tallerkenen belyses med en arbejdslygte, som tændes i mørke og dårligt sigt. Arbejdslygten må ikke kunne blænde andre trafikanter.

4.2 Vejarbejde af kortere varighed på samme sted

4.2.1 Vedligehold af portaltavler og vejbelysning

Udføres vedligeholdelse af vejbelysning og portaltavler ved hjælp af et enkelt køretøj (lavetstige, transportabel personløfter) skal det afmærkes med mindst eet gult blinksignal.

4.2.2 Opmærkning for afstribning

150 m (50 m for veje med tilladt hastighed mindre end eller lig med 60 km/t) før arbejdsstrækningens begyndelse opsættes i vejsiden tavle A 39 »Vejarbejde« med undertavle U 2 med teksten »Afstribning 150 (50)-xx m«, der angiver arbejdsstrækningens længde.

Stk. 2. Såfremt arbejdet udføres på en vej med trafik i begge retninger opsættes efter samme regler A 39/U 2 for den modsatte færdselsretning.

Stk. 3. Før og efter opmærkningsholdet placeres et gult blinksignal i den linie, der opmærkes.

4.2.3 Afstribning med materiale, der ikke kræver tørretid

På afstribningskøretøjer monteres, ud over det i vejreglernes afsnit 3.7 anførte, tavle D 15 »Påbudt passage«.

4.2.4 Afstribning med materiale, der kræver tørretid

4.2.4.1 Afmærkning for medkørende trafik

150 m (50 m for veje med tilladt hastighed mindre end eller lig med 60 km/t) før arbejdsstrækningens begyndelse opsættes tavle A 39 »Vejarbejde« med undertavle U 2 med teksten »Afstribning 0-x km«, der angiver arbejdsstrækningens længde, som ikke må overstige 5 km.

Stk. 2. Opsættes C 51 (eller C 52) på to-sporede veje, skal overhalingsforbud ophæves ved opsætning af tavle C 53 (eller C 54) eller C 59.

Stk. 3. Ved arbejdsstrækningens begyndelse opsættes i flugt med den stribe, der males, en markeringskegle i standardstørrelse forsynet med tavle D 15 »Påbudt passage« oven på markeringskeglen og øverst et gult blinksignal.

4.2.4.2 Afmærkning for modkørende trafik

Såfremt arbejdet udføres mellem 2 vejbaner, hvor der kan komme trafik i begge retninger, opsættes efter samme regler A 39/ U 2 for den modsatte færdselsretning. Såfremt forholdene kræver det, opsættes A 39/U 2 i begge vejsider.

4.2.5 Udførelse og vedligeholdelse af anden afmærkning på kørebanen

Ved udførelse og vedligeholdelse af anden afmærkning, f.eks. spærreflader, pilafmærkning, tværafmærkning, afmærkning for standsning og parkering samt tekst og symboler, opsættes »mobil afspærring« foran arbejdsstedet.

Stk. 2. I stedet for »mobil afspærring« kan der opsættes spærrebomme.

Stk. 3. Spærrebomme forsynes med gult blinksignal, jf. afsnit 3.4.14 og forvarsles med A 39 »Vejarbejde«.

Stk. 4. I følgende situationer skal der uanset varigheden afmærkes som stationært vejarbejde:

  • a) Hvis arbejdet og trafikken nødvendiggør en længdeafspærring
  • b) Hvis den fri oversigt forbi arbejdsområdet er mindre end 2 gange arbejdsområdets længde, og den fri bredde er mindre end 6 m.

4.2.6 Lappearbejder

Lappearbejder afmærkes som beskrevet i afsnit 4.2.5 om »Udførelse og vedligeholdelse af anden afmærkning på kørebanen«.

4.2.7 Maskinudlægning af asfaltbelægninger

150 m (50 m inden for tættere bebygget område, hvor den tilladte hastighed er 60 km/t eller derunder) før arbejdsstrækningens begyndelse opsættes tavle A 39 »Vejarbejde« med undertavle U 2 med teksten »Asfaltarbejder 0-x km«, der angiver arbejdsstrækningens længde. Denne må ikke overstige 5 km.

Stk. 2. Opsættes C 51 (eller C 52) på to-sporede veje, skal overhalingsforbud ophæves ved opsætning af C 53 (eller C 54) eller C 59.

Stk. 3. På motorveje og andre større veje afmærkes maskinudlæg og asfaltbelægninger som stationære vejarbejder.

Stk. 4. Såfremt der ikke ønskes færdsel umiddelbart før og efter det sted, der arbejdes, afmærkes ligeledes som stationært vejarbejde.

4.2.8 Opmåling

Ved opmålingsarbejder på kørebanen kræves som minimum, at de personer, som færdes på kørebanen, bærer advarselsbeklædning, og at der opsættes tavle A 39 »Vejarbejde«, eventuelt med undertavle »Opmåling x-xx m«.

Stk. 2. Hvis der skal foretages mange målinger inden for et mindre område på motorvej og øvrige veje med intens trafik, afmærkes som ved stationært vejarbejde, eller der opsættes mobil afspærring før opmålingsområdet, jf. vejreglernes afsnit om »Vedligeholdelse af belysning og portaltavler«, pkt. c.

5. Ikrafttræden m.v.

Cirkulæret træder i kraft den 1. november 1987.

Stk. 2. Eksisterende afmærkningsmateriel skal bringes i overensstemmelse med nærværende cirkulære senest den 1. november 1988.

Stk. 3. Indtil 1. januar 1991 er reglerne kun vejledende for afmærkning af vejarbejder på kommuneveje.

Trafikministeriet, den 6. oktober 1987

FRODE NØR CHRISTENSEN

/Leif Larsen

Officielle noter

Ingen